Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
9895 Karoly Czegledy İltavar Unvanı, Volga Bulgarları ile İslâvların X. Asırdaki Münasebeti Meselesine Dâir 08.11.2011 Oku
9894 C. Cahen İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı 08.11.2011 Oku
9885 Mehmet Kaplan Ziya Gökalp ve Yahya Kemal'e Göre Malazgirt Savaşının Mana ve Ehemmiyeti 02.11.2011 Oku
9884 Mehmet Kaplan Ziya Gökalp ve "Yeniden Doğma" Temi 02.11.2011 Oku
9883 Mehmet Kaplan Yunus Emre ve Nebatlar 02.11.2011 Oku
9882 Mehmet Kaplan Dede Korkut Kitabında Kadın 02.11.2011 Oku
9881 Mehmet Kaplan Âşık Paşa ve Birlik Fikri 02.11.2011 Oku
9880 Mehmet Kaplan Ziya Gökalp ve Saadet Perisi 02.11.2011 Oku
9879 John R. Walsh Müverrih Ali'nin Bir İstidanâmesi 02.11.2011 Oku
9878 Josef Strzygowski Türkler ve Orta Asya Sanatı Meselesi 02.11.2011 Oku
9877 Juten Oda Eski Uygurca Bir Vesikanın Budizmle İlgili Küçük Bir Parçası 02.11.2011 Oku
9876 İbrahim Kafesoğlu Selçuk'un Oğulları ve Torunları 02.11.2011 Oku
9875 İbrahim Kafesoğlu Büyük Selçuklu Veziri Nizamü'l-Mülk'ün Eseri, Siyasetname ve Türkçe Tercümesi 02.11.2011 Oku
9874 Fahir İz Makale-i Zindancı Mahmud Kapudan 02.11.2011 Oku
9873 Abdülkadir İnan Ali Rıza Yılman Yalgın: Cenupta Türkmen Oymakları 02.11.2011 Oku
9872 Abdülkadir İnan Yakut Şamanizmindeki İjä Kııl 02.11.2011 Oku
9871 Abdülkadir İnan Güvey 02.11.2011 Oku
9870 İsmail Hakkı Uzunçarşılı Vezir Hakkı Mehmed Paşa (1747-1811) 02.11.2011 Oku
9869 İsmail Hakkı Uzunçarşılı Sadrazam Halil Hamid Paşa 02.11.2011 Oku
9868 İsmail Hakkı Uzunçarşılı Kıbrıs Fethi ile Lepant (İnebahtı) Muharebesi Sırasında Türk Devletile Venedik ve

Müttefiklerinin Faaliyetine Dâir Bazı Hazinei Evrak Kayıtları
02.11.2011 Oku
9867 İsmail Hakkı Uzunçarşılı Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya Dair 02.11.2011 Oku
9866 Hilmi Ziya Ülken İbn Sina'nın Tıbba Dâir Bir Münakaşası 02.11.2011 Oku
9865 Helmuth Scheel Türk Tarihinin Tetkiki Bakımından Türkçe Vesikaların Ehemmiyeti 02.11.2011 Oku
9863 Helmuth Ritter Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve Etrafındakiler 31.10.2011 Oku
9862 Helmuth Ritter Ayasofya Kütüphanesinde Tefsir İlmine Ait Arapça Yazmalar 31.10.2011 Oku
9861 Helmuth Ritter Ata Binmek, Ok Atmak 31.10.2011 Oku
9860 Ragıb Hulusi Özdem Dil Mükemmelliği ve Dil Mükemmelleştirme Görünceleri - II 31.10.2011 Oku
9859 Ragıb Hulusi Özdem Dil Mükemmeliği ve Dil Mükemmelleştirme Görünceleri - I 31.10.2011 Oku
9858 Hasan Ortekin Eski Rus Tarihinde Karakalpaklar'ın Rolü 31.10.2011 Oku
9857 Hasan Ortekin Codex Cumanicus'un Menşe Meselesi Hakkında 31.10.2011 Oku
9856 Henrik Samuel Nyberg Şark Tedkikleri ve Avrupa Medeniyeti 31.10.2011 Oku
9855 Muhammed Hamidullah Kur'an-ı Kerîm'in Türkçe Yazma Tercümeleri 31.10.2011 Oku
9854 Şerif Hulusi Kurbanoğlu Ferhengnâmei Sadi'nin Üçüncü Nushası ve Velet Çelebi-Kilisli Rifat Neşrile

Mukayesesi
31.10.2011 Oku
9853 Hamid Zübeyr Koşay Hacı Bektaş Tekkesi 31.10.2011 Oku
9852 Hamid Zübeyr Koşay Malazgird'de Buluşanlar 31.10.2011 Oku
9851 Hans Joachim Kissling Sultan Bâyezîd II ve Françesko II Gonzaga 31.10.2011 Oku
9850 Hikmet İlaydın Behram-ı Gûr Menkabeleri (Mîr Alî Şîr Nevâî ile Hâtifî'nin eserleri arasında müşterek bazı

hususiyetler hakkında)
31.10.2011 Oku
9838 Halûk İpekten Karamanlı Nizamî 28.10.2011 Oku
9837 Kreskai Miklos "Yurd Kurma" Hakkında 28.10.2011 Oku
9836 Lajos Ligeti Türkçede Uzun Vokaller 28.10.2011 Oku
9835 M. Tayyib Gökbilgin XVI. Asır Başlarında Osmanlı Devleti Hizmetindeki Akkoyunlu Ümerâsı 28.10.2011 Oku
9834 M. Tayyib Gökbilgin Murad I. Tesisleri ve Bursa İmareti Vakfiyesi 28.10.2011 Oku
9833 M. Tayyib Gökbilgin Macaristan'daki Türk Hâkimiyeti Devrine Ait Bazı Notlar 28.10.2011 Oku
9832 Heinrich Glück Türk Sanatının Dünyadaki Mevkii 28.10.2011 Oku
9831 Turhan Gandjei Sâdıkî-i Afşar'ın Türkçe Şiirleri 28.10.2011 Oku
9830 Faruk Kadri Timurtaş Küçük Eski Anadolu Türkçesi Grameri 28.10.2011 Oku
9829 Franz Taeschner Osmanlılarda Coğrafya 27.10.2011 Oku
9828 Faruk Sümer Yıva Oğuz Boyuna Dâir 27.10.2011 Oku
9827 Faruk Sümer Döğerlere Dair 27.10.2011 Oku
9826 M. Fuad Sezgin Hadis Musannefatının Mebdei ve Ma'mer B. Raşid'in "Cami"i 27.10.2011 Oku
9825 Osman Fikri Sertkaya Turfan Metinleri ve Yapılan Yayınları 27.10.2011 Oku
9824 Osman Fikri Sertkaya Nicholas Poppe, A Middle Turkic Text of the Apostles' Creed "Havarilerin Amentüsü

'ne Ait Bir Orta Türkçe Metni"
27.10.2011 Oku
9823 Osman Fikri Sertkaya Louis Bazin, Les Calendriers Turcs Anciens et Mediveaux (Eski ve Orta Çağlarda

Türklerin Takvimleri)
27.10.2011 Oku
9822 Osman Fikri Sertkaya Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti Enstitüsü'nün Sempozyumu (21. VIII. 1971-

25.VIII.1971)
27.10.2011 Oku
9821 Osman Fikri Sertkaya Uygur Harfleri İle Yazılmış Bazı Mensur Parçalar - I (Mesele Kitabı) 27.10.2011 Oku
9820 Osman Fikri Sertkaya Horezmi'nin Muhabbet-nâme'sinin İki Yeni Yazma Nüshası Üzerine 27.10.2011 Oku
9819 Osman Fikri Sertkaya Göktürk Tarihinin Meseleleri: Tonyukuk Âbidesi Üzerine Üç Not 27.10.2011 Oku
9818 Eugenia Popescu-Judet Türk Halk Temâşalarının Rumen Memleketlerine Tesiri 27.10.2011 Oku
9817 Semavi Eyice Yunanistan'da Türk mimari Eserleri - I 27.10.2011 Oku
9816 Semavi Eyice İstanbul'un Mahalle ve Semt Adları Hakkında Bir Deneme 27.10.2011 Oku
9812 Semavi Eyice Anadolu'da Orta Asya Sanat Geleneklerinin Temsilcisi Olan Bir Eser: Boyalıköy Hanıkahı 25.10.2011 Oku
9811 Semavi Eyice Anadolu Selçuklu Sanatı Çalışmalarının Başlangıcında İki Yabancı: Clement Huart ve Friedrich

Sarre
25.10.2011 Oku
9810 Emel Esin "Butan-ı Halaç" (M. VII.-X. Yüzyıllarda Halaç Kültürünün Sanat Eserlerinde Akisleri) 25.10.2011 Oku
9809 İsmail E. Erünsal Türk Edebiyatı Tarihine Kaynak Olarak Arşivlerin Değeri 25.10.2011 Oku
9808 Halil Ersoylu Fal, Fal-nâme ve Bir Çiçek Falı: "Der Aksâm-ı Ezhâr" 25.10.2011 Oku
9807 İsmail Eren Türkiye Türkçesine Dair Rusça Neşriyat (1776-1963) Üzerinde Bibliyografya Denemesi - II 25.10.2011 Oku
9806 İsmail Eren Türkiye Türkçesine Dair Rusça Neşriyat (1776-1963) Üzerinde Bibliyografya Denemesi - I 25.10.2011 Oku
9805 Hasan Eren Türkçe Qarman Kelimesi Hakkında 25.10.2011 Oku
9804 Hasan Eren Onomatopée'lere Ait Notlar 25.10.2011 Oku
9803 Hasan Eren Etimoloji Araştırmaları 25.10.2011 Oku
[ 1 2 3 ]