Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
154 Aysel Baytok Kırgız Türkçesinde Evet/Hayır Soruları 04.01.2007 Oku
160 Salican Cigitov Çağdaş Kırgız Edebiyatına Dair 05.01.2007 Oku
161 Éva Csáki Karaçay-Balkar'da Orta Mongolca Alıntı Fiiller 10.01.2007 Oku
162 Gülzura Cumakunova Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin Ortak Söz Varlığının Sözlüklere Yansıması 03.04.2007 Oku
211 Filiz Kılıç Kırgız Türkçesinde Algısal Delile Dayalılık 05.01.2007 Oku
212 Gülsüm Killi Hakas Türkçesinde Tabu Sözler ve Örtmece 04.01.2007 Oku
213 Gülsüm Killi Hakas Türkçesindeki Ünlü Uzunlukları ve Oluşma Şartları Üzerine 23.02.2007 Oku
222 Aynur Öz Özbek Türkçesinde olumsuz yapıda kullanılan fiiller 05.01.2007 Oku
247 Ufuk Tavkul Kültürel Etkileşim Açısından On İki Hayvanlı Türk Takviminin Yayılışı 04.06.2007 Oku
516 Eyüp Bacanlı Türkçedeki Dolaylılık İşaretleyicilerinin Pragmatik Anlamları 05.01.2007 Oku
744 İbrahim Arıkan Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi 04.01.2007 Oku
774 Sadettin Gömeç Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi Çalışmaları: 1993-2003 05.01.2007 Oku
793 Önal Kaya Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Araştırmaları VI: Doğu Türk Yazı Dili Alanına Ait Bir Tıp Metni 04.01.2007 Oku
819 Sema Barutçu Özönder Çöyr Yazıtı 04.01.2007 Oku
851 Özen Yaylagül Divanü Lûgati't-Türk'teki Ad Aktarmalı (Metonymic) Yapılar 05.01.2007 Oku
852 Özen Yaylagül Türk Runik Harfli Metinlerde Mental Fiiller 05.01.2007 Oku
853 Talip Yıldırım Ali Şir Nevâyî'nin Eserlerinde Yakın Dostu Hüseyin Baykara 04.01.2007 Oku
889 Abdülbaki Çetin Bilinmeyen Türkçe Bir Dehname 04.01.2007 Oku
1390 Çulpan Zaripova Çetin Tatar Türklerinin Düğün Geleneği 18.12.2006 Oku
1565 Erdal Aksoy Anadolu'da Yaşayan Karakeçili Yörüklerinin Sosyo-Kültürel Durumlar 03.04.2007 Oku
1640 Sema Aslan Türkiye Türkçesinde Sezdirmeye Dayalı Rica Stratejileri 05.01.2007 Oku
1644 Özkul Çobanoğlu Atasözleri ve Deyimlerin Yüksek Standart Türkçenin Kurulmasında Yeri 03.04.2007 Oku
1656 Naciye Güngörmüş Türk ve Macar Dillerinde Yönelme Durumu 03.04.2007 Oku
1692 Mustafa Öner Türkçede İsimden Fiil Yapımı Üzerine Notlar 05.01.2007 Oku
1701 Muna Yüceol Özezen Türkiye Türkçesi Yazın Dilinde Teşekkür Kalıpları 04.01.2007 Oku
1768 Oğuz Cebeci Kaybolmuş İstanbul'un Peşinde: Selim İleri'nin Gramofon Hala Çalıyor Romanında Dil ve Zaman 04.01.2007 Oku
2170 Melek Erdem Türkmen Türkçesinde İç Cümleciklerin Morfosentaktik Açıdan İncelenmesi 09.11.2007 Oku
2175 Mustafa Öner Türkçede ?prAK Zarf-Fiili 09.11.2007 Oku
2176 Nikolay Tufar Türk Dilinde Meronimi 09.11.2007 Oku
3306 Ahmet Demir Toplumcu Gerçekçi Objektiften Yansıyan Bir Anadolu Fotoğrafı: Bacayı İndir Bacayı Kaldır 03.04.2008 Oku
3307 Türkan Kodal Gözütok Ahmet Muhip Dıranas'ın "Ağrı" Şiiri ile Şehriyar'ın "Haydar Baba'ya Selam" Adlı

Destan-Şiirinin Karşılaştırılması
03.04.2008 Oku
3309 Kamil İşeri Günümüz Dilbilim Çalışmaları (Tanıtma) 03.04.2008 Oku
3311 Erkin Ekrem Gök Türk Hsieh-li Kağan'ın (618-630) Oğlu A-shih-na P'o-luo-men'in Mezar Kitabesi Üzerine 04.04.2008 Oku
3312 Mehmet Vefa Nalbant Anadolu Ağızlarında Beddua Olarak Kullanılan Kızıl Kurt ve Kızzırkot Sözcükleri ve Bu

Sözcüklerin Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler
04.04.2008 Oku
3313 Ufuk Tavkul The Influence of 1904-1905 Russo-Japanese War on the Social History of Karachai People of the

Caucasus
04.04.2008 Oku
3314 Gülsüm Killi Yılmaz Hakaslarda Ölüm ile İlgili Gelenekler 04.04.2008 Oku
3315 Şahru Pilten Özel Türkmen Türkçesinde Zaman Kelimelerinin Zamanın İfadesindeki Yeri 04.04.2008 Oku
3316 Naciye Yıldız Somut ve Soyut Kültürel Miras: Bozüy 04.04.2008 Oku
3317 Maria Stamova Tufar Gagauz Türkçesinin Ses Düzeni 04.04.2008 Oku
3318 Melek Erdem Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde İletişim Fiilleri 04.04.2008 Oku
3319 Türkan Kodal Gözütok Refik Halit Karay'dan Cumhuriyet Dönemi Hikâyecilerine (1919-1940) Kasaba Olgusu 04.04.2008 Oku
3345 Önal Kaya 'Ali Şir Nevayi'nin Divanları (10.04.2008) 10.04.2008 Oku
3346 Bilge Özkan Nalbant Ali Şir Nevayi'nin Dest-i Hattı: Türkçe Divanları Arasındaki Yeri 10.04.2008 Oku
3347 Mustafa Arslan XVI. Yüzyıl Anadolu Sahasında Nevâyî'nin Önemli Bir Takipçisi: Muhyî ve Nazireleri 10.04.2008 Oku
5524 Levent Kurgun Yer Adlarının Sınıflandırılmasında Aktarma Adlar, Tanımlayıcı Adlar Meselesi 15.06.2009 Oku
7637 Levent Kurgun Ad-Cins Ad Hakkında 31.08.2010 Oku
13167 Melek erdem Türkmen Türkçesinde Sıfat-Fiillerin Perifrastik Kullanımları 21.03.2012 Oku
13168 Selcan Sağlık Şahin Türk Dilinde Yön Gösteren Karşıtlıklar: Aşağı:Yukarı Sözcükleri 21.03.2012 Oku
13169 Emine Kolaç Küreselleşmenin Türkçeye Etkileri 21.03.2012 Oku
13170 Hakan Uzun Cumhuriyet Gençliğinin Misyonu Çerçevesinde 1933 Yılı Vagon-Li ve Razgrad Olayları 21.03.2012 Oku
13171 M. Serhat Yılmaz Kastamonu’da İstiklal-i Osmanî Günü Kutlamaları (1913–1921) 21.03.2012 Oku
13172 Tülay Yürekli Musul Atabegliğinde Ekonomik Hayat 21.03.2012 Oku
13173 Tilla Deniz Baykuzu Bir Hun Başkenti: T’ung-Wan Ch’eng 21.03.2012 Oku
13174 Fayruza Garipova Dil Siyaseti: Başkurdistan Tecrübesi 21.03.2012 Oku
13175 Mağrifet Kemal Yunusoğlu Siyasetin “Renkleri”: Semantik Yaklaşım 21.03.2012 Oku
13176 Gülzura Cumakunova Kırgız ve Türkmen Türkçelerinde Atçılık Terminolojisi 21.03.2012 Oku
13177 Özen Yaylagül Altay Destanları Temelinde Türk Dilinde Yaşam Evrelerinin Adlandırılması 21.03.2012 Oku
13178 Yasemin Altaylı Bertalan Szemere (1812-1869) ve Utazás Keleten (Doğuda Yolculuk) Adlı Eseri 21.03.2012 Oku
13179 Ufuk Deniz Aşçı Wilhelm Radloff Kırgız Lehçesini Neden Söz Başı /y-/ Tarafında Bir Türk Lehçesi Olarak

Göstermiştir?
21.03.2012 Oku
13180 A. Deniz Abik Şemsettin Sami’nin Canlandırılmasını Önerdiği Doğu Türkçesi Kelimeleri ve Eski Kelimeler

Üzerine
21.03.2012 Oku
13181 Sabire Arık Ana Hatlarıyla Türk Dili Grameri (tanıtma) 21.03.2012 Oku
13182 Selcan Sağlık Şahin Voice of Hope: Turkish Woman Poet Gülten Akın (tanıtma) 21.03.2012 Oku
13183 İbrahim Arıkan Âşık Ömer Divanından Seçmeler Halk Şiirleri (tanıtma) 21.03.2012 Oku
13184 Naciye Yıldız Türk Destancılık Geleneği 21.03.2012 Oku
13185 Gülsüm Killi Hakaslarda Destancılık Geleneği I: Araştırma Tarihi ve Kaynaklar 21.03.2012 Oku
13186 Gülsün Mehmet Sarı Uygur Türkçesinde Soluklu Ünlüler ve Eski Türkçe Ünlü Sistemi ile Bağlantısı 21.03.2012 Oku
13187 Eyüp Bacanlı Türkçe Fiil, Slav Türü Bitmiş Görünüş Bildirebilir mi? 21.03.2012 Oku
13188 Şahru Pilten Türk Dilinde Varsayılan Anlam 21.03.2012 Oku
13189 Doğan Aksan Divan’da XI. Yüzyıl Türk Yaşamıyla İlgili Kayıtlar Üzerine 21.03.2012 Oku
13190 Berdi Sarıyev Divan’da “Göz” ve “Göz Hastalıkları”yla İlgili Sözcükler Üzerine Bir İnceleme 21.03.2012 Oku
[ 1 2 3 ]