Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
474 İsmail Haluk Gökçora Yayın Dili Olarak Türkçe 12.01.2007 Oku
2379 Alev Sınar Çılgın Çağını Anlatan Bir Çocuk Edebiyatçısı: Gülten Dayıoğlu 11.12.2007 Oku
7784 Mustafa Cemiloğlu Eğitim Bilimi Açısından Örtük Program ve Halk Anlatılarının Örtük Program Bağlamında

Değerlendirilmesi
11.10.2010 Oku
7788 Eyüp Akman Stalin Sonrası Azerbaycan'da Aşık Edebiyatı ve Aşık Kurultayları 13.10.2010 Oku
7789 Ruhi Kara Âşık Müslim Kumru Seyrani 13.10.2010 Oku
7790 Cengiz Gökşen Çıldırlı Âşık Şenlik'in Şiirlerinde Tasavvufî Unsurlar 13.10.2010 Oku
7791 Muammer Gül Günümüz Bektaşi-Mevlevi Şairlerinden Konyalı Aşık Haydar/Şıh Hasan Pekışık 13.10.2010 Oku
7792 Hülya Aşkın Balcı Yazılı Basında Anlam Bilim Sorunu 13.10.2010 Oku
7793 İlker Aydın Anadili Dersinin Etkinlik Alanları ve Dilbilgisi 13.10.2010 Oku
7795 Ece Korkut Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiir Dili ve Evreni 13.10.2010 Oku
7798 Oktay Saydam Yazında "Dekonstrüksiyon" Kavramı 14.10.2010 Oku
7799 Nazik Göktaş Camus: Yabancı'nın Dört Çevirisi ve Mizahi Öğelerin Çevirilebilirliği 14.10.2010 Oku
7803 Murat Sadullah Çebi Sembolik/retoriksel Bir Eylem Olarak Dil'in Anlam İnşasındaki Aracılık İşlevi 14.10.2010 Oku
7804 Yavuz Kartallıoğlu Türkçe ve Moğolcada Çekim Edatlarından Önce Gelen İsim ve Zamirlerin Aldığı Hal Ekleri 14.10.2010 Oku
7805 M. Fatih Köksal İbni Kemal Divanı'nın Neşri Üzerine Tespitler 14.10.2010 Oku
7806 Nurhayat Atan Tilki ile Yılan Metninin Göstergebilimsel Çözümlemesi 14.10.2010 Oku
7807 Perihan Ölker Beylikler Dönemi Bir Mülk Suresi(Tebareke) Tefsiri Üzerinde Dil İncelemesi 14.10.2010 Oku
7809 Seçil Çakmak Dört Kumuk Masalı Üzerine Gramer İncelemesi (tanıtma) 14.10.2010 Oku
7811 Nevzat Özkan Tarihi Zamanın Kurgulanmasında Dil Kullanımı: Mustafa Necati Sepetçioğlu Örneği 14.10.2010 Oku
7812 Genç Osman Geçer Sokak Çocuğu Tipi Yaratmada Argo Tercihi ve Romanlara Yansıması 14.10.2010 Oku
7813 Hikmet Koraş Özbek Türkçesinde -gän/-kän, -kän Sıfat-Fiil Eki, Yapım Ekiyle Genişlemiş ?gänlig/-känlig, -

känlig Şekli ve Türkiye Türkçesinde Kullanışlara Karşılık Gelen Şekiller
14.10.2010 Oku
7821 Yunus Alyaz Çağdaş Dilbilim Kuramları ve Baş-sürümlü Öbek Yapısal Dilbilgisi 14.10.2010 Oku
7822 Azize Işıl Uluçam İkidilli Öğrencilerin Yazılı Metin Üretimindeki Sorunları 14.10.2010 Oku
7823 Kutlay Yağmur İkidilli Çocukların Dil Becerilerinin Ölçümü ve Eşik Kuramı 14.10.2010 Oku
7824 Seda Gökmen Uzamsal Sözcükler-Konum Sözcükleri 14.10.2010 Oku
7825 Elif Arcıca Akkök Deyimlerin Anlambilimsel ve Bilişsel Özelliklerine Göre Tahmin Edilebilirliği: Yabancı

Dilde Bir Uygulama
14.10.2010 Oku
7826 Sevgi Sevim Çıkrıkçı Metindilbilimin Temel Kavramlarının Anadili Öğretimi Süreci Açısından

Değerlendirilmesi
14.10.2010 Oku
7827 M. Mehdi İlhan Mufassal Tahrir Defterlerindeki Adların Önemine Dair Bazı Örnekler 14.10.2010 Oku
7831 Duygu Uçgun Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Dağarcığını Geliştirme Teknikleri 14.10.2010 Oku
7832 Mustafa Koç Cumhuriyet Döneminde Türkçe Etrafında Oluşturulan Dil Tezlerinin Osmanlı Kökeni: Feraizcizade

Mehmed Şakir'in Persenk Açıklaması
14.10.2010 Oku
7833 Eyüp Tanrıverdi Merkezzade Ahmet Efendi'nin El-Babus Adlı Arapça-Türkçe Sözlüğü 14.10.2010 Oku
7834 Canan Aslan Türkçe Ders Kitaplarında "Türkçe Olmayan Sözcükler"in Kullanımı Üzerine Bir İnceleme 14.10.2010 Oku
7835 Meral Öztürk Vocabulary Teaching 14.10.2010 Oku
7837 M. Z. Zekiyev Mişerler, Başkurtlar ve Dilleri 14.10.2010 Oku
7838 Bilal Aktan Kemal Ümmi'nin Vefat Risalesi ve Dil Özellikleri 14.10.2010 Oku
7839 Fatma Sağlam Türk-Alman Örnekleminde Karma Evli Çiftlerin Çocuklarındaki Dilsel Gelişim Üzerine 14.10.2010 Oku
7840 Tahir Balcı ''Çevredilbilim''e Doğru 14.10.2010 Oku
7842 Serkan Şen Türkçe'nin 'Banyo' Karşılığında Bilinen İlk Sözcüğü: Sukıngu 14.10.2010 Oku
7844 Rafael Carpintero Ortega Ortega y Gasset ve Çeviri (çev. Eyşe Nihal Akbulut) 14.10.2010 Oku
7845 Ferhat Karabulut Dil Ölümü Bağlamında Kayseri'de Yaşayan Uygur Türk Toplumu 14.10.2010 Oku
7847 Fikret Kılıç Yenileşme Dönemi Türk Şiirinde (1859-1959) Halk Zevkine Yöneliş 15.10.2010 Oku
7848 Ali Berat Alptekin Türk Halk Şiirinde Enver Paşa 15.10.2010 Oku
7850 Aslı Büyükokutan Dalaman Yöresinden Tespit Edilmiş Avcılıkla İlgili İnanç ve Uygulamalar Üzerinde Bir

Değerlendirme
15.10.2010 Oku
7851 Nilgün Çıblak Teknoloji Çağında Kültürel Miras Olan Masalların Korunması 15.10.2010 Oku
7853 Mehmet Aça Güney Sibirya Türklerinde Ava Destancı ve Masalcı Götürme Geleneği 15.10.2010 Oku
7854 Aslı Büyükokutan Muğla Yöresi Alevi Türkmenlerinde Ölümle İlgili İnanç ve Pratikler 15.10.2010 Oku
7855 Gülçin Yahya Kaçar Rumeli Türküleri 15.10.2010 Oku
7857 M. JA. Zonrnickaja Yakut Şamanlarının Dansları (çev. Metin Özarslan) 15.10.2010 Oku
7858 Kemal Özmen İlhan Berk'teki Fransız Şiiri ya da 'Bir Başkası Ama Yine de Kendisi' 15.10.2010 Oku
7859 Mine Yazıcı Çeviribilimde İnceleme Alanları 18.10.2010 Oku
7860 N. N. Tıdıkova Altay Kahramanlık Destanındaki Kadın İsimlerinin Dil Bakımından Tahlili 18.10.2010 Oku
7861 Nezir Temür Kırgız Türklerinde Sınçılık Geleneği ve Tolubay Sınçı 18.10.2010 Oku
7864 Halime Yücel Reklamlarda Yabancı Dil Kullanımı 18.10.2010 Oku
7865 Kubilay Aktulum Göstergebilim 18.10.2010 Oku
7867 Yakup Karasoy Dede Korkut'ta ayıt-/eyit-/yit-/it- ve aşıt/işit Kelimeleri Üzerine 18.10.2010 Oku
7868 Orhan Yavuz Dede Korkut'ta ayıt-/eyit-/yit-/it- ve aşıt/işit Kelimeleri Üzerine 18.10.2010 Oku
7869 Sema Aslan Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları (tanıtma) 18.10.2010 Oku
7870 Nurhayat Atan Fransızca ve Türkçe'de Yönelme ve Kalma Durumlarına İlişkin Karşıtsal Bir Çalışma 18.10.2010 Oku
7873 Mustafa Ayyıldız Hikayede Ritmik Oluşum, Anlatıcı, Bakış Açısı, Bakış Açısının Alt Boyutları ve İki Örnek

Uygulama
18.10.2010 Oku
7874 Erol Güngördü Türkçe'nin Unutulmuş Ekleri: +lı- 18.10.2010 Oku
7875 Ülkü Çelik Şavk Kırım Tatarcasında İkilemeler 18.10.2010 Oku
7876 Aymil Doğan Sözlü Çeviride Gölgeleme Alıştırmasının Bilişsel Dayanakları 18.10.2010 Oku
7878 Güven Mengü Türkçe ve İngilizce Tek Farklı Sesbirim Çiftini Anlamada Eş Zamanlı Dinleme Testi 19.10.2010 Oku
7879 Mehmet Aygün Türkçe ve Almanca'da "Göz'le İlgili Deyimler"in İncelenmesi 19.10.2010 Oku
7880 Tahir Balcı Edat Bağlamında Sözcük Türlerine Yeni Bir Yaklaşım 19.10.2010 Oku
7881 Özler Çakır Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki

Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
19.10.2010 Oku
7882 Muhlise Coşkun Ögeyik Dilbilim ve Çeviri İlişkisi 19.10.2010 Oku
7883 Mehman Musaoğlu Türkçe'nin İşlevsel Dilbilgisi ve Metin Kompozisyonu 19.10.2010 Oku
7884 Mehman Musaoğlu Türk Folklorik Metinlerinin Ontolojik-Lengüistik Temelleri 19.10.2010 Oku
7885 Fatma Yücel Karşılaştırmalı Dilbilim ve Yabancı Dil Dersi 19.10.2010 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]