Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11748 Alişan Hızal Programlı Öğretim 06.02.2012 Oku
11747 Cevat Alkan Öğretmen Eğitimi 06.02.2012 Oku
11746 Hıfzı Doğan Yaşamboyu Eğitim ve Üniversite 06.02.2012 Oku
11745 Cevat Geray Halk Eğitiminin Kurumlaşması 06.02.2012 Oku
11744 Hıfzı Doğan Program Geliştirmede Sistem Yaklaşımı 06.02.2012 Oku
11743 Fatma Varış Üniversitenin Değişen Fonksiyonu ve Bir Kaç Sorun 06.02.2012 Oku
11742 Cevat Alkan Eğitim Teknolojisi 06.02.2012 Oku
11741 Mahmut Adem Yüksek Öğretimde Sosyal Hizmetler ve Ekonomik Sorunları 06.02.2012 Oku
11740 Niyazi Karasar Araştırma Eğitimi 06.02.2012 Oku
11739 Ziya Bursalıoğlu Eğitim Sisteminde Karara Dönük Değerlendirme 06.02.2012 Oku
11738 Mine Tan Sosyolojik Teorinin Ampirik Araştırmaya Etkisi 06.02.2012 Oku
11737 Şefik Uysal Sosyal Bilimler Araştırmalarında Kullanılan Araçların Geçerlik ve Güvenirlikleri 06.02.2012 Oku
11736 Şefik Uysal Verilen Analizi ve Yorum (En Çok Kullanılan Bazı Tekniklerle Birlikte) 06.02.2012 Oku
11735 Şefik Uysal Eğitim Araştırmalarında Yöntem 06.02.2012 Oku
11734 Engin Geçtan Varoluşçu Psikolojinin Temel İlkeleri 06.02.2012 Oku
11733 Enise Kantemir Gerçeklik 06.02.2012 Oku
11732 Hasan Ali Koçer Eğitim Reformları Açısından : Öğretmen Yetiştirme Problemi 06.02.2012 Oku
11731 Francis Clark Zeka 06.02.2012 Oku
11730 Mahmut Tezcan Toplumsal Yaşantımızda Sinema ve Halk Eğitimindeki Rolü 06.02.2012 Oku
11729 İnci San Tiyatro ve Halk Eğitimi 06.02.2012 Oku
11728 Cahit Kavcar Tevflk Fikret'in Eğitimciliği ve «Yeni Mektep» 06.02.2012 Oku
11727 Niyazi Karasar Eğitim ve Politik Gelişme 06.02.2012 Oku
11726 Nermin Erdentuğ İlkel toplumlarda Eğitim 06.02.2012 Oku
11725 Ayşe Gül Güzel Çeşitli Ülkelerdeki Özel Eğitim Çalışmaları 06.02.2012 Oku
11724 M. Blaug Üniversitelerin Verimliliği 06.02.2012 Oku
11723 Paul R. Pierce Eğitim Programlarının Geliştirilmesinde Uygulanan Teknikler 06.02.2012 Oku
11722 Cevat Alkan Bir Gelişim Süreci Olarak Mesleki - Teknik Eğitim 06.02.2012 Oku
11721 Mahmut Tezcan Toplumumuzda Meslekî ve Teknik Öğretim İle İlgili Değer Yargıları ve Değişme Eğilimleri 06.02.2012 Oku
11720 Cahit Kavcar Bir Öğretmenin Romanı: Yeşil Gece 06.02.2012 Oku
11719 Adil Türkoğlu Eğitim Fakültesi Mezunlarının Hizmet-İçi Sorunları 06.02.2012 Oku
11718 Leyla Küçükahmet Hizmet-İçi Eğitim Programlarında Öğretimin Etkinliği 06.02.2012 Oku
11717 Hasan Ali Koçer Türkiye'de Kadın Eğitimi 06.02.2012 Oku
11716 Fatma Varış Türkiyede Lisans-Üstü Eğitim "Pozitif Bilimlerin Temel ve Uygulamalı Alanlarında" 06.02.2012 Oku
11715 Mihri Mimioğlu Önce Eğitim 06.02.2012 Oku
11714 Cevat Geray Toplum Kalkınması ve Köy Araştırmaları 06.02.2012 Oku
11713 Mehmet Ali Kısakürek Eğitim Araştırmalarının Gelişmesi 06.02.2012 Oku
11712 A.K.C. Ottaway Toplumsal Kuvvetler- Kültürel Değişme ve Eğitim 06.02.2012 Oku
11711 Füsun Altıok Çocukta Dilin Oluşumu ve Gelişimi 06.02.2012 Oku
11710 Cahit Kavcar Eğitimin Temel Aracı Olan Dilimizle İlgili Çalışmalar (Tanzimat - II. Meşrutiyet Dönemi) 06.02.2012 Oku
11709 Cevat Geray Toplumsal ve Eğitsel Açıdan Türkiyede Radyo ve Televizyon Yayınlarının Amaç, İlke ve

Öncelikleri Üzerine Bir Deneme
06.02.2012 Oku
11708 Gülseren Günce Jean Piaget ve Temel Kuramsal Fikirleri 06.02.2012 Oku
11707 Nermin Erdentuğ Modernleşme Çabalarında Dikkate Alınması Gereken Eğitim'e İlişkin Temel Hususlar 06.02.2012 Oku
11706 Fatma Varış Kalkınmakta Olan Memleketlerde Fen ve Eğitim 06.02.2012 Oku
11705 Cevat Geray Türkiyede Köy Enstitüleri Hareketi ve Köy Kalkınması 06.02.2012 Oku
11704 Cahit Kavcar Çalıkuşu ve Türk Eğitimindeki Yeri 06.02.2012 Oku
11703 Mahmut Tezcan Memleketimizde Köy Yaşantısının Bazı Toplumsal Sorunları ve Çözüm Yolları 06.02.2012 Oku
11702 Yahya Akyüz Sadi'nin Eğitimsel Görüşleri 06.02.2012 Oku
11699 Nermin Erdentuğ Türk Etnografya Çalışmaları 06.02.2012 Oku
11698 Rengin Ufuk Sarıer Çağımızda Dil Öğretiminde Yenilikler Linguistik Metod 06.02.2012 Oku
11697 İbrahim Yasa İç Göçlerin Büyük Şehirlerin İş-Güç Çeşitlerindeki Etkileri 06.02.2012 Oku
11696 Mahmut Tezcan Memleketimizde "Genel Sosyoloji "nin Kapsamı ve Öğretimi Üzerine 06.02.2012 Oku
11695 Coşkun San Frank Wedekind'in Etkilendiği Fikirler ve Oyunlarındaki Psikolojik Yapı 06.02.2012 Oku
11694 Heinrich Wölfflin Sanat Tarihinin Temel Kavramları Yakın Zamanlarda Sanattaki Üslup Gelişmesi Sorunları 06.02.2012 Oku
11693 Suut Kemal Yetkin Güzel Sanatların Eğitimdeki Yeri 06.02.2012 Oku
11692 John K. Friesen Üniversitelerce Yönetilen Yetişkin Eğitiminin Kavramları ve Kapsamı 06.02.2012 Oku
11691 A. H. Halsey Üniversitelerin Değişen Fonksiyonları 06.02.2012 Oku
11690 G. E. Smith Üniversiter Bir İnceleme Alanı Olarak Eğitim 06.02.2012 Oku
6411 İnci San Sanat ve Yaratıcılık Eğitimi Olarak Tiyatro 16.03.2010 Oku
6410 Üstün Dökmen Bazı Tiyatro Eserlerinin Sosyometri Testi İle ve İletişim Türleri Açısından İncelenmesi 16.03.2010 Oku
6409 Meral Tekin Üniversite Gençliğinin Radyo, Televizyon, Sinema ve Tiyatro İzleme Alışkanlıkları 16.03.2010 Oku
6408 İnci San Tiyatro Ve Halk Eğitimi 16.03.2010 Oku
6345 Mahmut Tezcan Folklorik ve Antropolojik Yönleriyle Hediye Geleneği ve Türk Kültüründeki Yeri 10.03.2010 Oku
6076 Selahaddin Öğülmüş İçerik Çözümlemesi 24.02.2010 Oku
5821 Canan Aslan An Analysis of Various Pieces on Children Literature in Turkish on the Issue of Children-Adult

Conflicts
04.01.2010 Oku