Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
17488 Özden Demir Konuşma Becerisinin Türkçe Öğretmenleri Tarafından Kullanılabilirliğine İlişkin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi 12.05.2013 Oku
17487 Onur Er Konuşma Becerisinin Türkçe Öğretmenleri Tarafından Kullanılabilirliğine İlişkin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi 12.05.2013 Oku
16863 Ayşe Eda Gündoğdu Metinlerarasılık Bağlamında Tahsin Yücel’in ‘Yalan’ Adlı Romanı 14.01.2013 Oku
18390 Kenan Azılı -(U)t Ekinin Farklı Bir Anlamsal İşlevi Üzerine 13.03.2014 Oku
2362 Sinan Uygur -(y)ısar Gelecek Zaman Ekinin Yapısı Üzerine 10.12.2007 Oku
6705 Hamza Zülfikar -agan (-ağan), -egen (-eğen) Ekinin Türkçedeki İşlevi 08.04.2010 Oku
18101 Meriç Güven -An, -En Sıfat-Fiil Ekinin Dilbilgisel İçlemi, Dönüşmüş Yapılar Kurma ve Ki Bağlayıcısı Tabanında Dönüşüm Gerçekleştirme İşlevi 12.12.2013 Oku
5813 M. Fatih Köksal -Edirneli Nazmî ve Çağdaşlarının Eserlerinden- Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü?ne

Katkılar
25.12.2009 Oku
9906 Ercan Alkaya -gAlI Ekinin Sibirya Tatar Türkçesindeki Kullanımı Üzerine 10.11.2011 Oku
6031 Fevzi Karademir -ma Olumsuzluk Biçimbiriminin "Kip"le İlgisi ve Olumsuz Fiil Çekimlerinin Adlandırılması

Sorunu
22.02.2010 Oku
10834 Talat Akaslan -mAktA (ve -Iyor) 05.01.2012 Oku
9575 Ali Cin -mAz+lAn- Yapısı ve Kullanımı 20.09.2011 Oku
8230 Eyüp Bacanlı -p tur-(/dur-) Art Fiilinin Durağanlaştırma İşlevi 27.12.2010 Oku
5869 Fatma Sibel Bayraktar "-mış Bulunmak" Yapısı Üzerine 05.02.2010 Oku
9592 Kenan Mermer "Abdülhak Hâmid Tarhan'ın "Bir Leyle-i Ye's" Şiirinin, İrreel Alanı (Hinterground)

Merkeze Koyarak Ontolojik Tahlili Denemesi
20.09.2011 Oku
6017 Abdullah Bağdemir "Adalet Mülkün Temelidir" Özdeyişi Üzerine 19.02.2010 Oku
9937 Abdulselam Arvas "Akınlık" ve "Âşıklık" Geleneği Arasındaki Bazı Ortaklıklar (Togolok Moldo Örneği) 12.11.2011 Oku
8716 Funda Kara "Bil-" Tasvir Fiilinin İşlevleri 22.04.2011 Oku
6712 Erhan Aydın "Bulçu" Yer Adı Üzerine Notlar 08.04.2010 Oku
10020 Elif Öksüz "Cam ve Elmas" Romanında İletişim/sizlik ve Yabancılaşma Temaları 15.11.2011 Oku
7657 Murat Kacıroğlu "Cehennemden Selam" Romanı Örneğinde İlk Dönem (1927?1940) Tarihî-Macera Romanlarda

Kanonik Söylem yahut Angaje Eğilim
15.09.2010 Oku
6019 Şahin Baranoğlu "Çeştepe" Adı Hakkında 19.02.2010 Oku
9932 Soner Akşehirli "Çocuksu Duyarlılık" Kavramı Bağlamında Reşat Nuri Güntekin'in Gamsızın Ölümü Hikâyesi 12.11.2011 Oku
18108 Oğuzhan Karaburgu "Etkilenme Endişesi" Bağlamında Namık Kemal ve Abdülhak Hâmid Tarhan Üzerine Bir Değerlendirme 13.12.2013 Oku
7660 Deniz Aktan Küçük "Kariîn İle Hasbihâl":Mukaddimelerinin Işığında Ahmet Mithat Üzerine Bir Deneme 15.09.2010 Oku
5276 Ekrem Bektaş "Kaşki" Redifli Gazeller Üzerine Bir Değerlendirme 15.05.2009 Oku
10001 Mehmet Güneş "Kendi Mezarını Kazan Adam" Hikâyesinde Tekliğin Simgesi, Sığınak ve Dost Olarak Meşe

Ağacı
15.11.2011 Oku
15906 Funda Bulut "Melahat Hanım'ın Düzenli Yaşamı"na Göstergebilimsel Açıdan Bakış 20.09.2012 Oku
5922 Çimen Özçam "Ocağına İncir Dikmek" Deyimi Üzerine 10.02.2010 Oku
8648 Özgür Ay "Ol-" Fiili İle Yapılan Birleşik Çekimler ve Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Kullanımı Üzerine 08.04.2011 Oku
10885 Atabey Kılıç "Türkçe-Arapça Manzum Sözlüklerden Sübha-i Sıbyân-1-(İnceleme)" 06.01.2012 Oku
15972 Ahmet Mocan "Yalnızız"da Anlatım Teknikleri 25.09.2012 Oku
19197 Recai Özcan "Yalnızlık" ve "Yalan" Bağlamında Kurgulanan Üç Roman Kahramanı: Fahim Bey, Samim ve Hayri İrdal 24.12.2014 Oku
7656 Türkan Gözütok "Yeni Turan"da Milli Kimlik Sorunu 13.09.2010 Oku
14144 Adnan Rüştü Karabeyoğlu (Kazan) Tatar Türkçesinde iméş 28.04.2012 Oku
5851 H. İbrahim Delice [-T- + -tır-] Yapısındaki Fiillerde -t- İle ?tır- Eklerinin Bulunuşu ve -t- nin İlave Ses

Olarak Kullanımı
04.02.2010 Oku
10877 Yakup Yılmaz [H.] 1285 Tarihli Bir Cönk 06.01.2012 Oku
15294 Yakup Yılmaz {-mAk} ve {-mA} Eklerinin Hâl Ekleriyle Münasebeti 20.06.2012 Oku
17451 Fatih Özek /ı/ Türkçede Bir Anasesbirim midir? 06.05.2013 Oku
17877 Ceyhun Vedat Uygur Ġāyetü’l-Müntehā Fi-Tedbiri’l-Merżā Ses ve Şekil Bilgisi, İmlâ Özellikleri ve Söz Varlığı 07.10.2013 Oku
17876 Talat Dinar Ġāyetü’l-Müntehā Fi-Tedbiri’l-Merżā Ses ve Şekil Bilgisi, İmlâ Özellikleri ve Söz Varlığı 07.10.2013 Oku
2450 Münir Erten +sız Eki Olumsuzluk Eki Midir? 18.12.2007 Oku
16802 Ahmet Alver 12 Mart Romanlarında Kadın Tanımlamaları 11.01.2013 Oku
15964 Münevver Kata 15 Kasım (Cumhuriyet Bayramı) Törenlerinin Kıbrıs Türk Basınında Yansıtılma Şekilleri 24.09.2012 Oku
16000 İbrahim Sona 1538 Tarihli İlk Türkçe Tûtî-Nâme Çevirisi 25.09.2012 Oku
17473 Nadirhan Hasan 16 yy Çağatay Edebıyatında Yesevilik Geleneği (Şeybânî ve Ubeydî Örneği) 08.05.2013 Oku
9559 Süleyman Solmaz 16. Asır Şu'arâ Tezkirelerinde Nükte 19.09.2011 Oku
9942 Ekrem Bektaş 16. Asırda Gemi Yolculuğunu Yeren Bir Manzume: Cûyî'nin Keştî-nâme'si 12.11.2011 Oku
15229 Ramazan Ekinci 16. Asırda Yazılmış Mensur Bir Nasihatnâme: Abdülkerim Bin Mehmed’in Nesâyihü’l-Ebrâr’ı 14.06.2012 Oku
18500 Özlem Akbulak 16. Yüzyıl Siyasetnamelerinden Ferruhnâme’nin Söz Varlığı 07.04.2014 Oku
17892 Meltem Gül 17. Yüzyıl Azerbaycan Sahasında Yazılan Hikayat Adlı Eserdeki Ünlü Uyumları Üzerine Bir İnceleme 08.10.2013 Oku
2464 Muhammet Kuzubaş 17. Yüzyıl Şairi Mezâkî'ye Göre Lehistan Savaşı 19.12.2007 Oku
19949 Fatma Nur Gülen 17. Yüzyıl Şairlerinden Neşâtî, Nâ’ilî, Cevrî’nin Şeyhülislâm Bahâyî Efendi’ye Yazmış Olduğu Kasîdeler 24.07.2015 Oku
16868 Hicran Hanım Halaç 1714-1715 Yılları Arasında Konya’daki Mahallelerin Konut Yayılımlarının 45 Numaralı Şeriye Sicil Defterindeki Menzil Satış Belgeleri Işığında Çözümlemesi 14.01.2013 Oku
11935 Ahmet Dinç 18. Asır Şair-Mütefekkirlerinden Azadi ve Mahtumkulu'nun Sosyo-Ekonomik Düşünceleri 16.02.2010 Oku
5984 Ramazan Çakır 18. Asır Şair-Mütefekkirlerinden Azadi ve Mahtumkulu'nun Sosyo-Ekonomik Düşünceleri 16.02.2010 Oku
3731 Mehmet Gümüşkılıç 18. Yüzyıl İstanbul Ağzı Hakkında Bazı Gözlemler 30.07.2008 Oku
16843 Hasan Doğan 18. Yüzyıl Osmanlı Toplum Hayatının Haşmet Divanı’ndaki Akisleri 11.01.2013 Oku
6060 Bahir Selçuk 18. Yüzyıla Ait Bir Mecmuada Üsküdar 24.02.2010 Oku
17901 Ferdi Kiremitçi 19. Yüzyıl Klasik Şairlerimizden Muhammed Şerîfî’nin Dürr-i Manzûm Adlı Menakıpnamesi 10.10.2013 Oku
3863 Cem Şems Tümer 19. Yüzyıl Metinlerinde Genel Bir Tercih: "Yahut"lu Başlık Kalıplaşması 18.09.2008 Oku
19673 Gül Mükerrem Öztürk 19. Yüzyıl Türk-Gürcü Edebi Etkileşim Süreci 28.05.2015 Oku
16872 Hayrullah Kahya 19. Yüzyıl Türkistan Şair ve Tarihçilerinden Mûnis’in Avaz Inak’a Mersiyesi 14.01.2013 Oku
8702 Ahmet Gündüz 1914?1918 Yılları Arasında Kırşehir'de Bulunan Sürgün Arap Aileleri 22.04.2011 Oku
9587 Füsun Kara 1916 Kırgız Büyük İsyanı:Ürkün 20.09.2011 Oku
15874 Sibel Akgün 1942-1943 Arası Dönemde Kıbrıs Türk Kimliğinin İlk Kurumsallaşma Hareketleri 20.09.2012 Oku
17837 Ahmet Alver 1970’li Yıllar Türkiye Siyasi Tarihinin Kültürel Belleği: 12 Mart Romanı ‘Yaralısın’da Devlet Güdümlü İşkence ve Mahkumiyet Sorunsalı 01.10.2013 Oku
19663 Enver Kapağan 20. Yüzyıl Başında Kazak Aydınlarında ‘Türk’ ve ‘Türkistan’ Şuuru 25.05.2015 Oku
5873 Reyhan Çelik 20.Yüzyılın İkinci Yarısında Rus Edebiyatında ve Türk Edebiyatında Köye Yaklaşım 05.02.2010 Oku
16019 Nedim Yalansız 27 Mayıs Darbesi Sonrası Celal Bayar ve Eski Demokrat Partililerin Türk Siyasi Hayatına

Etkileri
26.09.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son