Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
13540 A. Mehmet Yalçınkaya Bandırmalızade Haşim Baba divanı'nda tasavvufi unsurlar 08.04.2012 Oku
13850 A. Müge Tunçer Afazili ve Sağlıklı Türk Yetişkinlerinden Resim Betimleme Yöntemi ile Alınan Dil

Örneklerinin Karşılaştırılması [özet]
20.04.2012 Oku
7897 A. Sadık Bahçe Kırsal Gelişimde Kültür (Mirası) Turizmi Modeli 19.10.2010 Oku
7984 Abdullah Acehan Tanzimat Fermanı'ndan Bugüne Edebi Sürgün 03.11.2010 Oku
10257 Abdullah Şahin İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Türkçe Başarı Durumlarının Çeşitli Değişkenler

Açısından İncelenmesi
29.11.2011 Oku
10458 Abidin Emre Georges Brassens'de Yabani Ot, Aşk ve Erotizm Tayfları 13.12.2011 Oku
15026 Adem Palabıyık Theodor W. Adorno'da Şen Sanatın Sosyolojisi Üzerine 01.06.2012 Oku
7968 Adnan İnce "Kuyu Cadısı" ve Düşündürdükleri 02.11.2010 Oku
7996 Ahmet Cüneyt Issı Turgut Uyar'ın "Göğe Bakma Durağı" Şiirinde Tema'ya (MATRİS) Ulaşma Serüveninin

'Ontolojik Analiz Metodu'yla Takibi
03.11.2010 Oku
15071 Ahmet Gözlü Geç bronz döneminde Kıbrıs-myken (akha) İlişkileri* 07.06.2012 Oku
7978 Ahmet Özgür Güvenç Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler Romanındaki Erzurumlular 03.11.2010 Oku
7931 Ahmet Pehlivan Türkçe Kitaplarında Sözcük Dağarcığını Geliştirme Sorunu ve Çözüm Yolları 22.10.2010 Oku
15074 Ahmet Şamil Gürler 1893 Şikago Dünya fuarı'nda Osmanlı hipodrumu ve şirket-i hamidiye 07.06.2012 Oku
8059 Ahmet Şimşek Atatürk'ün Mirasının Aktarılmasında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları Üzerine Bir

Deneme
10.11.2010 Oku
15004 Alain Servantie Culture in İstanbul as seen by western europeans 01.06.2012 Oku
7965 Alev Sınar Bir Şehrin Edebiyata Yansıyan Acı Hikayesi: Milli Mücadelede Bursa 02.11.2010 Oku
2379 Alev Sınar Çılgın Çağını Anlatan Bir Çocuk Edebiyatçısı: Gülten Dayıoğlu 11.12.2007 Oku
7848 Ali Berat Alptekin Türk Halk Şiirinde Enver Paşa 15.10.2010 Oku
15013 Ali Budak Karanlık çökerken neredeydiniz romanında " kimlik sorunları " ve kimlik yapıcı bir mekan

olarak İstanbul
01.06.2012 Oku
14997 Ali Budak Osmanlı Devleti'nde modernleşme aracı olarak gazeteler 01.06.2012 Oku
14989 Ali Erol Hüseyin Cavid'in eserlerinde "Batı medeniyeti" kavramı 01.06.2012 Oku
13612 Ali Erol Kaysın kuliyev'in şiirlerinde vatan kavramı 10.04.2012 Oku
13619 Ali Işık Language education and ELT materials in Turkey from the path dependence perspective 11.04.2012 Oku
15021 Alkan Akıncı Leo Brouwer'in bestecilik dili ve dönemleri 01.06.2012 Oku
7974 Alpay Doğan Yıldız Eski Bir Bahçenin Yeniden Düzenlenişi ya da Fuzuli'nin Hikaye-i Leyla ve Mecnun'u

Sunuşu
02.11.2010 Oku
8085 Alphan Akgül Gülten Akın Şiirinde İşkence ve Ahlak 12.11.2010 Oku
13565 Alsu Kamalieva Başlangıçtan 1917'ye Kadar Kazan Tatar Tiyatrosu 08.04.2012 Oku
8086 Alsu Kamalieva 19.Yüzyılın İkinci Yarısında Kazan Tatar Edebiyatı ve Maarifetçilik Hareketi 12.11.2010 Oku
15006 Arif Bilgin Osmanlı döneminde İstanbul mutfak kültürü 01.06.2012 Oku
10452 Arif Yılmaz Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerinde Halk Dilinin Kullanımı 12.12.2011 Oku
13535 Arzu S. Ertane Baydar +/A- Ekinin Kırım Tatar Türkçesindeki kullanılışı üzerine 08.04.2012 Oku
7957 Asiye Duman Sözlü Kültür Ürünlerimizde Giyim Motifi 02.11.2010 Oku
11997 Asiye Şermin Dengiz 2004 İlköğretim Programı'nda Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarına İlişkin

Öğretmen Görüşleri
10.02.2012 Oku
7854 Aslı Büyükokutan Muğla Yöresi Alevi Türkmenlerinde Ölümle İlgili İnanç ve Pratikler 15.10.2010 Oku
7850 Aslı Büyükokutan Dalaman Yöresinden Tespit Edilmiş Avcılıkla İlgili İnanç ve Uygulamalar Üzerinde Bir

Değerlendirme
15.10.2010 Oku
13609 Aslı Odabaşı Kuşgöz Bugünü sorgulayan çağdaş İspanyol çocuk ve gençlik edebiyatı [özet] 10.04.2012 Oku
13856 Aslı Üntak Manner Adverbs in Turkish [özet] 20.04.2012 Oku
14991 Aslı Yazıcı Sartre'in fenomenolojik duygu kuramı 01.06.2012 Oku
13622 Aslıhan Dinçer Türkiye Türkçesinde Anlamca Kaynaşmış-Deyimleşmiş Birleşik Fiiller (tanıtma) 11.04.2012 Oku
13562 Asude Bilgin Eleştirel Düşünme ve Öğretimi 08.04.2012 Oku
13600 Ayalp Talun İnce Yazınsal çeviride biçem aktarımı sorunu [özet] 10.04.2012 Oku
15001 Ayhan Bıçak Dünya tarihi ve dünya kenti anlayısları çerçevesinde İstanbul 01.06.2012 Oku
12081 Aykut Arıkan Bilgisayar Destekli Türkçe Tabanlı Medya İçerik Çözümleme Sistemi – 107K209 Projesi: Bir Olgu

İncelemesi
10.02.2012 Oku
7876 Aymil Doğan Sözlü Çeviride Gölgeleme Alıştırmasının Bilişsel Dayanakları 18.10.2010 Oku
13837 Ayşe Gürel Konuşma Tanıma İçin İnsan-Makine Karşılaştırması [özet] 20.04.2012 Oku
10265 Ayşe Ülkü Oğuzhan Börekçi Erken Cumhuriyet dönemi Türk Romanının Toplumsal ve Siyasal İşlevi Üzerine Bir

İnceleme: "Yeşil Gece" ve "Yaban"
30.11.2011 Oku
8089 Ayşegül Keskin Post-Modern Dünyada Modern Tarih Yapmak Üzerine 12.11.2010 Oku
13865 Ayşen Cem Değer Türkçe Karşılıklı Konuşma Söyleminde Ezgi Birimlerinin Yapısı [özet] 20.04.2012 Oku
13868 Aytaç Çeltek Türkçe Sözlü Söylemde Artgönderim Örüntüleri 20.04.2012 Oku
15053 Ayten Er Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Ölüm I-II ile Otuz beş yaş' şiirlerinin göstergebilimsel

çözümlemesi
05.06.2012 Oku
13591 Aziz Tekdemir Osmanlı Devleti'nde İlk Ticari Gazete:Cerid-e Ticaret 10.04.2012 Oku
7822 Azize Işıl Uluçam İkidilli Öğrencilerin Yazılı Metin Üretimindeki Sorunları 14.10.2010 Oku
10303 Bahadır Gücüyeter Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinde Dinleme Eğitimi 01.12.2011 Oku
13815 Bahadır Güneş Borçalılı Valeh Hacılar'ın şiirlerinde yinelemeler 20.04.2012 Oku
13812 Bahattin Keleş Selçuklu medreseleri ile memlûk medreselerine genel bir bakış 20.04.2012 Oku
15063 Banu Öztürk 1908 meşrutiyeti ve müzik 07.06.2012 Oku
13811 Barış Metin Veled çelebi'nin Türk milliyetçiliğinin doğuş ve gelişme sürecindeki yeri ve türk diline dair

çalışmaları
20.04.2012 Oku
7895 Bayram Durbilmez Türk kültüründe ve Fütüvvet-namelerde Dört Sayısı 19.10.2010 Oku
13550 Bedri Nermutlu The Politic Meaning of Ottoman Printing House 08.04.2012 Oku
15014 Bekir Biçer Türk tarih yazıcılığının tarihsel gelişimi 01.06.2012 Oku
13829 Bekir Savaş A linguistic analysis of Nazım Hikmet's poetry as a sign of translatability of poems [özet] 20.04.2012 Oku
15041 Betül Mutlu 15. Yüzyılda hıtay'da bir Timurlu Sefir: Gıyaseddin Nakkaş'ın hıtay hözlemleri 05.06.2012 Oku
13854 Betül Sülüşoğlu Tamlayanı Kişi Adıyla Kurulan Ad Tamlamalarında Tamlayanın ve İyelik Ekinin Taşıdığı

Anlamın Sorgulanması [özet]
20.04.2012 Oku
7838 Bilal Aktan Kemal Ümmi'nin Vefat Risalesi ve Dil Özellikleri 14.10.2010 Oku
8829 Bilge Öztürk Türkçe Planlanmamış Sözlü Söylemde Boş Artgönderimlerin Görünümü 05.05.2011 Oku
13858 Bilge Türkkan Türkçe Bilimsel Metinlerde Gönderimsel Bağdaşılık ve Köprü Gönderimi: Merkezleme Kuramı

Çerçevesinde Bir Yaklaşım [özet]
20.04.2012 Oku
14984 Bilgehan Atsız Gökdağ Balkanlar: etnik karmaşanın dilsel boyutları 31.05.2012 Oku
16165 Bilginer Onan Dil eğitiminin dil bilimsel temelleri: Ferdinand de saussure'ün genel dilbilim kuramında dil eğitimiyle ilgili bulgular 23.10.2012 Oku
13620 Birol İpek Divanü lugati't T-Türk'ten başka kullanılan kuvvetlendirme edatları 11.04.2012 Oku
14999 Birsel Küçüksipahioğlu Osmnalı öncesi İstanbul Tarihi 01.06.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]