Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
14238 Nuraniye Ekrem Dunhuang Müzik Notaları 30.04.2012 Oku
14237 Erdem Uçar Eski Türkçe Hapakslar 30.04.2012 Oku
14236 Rakhat Abdieva Kırgız Türkçesinde Eylemlerin Hal Türlerinin Belirginleşmesinde Ad Durum Eklerinin Etkisi:

Cengiz Aytmatov’un “Cemile” Öyküsü Örneğinde
30.04.2012 Oku
14235 Talip Doğan Tikântepe Ağzı Üzerine 30.04.2012 Oku
14234 Leyla Gadjieva Relationship Terms in Kumuk Turkish Proverbs 30.04.2012 Oku
13292 Zeynep Günal Yelena A. Gan'ın Sanatında Kırım Tatarları 27.03.2012 Oku
13291 Leysen Minullina Tatar Matbu Kalendarları Tarihinden 27.03.2012 Oku
13290 Rustem Muhametşin İşmuhammet Dinmuhammetov (İşmi İşan): Tatar Gelenekçiliğinin Fikri Temsilcisi 27.03.2012 Oku
13289 Rafilya Gimazova 1895 Yılına Kadar "İş Bubi" Medresesinin Gelişimi Tarihi 27.03.2012 Oku
13288 Saime Selenga Gökgöz İsmail Gaspıralı'nın "Medeniyet" ve "Millet" Fikri Üzerine Entellektüel

Retoriği
27.03.2012 Oku
13287 Rafik Muhametşin XX. Yüzyıl Başında Tatarlarda Öğretim Sisteminin Durumu ve Problemleri 27.03.2012 Oku
13286 Filiz Kılıç Kırgızistan Tatar Türklüğü ve Dil Durumları 27.03.2012 Oku
13285 Ravil Emirhanov İsmail Gaspıralı ve Tatar Toplumunda Yenileşme Hareketi (19. yy. sonu-20. yy. başı) 27.03.2012 Oku
13284 Cevdet S. Minullin Askerlere ve Ailelerine Yardım İçin Kurulan Geçici Müslüman Komitesi: Teşekkül ve

Faaliyet (1915-1917)
27.03.2012 Oku
13283 Celal Metin Yusuf Akçura ve I. Dünya Savaşı'nda Rusya'daki Türk Esirleri 27.03.2012 Oku
13282 Abdullah Gündoğdu Kasım Hanlığı ve Sayın Bulat (Simeon Begbulatoviç) Han 27.03.2012 Oku
13281 Michael Khodarkovsky Moskova Hakimiyet İdeolojisi içinde Kazan ve bir Rus İmparatorluğunun Kuruluşu 27.03.2012 Oku
13278 Anıl Yılmaz Baba mı, balbal mı yoksa bediz mi? 23.03.2012 Oku
13277 Hüseyin Salman Che-koei Kağan Devrinde (611-618) Batı Göktürk Hakanlığı 23.03.2012 Oku
13276 Melek Erdem Dede Dorkut Destanlarının Türkmenistan Varyantının Yazma Nüshalarla İlişkisi Üzerine 23.03.2012 Oku
13275 Arif Acaloğlu Türk Destan Geleneğinin Tarihî Kökenlerine Dair 23.03.2012 Oku
13274 Vahit Türk Garib–Nâme'den Birkaç Beyit 23.03.2012 Oku
13273 Ömer Zülfe Seyyid Nesimî'nin Tuyuğlarına Ek 23.03.2012 Oku
13272 Tanju Seyhan Oral Türk-Sovyet Ekonomik İlişkileri ve Uzman Heyetler (1923-1938) 23.03.2012 Oku
13271 Gülşen Seyhan Alışık Fazlullah B. Ruzbihan-i Hunci'nin Yaşamı ve Yavuz Sultan Selim Han'a Yazdığı Türkçe

Manzum Yakarışı
23.03.2012 Oku
13270 Kemal Yavuz Leylâ ve Mecnûn Hikâyesinin Edebiyattaki Yeri 23.03.2012 Oku
13269 Muhammet Yelten Pârs-Name'deki Ki'li Birleşik Cümleler Üzerine 23.03.2012 Oku
13268 Yasemin Doğaner Elifba'dan Alfabeye Yeni Türk Harfleri 23.03.2012 Oku
13267 Yavuz Akpınar İsmail Gaspıralı'ya Atfedilen Bir Eser: Türkistan Uleması 23.03.2012 Oku
13266 Abdureşit Celil Qarluq Sarı Uygurların Türkiye Türklerine Yönelik Tutumları 23.03.2012 Oku
13265 Üçler Bulduk Türkistan'dan Satış Senedi Örnekleri: Mülkiyet, İdeoloji ve Dil 23.03.2012 Oku
13264 Gülşen Seyhan Alışık Şeybânîler Dönemi için Kaynak Araştırmaları: Mihman-Name-i Buhara II 23.03.2012 Oku
13263 Talip Yıldırım Ubeydu'llah Han'ın İki Eseri: Salavat-name ve Gayret-name 23.03.2012 Oku
13262 Nihal Yetkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Politik Eleştiri Söyleminde Değer İndirgemenin Pragmatik

Bir Analizi
23.03.2012 Oku
13261 Gülzura Cumakunova Türkçeyi Türkçeyle Anlatmak: Türkçe-Kırgızca Sözlük'ün Neşrinden Sonra 23.03.2012 Oku
13260 Erdoğan Atmış Toros Yörüklerinin Dağlık Kültürü : Kültürel ve Ekonomik Yaklaşımlar 23.03.2012 Oku
13259 Sezgin Özden Toros Yörüklerinin Dağlık Kültürü : Kültürel ve Ekonomik Yaklaşımlar 23.03.2012 Oku
13258 Hayati Yılmaz Mahdum Kulı'nın Divanının Nüshaları ve Türkmenbaşı Milli Elyazmaları Enstitüsü 400-E

Numarada Kayıtlı "A Nüshası"nda Bulunmayan Şiirleri
23.03.2012 Oku
13257 Selcan Sağlık Şahin Türkmen Düğün Geleneği 23.03.2012 Oku
13256 Gülsüm Killi Saha Cumhuriyetinde Dil Durumu ve Saha Türkçesinin Konumu 23.03.2012 Oku
13255 Mağfiret Kemal Yunusoğlu Türkiye Türkçesi Bilgisayar Metaforları 23.03.2012 Oku
13254 Melek Erdem Türkmen Türkçesinde Hareket Fiillerinin "İstem"e Göre Anlam Değişmeleri 23.03.2012 Oku
13253 Erdoğan Uygur Jean Potocki ve Kafkasya Seyahatnamesi: Voyage au Caucase et en Chine 23.03.2012 Oku
13252 Aynur Öz Özcan Alpamış Destanında Mizahî Unsurlar 23.03.2012 Oku
13251 Kişimcan Eşenkulova Türkistan'da Eğitim Konusunun Ekim İhtilali Öncesi İdil-Ural Tatar Basınında

Akisleri
23.03.2012 Oku
13250 Erdoğan Uygur Molla Nasreddin Dergisinde Felyetonlar 23.03.2012 Oku
13249 Bülent Gül Moğolistan'daki Türk Yazıtları Üzerine Yeni Bir Eser: Mongolın Runi Biçgiin Baga Dursgaluud

(tanıtma)
23.03.2012 Oku
13248 Mağfiret Kemal Yunusoğlu Uygur Halk Eğız Edebiyatı Kamusı (tanıtma) 23.03.2012 Oku
13247 Hasan Açıkgöz Türk Filolojisi ve Yazı Tarihi (tanıtma) 23.03.2012 Oku
13246 Rüya Kılıç Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar veya Orta Asya-Anadolu Popüler Sufiliğinin Temelleri:

Meseleler, Yaklaşımlar
23.03.2012 Oku
13245 Eva Csaki Middle Mongolian loan verbs as they appear in Karachay-Balkar 23.03.2012 Oku
13244 Ahmet Gökçimen Berdinazar Hudaynazarov'un Kumlular Romanı Üzerine Toplumbilimsel Bir İnceleme 23.03.2012 Oku
13243 Leyla Tagizade Sosyalist Realizm: Kökeni, Oluşum Süreci ve Kavramı 23.03.2012 Oku
13242 Fahri Atasoy Kültürler Üzerinde Bilişim Devriminin Etkileri 22.03.2012 Oku
13241 Paşa Yavuzarslan Kazan Devlet Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe yazmaları: Türk dili, edebiyatı ve tarihi

araştırmaları açısından önemi
22.03.2012 Oku
13240 Mehmet Vefa Nalbant Eski Türkçe ķı Ünlemi ve Bunun Anadolu Ağızlarındaki ķı / ġı

Ünlemiyle Karşılaştırılması
22.03.2012 Oku
13239 Tanju Oral Seyhan Çağatayca İki Zafernâme Tercümesinde Kullanılan Bazı Uzunluk Ölçüsü Birimleri 22.03.2012 Oku
13238 Mustafa Arslan Şeyhülislâm Şairlerden Mekkî ve Divanı Üzerine 22.03.2012 Oku
13237 Seyran Gayıpov Hasta Kasım'ın Bir Naziresi Üzerine 22.03.2012 Oku
13236 Gülzura Cumakunova Kırgızların Mitolojik İçerikli Destanlarından Kococaş Destanı 22.03.2012 Oku
13235 Feride Baktıbaykızı Sahipova Kazak Boy Örgütlenmeleri 22.03.2012 Oku
13234 Erkin Ekrem Sarı Uygurların Kökeni 22.03.2012 Oku
13233 Aynur Öz Özcan Çağdaş Özbek Edebiyatında Ali Şir Nevayî 22.03.2012 Oku
13232 Berdi Sarıyev İlk Türkmen gazetesi: Ruzname-yi Mavera-ı Bahr-ı Hazar 22.03.2012 Oku
13231 Elvina Abduvaliyeva Er Kırım Türkçesi Ağız Araştırmalarının Tarihi 22.03.2012 Oku
13230 Gülsüm Killi Hakas Ağız Araştırmaları Tarihi Üzerine 22.03.2012 Oku
13229 Gülsün Mehmet Yeterlilik Kategorisi ve Salar Türkçesindeki Görünümü 22.03.2012 Oku
13228 Selcan Sağlık Şahin Kafkasya Gerçeği (tanıtma) 22.03.2012 Oku
13227 Berdi Sarıyev İlk Türkmen Kadın Türkoloğu: Prof.Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova 22.03.2012 Oku
13226 Erdoğan Uygur Füyûzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları 22.03.2012 Oku
[ 1 2 3 ]