Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
9232 Mukim Sağır Ses Olayları Bakımından Anadolu Ağızları 23.06.2011 Oku
9233 Bilal Aktan "Kütahya ve Yöresi Ağızları" Üzerine 23.06.2011 Oku
9236 Cüneyt Eren Türk Dostu Bhopal Emiri Sıddık Hasan Han'ın Arap Dilindeki Yeri 23.06.2011 Oku
9238 Süleyman Tülücü "Türk Dillerinde Akrabalık Adları" İsimli Kitap Üzerine 23.06.2011 Oku
9239 Ruhattin Yazoğlu Hümanizm ve Mevlâna 23.06.2011 Oku
9240 İsa Çelik Mevlana'nın Mesnevisi'nin Yedinci Cildi Üzerine 23.06.2011 Oku
9241 Selami Ece Modern Öyküleme Teorileri Açısından Mesnevi 23.06.2011 Oku
9243 Abdulkadir Erkal Ahmet Dursun Natıki ve Divanı Üzerine 23.06.2011 Oku
9244 Ahmet Uğur Nalcıoğlu Avusturyalı Orientalist Hammer-Purgstall'da Osmanlı Şiiri 23.06.2011 Oku
9245 Mehmet Törenek Abdülhak Hâmid'in Şiirinde Ben'in Görünümü 24.06.2011 Oku
9246 Tuncer Küçükbatır 19. Yüzyıl Türk ve Alman Yazınında Eski-Yeni Çatışması 24.06.2011 Oku
9248 Hüseyin Baydemir Rüstem Han Destanı ve Destandaki Olağanüstü Motifler 24.06.2011 Oku
9249 Zeki Tekin Yavuz Sultan Selim Döneminde Urfa'nın İdari Taksimatı 24.06.2011 Oku
9250 Zeki Memioğlu Tanzimat Devri Sanayi Krizi 24.06.2011 Oku
9251 Sayın Dalkıran "Târih-i Cevdet"te İslâm Mezhepleri 24.06.2011 Oku
9253 Mustafayev Beşir Gümrü Tarihinden Sayfalar 24.06.2011 Oku
9252 Nazım Mustafa Gümrü Tarihinden Sayfalar 24.06.2011 Oku
9254 Makbule Sarıkaya Erzurum Kongresi'nde Rizeli Delegelerin Faaliyetleri 24.06.2011 Oku
9256 Cengiz Alyılmaz Eski Türk Şehirleri ve Semerkant 27.06.2011 Oku
9258 Murat Küçükuğurlu Erzurum Evleri (Tarihî Kayıt ve Şahitlere Göre) 27.06.2011 Oku
9257 Selahattin Tozlu Erzurum Evleri (Tarihî Kayıt ve Şahitlere Göre) 27.06.2011 Oku
9261 Osman Mert Afgan Aydını ve Yazarı Mahmut Tarzi ve Osmanlı-Türkiye 27.06.2011 Oku
9260 Rahmanhoca İmamhocayev Afgan Aydını ve Yazarı Mahmut Tarzi ve Osmanlı-Türkiye 27.06.2011 Oku
9200 Abdülbaki Çetin Bir Noktalama İşareti Olarak Kat' 21.06.2011 Oku
9203 İsa Çelik Mevlânâ'nın Mesnevî'sinin Tercüme ve Şerhleri 21.06.2011 Oku
9205 Sedat Adıgüzel Ali Şir Nevayi, Yaşamı, Edebi Kişiliği ve Eserleri 21.06.2011 Oku
9206 Kâzım Köktekin Ali Şir Nevâyi'nin Türkçeciliği 21.06.2011 Oku
9208 Bilge Seyidoğlu Ferhat ile Şirin 22.06.2011 Oku
9212 Muzaffer Uyguner Hikmet ve Hiciv Şairi Olarak Seyrânî 22.06.2011 Oku
9213 Lütfi Sezen Yeşilırmak Üzerine Tokat'tan Derlenmiş Maniler 22.06.2011 Oku
9224 Alaattin Uca Çanakkale Zaferi Osmanlı Parlamentosu'nda Nasıl Yankı Buldu? 23.06.2011 Oku
9227 Esat Can Kemal Tahir'in Kurtuluş Savaşı Romanlarında Mustafa Kemal 23.06.2011 Oku
9229 Esin Dayı Hatay Devleti ve Hatay'ın Anavatan'a Katılması 23.06.2011 Oku
9230 Dündar Alikılıç Geçmişten Günümüze Erzurum Kütüphaneleri 23.06.2011 Oku
9231 Osman Mert Türkçe'nin Eğitim ve Öğretimi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi 23.06.2011 Oku
9197 Cüneyt Eren Prof. Dr. M. Sadi Çöğenli'nin Hayatı ve Eserleri 21.06.2011 Oku
9198 Kâzım Köktekin Prof. Dr. Sadi Çöğenli'nin Türk Dili İle İlgili Çalışmaları 21.06.2011 Oku
9175 Zilale Hudaybergenova Türkiye Türkçesi ve Özbekçede Devrik Tümce 21.06.2011 Oku
9177 Cevat Yerdelen Haleti'de Kısaltma Öbekleri 21.06.2011 Oku
9178 Müzahir Kılıç Edebiyat Tarihi Bakımından Kırk Hadisler 21.06.2011 Oku
9182 Gülhan Atnur Tatar Halk Şiirinde Nazım Türü Olarak Beyit ve Sak-Sok Beyiti 21.06.2011 Oku
9183 Eflatun Nemetzade Azerbaycan'da Halk Tiyatrosunun Oluşumu Üzerine 21.06.2011 Oku
9184 Osman Mert Azerbaycanlı Şair, Yazar Veli Hramçaylı 21.06.2011 Oku
9185 Babek Kurbanov Üstad Âşık: Âşık Şemşir 21.06.2011 Oku
9187 Saim Yılmaz Nizami Gencevî'de Adaletli Yönetici İdeası 21.06.2011 Oku
9188 Seyran Kurbanov Azerbaycan Halısında Renklerin Uygulanması 21.06.2011 Oku
9189 Hüseyin Yurttaş Erzurum - Ilıca / Alaca Köyü Camii 21.06.2011 Oku
9193 Alaattin Uca Erzurumluların Serdengeçti Türküsü 21.06.2011 Oku
9147 Cengiz Alyılmaz Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz'ın Hayatı ve Eserleri 20.06.2011 Oku
9148 Semra Alyılmaz Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz Hakkında Söylenenler 20.06.2011 Oku
9149 Mukim Sağır Hocam, Çağdaş İnsan Efrasiyap Gemalmaz 20.06.2011 Oku
9151 Yavuz Akpınar Son Dönem İran Türkçesi'nde Türkiye Türkçesi'nin Etkileri 20.06.2011 Oku
9152 Şahbender Çoraklı Türkçe'nin Yaratma Gücü: İkilemeler (I) 20.06.2011 Oku
9154 Funda Kara Gençliğe Hitabe'deki İsim ve Sıfat Tamlamaları 20.06.2011 Oku
9155 Hülya Çevirme Yunus Emre'nin Bir Şiirinin Göstergebilim Açısından İncelenmesi 20.06.2011 Oku
9157 Abdullah Bulut Rasih'in Okçulukla İlgili Bir Manzumesi 20.06.2011 Oku
9158 Sedat Adıgüzel Deli Kür Romanı'nın Kültürel Altyapısın İncelenmesi 20.06.2011 Oku
9160 İlgar İmamverdiyev XX. Asır Güney Azerbaycan'ın Âşık Muhiti ve Bazı Sorunları 20.06.2011 Oku
9161 Filiz Kırbaşoğlu Yadgar Abid ve Bazı Şiirlerinden Örnekler 20.06.2011 Oku
9162 Kemal Alyılmaz Kırgız Atasözlerinden Seçmeler 20.06.2011 Oku
9164 Merdan Güven Kadim Türk Yurdu Erzurum'da İlk Folklor Derlemelerinden Bugüne 20.06.2011 Oku
9165 Süleyman Tülücü Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri İle İlgili Önemli Bir Eser 20.06.2011 Oku
9167 Osman Fikri Sertkaya Moğolistan'dan Bilinmeyen Bir Yazıtın Parçası 20.06.2011 Oku
9168 Mehmet İnbaşı Sultan I. Murad'ın Evrenos Bey'e Mektubu 20.06.2011 Oku
9169 Besim Özcan Trabzon Eyaleti'nin Kırım Harbi'ne Katkıları 20.06.2011 Oku
9170 Rahmanhoca İmamhocayev Afganistan ve Türkiye 20.06.2011 Oku
9172 Ahmed Uzun Sanayi Tarilimize İlişkin Bir Eser ve Tahlili 21.06.2011 Oku
9171 Kasımcan Sadıkov Uygur Yazılı 'Rahatu'l-Kulub' Kitabı 21.06.2011 Oku
9131 Vahit Zahidoğlu Kitab-ı Dede Korkut'taki Bazı Kelimeler Üzerine 20.06.2011 Oku
9132 Kazım Köktekin Kırşehirli İsa'nın Dâstân-ı İbrâhim'i ve Dili 20.06.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]