Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
13300 Abdullah Bay Modernleşme Arefesinde Osmanlı Taşra Medreseleri: Kastamonu Medreseleri ve Taşrada Medrese

Hayatı
28.03.2012 Oku
6684 Abdullah Şengül Edebiyatta Ötekilik Meselesi ve Türk Edebiyatında 'Öteki' 06.04.2010 Oku
13295 Abdullah Temizkan Türk Devlet geleneğinde İktidarın meşrulaştırılmasında İktidarın Rolü 28.03.2012 Oku
10140 Abdurrahim F. Aydın Tayyareden - Uçağa; Milli Hava Sanayinin Kuruluşunda Türk Halkının Yaptığı Bağışlar 18.11.2011 Oku
17068 Abdurrazak Peler Kafkasya'da Türk Lehçelerinin Fonksiyonları 14.02.2013 Oku
6671 Ahmet Demirtaş Türkiye Türkçesinde Mensubiyet Bildiren "-gil" Eki Üzerine 06.04.2010 Oku
6685 Ahmet Karadoğan Karanlık Kelimesinin Yapısına Dair 06.04.2010 Oku
6692 Alemdar Bayramov Samet Vurgun Şiirinde Mitopetik Karakterler 06.04.2010 Oku
6662 Ali Duymaz Oğuz Kağan Destanı'ndan Dede Korkut'a Toy Geleneğinin Simgesel Anlamı ve Türk Paylaşım

Modeli
05.04.2010 Oku
18503 Ali Servet Öncü Türkiye ve Ukrayna İlişkilerinin Başlaması ve İlk Yılları Üzerine Genel Bir Bakış (1991-1994) 07.04.2014 Oku
17073 Alphan Akgül Fuad Köprülü'nün Tevfik Fikret Eleştirileri 14.02.2013 Oku
6697 Amir Khalilzadeh Vowel Harmony in Turkish 07.04.2010 Oku
17066 Ayşe Nur Hikayet-i Ashabi'l-Kehif'ten Eski Anadolu Türkçesi Söz Varlığına Katkılar 14.02.2013 Oku
6680 Ayten Kaplan Etnografik Müzik Araştırması 06.04.2010 Oku
16166 Bahadır Bumin Özarslan Dede Korkut Hikâyelerinde Egemenlik Kavramına Ait Unsurlar 23.10.2012 Oku
6666 Behçet Dede Doğu Karadeniz Ninnilerinde Telkin Motifi 05.04.2010 Oku
6656 Bekir Sami Özsoy Karadeniz'de Atma Türküler ve Atma Türkü Geleneği 05.04.2010 Oku
13302 Bilgehan Atsız Gökdağ Bir Yemin Olarak Evlilik Törenleri Ve Evlenmeyle İlgili Pratikleri İfade Ederken

Kullanılan Kelimelere Dair: Beşik Kertmek, Söz Kesmek, Nikâh Kıymak
28.03.2012 Oku
10142 Bilgehan Atsız Gökdağ Doğu Karadeniz'de Konuşulan Diller ve Türkçe İle Etkileşimleri 18.11.2011 Oku
7934 Caner Kerimoğlu Tatar Bilmecelerindeki Arapça, Farsça ve Rusça Alıntılar Üzerine 25.10.2010 Oku
16170 Cemali Sarı Türk Kültür Coğrafyasında Yerleşme Adları: Teke Yöresi Örneği 23.10.2012 Oku
6686 Çulpan Zaripova Çetin Tatar Halk Destanı 06.04.2010 Oku
6675 Dilek Ergönenç Akbaba Nogay Türkçesinde Sıfat-Fiillerle Kullanılan Bol- Fiilinin İşlevleri 06.04.2010 Oku
13301 Dilşen İnce Erdoğan Amerikalı Protestan Misyonerlerinin Raporlarında İzmir İstasyonu’nun Kuruluşu ve

Faaliyetleri (1820-1900)
28.03.2012 Oku
13297 Ekrem Kalan Nümismatik Materyallere Göre İslamlaşma Sürecinde Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve

Unvanlar (1227-1357)
28.03.2012 Oku
6676 Elnara Ziyadinova Kırım Tatar Halk Türkülerinde Sembol Olarak Bitkiler 06.04.2010 Oku
13294 Emre Aygün Alplar ve Elfler: Türk ve İskandinav Dünyalarında Kahramanlık Olgusu 28.03.2012 Oku
6670 Ercan Alkaya Karay Türkçesinde Edatlar 06.04.2010 Oku
6674 Erdoğan Altınkaynak Karay Ad ve Soyadları 06.04.2010 Oku
6660 Erdoğan Altınkaynak Gregoryan Kıpçakların Dil Yadigârları 05.04.2010 Oku
6655 Erdoğan Altınkaynak Desht-i Kipchak Stone Statues 05.04.2010 Oku
18504 Erhan Akdemir Avrupa Birliği’nin Ukrayna Politikası: Eski Komşu mu? Yeni Aday mı? 07.04.2014 Oku
13296 Erhan Aktaş Türk Devlet geleneğinde İktidarın meşrulaştırılmasında İktidarın Rolü 28.03.2012 Oku
10139 Ferhat Berber 19. Yüzyılda Kafkasya'dan Anadolu'ya Yapılan Göçler 18.11.2011 Oku
6683 Feridun Tekin Urum Türkçesi Ses Bilgisi Üzerine Bazı Tespitler 06.04.2010 Oku
6648 Fuzuli Bayat Saka Etnoniminin Etimolojisi Üzerine 05.04.2010 Oku
17067 Gökçe Yükselen Kafkasya'da Türk Lehçelerinin Fonksiyonları 14.02.2013 Oku
16169 Gökhan Tunç İsmail Gaspıralı’nın Frengistan Mektupları ve Darürrahat Müslümanları Adlı Romanlarında İdeoloji ve Kurgu İlişkisi 23.10.2012 Oku
6693 Gökhan Tunç Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Poetikalarının Değerlendirilmesi 06.04.2010 Oku
6694 Gönül Hüseynova Kitab-ı Dede Korkut (KDK) Eposunda Bir Harfin "Kurban"ı Olan Metafor ve Onun Çevirileri 07.04.2010 Oku
13304 Gültekin Akengin Sanat Dalları Arasında Etkileşim ve Dil 28.03.2012 Oku
13303 Halil İbrahim Şahin Türk Destanlarındaki Aile Algısı Üzerine Bir Değerlendirme 28.03.2012 Oku
6678 Halil İbrahim Şahin Dede Korkut Kitabı İle İlgili Azerbaycan'da Yayınlanmış Bazı Çalışmalar 06.04.2010 Oku
6653 Haydar Çetinkaya Karapapah Türklerinde Halk İnançları 05.04.2010 Oku
17072 Hikmet Şahin Postmodern Sanatta Eklektik Nesneler 14.02.2013 Oku
6661 Hüseyin Albayrak Doğu Karadeniz Bölgesinde İlk Matbaa, İlk Gazete ve İlk Salname 05.04.2010 Oku
6667 Hüseyin Durgut Romanyalı Türk Şair Mehmet Niyazi'nin Sagış Adlı Şiir Kitabının Söz Varlığı Üzerine

Yorumlar
06.04.2010 Oku
16173 Hüseyin Üreten Amasya Müzesi’nde Sergilenen İki Buluntu Işığında Roma Dönemi’nde Amaseia: Neyi Biliyoruz? Neyi Bilmiyoruz? 23.10.2012 Oku
6654 İ. Murat Yıldırım Aşık Veysel Türk Dünyasında 05.04.2010 Oku
6682 İlber Ortaylı Omeljan Pritsak'ın Ardından 06.04.2010 Oku
20382 İlyas Üstünyer-Gülnara Diasemidze İstanbullu Türkolog Hikmet Cevdetzâde’nin Aile Arşivine Göre Gürcistan ve Rusya’daki Yaşamı ve Türkçe Öğretim Faaliyetleri 22.11.2016 Oku
6651 Kamil Ağacan Gürcistan Türklerinin Mevcut Durumu, Siyasi ve İktisadi Sorunları 05.04.2010 Oku
6681 Kemal Üçüncü Trabzon Yöresi Sözlü Kültür Geleneğinde İcra Töresi ve Ortamı Açısından Kemençecilik 06.04.2010 Oku
6650 Leyla Hafızoğlu Bazı Doğu, Güney ve Batı Slav Dillerinde İsim Türeten Ortak Ekler 05.04.2010 Oku
6668 Mahmut Sarıkaya Erciyes Yöresinden İki Menkıbe ve Toprağı Vatanlaştıran Halk Etimolojisi Örnekleri 06.04.2010 Oku
6664 Mahmut Sarıkaya Nevruza Bağlı Takvimle İlgili Kavram, Deyim ve Terimler II 05.04.2010 Oku
6663 Mahmut Sarıkaya Nevruza Bağlı Takvimle İlgili Kavram, Deyim ve Terimler I 05.04.2010 Oku
13305 Mehmet Akif Özer Bir Modern Yönetim Tekniği Olarak Algılama Yönetimi Ve İç Güvenlik Hizmetleri 28.03.2012 Oku
17064 Mehmet Demiryürek Tarih-i Osmani Encümeni ve Mehmet Fuat Köprülü 14.02.2013 Oku
6669 Mehmet Dursun Erdem Kırşehir ve Konya Ağızlarının Eski Anadolu Türkçesi Yazı Dilinin Oluşumuna Etkisi 06.04.2010 Oku
6677 Mehmet Dursun Erdem-Münteha Gül Kapalı e (e) Sesi Bağlamında Eski Anadolu Türkçesi-Anadolu Ağızları

Ilişkisi
06.04.2010 Oku
18501 Mehmet Seyfettin Erol “Ukrayna-Kırım Krizi” ya da “İkinci Yalta Süreci” 07.04.2014 Oku
6672 Muhammet Kuzubaş Divan Şairleri Hastaları Nasıl Tedavi Ederler ? 06.04.2010 Oku
6691 Murat Kacıroğlu Millî Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Harp Zenginleri 06.04.2010 Oku
6679 Nadejda Chirli Ermeni Kıpçakçasında Edat Gibi Kullanılan İsimler 06.04.2010 Oku
7994 Nazım Elmas Adalet Ağaoğlu'nun Hikâye Dilinde Ritim 03.11.2010 Oku
7935 Nazım Elmas Tarık Buğra'nın Hikâye Dilinde İroni 25.10.2010 Oku
6646 Nazım Elmas Tarık Buğra'nın Hikâye Dilinde İroni 05.04.2010 Oku
6649 Nesrin Güllüdağ-Mustafa Şenel Nogay Edebiyatının Tarihi Seyri 05.04.2010 Oku
6695 Nizamoğlu Nurlan Abbasov Kitab-ı Dede Korkut Destanı ve Oğuz Türklerinin İctimai-Siyasal Kuruluşu

Hakkında
07.04.2010 Oku
[ 1 2 ]