Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
188 Lars Johanson Güney Sibirya Türkçesinde Adlar ve Sıfatlar (Çev. Sema Aslan) 20.04.2007 Oku
252 Mustafa Uğurlu Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eş Değerliği 14.08.2006 Oku
756 Han-Woo Choi Eski Korecede Türkçe Ödünç Kelimeler 06.10.2006 Oku
849 Hatice Şirin User Eski Türkçede Bazı Unvanların Yapısı Üzerine 31.01.2007 Oku
1686 Fatma Özkan Yabancı Dillerin Türkçenin Söz Dizimi Üzerindeki Etkisi 20.04.2007 Oku
1687 Bağdagül Musa Yabancı Dillerin Türkçenin Söz Dizimi Üzerindeki Etkisi 20.04.2007 Oku
1716 Ali Özgün Öztürk Prof.Dr. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri 09.05.2007 Oku
1832 Ahmet Şimşek Tarihsel Romanın Eğitimsel İşlevi 31.01.2007 Oku
2415 A. Tuba Ökse Eski Önasya?dan Günümüze Yeni Yıl Bayramları, Bereket ve Yağmur Yağdırma Törenleri 14.12.2007 Oku
2467 Belkıs Altuniş Gürsoy Türk Modernleşmesinde Sefir ve Sefaretnamelerin Rolü 19.12.2007 Oku
2468 Koray Özcan Anadolu'da Selçuklu Dönemi İdare Sisteminin Mekânsal Örgütlenmeleri: Selçuklu İdarî Birim

Organizasyonları (ve Evrimi)
19.12.2007 Oku
2469 Mustafa Öner XX. Yüzyıl Türkistan Edebiyatının Anıtı: Muhtar Evezov (1897-1961) 19.12.2007 Oku
2470 Mehmet Aydın Dünya Dillerinden Örnekleriyle Dilbilgisinin Temel Kavramları, Türkçe Üzerine Tartışmalar

(tanıtma)
19.12.2007 Oku
2472 Cengiz Hüseynzade Azerbaycan Türkçesinde Teklik-Çokluk Kategorisi Üzerine 24.12.2007 Oku
2474 Kerim Demirci Japonca?daki Birleşik Fiiller ve Türkçedeki Fiillere Benzerlikleri: fiil+fiil 24.12.2007 Oku
2475 Mehmet Vefa Nalbant Türkçede Tarihî Türk Dili Alanında Fonksiyon Değiştirmeye Bir Örnek: Tut- Fiili 24.12.2007 Oku
2476 Sibel Turhan Tuna Türk Dünyasındaki Düğünlerde Koltuklama ve Kırmızı Kuşak Bağlama Geleneği 24.12.2007 Oku
2477 Koray Özcan Anadolu-Türk Kent Tarihinden Bir Kesit: Selçuklu Döneminde Anadolu-Türk Kent Model(ler)i 24.12.2007 Oku
2478 Cengiz Anık Bilgi Sosyolojisine Göre Bilginin İşlevi ve Bir Model Denemesi 24.12.2007 Oku
2704 Salih Özkan Niğde'ye Yapılan Sürgünler 11.01.2008 Oku
2705 Mehtap Yeşilorman Siyasal Sosyalizasyon Sürecinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Rolü 11.01.2008 Oku
2706 Ganizhamal Kushenova Ögedey Kaan Devrinde Türkistan?da Teşkilat Yapısı 11.01.2008 Oku
2835 Erhan Aydın Köl Tigin Yazıtının Kuzey Yüzünün 6. Satırında Bir Düzeltme Denemesi ve Bir Öneri 30.01.2008 Oku
2864 İbrahim Dilek Sibirya Türklerinde Ateşle İlgili İnançlar, Törenler ve Bazı Efsaneler 01.02.2008 Oku
2876 Yavuz Kartallıoğlu Tanzimat Gramerlerinde Bazı Eklerin İmlası ve Dudak Uyumu ile İlgili Uyarılar 04.02.2008 Oku
2877 Tuba Işınsu İsen Durmuş Fahriyeler Işığında Osmanlı Şiirinde İdeal Şairin Portresi 04.02.2008 Oku
2881 İsmail Ulutaş Metatez Olayı Türkçenin Hece Sistemiyle İlgili midir ? 05.02.2008 Oku
2882 S. Dilek Yalçın Çelik Yeni Türk Edebiyatı,Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923) (tanıtma) 05.02.2008 Oku
2883 Fatih Arslan Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Trajik Durum (tanıtma) 05.02.2008 Oku
2884 Emine Yılmaz Muslimische Quellen über die Ungarn vor der Landnahme, Das ungarische Kapitel der Ğaihani-

Tradition (tanıtma)
05.02.2008 Oku
2885 Lokman Baran Çağdaş Uygur Edebiyatının Oluşması ve Gelişmesi 05.02.2008 Oku
2886 Figen Güner Dilek Altay Türkçesinde Ölüm Kavramını Anlatan Sözler ve Söz Kalıpları 05.02.2008 Oku
2887 Ali Yıldırım Düşmek İmajı ve Şeyh Galib'in Düşüşü 05.02.2008 Oku
2888 Turgay Yazar Ortaçağ Anadolu Türk Mimari Bezemesinde Vakvak Üslubu 05.02.2008 Oku
2890 İsmail H. Demircioğlu Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi 05.02.2008 Oku
2891 Ayşegül Akdemir Divan Şiirinde "Cünûn" ve "Mecnûn" Kavramları ile Bu Kavramların Fehîm-i Kadîm Dîvânı

'ndaki Kullanımı
05.02.2008 Oku
2892 G. Gonca Gökalp Alpaslan İlk Türkçe Oyunlardan Vakayi-i Acibe ve Havadis-i Garibe-i Keşfger Ahmed Üzerine

Bir İnceleme
05.02.2008 Oku
2893 İbrahim Tüzer Kimliklerin Çatıştığı Mekân: "Kiralık Konak" ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller 05.02.2008 Oku
2894 M. Fatih Kanter Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları (tanıtma) 05.02.2008 Oku
2895 İsrafil Babacan 16. Asırda Osmanlı Sahası Şâirleri Hakkında Yazılmış "Tezkire-i Mecâlis-i Şu'arâ-yı Rûm"

Adlı Tanınmayan Bir Tezkire
05.02.2008 Oku
2896 Osman Yorulmaz Moğol İstilası Sonrası Kanglılar/Kanklılar 05.02.2008 Oku
2899 Ömer Soner Hunkan Mâverâünnehr'de Ali Tegin Oğulları: Kutlug Ordu Devleti (1020-1041) 06.02.2008 Oku
2900 Ahmet Cüneyt Issı Safahat'taki İsyanı "Arbede" Başlığı Altında Okumak 06.02.2008 Oku
3772 Ramazan Korkmaz Aytmatov Anlatılarında Aşkın Eriştirici ve Dönüştürücü Gücü 07.08.2008 Oku
3773 Jülide Akyüz Göç Yollarında Kafkaslardan Anadolu'ya Göç Hareketleri 07.08.2008 Oku
3774 Ahmet Karadoğan Türkiye Türkçesinde Yeni Bir Sıfat-fiil Eki: -I 07.08.2008 Oku
3775 Alev Sınar Edebi Eserlerin Sadeleştirilerek Yeniden Yayımı Üzerine Uygulamalı Bir Örnek: Nesl-i Ahîr 07.08.2008 Oku
3776 Yaşar Aydemir Redife Farklı Bir Bakış: Divan Şiirinde Ön Kafiye ve Ön Redif 07.08.2008 Oku
3777 Halil Çeltik Redife Farklı Bir Bakış: Divan Şiirinde Ön Kafiye ve Ön Redif 07.08.2008 Oku
3895 Gülmira Sadiyeva Beyin Hasarı Geçiren Türk Hastaların Dil Bozukluklarının Dilbilim Açısından İncelenmesi 25.09.2008 Oku
4428 İbrahim Ahmet Aydemir Altay Tuvaları - Altaylarda Unutulmuş Bir Türk Halkı 28.01.2009 Oku
4429 Volkan Coşkun Ana Dili Eğitiminde Parçalarüstü Birimlerin Önemi ve Teknoloji Destekli Olarak Kavratılması 28.01.2009 Oku
4431 Turan Karataş Tarık Buğra'nın Öyküleri ve Öykücülüğü 28.01.2009 Oku
4432 Murat Koç Ömer Seyfettin'in Eserlerinde II. Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki 28.01.2009 Oku
4957 İsmail Özsoy İktisadî Adamdan Toplum Adamına 24.03.2009 Oku
4958 Emin Özdemir Kazak Kültürel Hayatında Tatarların Etkisi ve Kazak Ceditçiliğinin Gelişimi 24.03.2009 Oku
5091 Varis Çakan Hoca Ahmet Yesevi ve Divân-ı Hikmet 06.04.2009 Oku
5635 Gurbandurdı Geldiyev Hoca Ahmed Yesevî ve XVIII-XIX. Asır Türkmen Şiiri 01.07.2009 Oku
5774 Gülhan Atnur Abdullah Tukay'ın Şiirlerinde Efsane ve Masal Unsurları 11.11.2009 Oku
5776 Necdet Osam - Ali Sıdkı Ağazade Kökensel Kimlik Bağlamında Kıbrıslı Türklerin Rumcaya Yönelik Dilsel

Tutumları
11.11.2009 Oku
5777 Özlem Uzundemir Resim ve Edebiyat İlişkisinde Kadın İmgesi: Percy Bysshe Shelley'nin Şiirinde Medusa,

Nazım Hikmet'te Jokond
11.11.2009 Oku
5778 Ramazan Korkmaz Metaforik Dönüştürme Biçimleri ve Efendi-Köle Diyalektiği Bakımından Beyaz Kale 11.11.2009 Oku
5779 Hacer Tokyürek Eski Uygur Türkçesinde "Ölüm" Kavramı ile İlgili İfadeler 11.11.2009 Oku
5780 Valeh Hacılar Karapapak Türk Mitolojisinin Yapısı Üzerine Araştırmalar 11.11.2009 Oku
5781 Lars Johanson Türk Dillerinde Odaksıl Şimdiki Zaman İşaretleyicisi ve Kıbrıs Türkçesinde Eksikliği 11.11.2009 Oku
5782 Aziz Merhan Atabetü'l-Hakayık'ta Birleşik Eylemler 11.11.2009 Oku
5783 Bahir Selçuk Nergisî'nin Meşâkku'l-Uşşâk'ında Osmanlı Toplum Hayatından Yansımalar 11.11.2009 Oku
5784 Ömer Naci Soykan Nesnelerin Bölümlenmesi Hakkında Bir Öneri 11.11.2009 Oku
5785 Fikret Türkmen Mehmed Emin Efendi'nin Seyahatnamesi'ne Göre Eski Bir Türk Şehri: Dehistan 11.11.2009 Oku
5786 Eyüp Bacanlı Yayın Değerlendirme: Türkoloji Tarihinde Samoyloviç ve Eserleri 11.11.2009 Oku
[ 1 2 3 4 ]