Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
14072 A. Derya Eskimen Paris Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü Dersleri ve Bu Bölüme

Devam Eden Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerileri
26.04.2012 Oku
14060 A. Derya Eskimen Avrupa’da Türkoloji Öğrenimi Gören Öğrencilerin Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürüne İlişkin

Görüşleri: Fransa Inalco Örneği
26.04.2012 Oku
8700 A. Eda Gündoğdu İlköğretim Sekizinci Sınıf Dinleme Metinlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 22.04.2011 Oku
14093 A. Mecit Canatak Osman Cemal Kaygılı’nın Gezi Yazılarında Eski İstanbul’un Eğlence Mekânları 26.04.2012 Oku
9574 A. Mecit Canatak İbrahim Alâettin'in (Gövsa) Çocuk Şiirleri Adlı Eserinin Çocuk Edebiyatındaki Yeri 20.09.2011 Oku
6716 A. Mevhibe Coşar Eski Anadolu Türkçesi Üzerinde Düşünce ve Yorumlar 08.04.2010 Oku
3717 A. Mevhibe Coşar Trabzon Ağızlarında Ek Fiilin Kullanılışı 28.07.2008 Oku
20012 A. S. Amanjolov Semey Eyaletinde Yaşayan Gagauzlardan Kaydedilmiş Folklor Metinleri 29.07.2015 Oku
14173 A. Serdar Öztürk Önyargının Gerçeğe Kurgusal Yolculuğu: Shakespeare’in Eserlerinde İslam Anlayışı 28.04.2012 Oku
15888 Abdulhalim Aydın Namık Kemal’in Sanat/Sanatçı Algısında Romantizm ve Victor Hugo Etkisi 20.09.2012 Oku
9908 Abdulhalim Aydın Namık Kemal'i Victor Hugo'ya Götüren Etkenler 10.11.2011 Oku
5888 Abdulhalim Aydın Nerval'den Hilmi Yavuz'a "Kara Güneş" İmgesi 08.02.2010 Oku
6036 Abdulhekim Mehmet Uygur Halk Destanları Üzerine Çin'de Yapılan Çalışmalar ve Eleştirel Değerlendirilmesi 23.02.2010 Oku
19932 Abdulkadir Emeksiz Türk Halkbilimi Mizah Araştırmalarına Dair Genel Tespit, Değerlendirme ve Teklifler 24.07.2015 Oku
15931 Abdulkadir Erkal Ahmed Dursun Nâtıkî’nin Mantık Bilimi İle İlgili Bir Şiiri Üzerine 22.09.2012 Oku
6477 Abdulkadir Gül XVI. Yüzyılda Antakya Kazası'nın Demografık Yapısı 19.03.2010 Oku
10861 Abdulkadir Kırbaş Görsel Unsurlardan Yararlanarak Yapılan Yazma Çalışmalarının Yazma Becerilerini

Geliştirmesine Etkisi
06.01.2012 Oku
8642 Abdullah Acehan Yeni Türk Edebiyatının Devirleri ve Genç Türk Edebiyatı Birliği 08.04.2011 Oku
18518 Abdullah Aydın Divan Şairleri Arasında Şair ve Şiire Dair Atışmalar 09.04.2014 Oku
16808 Abdullah Aydın Divan Şairlerinin Girit’te Rumlara ve Rumcaya Yaklaşımları 11.01.2013 Oku
6017 Abdullah Bağdemir "Adalet Mülkün Temelidir" Özdeyişi Üzerine 19.02.2010 Oku
5964 Abdullah Bakır Tevarih-i Al-i Selçuk Oguz-Name'si 16.02.2010 Oku
18618 Abdullah Dağtaş Ortaokul 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sözlüklere Yönelik Tutumları: Betimsel Bir Analiz 29.04.2014 Oku
15914 Abdullah Dağtaş Kelime ve Kavram Havuzundan Seçerek Yazma Tekniğinin Öğrencilerin Yazma Becerilerine

Etkileri
21.09.2012 Oku
18104 Abdullah Harmancı Faik Baysal Şiirinde Mekânlar 13.12.2013 Oku
17894 Abdullah Harmancı Cemal Süreya Şiirinde Dil Sapmaları 08.10.2013 Oku
15950 Abdullah Harmancı Ali Canip Yöntem’in Sanata ve Edebiyata Bakışı 24.09.2012 Oku
9959 Abdullah Harmancı Cihan Aktaş'ın "Azize'nin Son Günü" Adlı Öykü Kitabında Azerbaycan ve Azeriler 14.11.2011 Oku
8704 Abdullah Harmancı Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Öykülerinde Toplumsal Eleştiri 22.04.2011 Oku
6751 Abdullah Kök XI. Yüzyılda Türk Dünyasında Haberleşme Metonimileri 09.04.2010 Oku
5911 Abdullah Kök Türk Dini Tarihine Katkı "Kırımçakça Bir Dua" Üzerine 09.02.2010 Oku
15864 Abdullah Mesut Ağır Abbâsî Dönemi Önemli Türk Komutanlarından Boğa es-Sağîr 20.09.2012 Oku
16893 Abdullah Özbolat Bir Ulus Yaratmak: Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Din Adamının Temsili 17.01.2013 Oku
15977 Abdullah Özbolat İsyan ile Teslimiyet Arasında: Ağıtlarda Kader İnancı 25.09.2012 Oku
9611 Abdullah Şahin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi 21.09.2011 Oku
3765 Abdullah Şengül Cumhuriyet Tiyatrosunda Dede Korkut 06.08.2008 Oku
15954 Abdulmuttalip İpek Tahsin Ömer’in “Darb-ı Mesellerimiz Hakkında Tahlili Tedkikat” Adlı Atasözleri Seçkisi 24.09.2012 Oku
10809 Abdulselam Arvas Günümüz Kırgız Akınları Hakkında 03.01.2012 Oku
9937 Abdulselam Arvas "Akınlık" ve "Âşıklık" Geleneği Arasındaki Bazı Ortaklıklar (Togolok Moldo Örneği) 12.11.2011 Oku
5662 Abdulselam Arvas Âşıklar Çay Evi: Günümüz Van Âşıklık Geleneğinden Bir Fasıl 07.07.2009 Oku
3739 Abdulselam Arvas Kitab-ı Dedem Korkut Poetikasının Bazı Sorunları Üzerine 01.08.2008 Oku
18492 Abdurrahman Deveci Türk Mitolojisinin Görsel Sanatlarımızdaki Yeri Nerede? 04.04.2014 Oku
17458 Abdurrahman Kolcu Balzac-Tanpınar: İki Hayalî Mülâkatın Karşılaştırılması 07.05.2013 Oku
14154 Abdurrahman Kolcu Erhan Bener’in Kedi ve Ölüm, Böcek ve Dönüşler Adlı Romanlarında Dönüşüm/Metamorfoz

İzleği
28.04.2012 Oku
10865 Abdurrahman Kolcu Zeyyat Selimoğlu'nun Romanlarındaki Ortak Yönler 06.01.2012 Oku
8636 Abdurrahman Özkan Eski Anadolu Türkçesindeki Bazı Fiillerin Hâl Ekli Tamlayıcıları ve Bu Tamlayıcılarda

Zaman İçinde Görülen Değişiklikler
08.04.2011 Oku
16941 Abdurrazak Peler Günümüzde Kuzey ve Kuzey Batı Çin’de Konuşulan Çin-Tibet Dilleri Dışındaki Dillerin Durumu I Altay Dilleri 1 - Moğolca 21.01.2013 Oku
2517 Abdülbaki Dağlar Hacı İbrâhim Efendi'nin 'Şerh-i Belâgat'ı (Metin) 26.12.2007 Oku
2516 Abdülbaki Dağlar Âyîneye Düşen Sır: "Nihânuz" Gazelini Şerh ve Tahlil Denemesi 26.12.2007 Oku
2515 Abdülbaki Dağlar Vassâf Tarihi Şerhinden Hareketle Şerh Kaynakları Meselesi 26.12.2007 Oku
3861 Abdülkadir Dağlar Mürîdî ve Pend-i Ricâl Mesnevîsi (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin) (Tanıtma) 18.09.2008 Oku
15956 Abdülkadir Kabadayı Okulöncesi Çocuklarının Türkçe Ediniminde Yaptıkları Kurallaştırma Hatalarının

İncelenmesi
24.09.2012 Oku
15235 Abdülkerim Gülhan Şehrengiz Türü ve Ravzî’nin Edincik Şehrengîzleri 14.06.2012 Oku
17472 Abdülmecit İslamoğlu Visâlî Ali Çelebi ve Mevlid’i 08.05.2013 Oku
19647 Abide Doğan-Koray Üstün Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Meslek Edinme Kaygısı Üzerine Nitel Bir Çalışma 15.05.2015 Oku
18626 Abolfazl Moradi Türk Eğitim Kurumlarında Farsçanın Öğretilmesinde Sa'dî 05.05.2014 Oku
20052 Abuzer Kalyon Üç Dilli Şair Ayşe Teymûrîden Üç Dilli Gazel 04.08.2015 Oku
17548 Abuzer Kalyon Peşteli Hisâlî-Metaliü’n-nezâir Mecmuası ve Mecmuada Yer Alan Şairlerin Mahlasları 23.05.2013 Oku
18512 Adem Arslan Mustafa Kutlu’nun “Bu Böyledir” ve Yıldız Ramazanoğlu’nun “Mehtap” Adlı Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme 09.04.2014 Oku
16807 Adem Aydemir Türkiye’de Tarih Öğretimi Hakkında Yayımlanmış Makaleler: Bir Bibliyografya Denemesi 11.01.2013 Oku
15886 Adem Aydemir Kutadgu Bilig ve Divanü Lûgat-it-Türk’e Göre ‘Saç-Sakal’ Kültürü Üzerine 20.09.2012 Oku
19890 Adem Balaban Yabancı Kelimelere Karşılık Bulmada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 21.07.2015 Oku
17518 Adem Balkaya Mekân Poetikası Bağlamında Âşık Kahvehaneleri ve Âşık Üzerinde Kimi Fonksiyonları 17.05.2013 Oku
16813 Adem Balkaya Kozmogoni Anlatılarında Dikotomik Algının Nedenselliği 11.01.2013 Oku
3741 Adem Balkaya Oğuz Kağan Destanı'nda Mekan 01.08.2008 Oku
2142 Adem Balkaya Türk Halk Kültüründe Taşlamaya Küçük Bir Örnek 31.10.2007 Oku
9904 Adem Başıbüyük Jeoekonomik Önemi Giderek Artan Bir Enerji Kaynağı Doğalgaz 10.11.2011 Oku
7671 Adem Başıbüyük Erzincan Atasözlerinin Coğrafi Analizi 20.09.2010 Oku
9573 Adem Can Homeros Destanları ile Dede Korkut Hikâyeleri Arasındaki Kurgu, Yapı, Tip ve Tema Benzerlikleri 20.09.2011 Oku
8657 Adem Can Dergâh'tan Büyük Doğu'ya İlk Dönem Cumhuriyet Devri Poetika Muhitlerinde Şiiri Tarif

Denemeleri
08.04.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son