Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
20382 İlyas Üstünyer-Gülnara Diasemidze İstanbullu Türkolog Hikmet Cevdetzâde’nin Aile Arşivine Göre Gürcistan ve Rusya’daki Yaşamı ve Türkçe Öğretim Faaliyetleri 22.11.2016 Oku
18504 Erhan Akdemir Avrupa Birliği’nin Ukrayna Politikası: Eski Komşu mu? Yeni Aday mı? 07.04.2014 Oku
18503 Ali Servet Öncü Türkiye ve Ukrayna İlişkilerinin Başlaması ve İlk Yılları Üzerine Genel Bir Bakış (1991-1994) 07.04.2014 Oku
18502 Oktay Bingöl Ukrayna Krizinin Ulusal, Bölgesel-Küresel Bağlamı ve Gelecek Öngörüleri 07.04.2014 Oku
18501 Mehmet Seyfettin Erol “Ukrayna-Kırım Krizi” ya da “İkinci Yalta Süreci” 07.04.2014 Oku
17073 Alphan Akgül Fuad Köprülü'nün Tevfik Fikret Eleştirileri 14.02.2013 Oku
17072 Hikmet Şahin Postmodern Sanatta Eklektik Nesneler 14.02.2013 Oku
17071 Zülfikar Bayraktar Balkanlar’da Bir Arada Yaşama Kültürü Bağlamında Kimlik Çatışmasından Kültürel Entegrasyona Türk Dili ve Kültürünün Önemi 14.02.2013 Oku
17070 Selma Gülsevin Karay Türkçesinin Kendisine Has Özellikleri ve Türk Lehçeleri Arasındaki Yeri 14.02.2013 Oku
17069 Pınar Özdemir Hazar Türkçesi ve Hazar Türkçesi Leksikolojisi Tespiti Denemesi 14.02.2013 Oku
17068 Abdurrazak Peler Kafkasya'da Türk Lehçelerinin Fonksiyonları 14.02.2013 Oku
17067 Gökçe Yükselen Kafkasya'da Türk Lehçelerinin Fonksiyonları 14.02.2013 Oku
17066 Ayşe Nur Hikayet-i Ashabi'l-Kehif'ten Eski Anadolu Türkçesi Söz Varlığına Katkılar 14.02.2013 Oku
17065 Zehra Arslan Trabzon'da Vatan Cephesi (12 Ekim 1958-27 Mayıs 1960) 14.02.2013 Oku
17064 Mehmet Demiryürek Tarih-i Osmani Encümeni ve Mehmet Fuat Köprülü 14.02.2013 Oku
17063 Ömer Karataş 19. Yüzyılda Anadolu’da Çerkes Göçmenlerinin İskânları Sonrasında Karşılaştıkları Sorunlar Uzunyayla Örneği 14.02.2013 Oku
17062 Serkan Acar Rusya’dan Hindistan’a Bir Sergüzeşt: Afanasiy Nikitin ve Seyahatnamesi 14.02.2013 Oku
16173 Hüseyin Üreten Amasya Müzesi’nde Sergilenen İki Buluntu Işığında Roma Dönemi’nde Amaseia: Neyi Biliyoruz? Neyi Bilmiyoruz? 23.10.2012 Oku
16172 Zülfikar Bayraktar Türkiye'nin Balkanlardaki Yumuşak Gücü Türk Kültürü 23.10.2012 Oku
16171 Yusuf Tepeli Türk Kültür Coğrafyasında Yerleşme Adları: Teke Yöresi Örneği 23.10.2012 Oku
16170 Cemali Sarı Türk Kültür Coğrafyasında Yerleşme Adları: Teke Yöresi Örneği 23.10.2012 Oku
16169 Gökhan Tunç İsmail Gaspıralı’nın Frengistan Mektupları ve Darürrahat Müslümanları Adlı Romanlarında İdeoloji ve Kurgu İlişkisi 23.10.2012 Oku
16168 Ömer Metin Hamdullah Suphi Tanrıöver'in Romanya Türklerinin Göçüne Dair Faaliyetleri (1931-1938) 23.10.2012 Oku
16167 Recep Dündar Kıbrıs’ta Sultan Murad Han’ın Validesine (Kösem Sultan) Ait Mülk Çiftlikler 23.10.2012 Oku
16166 Bahadır Bumin Özarslan Dede Korkut Hikâyelerinde Egemenlik Kavramına Ait Unsurlar 23.10.2012 Oku
13307 Serkan Acar Solomon Volkov: Büyülü Koro (tanıtma) 28.03.2012 Oku
13306 Zeynep Dinçer Cemal Kurnaz: Gazeller Arasında (tanıtma) 28.03.2012 Oku
13305 Mehmet Akif Özer Bir Modern Yönetim Tekniği Olarak Algılama Yönetimi Ve İç Güvenlik Hizmetleri 28.03.2012 Oku
13304 Gültekin Akengin Sanat Dalları Arasında Etkileşim ve Dil 28.03.2012 Oku
13303 Halil İbrahim Şahin Türk Destanlarındaki Aile Algısı Üzerine Bir Değerlendirme 28.03.2012 Oku
13302 Bilgehan Atsız Gökdağ Bir Yemin Olarak Evlilik Törenleri Ve Evlenmeyle İlgili Pratikleri İfade Ederken

Kullanılan Kelimelere Dair: Beşik Kertmek, Söz Kesmek, Nikâh Kıymak
28.03.2012 Oku
13301 Dilşen İnce Erdoğan Amerikalı Protestan Misyonerlerinin Raporlarında İzmir İstasyonu’nun Kuruluşu ve

Faaliyetleri (1820-1900)
28.03.2012 Oku
13300 Abdullah Bay Modernleşme Arefesinde Osmanlı Taşra Medreseleri: Kastamonu Medreseleri ve Taşrada Medrese

Hayatı
28.03.2012 Oku
13299 Rafet Metin 1699-1718 Yıllarında Bolu'da Yatırım Araçları 28.03.2012 Oku
13298 Serkan Acar XVI. Yüzyıl Türk-Tatar Tarihinin Mühim Bir Kaynağı: Kazanskaya İstoriya 28.03.2012 Oku
13297 Ekrem Kalan Nümismatik Materyallere Göre İslamlaşma Sürecinde Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve

Unvanlar (1227-1357)
28.03.2012 Oku
13296 Erhan Aktaş Türk Devlet geleneğinde İktidarın meşrulaştırılmasında İktidarın Rolü 28.03.2012 Oku
13295 Abdullah Temizkan Türk Devlet geleneğinde İktidarın meşrulaştırılmasında İktidarın Rolü 28.03.2012 Oku
13294 Emre Aygün Alplar ve Elfler: Türk ve İskandinav Dünyalarında Kahramanlık Olgusu 28.03.2012 Oku
13293 Osman Karatay Alplar ve Elfler: Türk ve İskandinav Dünyalarında Kahramanlık Olgusu 28.03.2012 Oku
10142 Bilgehan Atsız Gökdağ Doğu Karadeniz'de Konuşulan Diller ve Türkçe İle Etkileşimleri 18.11.2011 Oku
10141 Oleg Kupchik 1920'lerin Başında Türkiye'deki Sovyet?Batı Mücadelesinde Ukrayna Sovyet Sosyalist

Cumhuriyeti
18.11.2011 Oku
10140 Abdurrahim F. Aydın Tayyareden - Uçağa; Milli Hava Sanayinin Kuruluşunda Türk Halkının Yaptığı Bağışlar 18.11.2011 Oku
10139 Ferhat Berber 19. Yüzyılda Kafkasya'dan Anadolu'ya Yapılan Göçler 18.11.2011 Oku
8340 Yahya Kemal Taştan Robert Dankoff: Seyyah-ı Âlem Evliyâ Çelebi'nin Dünyaya Bakışı 08.02.2011 Oku
7994 Nazım Elmas Adalet Ağaoğlu'nun Hikâye Dilinde Ritim 03.11.2010 Oku
7935 Nazım Elmas Tarık Buğra'nın Hikâye Dilinde İroni 25.10.2010 Oku
7934 Caner Kerimoğlu Tatar Bilmecelerindeki Arapça, Farsça ve Rusça Alıntılar Üzerine 25.10.2010 Oku
6697 Amir Khalilzadeh Vowel Harmony in Turkish 07.04.2010 Oku
6696 Seyfullah Türkmen Türkçedeki Örtmece Sözler 07.04.2010 Oku
6695 Nizamoğlu Nurlan Abbasov Kitab-ı Dede Korkut Destanı ve Oğuz Türklerinin İctimai-Siyasal Kuruluşu

Hakkında
07.04.2010 Oku
6694 Gönül Hüseynova Kitab-ı Dede Korkut (KDK) Eposunda Bir Harfin "Kurban"ı Olan Metafor ve Onun Çevirileri 07.04.2010 Oku
6693 Gökhan Tunç Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Poetikalarının Değerlendirilmesi 06.04.2010 Oku
6692 Alemdar Bayramov Samet Vurgun Şiirinde Mitopetik Karakterler 06.04.2010 Oku
6691 Murat Kacıroğlu Millî Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Harp Zenginleri 06.04.2010 Oku
6690 Tudora Arnaut Gagauzlarda Sözlü Lirik Halk Edebiyatı Türlerinin ve Bunların Folklor Geleneğine Yansımasının

İncelenmesi
06.04.2010 Oku
6689 Sultan Tulu Anadolu ve Rumeli Ağzında (-i verir) Yapısı 06.04.2010 Oku
6688 Sinan Uyğur Dobruca'daki Türkçe Yer Adlarının Anlam ve Yapılarına Göre Tasnifi 06.04.2010 Oku
6687 Seyfullah Türkmen Türkçenin Söz Varlığında Nasreddin Hoca'nın Yeri 06.04.2010 Oku
6686 Çulpan Zaripova Çetin Tatar Halk Destanı 06.04.2010 Oku
6685 Ahmet Karadoğan Karanlık Kelimesinin Yapısına Dair 06.04.2010 Oku
6684 Abdullah Şengül Edebiyatta Ötekilik Meselesi ve Türk Edebiyatında 'Öteki' 06.04.2010 Oku
6683 Feridun Tekin Urum Türkçesi Ses Bilgisi Üzerine Bazı Tespitler 06.04.2010 Oku
6682 İlber Ortaylı Omeljan Pritsak'ın Ardından 06.04.2010 Oku
6681 Kemal Üçüncü Trabzon Yöresi Sözlü Kültür Geleneğinde İcra Töresi ve Ortamı Açısından Kemençecilik 06.04.2010 Oku
6680 Ayten Kaplan Etnografik Müzik Araştırması 06.04.2010 Oku
6679 Nadejda Chirli Ermeni Kıpçakçasında Edat Gibi Kullanılan İsimler 06.04.2010 Oku
6678 Halil İbrahim Şahin Dede Korkut Kitabı İle İlgili Azerbaycan'da Yayınlanmış Bazı Çalışmalar 06.04.2010 Oku
6677 Mehmet Dursun Erdem-Münteha Gül Kapalı e (e) Sesi Bağlamında Eski Anadolu Türkçesi-Anadolu Ağızları

Ilişkisi
06.04.2010 Oku
6676 Elnara Ziyadinova Kırım Tatar Halk Türkülerinde Sembol Olarak Bitkiler 06.04.2010 Oku
[ 1 2 ]