Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
29 Selçuk Çıkla Cumhuriyetin Onuncu Yıl Dönümü Anısına Yapılan Edebi Yayınlar 09.05.2007 Oku
486 Ali Akar Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları 19.02.2007 Oku
761 Faik Utkan Denizer Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Yeni Çalışmalar 19.02.2007 Oku
1068 Sadettin Gömeç Türklerin ve Moğolların Tarihi İki Boyu 09.05.2007 Oku
1648 Ahmet Günşen Türkiye Türkçesi Ağızlarında Tür Değiştirme Örnekleri 19.02.2007 Oku
1649 Mehmet Dursun Erdem Türkiye Türkçesi Ağızlarında Tür Değiştirme Örnekleri 19.02.2007 Oku
1929 Ahmet Akçataş Süre Açısından Türkiye Türkçesinin Sesleri Üzerine Bir Değerlendirme 10.09.2007 Oku
1930 Ekrem Ayan Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin Cümle Ögeleri Yönünden Karşılaştırılması 10.09.2007 Oku
1931 Mine Mengi Metin İncelemesi Aşamaları, Terimleri ve Bunlardan Biri: Metin Tahlili 10.09.2007 Oku
1932 Sadettin Gömeç Hazar Çalışmaları 10.09.2007 Oku
1933 Mustafa Levent Yener Türk Dilinde Sözcük Türleri Tasnifi Sorunu Üzerine 11.09.2007 Oku
1934 Caner Kerimoğlu Orhun Abidelerinde 3. Kişi İyelik Ekinden Sonra Yükleme Hâli Eki Kullanıldı mı? 11.09.2007 Oku
1935 Meheddin İspir Divan Şiiri Karşısında Şairin Durumu 11.09.2007 Oku
1936 Dursun Ali Tökel Divan Şiiri'ne Modern Metin Çözümleme Yöntemlerinden Bakmak 11.09.2007 Oku
1937 İlyas Yazar Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmalarında Bilişim Teknolojisinden Yararlanma ve E-Kütüphane

Uygulamaları
11.09.2007 Oku
1944 Ahmet Saçkesen Er Tabıldı Destanında Kadın Tipler 13.09.2007 Oku
1945 Sibel Üst Fuzuli?nin ?Usanmaz Mı? Redifli Gazelinin Yapısalcılık Açısından İncelenmesi 13.09.2007 Oku
1948 Ertan Engin Anılardaki Fikret 13.09.2007 Oku
1949 Nurcan Toksoy Türk İnkılâbında Milli Kültürün Yeri ve Halkevi Çalışmaları 13.09.2007 Oku
2131 Ahmet Tanyıldız Süreli Yayınlar Bağlamında Bazı Çevriyazı Sorunları 22.10.2007 Oku
2142 Adem Balkaya Türk Halk Kültüründe Taşlamaya Küçük Bir Örnek 31.10.2007 Oku
2168 Gürer Gülsevin Osman Nedim Tuna 09.11.2007 Oku
2169 Cıldız Alimova Kırgız Türkçesinde Asli Ünlü Uzunlukları 09.11.2007 Oku
2171 Ercan Alkaya İki Dillilik ve Rusçadan Tatar Türkçesine Geçen Kavram Tercümeleri 09.11.2007 Oku
2172 Özgür Ay Abdurrahim Ötkür ve "İz" Romanı Üzerine 09.11.2007 Oku
2173 Cahit Başdaş Türkiye Türkçesinde Asli Uzunluk Belirtileri 09.11.2007 Oku
2174 Erdoğan Boz Adın Yükleme (Nesne) Durumu ve Tümcenin Nesne Öğesi Üzerine 09.11.2007 Oku
2185 Şerif Ali Bozkaplan Divanu Lugati't-Türk'te +la- Ekinin Kullanımları 13.11.2007 Oku
2186 Gürer Gülsevin Kutadgu Bilig'in Dilinde Lehçelerin Özellikleri: "denk çiftler" 13.11.2007 Oku
2187 Annemarie Von Gabain Türk Dillerinin Tipik Özellikleri (Çev. Yard. Doç. Dr. Mevlüt Gültekin) 13.11.2007 Oku
2189 Ahmet Buran Türkçede ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında s/ş Meselesi 13.11.2007 Oku
2190 Mehmet Hazar Irak Türkmenlerinin Dünü ve Türkçesi 13.11.2007 Oku
2191 Münteha Gül Söz ve Düşünce Aktarımı 13.11.2007 Oku
2193 Selma Gülsevin Karay Türkçesinde Oğuzca Unsurlar 13.11.2007 Oku
2195 Sadettin Gömeç Çingizli Devletinin Büyümesinde Rol Oynayan Türklerden Çelme ve Subutay 14.11.2007 Oku
2196 Mehmet Kara Yabancılaşmanın Yeni Yüzü: Defter Kapakları (dil/görsellik) 14.11.2007 Oku
2197 Zeynep Korkmaz Nevşehir ve Yöresi Ağızlarının Şekil Bilgisini Belirleyen Temel Özellikleri Üzerine 14.11.2007 Oku
2198 Mahmut Sarıkaya Türklerde Soykırım Algısının Dile Yansıması Üzerine 14.11.2007 Oku
2199 Mukim Sağır Ana Dil mi, Ana Dili mi? 14.11.2007 Oku
2200 Kerime Üstünova Yalın Durum Karmaşası 14.11.2007 Oku
2203 Narıye Seydametova Qırımtatar Tilinde Yapma Sözlerniñ Semantik Özellikleri 14.11.2007 Oku
2205 Zeki Kaymaz Arapçaya Giren Türkçe Kelimelerin Arapça Kurallarla Çokluk Şekilleri Üzerine 15.11.2007 Oku
2206 Osman Yıldız Isparta Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar 15.11.2007 Oku
2207 Fikret Türkmen Doğulu Konuların Rus Edebiyatında İşlenmesi Meselesi 16.11.2007 Oku
2208 Fikret Uslucan Edebiyat Tarihimizin Unuttuğu Bir İsim: Ali Zeki Bey ve Bir İmlâ Eleştirisi 16.11.2007 Oku
2209 İlyas Yazar Dürrî'nin Şehrengizinden Gümülcine'ye Bakış 16.11.2007 Oku
2210 Nesrin Sis Preparing Syllabus at Teaching Turkısh as a Foreign Language: Some Considerations 16.11.2007 Oku
2211 Döölötbek Saparaliyev Kırgız Türk Kültürel ve Siyasi İlişkilerinin Tarihi (XIX. Yüzyılın Sonu XX. Yüzyılın

Başlangıcı) (Aktaran Ulanbek Alimov)
16.11.2007 Oku
2212 Fikret Uslucan Orhan Kemal?in Bazı Romanlarında Bir Eleştiri Unsuru Olarak Din 16.11.2007 Oku
2213 Mehmet Dursun Erdem Kitap Tanıtımı / Türk Dilinin gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi 16.11.2007 Oku
2214 Mehmet Dursun Erdem Yeni Bir Türk Dili Tarihi Kitabı 16.11.2007 Oku
2215 Sibel Üst Kitap Tanıtımı / Fatih Divanı ve Şerhi 16.11.2007 Oku
2216 Mehmet Temizkan Türk Dünyası Edebiyatlarında Nevrûz Konulu Şiirler Üzerine Bir İnceleme 16.11.2007 Oku
2217 Muvaffak Duranlı Türk Kültürüne Katkıda Bulunan Bir Araştırmacı Nadejda Petrovna Dırenkova 16.11.2007 Oku
2218 Ahmet Günşen Gizli Dil Açısından Alevilik-Bektaşilik Erkân ve Deyimlerine Bir Bakış 16.11.2007 Oku
2227 Atabey Kılıç Manzum Sözlüklerimizden Sübha-i Şibyán Şerhi ?Hediyyetü?l-İhván" 20.11.2007 Oku
2228 Sinan Çitçi İntibâh Romanında Ele Alınan İki Kadın Tipi 20.11.2007 Oku
2229 Zeki Karakaya Günümüz Çocuk Edebiyatından Seçilmiş Çocuk Felsefesi Örnekleri 20.11.2007 Oku
2230 Ahmet Günşen Anadolu Ağızlarında Farklı Bir Gelecek Zaman Eki Ve Çekimi: -Icı /-İci ; -Ucu /-Ücü 20.11.2007 Oku
2239 Sadettin Gömeç Bazı Çingiz Yasalarının Tarihi ve Sosyal Dayanakları 21.11.2007 Oku
2240 Adilhan Adiloğlu Karaçay-Malkar Yazılı Edebiyatının Kurucusu Kâzim Möçü 21.11.2007 Oku
2355 Ersin Teres Karahanlı Türkçesinde Askerlikle İlgili Bazı Terimler Üzerine 10.12.2007 Oku
2362 Sinan Uygur -(y)ısar Gelecek Zaman Ekinin Yapısı Üzerine 10.12.2007 Oku
2449 Adilhan Adiloğlu Biynöger ve Kococaş Destanları Arasındaki Benzerlikler 18.12.2007 Oku
2450 Münir Erten +sız Eki Olumsuzluk Eki Midir? 18.12.2007 Oku
2451 Alimcan İnayet Divanü Lûğat-it-Türk'te Geçen "Çin" ve "Maçin" Adı Üzerine 18.12.2007 Oku
2452 Ersin Teres Karahanlı Türkçesinde Askerlikle İlgili Bazı Terimler Üzerine (2) 18.12.2007 Oku
2453 Taner Namlı Arketipsel Sembolizm Açısından Elif Şafak?ın ?Pinhan? Romanının İncelenmesi 18.12.2007 Oku
2454 Celal Demir Türkiye Türkçesinde İsim Tamlamasını Oluşturan Ögelerin Söz Dizimsel ve Anlamsal Özellikleri 18.12.2007 Oku
2455 Şerif Ali Bozkaplan Kutadgu Bilig?deki Hayvan Adları Üzerine Bir İnceleme 18.12.2007 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son