Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
2068 Sedat Şahin Uygur Türklerinde Karikatür 01.10.2007 Oku
13451 Nevzat Özkan Dede Korkut Kıtabı'nda Dinî-Tasavvufî Unsurlar-II 02.04.2012 Oku
13450 Yaşar Kalafat Türk Halk İnançlarında Hususiyle Doğu Anadolu'da ve Orta Toroslar'da “Kırk” Motifi 02.04.2012 Oku
13449 Özkul Çobanoğlu Türk Maddi Kültür Çalışmalarında Bir Anıt Eser ve Henry Glassie'nin Düşündürdükleri 02.04.2012 Oku
13448 Muhammedrahim Carmuhammedulı Kazak ve Türkiye Türkleri Âşıklarının Atışmalarındaki Benzerlik ve

Ayrılıklar
02.04.2012 Oku
13447 Tuncer Gülensoy Türkler‘de “Ad Verme Geleneği” ve “Hektor” 02.04.2012 Oku
13446 Şirin Yılmaz Prof. Dr. Umay Günay İle Halkbilimi Çalışmaları Üzerine Bir Konuşma 02.04.2012 Oku
13445 Ülkü Çelik Altay Bilmecelerinden Örnekler 02.04.2012 Oku
13444 Aynur Karataş Kazak Türkleri‘nin Düğün Türküsü Betaşar 02.04.2012 Oku
13443 Mevlüt Özhan Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunları Birliği (UNIMA) Türkiye Millî Merkezi 02.04.2012 Oku
13442 Nevzat Özkan Dede Korkut Kitabında Dinî – Tasavvufî Unsurlar 02.04.2012 Oku
13441 Ahmet Turan Memo-Zin Hikâyesinde “Yer” Motifi 02.04.2012 Oku
13440 Nerin Köse Türkmenistan‘dan Gül, Senüber Hikâyesi 02.04.2012 Oku
13439 Ali Abbas Çınar Kazakistan‘da Folklor Faaliyetleri 02.04.2012 Oku
13438 İlhami Durmuş Türkler‘in Kullandığı Armalar 02.04.2012 Oku
13437 Ümit Tokalı Kerkük‘te Evlenme Âdetleri 02.04.2012 Oku
13436 M. Öcal Oğuz Azerbaycan Âşık Edebiyatından Tür ve Şekil 02.04.2012 Oku
13435 Richard M. Dorson Folklorun Babası “Stith Thomson” (1885-1976) 02.04.2012 Oku
13434 İsmet Çetin Âşık Ali Rehmanî‘nin Ardından 02.04.2012 Oku
13433 Dursun Yıldırım Türkiye‘de Folklor Araştırmalarının Gelişme Devreleri 02.04.2012 Oku
13432 R. Bahar Akarpınar Bütün Yönleriyle Seyranî 02.04.2012 Oku
13431 Vasfi Adikti Yozgat Fakıbeyli Manileri 02.04.2012 Oku
13430 Yılmaz Göksoy Yozgat Gökçekışla Fıkraları 02.04.2012 Oku
13429 Yusuf Olgun Folklor Teorilerine Göre Efsanelerin Değerlendirilişi 02.04.2012 Oku
13428 İlhami Durmuş Türkler‘de Armaların Ortaya Çıkışı ve Yayıldığı Sahalar 02.04.2012 Oku
13427 Sednik Paşayev Pirsultanlı Türk Dilli Halklarda Ozan-Âşık Sanatı ve Onun Millî Hususiyetleri 02.04.2012 Oku
13426 Alimcan İnayet Türk-Uygur Hikâyelerinde Cinsellik ve Albeni Meselesi 02.04.2012 Oku
13425 M. Öcal Oğuz Azerbaycan Âşıklık Geleneği ve Dirili Kurbanî 02.04.2012 Oku
13424 Yaşar Kalafat Geçmişten Günümüze Türk Halk İnançlarında “Işık” 02.04.2012 Oku
13423 Ali Osman Öztürk II. Dünya Savaşı Sonrası Alman Halkbilimi 02.04.2012 Oku
13422 Archer Taylor Alman Folklor Çalışmalarının Özellikleri 02.04.2012 Oku
13421 Felix J. Oinas Rusya‘da Folklor Faaliyetleri 02.04.2012 Oku
13420 Ayşe İlker Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 02.04.2012 Oku
13419 Nuray Demirel Çeltikdüzü (Artvin-Yusufeli) Köyü Seyirlik Oyunları 02.04.2012 Oku
13418 Mustafa Uslu Yozgat ve Civarında Kullanılan Mutfak, Ev ve Giyim Eşyalarının İsimleri 02.04.2012 Oku
13417 Yılmaz Göksoy Tarihimizde Ağaç ve Yozgat Yöresindeki Ulu Ağaçların Öyküleri 02.04.2012 Oku
13416 İsmet Çetin Elifnâmeler ve Sefil Ali'nin Bir Elifnamesi 02.04.2012 Oku
13415 Ülkü Çelik Türkmen Saçagı 02.04.2012 Oku
13414 Mustafa Tatçı Kurt Muhammed Efendi'nin Tasavvufî Bir Rüyâ Tabirnâmesi 02.04.2012 Oku
13413 Fatma Özkan Abdullah Tukay'ın Halk Edebiyatı ile İlgili Düşünceleri 02.04.2012 Oku
13412 M. Öcal Oğuz Çocukların “Sayışmaca” Dünyası 02.04.2012 Oku
13411 Ali Berat Alptekin Manas'in Balalarıyla 7 Gün 02.04.2012 Oku
13410 İsa Özkan İki Uygur Fıkra Tipi: Molla Zeydin ve Seley Çakan 02.04.2012 Oku
13409 Saim Sakaoğlu Halk Edebiyatının Geleceği 02.04.2012 Oku
13408 Ahmet Bican Ercilasun Alp Er Tunga'ya Ait Bazı Sözler 02.04.2012 Oku
13407 Umay Günay Folklor ve Mitoloji 02.04.2012 Oku
17254 Mahir Kalfa Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözlü Kültür Unsurlarının Kullanımı 02.04.2013 Oku
17253 Cihan Özdemir Dil-Kültür İlişkisi: Folklor Ürünlerinin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yeri ve İşlevi 02.04.2013 Oku
17252 Dilek Tığlıoğlu Lisan Münâkaşalarından Felsefî Münâzaralara Rıza Tevfik'in Türk Yurdu Macerasından Kesitler ve İzlenimler 02.04.2013 Oku
17251 Firdevs Canbaz Yumuşak Kenan Hulusi Koray'ın Korkutan Öyküleri 02.04.2013 Oku
17250 Aytül Özüm Nâzım Hikmet'in Sevdalı Bulut'unda Büyük Anlatılarla Oyun 02.04.2013 Oku
17249 İskender Yıldırım Etnografik Alan Çalışmasında Görüntü Kaydının Kullanımı 02.04.2013 Oku
17248 Mehmet Aça Kent Kültüründe Deliler ve Delilerle İlgili Anlatılar: Giresun Örneği 02.04.2013 Oku
17247 Mehmet Özdemir Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatının Cuma Hutbelerinde Kullanımı ve Öğretici İşlevi 02.04.2013 Oku
17246 Saim Sakaoğlu Geleneksel Fıkra-Modern Fıkra 02.04.2013 Oku
17245 Emine Çakır Akademik Dünyanın Kentsel İmgelerinden Mitolojik Simgelerine Üniversite Logoları 02.04.2013 Oku
17244 Sibel Kuşca Halikarnas Balıçısı'nın Eserlerinde Mitlerin İzleri ve Karşılaştırmalı Mitolojiye Katkısı 02.04.2013 Oku
17243 Medine Sivri Halikarnas Balıçısı'nın Eserlerinde Mitlerin İzleri ve Karşılaştırmalı Mitolojiye Katkısı 02.04.2013 Oku
17242 Fikret Türkmen Kök-Türk Âbidelerinde Millî Kimlik Hassasiyeti/ 02.04.2013 Oku
17241 Kubilay Aktulum Folklorun Evrenselleri Sorunsalı Üzerine Bir Deneme: Tanım 02.04.2013 Oku
17240 Minara Aliyeva Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu Hayatı ve Eserleri 02.04.2013 Oku
2077 Bekir Şişman Anadolu?da Yaşayan Halk İnançlarının Menşei Üzerine Bir Araştırma 02.10.2007 Oku
2076 Yeliz Özay Az Gittik Uz Gittik Masal Diyarına Girdik 02.10.2007 Oku
2075 Ali Özgün Öztürk Bir Kırgız Destanı: Mendirman 02.10.2007 Oku
2149 David J. Hufford Halk Hekimleri (Çev. Yard. Doç. Dr. Mustafa Sever) 02.11.2007 Oku
2148 Aziz Kılınç Üstünlük Kuramı Bağlamında Harp ve Mizah 02.11.2007 Oku
2147 Ali Yakıcı Dede Korkut Kitabı'nda Görülen Ozan Tiplerinin Türkiye Sahası Âşıklık Geleneğinin Oluşumuna

Etkisi
02.11.2007 Oku
17255 Güven Şahin Coğrafi Bir Simge Olarak Ankara Keçisinin Türkiye'deki Mevcut Durumu 03.04.2012 Oku
13452 Hayrettin Rayman Bektaşi Halk Şiiri 03.04.2012 Oku
17260 Gail Arlene De Vos Folklor ve İnternet: Netlore 03.04.2013 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son