Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
9757 Abdullah Battal Taymas Kazan Yurdunda Bulunmuş Tarihî Bir Vesika: Sahib Giray Han Yarlığı 13.10.2011 Oku
9756 Abdullah Battal Taymas Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi 13.10.2011 Oku
9755 Abdullah Battal Taymas Kırımlı Bekir Çobanzade'nin Şiirleri 13.10.2011 Oku
9732 Abdülbaki Gölpınarlı Yunus Emre'de Öz Türkçe Kelimeler 07.10.2011 Oku
9731 Abdülbaki Gölpınarlı Hurûfilik ve Mîr-i 'alem Celal Bik'in Bir Mektubu 07.10.2011 Oku
9730 Abdülbaki Gölpınarlı Âşık Paşa'nın Şiirleri 07.10.2011 Oku
9729 Abdülbaki Gölpınarlı Menâkib-i Hâce-i Cihan 07.10.2011 Oku
9873 Abdülkadir İnan Ali Rıza Yılman Yalgın: Cenupta Türkmen Oymakları 02.11.2011 Oku
9872 Abdülkadir İnan Yakut Şamanizmindeki İjä Kııl 02.11.2011 Oku
9871 Abdülkadir İnan Güvey 02.11.2011 Oku
9736 Abdülkadir İnan Türk Rivayetlerinde "Bozkurt" 10.10.2011 Oku
9735 Abdülkadir İnan "Kitab-ı Dede Korkut" Hakkında 10.10.2011 Oku
9738 Abdülkadir Karahan Kırk Hadis Tercümelerine Umumî Bir Bakış ve Ankaralı İsmail Rüsûhî'nin Tercüme-i

Hadîs-i Erbaîn'i
10.10.2011 Oku
9737 Abdülkadir Karahan Kendi El Yazısı Hâtıratına Göre Niyazî-i Mısrî'nin Bazı Mistik Görüşleri 10.10.2011 Oku
9716 Ahmed Ateş Hicrî VI.-VIII. (XII.-XIV.) Asırlarda Anadolu'da Farsça Eserler 05.10.2011 Oku
9715 Ahmed Ateş Türk Halk Hikâyelerinde İbn Sina 05.10.2011 Oku
9714 Ahmed Ateş Metin Tenkidi Hakkında 05.10.2011 Oku
9713 Ahmed Ateş İbn Sina, Risâlat al-İksîr 05.10.2011 Oku
9649 Ahmet Atilla Şentürk Klasik Osmanlı Edebiyatında Tipler 23.09.2011 Oku
9726 Ahmet Caferoğlu Uygurlarda Hukuk ve Maliye Istılahları 07.10.2011 Oku
9725 Ahmet Caferoğlu Türkçede "V" Morfemi 07.10.2011 Oku
9724 Ahmet Caferoğlu Pallacı, Tahtacı ve Çepni Dillerine Dâir 07.10.2011 Oku
9723 Ahmet Caferoğlu Osmanlı İmparatorluğu Onomastiğinde "Epitheta Ornantia" nın Karakteristik Çizgileri 07.10.2011 Oku
9722 Ahmet Caferoğlu Mirza Şefi' Hakkında Notlar 07.10.2011 Oku
9721 Ahmet Caferoğlu İlk Anadolu Vatan Kültürü Kurucuları 05.10.2011 Oku
9720 Ahmet Caferoğlu Türk Onomastiğinde "At" Kültü 05.10.2011 Oku
9661 Ali Alparslan Babur'un İcad Ettiği Baburî Yazı - II 28.09.2011 Oku
9660 Ali Alparslan Babur'un İcad Ettiği "Baburi Yazısı" ve Onunla Yazılmış olan Kur'an - I 28.09.2011 Oku
9740 Ali Fehmi Karamanlıoğlu Seyf-i Sarâyî'nin Gülistan Tercümesi'nin Dil Husûsiyetleri 10.10.2011 Oku
9739 Ali Fehmi Karamanlıoğlu Seyf-i Sarâya'nin Gülistan Tercümesi'nin Yayımı Üzerine 10.10.2011 Oku
9754 Ali Nihat Tarlan Şeyhi'nin Dili Hakkında 12.10.2011 Oku
9753 Ali Nihat Tarlan Bir İmlâ Hususiyeti 12.10.2011 Oku
9758 Andreas Tietze XVI. Asır Türk Şiirinde Gemici Dili (Âgehi Kasidesi ve Tahmisleri) 13.10.2011 Oku
9646 Azmi Bilgin +lagu / +legü Eki Üzerine 23.09.2011 Oku
9783 Behçet Gönül İstanbul Kütüphanelerinde Al-Şakâik al-Numaniya Tercüme ve Zeyilleri 19.10.2011 Oku
9784 Bernard Lewis İzlanda'da Türkler 19.10.2011 Oku
9777 Bernt Brendemoen Labiyal Ünlü Uyumunun Gelişmesi Üzerine Bazı Notlar 17.10.2011 Oku
9894 C. Cahen İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı 08.11.2011 Oku
9770 E. Bertels Ali Şîr Nevâî, Leylî ve Mecnûn 14.10.2011 Oku
9810 Emel Esin "Butan-ı Halaç" (M. VII.-X. Yüzyıllarda Halaç Kültürünün Sanat Eserlerinde Akisleri) 25.10.2011 Oku
9818 Eugenia Popescu-Judet Türk Halk Temâşalarının Rumen Memleketlerine Tesiri 27.10.2011 Oku
9874 Fahir İz Makale-i Zindancı Mahmud Kapudan 02.11.2011 Oku
9830 Faruk Kadri Timurtaş Küçük Eski Anadolu Türkçesi Grameri 28.10.2011 Oku
9828 Faruk Sümer Yıva Oğuz Boyuna Dâir 27.10.2011 Oku
9827 Faruk Sümer Döğerlere Dair 27.10.2011 Oku
9752 Fevziye Abdullah Tansel Süleyman Hüsnü Paşa ile Namık Kemal'in Münasebat ve Muhaberatı 12.10.2011 Oku
9751 Fevziye Abdullah Tansel Samî Paşazâde Sezai 12.10.2011 Oku
9750 Fevziye Abdullah Tansel Namık Kemal'in Midilli'de Yazdığı Manzum ve Mensur Eserler 12.10.2011 Oku
9749 Fevziye Abdullah Tansel Muallim Naci ile Recaizâde Ekrem Arasındaki Münakaşalar ve Bu Münakaşaların Sebep

Olduğu Edebî Hâdiseler
12.10.2011 Oku
9829 Franz Taeschner Osmanlılarda Coğrafya 27.10.2011 Oku
9793 Güzin Dino Recaî-zade Ekrem'in Araba Sevdası Romanında Gerçekçilik 24.10.2011 Oku
9728 H. Adnan Erzi Osmanlı Devletinin Kurucusunun İsmi Meselesi 07.10.2011 Oku
9808 Halil Ersoylu Fal, Fal-nâme ve Bir Çiçek Falı: "Der Aksâm-ı Ezhâr" 25.10.2011 Oku
9642 Halil Ersoylu Fal, Fal-nâme ve Bir Çiçek Falı: "Der Aksâm-ı Ezhâr" 23.09.2011 Oku
9838 Halûk İpekten Karamanlı Nizamî 28.10.2011 Oku
9853 Hamid Zübeyr Koşay Hacı Bektaş Tekkesi 31.10.2011 Oku
9852 Hamid Zübeyr Koşay Malazgird'de Buluşanlar 31.10.2011 Oku
9851 Hans Joachim Kissling Sultan Bâyezîd II ve Françesko II Gonzaga 31.10.2011 Oku
9719 Harold Bowen İlk Selçuklu Vezirlerine Dair Bazı Notlar 05.10.2011 Oku
9652 Hasan Abdullahoğlu Temir Kutluğ Yarlığı 26.09.2011 Oku
9651 Hasan Abdullahoğlu Birinci Mengili Giray Han Yarlığı 26.09.2011 Oku
9637 Hasan Akay Cenab Şahabeddin'in Güzellik Felsefesi 23.09.2011 Oku
9805 Hasan Eren Türkçe Qarman Kelimesi Hakkında 25.10.2011 Oku
9804 Hasan Eren Onomatopée'lere Ait Notlar 25.10.2011 Oku
9803 Hasan Eren Etimoloji Araştırmaları 25.10.2011 Oku
9858 Hasan Ortekin Eski Rus Tarihinde Karakalpaklar'ın Rolü 31.10.2011 Oku
9857 Hasan Ortekin Codex Cumanicus'un Menşe Meselesi Hakkında 31.10.2011 Oku
9650 Hatice Tören Ta'bir-name 23.09.2011 Oku
9639 Hayati Develi Dua ve Yas Motifi Olarak "baş aç-" Tabiri 23.09.2011 Oku
9727 Haydar Ali Diriöz Kutb ül-Alevi'nin Barak Baba Risalesi Şerhi 07.10.2011 Oku
[ 1 2 3 ]