Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18455 Süer Eker Lars Johanson (2002). Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler 25.03.2014 Oku
18454 Özen Yaylagül Eski Uygur Türkçesi ve Batı Orta Türkçesiyle Yazılmış Tıp Metinlerindeki Fiiller 25.03.2014 Oku
18453 Hacer Topaktaş Osmanlı-Lehistan-Kırım Üçgeninde Diplomasi: Şah Mirza’nın Varşova Temsilciliği (1746-1747) 25.03.2014 Oku
18452 Dânâ Moldabaeva Enver Paşa’nın Orta Asya’daki Milli Mücadeleye Verdiği Desteğin Moskova Arşivlerinde Belgelenmesi 25.03.2014 Oku
18451 Haziretali Tursun Enver Paşa’nın Orta Asya’daki Milli Mücadeleye Verdiği Desteğin Moskova Arşivlerinde Belgelenmesi 25.03.2014 Oku
18450 Hüseyin Şimşek Osmanlı Devletinde Özel Okullar ve İlk Türk Özel Okulunun Tarihçesine Dair Yeni Bilgiler 25.03.2014 Oku
18449 Hülya Pilancı 7-9 Yaş Arasındaki Türk Çocuklarında Kelime Çağrışımını Etkileyen Sosyoekonomik Değişkenler 25.03.2014 Oku
18448 Seyfullah Kara Selçuklu Türkiye’sinde Eğlence Türü Olarak Bezm ve Musiki 25.03.2014 Oku
18447 Tuba Ünlü Bilgiç İngiliz Güvenlik ve Dış Politikasında Kıbrıs (1945-1974) 25.03.2014 Oku
18446 Cihat Göktepe İngiliz Güvenlik ve Dış Politikasında Kıbrıs (1945-1974) 25.03.2014 Oku
18445 Cafer Gariper Necip Fazıl’da ve Ahmet Hâşim’de Başın Aykırılığı ve Horlanışı 24.03.2014 Oku
18444 Kerim Demirci Pro-forms: Are Pronouns Alone in the Function of Representation? 24.03.2014 Oku
18443 Günseli Bayraktutan-Mutlu Binark-Tuğrul Çomu-Burak Doğu-Gözde İslamoğlu-Aslı Telli Aydemir Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı 24.03.2014 Oku
18442 Mine Baran amir Yaylası’ndan Ulupamir Köyü’ne: Kırgızlarda Sosyo-Kültürel Yaşam ve Mekânın Dili 24.03.2014 Oku
18441 Ahmet Balcı Çocuklara Kıraat Dergisi 24.03.2014 Oku
18440 Kubilay Aktulum Tahsin Yücel’in Yalan Adlı Romanında Yazınsal Bir İzlek Olarak Aşırmacının Portresi 24.03.2014 Oku
18331 Bünyamin Çağlayan Hoca Ahmed Yesevi, Yunus Emre ve Mevlana Üçgeninde İnsan Sevgisi ve Hoşgörü 19.02.2014 Oku
18330 Adem Balaban Hoca Ahmed Yesevi, Yunus Emre ve Mevlana Üçgeninde İnsan Sevgisi ve Hoşgörü 19.02.2014 Oku
17790 Ahmet Murat Taşer Alkan, Haluk (2011). Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Hayat ve Kurumlar: Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan. 12.09.2013 Oku
17789 Nermin Yazıcı Çocuk Edebiyatı ve Edebiyat Eleştirisi: Çocuk Kalbi Romanında Anlatının Biçimlenişi ve Söylemsel Niyetler 12.09.2013 Oku
17788 Himmet Umunç Doğu ve Ötekilik: İngiliz Seyahatnamelerinde Türk Kimliği (Lady Montagu ve Richard Chandler) 12.09.2013 Oku
17787 İlgi Yüce Aşkun “Türk Evi” İdealleştirmesinde “Osmanlı Evi” ve “Anadolu Evi” Kavramlarının Ortaklıklarına İlişkin İşlevsel Açıklamalar 12.09.2013 Oku
17786 Uğur Tuztaşı “Türk Evi” İdealleştirmesinde “Osmanlı Evi” ve “Anadolu Evi” Kavramlarının Ortaklıklarına İlişkin İşlevsel Açıklamalar 12.09.2013 Oku
17780 Hacer Tokyürek Eski Uygur Türkçesinde “KöŊül” Sözü 03.09.2013 Oku
17779 Ömer Naci Soykan İnsan Hakları Kavramsal Bir Çözümleme 03.09.2013 Oku
17778 Esra Sazyek Elif Şafak'ın Romanlarında Çokkültürlülük Aracı Olarak Tasavvuf 03.09.2013 Oku
17777 Aytül Özüm Onat Kutlar’ın İshak ve Bilge Karasu’nun Göçmüş Kediler Bahçesi’ndeki Büyülü Gerçekçi Öğeler 03.09.2013 Oku
17776 Bülent Özkan Yöntem ve Uygulama Açısından “Türkiye Türkçesi Söz Varlığının Derlem Tabanlı Sözlüğü” 02.09.2013 Oku
17775 Yüksel Nizamoğlu 1917 Yılında Hicaz Cephesi: Arap İsyanının Yayılması ve Medine’nin Tahliyesi Programı 02.09.2013 Oku
17774 Erol Köroğlu Sahnenin Dışındakiler’i Tamamlamak: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Kurtuluş Savaşı Anlatıları Türü 02.09.2013 Oku
17773 A. Merthan Dündar Şehzade Abdülkerim Efendi’nin Japonya’nın Desteğiyle Türkistan İmparatoru Olma Meselesi Üzerine 02.09.2013 Oku
17772 Hasan Demiroğlu General İvan K. Kişelskiy’in Balkan Slavları Hakkındaki 1863 Yılı Raporu 02.09.2013 Oku
17771 Mustafa Acar Economic Implications of Turkey’s Regional Integration with its Neighborhood 26.08.2013 Oku
17770 Levent Aydın Economic Implications of Turkey’s Regional Integration with its Neighborhood 26.08.2013 Oku
17769 İlker Aydın Attribution in Turkish with Dependency Tree Analyses 26.08.2013 Oku
17594 Vugar Sultanzade Kıbrıs Ağzıyla İlgili İki Araştırma 27.05.2013 Oku
17593 Mustafa Serdar Palabıyık The Ottoman Travellers’ Perceptions of the Far East in the Early Twentieth Century 27.05.2013 Oku
17592 Zeynel Özlü XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Istabl-ı Âmirenin Gelir ve Giderleri ile İlgili Bir Değerlendirme 27.05.2013 Oku
17591 Tarık Özcan Modern Bir Öncü: Keloğlan 27.05.2013 Oku
17590 Osman Köksal XIX. Yüzyıl Ortalarında Bir Osmanlı Kasabasındaki Şahıs Adı Profili 27.05.2013 Oku
17589 Umut Koldaş The Turkish Press and the Representation of the Armenian Minority during the 1965 Events 27.05.2013 Oku
17588 Yunus Koç Ömer Lütfi Barkan’ın Tarihsel Demografi Çalışmalarına Katkısı ve Klasik Dönem Osmanlı Nüfus Tarihinin Sorunları 27.05.2013 Oku
17587 İ. Baran Uslu-Nurettin Demir-H. Gökhan İlk-A. Egemen Yılmaz Bilgisayar Bir Metni Vurgulu Okuyabilir mi? 27.05.2013 Oku
17586 Sadettin Eğri Edebiyatta Bedîiyyeler ve Bir Kasîde-i Masnû’a İncelemesi 27.05.2013 Oku
17585 Mustafa Durmuş İkinci/Yabancı Dil Öğretiminde Sadeleştirilmiş Metin Sorunları Üzerine 27.05.2013 Oku
17584 Leyla Burcu Dündar Terkibin Muvazenesini Arayan Bir Aydın: Peyami Safa’nın Türk İnkılabına Muhafazakârlaşan Bakışı 27.05.2013 Oku
17583 Hasan Selim Özertem Yükselen Tehdit Algısı Karşısında Çin’in Yumuşak Güç Siyaseti: Politikalar ve Sınırlılıkları 27.05.2013 Oku
17582 M. Turgut Demirtepe Yükselen Tehdit Algısı Karşısında Çin’in Yumuşak Güç Siyaseti: Politikalar ve Sınırlılıkları 27.05.2013 Oku
17581 Togay Seçkin Birbudak Osmanlı Basınında Mahmud Şevket Paşa Suikastı 27.05.2013 Oku
17580 Özlem Aktaş-Çağdaş Can Birant-Belgin Aksu-Yalçın Çebi Automated Synonym Dictionary Generation Tool for Turkish (ASDICT) 27.05.2013 Oku
17579 Özlem Başarır Diyarbekir Voyvodası Mustafa Ağa’nın Terekesi Üzerine Bazı Düşünceler 27.05.2013 Oku
17578 Ahmet Ağır Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel’inde Kimlik Oluşturma Süreçleri 27.05.2013 Oku
16999 Mehmet Narlı Romanlar ve Taşralar: Türk Romanında Taşra Algıları Üzerine Bir Değerlendirme 31.01.2013 Oku
16998 Kemal Reha Kavas Mimariyi “Dokumak”: Anadolu - Batı Toros Göçerlerinde Çevre - Kültür İlişkisi 31.01.2013 Oku
16997 Muvaffak Duranlı Hazar Kağanı Yusuf’un Endülüs’e Mektubu 31.01.2013 Oku
16996 Osman Karatay Hazar Kağanı Yusuf’un Endülüs’e Mektubu 31.01.2013 Oku
16995 Celal Erdönmez Tanzimat Devrinde Bazı Kıbrıs Rumlarının Yunan Vatandaşlığına Geçmelerinden Kaynaklanan Hukukî Meseleler 31.01.2013 Oku
16994 Derya Duman Medyada “Doğru” Türkçe Tartışmaları Üzerine: Betimleyici-Kuralcı Yaklaşımlar ve Ötesi 31.01.2013 Oku
16993 Gürkan Doğan Şiir Dili, Bağıntı ve Zayıf Sezdirimler 31.01.2013 Oku
16992 Nihal Çalışkan Kavramsal Anahtar Modeli ile Metafor ve Deyim Öğretimi 31.01.2013 Oku
16991 İ. Seçkin Aydın Yazılı İronik Metinlerin Anlamlandırılması Üzerine Bir Durum Saptaması: Köşe Yazısı Örneği 31.01.2013 Oku
16990 Mustafa Aksoy Kavram Olarak Hayat Boyu Öğrenme ve Hayat Boyu Öğrenmenin Avrupa Birliği Serüveni 31.01.2013 Oku
16989 Cenk Akbıyık-Adnan Karadüz-S. Sadi Seferoğlu Öğrencilerin İnternet Ortamında Kullandıkları Yazılı Sohbet Dili Üzerine Bir Araştırma 31.01.2013 Oku
16187 İsa Sarı Mongolic Elements in Tuvan 30.10.2012 Oku
16186 Ali Ata Yiğit Çanakkale Savaşlarının Ortaya Çıkardığı Stratejik Bir Zorunluluk: Osmanlı-Bulgar Hudut Tashihi Antlaşması 30.10.2012 Oku
16185 Nuri Yavan Türkiye’nin Yurt Dışındaki Doğrudan Yatırımları: Tarihsel ve Mekânsal Perspektif 30.10.2012 Oku
16184 Soyalp Tamçelik Kıbrıs’ta İç Göç Hareketleri ve Olası Bir Anlaşmada Etkileri 30.10.2012 Oku
16183 Nazım H. Polat Ömer Seyfettin’de İlginç Söz Varlığı 30.10.2012 Oku
16182 Hayrettin Pınar Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları: Bâbıâlî ve Hıdiv İsmail 30.10.2012 Oku
16181 Ahmet Pehlivan Öğretmen Adaylarının Anadolu Ağızlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 30.10.2012 Oku
[ 1 2 3 4 ]