Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12248 Lütfi Şeyban Yalova'nın Altınova İlçesindeki Osmanlı Mezartaşları ve Kitâbeleri 14.02.2012 Oku
12247 İsmail Hira Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları Bağlamında Kuhn ve Rothacker 14.02.2012 Oku
12246 Recep Yıldız Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları Bağlamında Kuhn ve Rothacker 14.02.2012 Oku
12245 Ebru Yetişkin Güncel Politik Sinemayı Yeniden Düşünmek 14.02.2012 Oku
12244 Yılmaz Daşçıoğlu Dil ve İdeoloji: Devlet Ana'da Üslûp Sorunları 14.02.2012 Oku
12243 Abdulvahit İmamoğlu Vicdan Kavramının Psiko-Sosyal Tahlili 14.02.2012 Oku
12242 Funda Kızıler Emer Tezer Özlü’nün “Zaman Dışı Yaşam” Adlı Senaryosunda Geçen Tren Yolculuğunda Kültürlerarası

Karşılaşmalar
14.02.2012 Oku
12241 Ahmet Gülmez Teknoloji Politikaları Çerçevesinde Ekonomik Gelişim: Türkiye - Güney Kore Karşılaştırması 14.02.2012 Oku
12240 Mustafa Çalışır Teknoloji Politikaları Çerçevesinde Ekonomik Gelişim: Türkiye - Güney Kore

Karşılaştırması
14.02.2012 Oku
12239 Sevim Atila Entelektüeller, Üniversiteler ve Bilimsel Bilginin Üretilmesi Kapsamında Eleştirel Bir

Deneme
14.02.2012 Oku
12238 Savaş Ekici Türk Halk Müziğinin Melodik Yapısının Adlandırılması Konusunda Düşünceler (Ayak, Makam ve Dizi

Kavramları)
14.02.2012 Oku
12237 Adem Palabıyık Edebiyat, Hegemonya ve Siyasal İşlevsellik 14.02.2012 Oku
12236 Selim Kılıç Küreselleşme Sürecinde Ekonomik, Ekolojik ve Toplumsal Riskler 14.02.2012 Oku
12235 Aynur Köse Küreselleşme Çağında Bir Aidiyet Zemini ve Örgütlenme Şekli Olarak Hemşehrilik 14.02.2012 Oku
12234 Emek Üşenmez Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında 14.02.2012 Oku
12233 Yıldırım Erbaş İbn Haldun’un Bilgi Kuramı ve Disiplinlerarasılığı Düşünmek 14.02.2012 Oku
12232 Tülay Metin Türkiye Selçuklu Devleti’nin Karadeniz’deki Siyasî ve Askerî Faaliyetleri 14.02.2012 Oku
12231 Funda Kızıler Emer Postmodernist Bir Yaklaşımla Yabancı Dil Öğretiminde Yazının Yeri 14.02.2012 Oku
12230 Suat Cebeci Milli Kimlik Bağlamında Din-Kültür İlişkisi 14.02.2012 Oku
12229 Rana Özen Kutanis Sanayi ve Bilgi Toplumu Yönetim Metaforlarının Karşılaştırılması 14.02.2012 Oku
12228 Sümeyra Alpaslan Sanayi ve Bilgi Toplumu Yönetim Metaforlarının Karşılaştırılması 14.02.2012 Oku
12227 Enis Şahin Sovyet Rusya’nın Dağılmasından Sonra Kafkasya’da Kimlik Problemi 14.02.2012 Oku
12226 Mehmet Alpargu Sovyet Rusya’nın Dağılmasından Sonra Kafkasya’da Kimlik Problemi 14.02.2012 Oku
12225 M. Bilal Çelik Cengizli Hâkimiyet Anlayışını Değiştirme Girişimleri: Kongrat Hive Hanlığı Örneği 14.02.2012 Oku
12224 Ernur Genç Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kimlik, Misyon ve Vizyonu Bağlamında Türk Aydını 14.02.2012 Oku
12223 Kemal Çiftçi Tarih Kimlik ve Türkiye’nin Belleğinin Dış Politikası 14.02.2012 Oku
12222 Mehmet Yetişgin Tarih, Coğrafya ve Sosyo-Kültürel Ortamın Türk Kimliğinin Gelişmesine Etkileri 14.02.2012 Oku
12221 Hakan Poyraz Tarihin Amacı ve Tarihçinin Rolü Üzerine Bir Deneme 14.02.2012 Oku
12220 Adem Kara Osmanlı Devleti-ABD Ticari İlişkileri 14.02.2012 Oku
12219 Köksal Şahin Küreselleşme Demokrasiyi Güçlendiriyor mu? 14.02.2012 Oku
12218 Ömer Torlak Türkiye'de Sosyal Bilimler ve Üniversitelerin Açmazları: Pazarlama Odaklılık Bir Çözüm

Olabilir mi?
14.02.2012 Oku
1155 Abdurrahman Tansu Say Sosyal Bilimlerde Bilim Yöntemi 29.03.2007 Oku