Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
19793 Boray İdem Türkmenlerde Altmış Üç Yaş Töreni: Ak Koyun Toyu 09.07.2015 Oku
19778 Yılmaz Irmak-Ertuğrul Taş Belçika'daki Faymonville Türk Köyü ve Karnavalı 07.07.2015 Oku
19777 Çiğdem Kaya New Product Development through Design: The Case of Craftswomen in Mardin 07.07.2015 Oku
19776 Fatma Koç-Emine Koca Kütahya'nın Entarili Geleneksel Kadın Giysilerinin Göstergebilimsel Çözümlenmesi 06.07.2015 Oku
19775 Nilgün Dalkesen Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk Kültüründe Geyik Kültü 06.07.2015 Oku
19774 Sinem Şahin Yeşil Tomris Uyar'ın "Şahmeran Hikâyesi" Adlı Öyküsüne Metinlerarası Bir Yaklaşım 06.07.2015 Oku
19773 Mehmet Çevik Televizyon Dizileri Halk Hikâyelerinin Modern Şekli midir? 06.07.2015 Oku
19772 Armağan Elçi The Legends Minstrel Şeref Taşlıova Transmitted From Minstrel Kahraman in The Context Of Oral History Text 06.07.2015 Oku
19771 Esma Şimşek Meddahlıkta "Yaşayan İnsan Hazineleri Listesi"ne Eklenmesi Gereken Bir İsim: Kadirlili Yusuf Sıra 06.07.2015 Oku
19655 Linda Dégh-Andrew Vazsonyi Memorat-Ön-Memorat 15.05.2015 Oku
19654 Adhamcan A. Ashirov-Nurettin Hatunoğlu Özbekistan'da Mevsimsel Bayramlar ve Özel Günler 15.05.2015 Oku
19653 Halil İbrahim Şahin Ritüel ve Kutsal Anlatı Bağlamında Balıkesir Çepnilerinin Cem Törenlerindeki "Miraçlama"lar Üzerine Bir Değerlendirme 15.05.2015 Oku
19645 Erol Gülüm Yaratıcı Turizm-Halk Kültürü İlişkisi ve Yerelin Popülerleşmesi 14.05.2015 Oku
19644 Eylem Arslan Türk Televizyon Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Sunumları Açısından Yaşın Sosyo-Kültürel Değişkenlerle İlişkisi Üzerinden Analizi 14.05.2015 Oku
19643 Songül Ulutaş Sanayileşme Sürecinde Geleneksel Osmanlı Üretim Sektörü: Tarsus Örneği (1839-1856) 14.05.2015 Oku
19642 Kadriye Türkan Anadolu Masallarında Çok Eşlilik 14.05.2015 Oku
19639 Emine Dingeç Osmanlı Sarayı’nda Cirit Alayları: Lahanacılar ve Bamyacılar 08.05.2015 Oku
19638 Ramazan Acun Her Dem Yeniden Doğmak: Online Sosyal Ağlar ve Kimlik 08.05.2015 Oku
19637 Çiğdem Kara Turistik Ticari Halkbilimsel Ürünler ve Beypazarı 08.05.2015 Oku
19635 Nebi Özdemir Kentlerin Gezgin İmgeleri veya Kent İmgeleri Giydirilen Otobüsler 08.05.2015 Oku
19617 Mustafa Duman Türkiye'de 2000-2012 Yılları Arasında Halk Bilimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme 05.05.2015 Oku
19616 Zehra Sema Demir Türkiye'de Açık Hava Müzeleri "Açıldı" Açılıyor Açık Hava Müzelerine Yeni Bir Bakış 05.05.2015 Oku
19615 Tuba Saltık Özkan Folklorun Yüzüncü Yılında Halk Hekimliği Çalışmalarına Bir Bakış 05.05.2015 Oku
19614 Dilek Türkyılmaz Türk Halk Biliminin Yüzüncü Yılında Sözlü Edebiyat Çalışmaları Üzerine Bazı Tespitler 05.05.2015 Oku
19613 Evrim Ölçer Özünel Görmezden Gelinen "Evimizin Ressamı": Folklorun 100. Yılında Malik Aksel ve Görsel Halkbilimine Katkıları 05.05.2015 Oku
19612 Bayram Durbilmez Halk Bilimi Araştırmalarının 100. Yılında: "Halk Bilimi" ile "Edebiyat"ın Ortak Alanları ve "Halk Edebiyatı" Üzerine Bir Değerlendirme 05.05.2015 Oku
19611 Halil İbrahim Şahin Ziya Gökalp'in "Halk" ve "Halkbilimi" Terimlerine Bakış Açısında Geleneğin Yeri 05.05.2015 Oku
19610 Selcan Gürçayır Teke Türk Folkloruna Dışarıdan Bakmak: Türk Folklor Tarihinde Yabancı Folklor Araştırmacıları 30.04.2015 Oku
19609 Ruhi Ersoy Folklor Çalışmalarının 100. Yılında "Folklor-Milliyetçilik" İlişkisi Üzerine Bazı Düşünceler 30.04.2015 Oku
19608 Metin Ekici 100. Yılında Türk Halk Bilimi Çalışmaları ve Türkiye Kültür Politikalarına Eleştirel Bir Bakış 30.04.2015 Oku
19607 Gönil Özlem Ayaydın Cebe Yazmadan Basmaya, Gösterimden Romana: 19. Yüzyılda Osmanlı'da Folklor 30.04.2015 Oku
19606 Nazım H. Polat Osmanlı Dönemi Edebiyat Tarihlerinin Halk Edebiyatına Bakışı 30.04.2015 Oku
19605 M. Öcal Oğuz Türkiye'de Folklorun İlk Makaleleri 30.04.2015 Oku
19604 Selcan Gürçayır Teke Geleneksel Tarzlar, Modern Modeller: Resmî, Resmî Olmayan Eğitim ve Somut Olmayan Kültürel Miras 28.04.2015 Oku
19603 Evrim Ölçer Özünel "Yeni Miras"lar ve Uluslararası Sözleşmelerde Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri 28.04.2015 Oku
19602 M. Öcal Oğuz Terim Olarak Somut Olmayan Kültürel Miras 28.04.2015 Oku
19601 Saim Sakaoğlu Karacaoğlan Şiirlerini Nasıl Yayımlamalıyız 27.04.2015 Oku
19600 Ayşen Savaş Total Displacement: Exhibiting Folklore and The Boundaries of Museum Space 27.04.2015 Oku
19460 Metin Ekici-Pınar Fedakar Gelenek, Aktarma, Dönüşüm ve Kültür Endüstrisi Bağlamında Nazar ve Nazar Boncuğu 06.03.2015 Oku
19459 M. Öcal Oğuz Çağdaş Kentte Bir Yeniden Canlandırma Örneği: Çiğdem Günü 06.03.2015 Oku
19458 Ferah Türker-Şima Doğan Prof. Dr. Fikret Türkmen ile Röportaj 06.03.2015 Oku
19457 Bülent Akın-Mustafa Duman Prof. Dr. Fikret Türkmen'in Hayatı ve Eserleri 06.03.2015 Oku
19398 Adem Balkaya Halk Anlatılarında Kuyunun İşlevselliği Üzerine Bir Okuma 20.02.2015 Oku
19397 Emine Kırcı Uğurlu Kültürel Bellek Aktarıcısı Olarak Ninni 20.02.2015 Oku
19396 Ahmet Özgür Güvenç Lipogram ve Âşık Şiiri 20.02.2015 Oku
19395 Tuğçe Erdal Sözlü Kültür ve Yazılı Kültür Bağlamında Cönk ve Mecmualarda Fuzûlî Mahlaslı Şiirler 20.02.2015 Oku
19394 Evrim Ölçer Özünel Kendini Seyreden Öteki: Halk Kültürü Temsillerinde Öz Oryantalist Yaklaşımlar 20.02.2015 Oku
19387 Fazile Eren Kaya Senteriyye İle İskenderiye Ortasında Aca'ib Bir Şehir 18.02.2015 Oku
19386 Yeliz Özay Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nin Acâib Edebiyatı Açısından Değerlendirilmesi 18.02.2015 Oku
19385 İ. Hakkı Aksoyak Acâ'ib Edebiyatı'ndan Bir Örnek: Üsküdarlı Sırrî'nin Hikâye-i Garîbü'l-Âsâr'ı 18.02.2015 Oku
19384 Sadık Yazar XVI. Yüzyıl Türkçe Seyahatnamelerinde Acâib 18.02.2015 Oku
19383 Onur Bekiroğlu Türkçe Atasözlerinde İletişim Olgusunun İzleri ve Sosyo-Kültürel Çıkarımları 18.02.2015 Oku
19381 Nurbolat Bogenbayev-Aydın Calmırza Eski Türk Dünya Görüşündeki "Kut" ve "Karga" Kavramları 18.02.2015 Oku
19380 Songül Çek Cansız Ziya Gökalp'in Düşünce Sistemi ve Folklora Bakışı 18.02.2015 Oku
19379 Özen Yaylagül Anadolu'da Yaşayan Halk Hekimliği Uygulamalarının Eski ve Orta Türkçe Tıp Metinlerindeki Temelleri 18.02.2015 Oku
19378 Selcan Gürçayır Teke Dönüşen Anneliğe Yönelik Netnografik Bir Analiz: Blogger Anneler 18.02.2015 Oku
19377 Gülay Yıldırım-Safiye Ağapınar Şahin Halk Ebelerinin Doğum Hazırlığı ve Eylemi Sırasındaki Uygulamalarının Modern Tıp ve Tarihi Kaynaklarındaki Uygulamalarla Karşılaştırılması 18.02.2015 Oku
19376 Pınar Fedakar Besleyen mi Öldüren mi: Türk Mitik Tasavvurunda Anne Arketipinin Antropomorfik Görünümleri 18.02.2015 Oku
19370 Tattigül Kartaeva Sır Bölgesi Kazaklarının Evlilik Törenleri Üzerine Bir Değerlendirme (19. yy. - 20. yy.) Başları 13.02.2015 Oku
19369 Fatma Nur Başaran Bayburt Yöresinde Geleneksel "Ehram Dokumacılığı" Üretim Teknikleri, Motif ve Kompozisyon Özellikleri 13.02.2015 Oku
19368 Ezgi Metin Basat Görsel Bir Metin Olarak Geleneksel Mimariye Bakmak 13.02.2015 Oku
19367 Tuna Yıldız Uygulamalı Halkbilimi Bağlamında Günlük Burç Yorumları ve Kimlik Tasarımı 13.02.2015 Oku
19366 Şahinde Yavuz İktidar Olma Sürecinde Erkeklerin Erkeklikle İmtihanı 13.02.2015 Oku
19365 Alaybey Karaoğlu Folklorik Unsurların Resme Yansıması ve Yaşatılması Bağlamında Bazı Düşünceler 11.02.2015 Oku
19364 Başak Burcu Tekin Venedik Ahmedi İskender-Namesi Mi’raç Minyatürleri: Timurlu Geleneğine Göre Bir Değerlendirme 11.02.2015 Oku
19363 İlhami Durmuş Türk Kültür Çevresinde Kımız 11.02.2015 Oku
19362 Zeliha Nilüfer Nahya Sözlü Anlatının Hafızasından: Sinop Cezaevinin Kahramanları ve Kahramanlaştırma 11.02.2015 Oku
19361 Mustafa Gültekin Yerelleşme, Performans ve Beden Folkloru Bağlamında Balıkesirli Masal Anlatıcısı Kezban Karakoç 11.02.2015 Oku
19360 Pervin Ergun Türk Masal Anlatıcısının Kimliği 11.02.2015 Oku
19359 Abdulselam Arvas "Kurmanbek Destanı"nın Varyant ve Versiyonları Üzerine Bir Araştırma 11.02.2015 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son