Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
2205 Zeki Kaymaz Arapçaya Giren Türkçe Kelimelerin Arapça Kurallarla Çokluk Şekilleri Üzerine 15.11.2007 Oku
2206 Osman Yıldız Isparta Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar 15.11.2007 Oku
7653 Alaattin Karaca İkinci Yeni Şiiri ve Resim 13.09.2010 Oku
9575 Ali Cin -mAz+lAn- Yapısı ve Kullanımı 20.09.2011 Oku
9591 Muzaffer Malkoç Direkt Bileşenler Analizi 20.09.2011 Oku
9587 Füsun Kara 1916 Kırgız Büyük İsyanı:Ürkün 20.09.2011 Oku
9569 Ahmet Altay XVI. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında Bir İntihal Örneği: Düstûrü'l-Mülk Vezîrü'l-Melik İle

Şeyhoğlu'nun Marzûban-Name Tercümesi Arasındaki Olağan Dışı Benzerliğin Analizi
20.09.2011 Oku
9573 Adem Can Homeros Destanları ile Dede Korkut Hikâyeleri Arasındaki Kurgu, Yapı, Tip ve Tema Benzerlikleri 20.09.2011 Oku
10006 Oğuz Öcal Gündeliklik-Tarihsellik Kavramları ve Yenişehir'de Bir Öğle Vakti Romanı 15.11.2011 Oku
10028 Farız Yıldırım Ahmet Mithat Efendi'nin "Felatun Bey İle Rakım Efendi" Romanında İronik Söylem 15.11.2011 Oku
9567 Soner Akşehirli Söz Edimleri Kuramı Açısından Kurgusal Anlatı Metinlerinde Söz Aktarımı 19.09.2011 Oku
9940 Zekerya Batur Atasözü ve Deyimlerde Kadın ve Kadının Sosyo-Psikolojik Özellikleri 12.11.2011 Oku
9570 Arzu Atik Celilî'nin Bilinmeyen Bir Eseri: Bahâr-nâme 20.09.2011 Oku
9617 Zehra Yazbahar Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz'ın Romanlarında Kadın Sorunsalı 21.09.2011 Oku
9593 Orhan Oğuz Yusuf Atılgan'ın Hikâyelerinde Kasaba 20.09.2011 Oku
9578 Hüseyin Doğramacıoğlu Edebî Eserde Tarihin Yeniden Yorumlanması Bağlamında Oflazoğlu Tragedyaları 20.09.2011 Oku
9595 Mehmet Özdemir Mütercim ve Müellif Bir Şeyhülislam: Hocazade Es'ad Efendi ve Eserleri 20.09.2011 Oku
9608 Mehmet Sarı Divan Şiirinde Örnekleme Yoluyla Anlatım 21.09.2011 Oku
10004 Önder Kocatürk İngilizlerin Irak ve Basra Bölgesindeki Faaliyetleri (1913-1914) 15.11.2011 Oku
9588 Alaattin Karaca Gölgesizler'in Kurgu Tekniği ve Teması 20.09.2011 Oku
9574 A. Mecit Canatak İbrahim Alâettin'in (Gövsa) Çocuk Şiirleri Adlı Eserinin Çocuk Edebiyatındaki Yeri 20.09.2011 Oku
9586 Adem İşcan Anlam Bilgisi Konularının Öğretimi 20.09.2011 Oku
9997 Muhammet Bahadır Kızılırmak Nehri Akım Değişimlerinin İstatistiksel Analizi 15.11.2011 Oku
9580 Hatice P. Erdemir Atatürk'ün Ulus-Devlet Fikri Oluşumunda Eskiçağ Tarihi Kitaplarının Yeri 20.09.2011 Oku
9579 Halil Erdemir Atatürk'ün Ulus-Devlet Fikri Oluşumunda Eskiçağ Tarihi Kitaplarının Yeri 20.09.2011 Oku
9618 Kaan Yılmaz Organ Adlarının Nesnelere Aktarılmasında Dil-Zihin İlişkisi 21.09.2011 Oku
9974 Nesrin Mengi Selim İleri'nin Romanlarında Zaman Kurgusu 15.11.2011 Oku
9939 Fatih Başpınar Basîrî'nin Bengînâme Adlı Eseri 12.11.2011 Oku
9943 Sema Çetin Baycanlar Halit Ziya'nın Romanlarında Yalnızlık ve Ölüm Çemberinde "Tutunamayanlar" 12.11.2011 Oku
9568 Bilal Aktan Cümle Yapısı Bakımından Özbek Atasözleri 19.09.2011 Oku
9594 Hakan Özdemir Yapı Bilgisi Açısından düzen Sözcüğü 20.09.2011 Oku
9566 Nilgün Açık Önkaş Türk Halk Şiiri Örneklerinin Fonetik-Semantik İlişkisi ve Türkçe Eğitiminde Halk

Şiirinden Yararlanma
19.09.2011 Oku
9585 Pelin İskender Kılıç Samsun ve Çevresinde Pontus Çetelerinin Faaliyetleri ve Hükümetin Uygulamaları 20.09.2011 Oku
9614 Kaan Yılmaz Türk Devlet Yönetme Geleneğinde Töre'den Örf'e Değişim 21.09.2011 Oku
9613 Sedat Uğurlu Türk Devlet Yönetme Geleneğinde Töre'den Örf'e Değişim 21.09.2011 Oku
9610 Nurgül Sucu Bostanzâde Yahyâ Efendi'nin Mir'âtü'l-Ahlâk Adlı Eseri 21.09.2011 Oku
10036 Mehmet Yılmaz Kente Alışamayan Uyumsuz Bireyin Öyküsü: Turgut Uyar'ın Geyikli Gece Şiiri Üzerine Bir

Tahlil Denemesi
16.11.2011 Oku
9596 Nuran Özlük Seçilmiş Hikâyeler Dergisinin Tanıtımı, Türk Edebiyatına Katkısı ve Sistematik İndeksi 20.09.2011 Oku
9592 Kenan Mermer "Abdülhak Hâmid Tarhan'ın "Bir Leyle-i Ye's" Şiirinin, İrreel Alanı (Hinterground)

Merkeze Koyarak Ontolojik Tahlili Denemesi
20.09.2011 Oku
9584 Nilüfer İlhan Cemal Süreya'nın Şiirinde Ölüm teması 20.09.2011 Oku
10010 Veysel Şahin Kimliksel Değerlerin Çatıştığı Mekân: 'Sinekli Bakkal' Romanında Yapı ve İzlek 15.11.2011 Oku
9572 Merve Beştaş Divanü Lugat'it Türk'te Çocuk Dünyası ve Çocuk Eğitimi 20.09.2011 Oku
9571 Zekerya Batur Divanü Lugat'it Türk'te Çocuk Dünyası ve Çocuk Eğitimi 20.09.2011 Oku
9565 Melike Gökcan Türkdoğan Ahmedî'nin Cemşid ü Hurşid ve Şeyhoğlu Mustafa'nın Hurşidnâme Adlı Eserlerinin

Perspektifinden XIV. Yüzyılda Sosyal Hayat
19.09.2011 Oku
9619 Sefa Yüce Tanzimat Sonrası Türk Şiiri ve İsmail Safa 21.09.2011 Oku
9993 Selman Yaşar Karabük'ün İlk Yayını: Karabük Dergisi 15.11.2011 Oku
10018 Cemile Kınacı Kazak Şairi Mağcan Cumabayoğlu'nun Şiirlerinde "Kendi" ve "Öteki" İmajı 15.11.2011 Oku
9908 Abdulhalim Aydın Namık Kemal'i Victor Hugo'ya Götüren Etkenler 10.11.2011 Oku
9960 Gülsemin Hazer Selma Rıza'nın Romanında Kurmaca Yapı 14.11.2011 Oku
10034 Kürşat Şamil Şahin Sevgilinin Güzellik Unsurlarından Saç ve Saçın Âşık Üzerindeki Etkisi 16.11.2011 Oku
9609 Mehmet Solmaz Ortaöğretim Dil Bilgisi Kitaplarındaki Ses Bilgisi ve Ses Bilimiyle İlgili Konular Üzerine

Bir Değerlendirme
21.09.2011 Oku
10029 Ahmet Altay Klasik Dönem Osmanlı Siyasetnâme Geleneğine Genel Bir Bakış 15.11.2011 Oku
9948 Ahmet Demir Sosyo-Ekonomik Yönüyle Almanya'ya Göçün Yüksel Pazarkaya'nın 'Oturma İzni' Adlı Öykü

Kitabına Yansımaları
14.11.2011 Oku
9597 Hatice Palaz Erdemir Eski Türklerde Su ve Su Ulaşımı 20.09.2011 Oku
9949 Şerif Demir Dünden Bugüne Türkiye'nin Suriye ve Ortadoğu Politikası 14.11.2011 Oku
10014 Hasan Yürek Bab-ı Esrar ve Aşk Üzerine Bir Mukayese Denemesi 15.11.2011 Oku
9910 Emrah Kayımkaya Ragıp Şevki Yeşim'in Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Tarihî Romanları 10.11.2011 Oku
9909 Muharrem Dayanç Ragıp Şevki Yeşim'in Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Tarihî Romanları 10.11.2011 Oku
9612 Ahmet Akçay Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi 21.09.2011 Oku
9611 Abdullah Şahin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi 21.09.2011 Oku
9905 Bilal Aktan Manzum Özbek Atasözlerinde Ahenk 10.11.2011 Oku
9938 Taner Aslan Pertev Tevfik ve Muahede Gazetesi 12.11.2011 Oku
9973 Muzaffer Malkoç Dil Biliminde Zamanın Tanımı ve İşlevi Nedir 15.11.2011 Oku
9616 Osman Yalçın Türk Tarihi Bakımından 20. Yüzyılda İki Önemli Gelişme: "Havacılığın ve Bir Liderin Doğuşu

"
21.09.2011 Oku
10030 Fethi Demir Orhan Pamuk'un Postmodern Bir Labirentte Yazıyı Arayan Kahramanları 15.11.2011 Oku
10012 Osman Yalçın İstiklal Savaşı'nda Orduya Uçak Bağışlayan İşadamı: "Erzurumlu Nafiz Beyin Hayatı Ve

Çalışmaları"
15.11.2011 Oku
9982 Ömer Solak Bir "Heveskâr Edebiyatı" Örneği Olarak Gördüm 15.11.2011 Oku
9941 Parvana Bayram Anar'ın Ak Koç Kara Koç Adlı Eserinde Bir Azerbaycan ve Türk Dünyası Ütopyası 12.11.2011 Oku
10009 İlhan Başgöz Türkiye'de Folklor Çalışmaları ve Milliyetçilik 15.11.2011 Oku
9983 Mehmet Solmaz Ortaöğretim Ders Kitaplarındaki Biçim Bilimi Alanıyla İlgili Konular Üzerine Bir

Değerlendirme
15.11.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son