Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
20058 Serdal Kara Risâle'-i Câme-şûy-nâme 04.08.2015 Oku
20057 Gülay Karaman Klasik Türk Şiiri Estetiğinde Sihir 04.08.2015 Oku
20056 Volkan Karagözlü Simetri ve Edebiyat: Klasik Türk Edebiyatında Simetri ve Görünümleri 04.08.2015 Oku
20055 Nimet Karadağ Frantz Fanon’un Aşağılık Kompleksi ve Öteki Olma Çabası Tanımı ve Leaving Tangier (Tanca’dan Ayrılmak) 04.08.2015 Oku
20054 Şeyma Karaca Küçük Distopik Bir Roman Olarak Gökdelen’de Yapı ve İzlek 04.08.2015 Oku
20053 Filiz Kalyon Gülperi Hanım ve Güldeste-i Hatırat 04.08.2015 Oku
20052 Abuzer Kalyon Üç Dilli Şair Ayşe Teymûrîden Üç Dilli Gazel 04.08.2015 Oku
20051 Ruhi İnan-Aliye Uslu Üstten Bir Değer Algısı Olarak İlhan Berk Şiiri 04.08.2015 Oku
20013 M. Emir İlhan Gelenek ve Hatırlama: Belleğin Kültürel Olarak Yeniden İnşası Üzerine Bir Tartışma 29.07.2015 Oku
20012 A. S. Amanjolov Semey Eyaletinde Yaşayan Gagauzlardan Kaydedilmiş Folklor Metinleri 29.07.2015 Oku
20011 Seçil Hirik Zarfların Kipsel Alandaki Görünümleri 29.07.2015 Oku
20010 Tibor Halasi-kun Dilbilimci Olarak Evliyâ Çelebi 29.07.2015 Oku
20009 Nadirhan Hasan Ahmed Yesevi Hikmetlerinin Dil Özellikleri Üzerine Bazı Mülazahalar 29.07.2015 Oku
20008 Beki Refka Haleva-A. Zeynep Kıvanç Türkiye’de Çeviri Politikaları ve Yayınevleri Üzerine Dönemsel Bir Kesit İncelemesi 29.07.2015 Oku
20007 Rifat Gürgendereli Bir Okçuluk Risâlesi:Kavsnâme 29.07.2015 Oku
20006 Müberra Gürgendereli Bir Rumeli Kadısı Olan Atâyî'nin Şiirlerinde Balkan Coğrafyası 29.07.2015 Oku
20005 İsmail Teoman Güneş Esrar-ı Cinayat ve Beyoğlu Rapsodisi Romanlarının Sözvarlığının Karşılaştırılması 29.07.2015 Oku
19954 Bahadır Güneş Arapçadan Türkçeye Tercüme Edilen Bir Kıyafetname Metni Üzerine 24.07.2015 Oku
19953 Neslihan Günaydın Yahudiler’den Filistinlilere Uzanan “Evsizlik” Olgusu 24.07.2015 Oku
19950 Hasan Gültekin Yavuz Selim'in Farsça Beyitleriyle Tercümeleri 24.07.2015 Oku
19949 Fatma Nur Gülen 17. Yüzyıl Şairlerinden Neşâtî, Nâ’ilî, Cevrî’nin Şeyhülislâm Bahâyî Efendi’ye Yazmış Olduğu Kasîdeler 24.07.2015 Oku
19948 Sevim Güldürmez Yahya Kemal Şiirinde Türk Mûsîkîsi Ve Türk Mûsîkîsinde Yahya Kemal 24.07.2015 Oku
19943 Sevda Gülakan Kaman Baykuş Kelimesi ve Baykuşla İlgili İnançlar Üzerine 24.07.2015 Oku
19942 Taner Gök Beyânî’nin Sinop Şehrengizi 24.07.2015 Oku
19941 Ümmühan Gökmen İroniden Komediye Bir Eğlence Aracı: Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri 24.07.2015 Oku
19940 Halil İbrahim Ertürk Müyessiretü'l-Ulûm Üzerine Bir İnceleme ve Değerlendirme Çalışması 24.07.2015 Oku
19939 Asu Ersoy Necatî Beğ Divanı’nda İsim + Yardımcı Fiil Yapısındaki Bazı Birleşik Fiillerde Ad Aktarması İlişkileri 24.07.2015 Oku
19933 Zeynep Erk Emeksiz Türkçe Akademik Söylemde Edilgen Sözceler 24.07.2015 Oku
19932 Abdulkadir Emeksiz Türk Halkbilimi Mizah Araştırmalarına Dair Genel Tespit, Değerlendirme ve Teklifler 24.07.2015 Oku
19931 Pelin Ekşi Karamanlı Türklerinin Dil ve Edebiyatları Hakkında Açıklamalı Bibliyografya Denemesi 24.07.2015 Oku
19927 Gülşah Durmuş Fatih- Harbiye Romanı ve Bin Hüzünlü Haz Anlatısının Geleneksel- Modern- Postmodern Anlatı Düzleminde Yorumlanması 22.07.2015 Oku
19926 Hüseyin Doğramacıoğlu Türk Masal ve Romanlarında Benzer Kadın Karakterler 22.07.2015 Oku
19925 Nuh Doğan Türkçe Çift Nesneli Bir Dil midir? 22.07.2015 Oku
19923 Ahmet Turan Doğan Kitâb-ı Tıbb-I Hikmet’te Geçen Yabancı Tıp Terimlerine Türkçe Karşılıklar 22.07.2015 Oku
19922 Mustafa Dere Oğuz Atay’ın “Tahta At” Hikâyesi Üzerine Bir İçerik İncelemesi 22.07.2015 Oku
19921 H. İbrahim Demirkazık Mecîdî'nin Miraciye'si 22.07.2015 Oku
19918 Hiclal Demir Kederin Söz Olup Dile Dökülmesi: Şair Leylâ Hanım’ın Babası, Kardeşi ve Dayısı İçin Yazdığı Mersiyeler 22.07.2015 Oku
19917 Ezgi Demirel Gramerleşme Süreçleri Bakımından Nevādirü’ş-Şebāb’da Tasvirî Fiiller 22.07.2015 Oku
19904 Derya Datlı Risâletü’n-Nushiyye’nin Birleşik Fiil Örgüsü 22.07.2015 Oku
19903 Nebi Çelik Fuzuli’nin Türkçe Divanındaki İlk Gazelin İlk Beytinin Divan Edebiyatına Tesiri 22.07.2015 Oku
19902 Hanife Çaylak Lev Nikolayeviç Tolstoy’un Çeviri Faaliyetlerine Dair Bir İnceleme 22.07.2015 Oku
19899 Halime Çavuşoğlu Mensur Bir Ferhâd-Nâme Örneği: Ömer Bâkî'nin Ferhâd-Nâmesi 22.07.2015 Oku
19898 Ahmet Çal Türkiye’de Farklı Dönemlere Ait Kelime Sıklığı Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme 22.07.2015 Oku
19897 Nursel Çakmak-Ali Yıldız Ali Kemal’in Fransız İhtilali’ne Bakışı: Ricâl-i İhtilâl 22.07.2015 Oku
19896 Ebru Burcu Yılmaz Pozitivist Akıl Algısının Osmanlı Modernleşmesine Tesiri Bağlamında Tanzimat Devri Şâirinin Akılla İmtihanı 22.07.2015 Oku
19895 Tuğba Bilveren Özbekçe ve Türkiye Türkçesinde Fiil - Tamlayıcı İlişkisi 21.07.2015 Oku
19894 Ümmühan Bilgin Topçu Nar Ağacı’nda Muhacirlik ve Savaş 21.07.2015 Oku
19893 Mehmet Turgut Berbercan Filolojik Değerlendirmeler ve Karşılaştırmalar: Gülistan’ın Türk Diliyle İlk Çevirileri 21.07.2015 Oku
19892 Salahaddin Bekki Köroğlu Keleşlerinden Köse Kenan’ın Evlenme Yolculuğu 21.07.2015 Oku
19891 Cemal Bayak Sehmî ve Manzum Hadis-i Erba'în Tercümesi 21.07.2015 Oku
19890 Adem Balaban Yabancı Kelimelere Karşılık Bulmada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 21.07.2015 Oku
19889 Songül Aydın Yağcıoğlu Fuzûlî’nin Şiirdeki ‘Ben’liği 21.07.2015 Oku
19888 İlker Aydın-Gülşen Torusdağ M. Şevket Esendal’ın Eşek Adlı Öyküsünde Bağlaşıklık ve Bağdaşıklık Görünümleri 21.07.2015 Oku
19887 Ayşe Aydın Deyimlerimizde Temizlikle İlgili Kavramlar 21.07.2015 Oku
19886 Murat Aslan Divan Şiirinde Hârût ile Mârût 21.07.2015 Oku
19885 Hülya Arslan Erol Kilis İli Ağızlarının Ses Bilgisi Özellikleri Üzerine 21.07.2015 Oku
19854 Efe Arık Niyazi Akı’nın Yakup Kadri Biyografisine Eleştirel Bir Katkı: “Erenlerin Bağından” 7/11 ve 13/14 Bilmecesi 20.07.2015 Oku
19845 Dilrabo Andaniyozova Edebi Metinde Onomastik Birimlerin Lengüapoetik Özellikleri 20.07.2015 Oku
19844 Vesile Albayrak Sak Kaside-i Bürde Tercümelerinde Cahiliye Dönemi Gelenekleri 20.07.2015 Oku
19843 Şerife Akpınar Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi “3469” Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmûası 20.07.2015 Oku
19842 Kadir Güler Germiyânlı Yetîmî ve İbret-Nâmesi-Zeyl 20.07.2015 Oku
19840 Kadir Güler-Ayşe Kandemir Yazıcı XIX. Yüzyıl Kaynaklarına Göre Kütahya’da Edebî Muhît Üzerine Değerlendirmeler 20.07.2015 Oku
19838 Lemi Akın Bosna-Hersek'teki Osmanlı Dönemi El Yazmalarının Durumu 14.07.2015 Oku
19837 Ahmet Adıgüzel Bâhnâmeye Bir Bakış ve Gelibolulu Mustafa Alî’nin Bâhnâmesi 14.07.2015 Oku
19836 Ömer Acar Kırgız Türkçesi İle Türkiye Türkçesindeki Ortak Arapça Kelimelerin Ses Değişimleri 14.07.2015 Oku
19835 Gökçe Yükselen-Abdurrazak Peler Tarihte Türk – Ermeni Temasları Sonucunda Ortaya Çıkmış Bir Halk: Ermeni Kıpçakları veya Gregoryan Kıpçaklar 14.07.2015 Oku
19834 Osman Yıldız Birleşik Kelimelerde Görülen Fonetik Hadiseler, Terimleri, Tanımları ve Örneklerinin Tasnifi Üzerine 14.07.2015 Oku
19833 Halil İbrahim Usta Ağız Tasniflerinde Kullanılan (Fonolojik) Ölçütler Üzerine 14.07.2015 Oku
19832 Ahmet Atilla Şentürk Manzum Metinler Işığında Bir Kalender Dervişinin Profili 14.07.2015 Oku
19831 Kamil Veli Nerimanoğlu Dil(bilimi) ve Felsefe 14.07.2015 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son