Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
19287 Abdülbaki Çetin Şeyh Mahmud Bin Edhem ve Tuhfetü’l-Edeb’i 21.01.2015 Oku
18216 Leyla Karahan Zeynep Korkmaz'ın Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi Adlı Eseri Üzerine 15.01.2014 Oku
18215 Uğur Başaran Divan Şiirinde Ashab-ı Kehf ve Raşih'in Ashab-ı Kehf Mesnevisi 15.01.2014 Oku
18214 Nurşat Biçer-Kürşad Çağrı Bozkırlı-Omur Er Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumların Değerlendirilmesi 15.01.2014 Oku
18213 Arzu S. Ertane Baydar Yazılı Anlatım Becerisi Kazandırma Çalışmalarında Anlatım Türlerinin Önemi 15.01.2014 Oku
18212 Yusuf Tepeli Yazılı Anlatım Becerisi Kazandırma Çalışmalarında Anlatım Türlerinin Önemi 15.01.2014 Oku
18211 Memduha Satır Küreselleşme Sürecinin Ulusal Kültür ve Sanata Etkisi 15.01.2014 Oku
18210 M.Emin Kayserili Küreselleşme Sürecinin Ulusal Kültür ve Sanata Etkisi 15.01.2014 Oku
18209 İrfan Görkaş Farabi'nin İnsan Tasavvuru 15.01.2014 Oku
18208 İbrahim İnci İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de Tek Parti Hükumetlerinin İaşe Politikaları 15.01.2014 Oku
18207 Fahri Valehoğlu(Hacıev) Gürcistan'daki Türk Maddi-Kültürel Mirası Hakkında 15.01.2014 Oku
18203 Cüneyt Coşkun XVII. Yüzyıl Osmanlıda İktidar-Bilim İlişkisi 10.01.2014 Oku
18202 Tülay Yürekli İlhanlılar Döneminde Musul'da Siyasi ve Ekonomik Durum 10.01.2014 Oku
18201 Mustafa Şahin Orta Çağ'da Herat Bölgesinde Tarım, Tarımsal Sulama ve Sulama Hukuku 10.01.2014 Oku
18200 Togrul Haliov MÖ VI-1. Yüzyıllarda Nahçivan'da Seramikçilik 10.01.2014 Oku
18199 Vefa Savaşkan Azerbaycan Eğitimcilerinden İsmail Bey Gutgaşınlı ve Avrupa Etkisinde Yazılan İlk Hikayesi: Reşit Bey ve Saadet Hanım 10.01.2014 Oku
18198 Damira İbragim Kazak Hikayeciliğine Genel Bir Bakış 10.01.2014 Oku
18179 Ali Turan Karabulut Türk Halk Bilgisi Derneği Tarafından Yayımlanan Halk Bilgisi Haberleri Dergisi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme 02.01.2014 Oku
18178 Betül Coşkun Kadınların İtiraf Vasıtası Olarak Mektup Hikayeler-Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 02.01.2014 Oku
18177 Sinan Çitçi Bir Devlet Adamı Olarak Faik Ali Ozansoy 02.01.2014 Oku
18173 Samet Azap Ötelerden Ötelere Çağrı: Kassandra Damgası Romanında Yapı ve İzlek 26.12.2013 Oku
18172 Hacer Gülşen Değirmen Motifi Üzerinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme 26.12.2013 Oku
18171 Timuçin Aykanat Cevri Divan'ı Örnekçesinde Edebi Türler ve Tarzların Metin Kurulumundaki Rolü 26.12.2013 Oku
18170 Apdülkerim Dinç Halit Fahri Ozansoy'un Oyunlarında Halk Kültüründen Gelen Unsurlar 26.12.2013 Oku
17986 Cemil Kutlu İdealist Bir Cumhuriyet Hekimi; Salim Cimilli 15.11.2013 Oku
17985 Beşir Mustafayev Karabağ’ın İşgal Süreci ve Bölgede Yaşanan Son Olaylar Çerçevesinde Çözüm Arayışları 15.11.2013 Oku
17979 Ali Servet Öncü Tevfik Paşa Hükümeti’nin Programı ve Meclis-i Mebusan’daki Müzakereleri 11.11.2013 Oku
17978 Ospanova Akhur Abdujaparkızı Mağcan Cumabay ve Döneminin Diğer Şairlerinde Milli Ülkü 11.11.2013 Oku
17977 Ayşe Balkan Cihan Aktaş’ın Azize’nin Son Günü Adlı Hikâye Kitabındaki Azerbaycan Kültürüne Ait Unsurlar 11.11.2013 Oku
17976 Mecit Canatak Postmodern Polisiye Roman ve Pınar Kür’ün Bir Cinayet Romanı 06.11.2013 Oku
17975 Mehmet Yılmaz İsmet Özel’in ‘Sevgilim Hayat’ Şiirinin Marksist Estetik Açısından Tahlili 06.11.2013 Oku
17974 Mehmet Emin Uludağ Ahmet Arif’in Şiirlerinde Anadolu Sevgisinin Yansımaları 06.11.2013 Oku
17973 Hasan Yürek Ermişlik ve Dağın Öte Yüzü Üçlemesi 06.11.2013 Oku
17972 Hacer Gülşen “Demircilerin Grevi” Şiiri ve Tevfik Fikret’te François Coppée Tesiri Üzerine Bir İnceleme 06.11.2013 Oku
17971 Fatih Yalçın Postmodern Dünyada Geleneğin Yeniden İnşası ya da Ticari Bir Meta Olarak Keşfi ve Çağdaş Türk Romanında Gelenek Sorunu 04.11.2013 Oku
17970 Betül Coşkun Adalet Ağaoğlu’nun Hikâyelerinde Bir Eleştiri Vasıtası Olarak İroni 04.11.2013 Oku
17969 Mayramgül Dıykanbayeva Kırgız Türklerinde Evlilik ve Buna Bağlı İnanışlar 04.11.2013 Oku
17968 Serhat Küçük Zâtî Dîvânı’nda Arkaik Unsurlar 04.11.2013 Oku
17967 İbrahim Gültekin Nâbî’nin İki Gazelinde Kalb’den Anlama Giden Yol 04.11.2013 Oku
17966 Murat Öztürk Tarih ve Siyasetnameler Çerçevesinde Klasik Türk Edebiyatında Vezir Hikâyeleri 04.11.2013 Oku
17965 Ümit Özgür Demirci Şeyyâd Hamza’nın Yûsuf u Zelihâ’sında Yanlış Algılanan Bir Kelime Üzerine 04.11.2013 Oku
17964 Turgut Baydar İsim + Yardımcı Fiil Şeklinde Oluşan Birleşik Fiiller Üzerine 04.11.2013 Oku
17963 Hüsna Kotan Türkçeleşme ve Mehmet Emin Yurdakul’un Türkçe Şiirleri 04.11.2013 Oku
17956 Rysbek Alimov Eski Türk Runik Metinlerdeki Esiz Üzerine 31.10.2013 Oku
17955 Bahri Kuş Millî Lisan Anlayışının Ömer Seyfettin’in Hikâyelerindeki Yansımaları 31.10.2013 Oku
17954 Ali Osman Solmaz Sinanoğlu’nun Ümîdü’l- Müznibîn Adlı Eseri ve Eserde Vesiletü’n-Necât’ın İzleri 31.10.2013 Oku
17095 A. A. Yoldaşev Türk Dillerinde Sesleniş Sözcükleri 15.02.2013 Oku
17094 Rana Ece Karahan Eski Türklerde Şehircilik 15.02.2013 Oku
17093 Cihat Aydoğmuşoğlu Şah Abbas Devrinde (1587-1629) İran’da Ticarî Hayat 15.02.2013 Oku
17092 Eyüp Kul XIX. Yüzyılın Sonlarında Bayezid Sancağı’ndaki Aşiretler ve İskân Politikası 15.02.2013 Oku
17091 Yakup Karataş XIX. Yüzyılın Sonlarında Bayezid Sancağı’ndaki Aşiretler ve İskân Politikası 15.02.2013 Oku
17090 Mehmet Tezcan Yabgu Unvanı ve Kullanımı (Kuşanlardan İlk Müslüman Türk Devletlerine Kadar) 15.02.2013 Oku
17089 Ali Kafkaysyalı Karapapak Türkleri 15.02.2013 Oku
17088 Selahattin Çitçi Tarihî Gerçeklere Sâdık Bir Roman: Plevne 15.02.2013 Oku
17087 Kemal Erol Batılılaşma Sürecinde ‘Feminizm’in Tehdidi Altındaki Türk Aile Yapısını ve Evlilik Kurumunu Belgeleyen Roman: Jön Türk 15.02.2013 Oku
17086 Murat Koç ‘‘Üdebâ-yı Nisvânın Yardımcısı’’ Ahmet Midhat Efendi ve Fatma Aliye Hanım 15.02.2013 Oku
17085 Ayşe Ulukan Farklılığın Renk ve Sayılarda Buluşan Aynılığı 15.02.2013 Oku
17084 Abdulselam Arvas XIX. yy. Osmanlı Sosyo-Ekonomisinin Âşık Edebiyatına Yansımaları Hakkında Bir Deneme 15.02.2013 Oku
17083 Lütfi Sezen Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın Millî Kültür ve Halk Kültürü İle İlgili Görüş ve Önerileri 15.02.2013 Oku
17082 Mehmet Soğukömeroğulları Nüzhet Erman’ın Şiirlerinde Hacı Bektaş Veli Algısı 15.02.2013 Oku
17081 Adem Balkaya Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Kalenderî Türü 15.02.2013 Oku
17080 Metin Özarslan Yaşnâmeleri Bağlamında İki Âmâ Âşığın Sanat Yolculuğu 15.02.2013 Oku
17079 Adem Çatak Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Nafs Kavramına Getirdiği Metaforik Yaklaşımlar 15.02.2013 Oku
17078 Ahmet Topal Klasik Türk Şiirinde "Şam-ı Şerif" 15.02.2013 Oku
17077 Jazira Alibekova ‘Çalıkuşu’ Romanındaki Deyimleri Kazakçaya Aktarma Yöntemleri 15.02.2013 Oku
17076 Serkan Çakmak Gösteren ve Gösterilen Boyutlarıyla Türkçede ‘Güzellik’ Kavramı Üzerine 15.02.2013 Oku
17075 Fatih Erbay Türkçe-Ermenice Kelime Alışverişi ve Tapan Kelimesi Üzerine 15.02.2013 Oku
17074 İdris Nebi Uysal Karaman’da Bir Yer Adı: Elbis 15.02.2013 Oku
16096 Talat Tekin Eski Türkçedeki {-dOk} İsim-Fiil Eki Üzerine 05.10.2012 Oku
16095 Yonca Odabaş Türkiye’de Akademik Açık Dergi Yayıncılığı ve Atatürk Üniversitesinde Açık E-Dergi

Uygulaması
05.10.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]