Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
10725 Ahmet Akşit Niğde Şehriyle İlgili Tarihi Kaynaklar: Akmedrese Vakfiyesi 28.12.2011 Oku
10724 Ersoy Topuzkanamış "Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi", "Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi" 28.12.2011 Oku
10723 Adem Özbek "Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Konuşmalar" 28.12.2011 Oku
10722 Alpaslan Okur İlköğretim Okullarındaki Okuma Etkinliklerinde Göz Ardı Edilen Bir Konu: Sözcük Öğretimi 28.12.2011 Oku
10721 Cemal Yıldız İlköğretim Okullarındaki Okuma Etkinliklerinde Göz Ardı Edilen Bir Konu: Sözcük Öğretimi 28.12.2011 Oku
10720 Havva Yaman İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir

Değerlendirme
28.12.2011 Oku
10719 Leyla Albayrak Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf Ders Kitaplarının Görseller (İllüstrasyonlar) Açısından

Değerlendirilmesi
28.12.2011 Oku
10718 Elif Aktaş Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf Ders Kitaplarının Görseller (İllüstrasyonlar) Açısından

Değerlendirilmesi
28.12.2011 Oku
10717 Serap Uzuner Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf Ders Kitaplarının Görseller (İllüstrasyonlar) Açısından

Değerlendirilmesi
28.12.2011 Oku
10716 Duygu Uçgun "Özel Öğretim Yöntemleri" Dersinin Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine Katkısı 28.12.2011 Oku
10715 M. Sait Tüzel Görsel Okuryazarlık 28.12.2011 Oku
10714 Mesiha Tosunoğlu Farklı Yazı Stillerinin Okuduğunu Anlama Sürecine Etkisi 28.12.2011 Oku
10713 Ersoy Topuzkanamış Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama ve Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri 28.12.2011 Oku
10712 Fahri Temizyürek Türkiye'de Okuma Seferberliği Çerçevesinde Seçilen Kitapların Kelime-Cümle Uzunlukları

ve Okunabilirlik Açısından İncelenmesi
28.12.2011 Oku
10711 Namık Kemal Şahbaz II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Ordusunda Okuma Yazma Öğretimi 28.12.2011 Oku
10710 Sabri Sidekli Eylem Araştırması: İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Anlama Güçlüklerinin

Giderilmesi
28.12.2011 Oku
10709 Bilginer Onan Beynin Bilişsel İşlevleri Üzerine Yapılan Araştırmalar ve Ana Dili Eğitimine Yansımaları 28.12.2011 Oku
10708 Sedat Maden Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Gerekliliği 28.12.2011 Oku
10707 Sedat Maden İlköğretim ve Lisans Programlarındaki Değişiklikler Sonrasında Türkçe Öğretmenliği Mesleğinin

Ve Türkçe Eğitimi Bölümlerinin Durumu
28.12.2011 Oku
10706 Ahmet Kırkkılıç İlköğretim ve Lisans Programlarındaki Değişiklikler Sonrasında Türkçe Öğretmenliği

Mesleğinin Ve Türkçe Eğitimi Bölümlerinin Durumu
28.12.2011 Oku
10705 Halit Karatay İlköğretim Öğrencilerinin Okuduğunu Kavrama İle İlgili Bilişsel Farkındalıkları 28.12.2011 Oku
10704 Mehmet Kurudayıoğlu Türkçedeki Kelime Türetme Özelliğinin İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarına

Yansıması
28.12.2011 Oku
10703 Özay Karadağ Türkçedeki Kelime Türetme Özelliğinin İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarına

Yansıması
28.12.2011 Oku
10702 Mehmet Kurudayıoğlu 2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders

Kitaplarının Kelime Hazinesi
28.12.2011 Oku
10701 Özay Karadağ 2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının

Kelime Hazinesi
28.12.2011 Oku
10700 Mehmet Kara Oyunlarla Yabancılara Türkçe Öğretimi 28.12.2011 Oku
10699 Kamil İşeri Türk Üniversite Öğrencilerinin Deyimleri Tahmin Etme Durumları 28.12.2011 Oku
10698 Abdurrahman Güzel Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Kurulması Gerekli Görülen Ana Bilim Dalları 28.12.2011 Oku
10697 Mustafa Başaran Mezun Oldukları Bölümlerin Öğretmenlerin Dilbilgisi Öğretimine İlişkin Görüşleri

Üzerindeki Etkisi
28.12.2011 Oku
10696 İlhan Erdem Mezun Oldukları Bölümlerin Öğretmenlerin Dilbilgisi Öğretimine İlişkin Görüşleri Üzerindeki

Etkisi
28.12.2011 Oku
10695 Yusuf Doğan Dinleme Becerisini Geliştirmede Etkinliklerden Yararlanma 28.12.2011 Oku
10693 Başak Uysal Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve

Türk Kültürü Öğretim Programı
27.12.2011 Oku
10692 Kemalettin Deniz Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe

ve Türk Kültürü Öğretim Programı
27.12.2011 Oku
10691 Sercan Demirgüneş Yazılı Girdilerde Görünüş Hipotezi: Türkçe 1. Sınıf Ders Kitabı Örneği 27.12.2011 Oku
10690 Ömer Çiftçi İlköğretim Türkçe Öğretim Programında 5. Sınıfa Ait Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Bilişsel

Beceriler Yönünden Değerlendirilmesi
27.12.2011 Oku
10689 Erol Barın Yabancılara Türkçe Öğretimi Amacıyla Yazılan "Ecnebilere Mahsus" Elifbâ Kitabı Üzerine 27.12.2011 Oku
10688 Ahmet Balcı 1338 (1922) İlköğretim Türkçe Dersi Programı 27.12.2011 Oku
10687 Hasan Bağcı İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Atasözleri ve Deyimleri Algılama Düzeyi 27.12.2011 Oku
10686 M. Akif Çeçen Ana Dili Eğitiminde Dil Bilgisi Öğretiminin Yeri ve Önemi 27.12.2011 Oku
10685 Gıyasettin Aytaş Ana Dili Eğitiminde Dil Bilgisi Öğretiminin Yeri ve Önemi 27.12.2011 Oku
10684 Gökhan Arı Altıncı ve Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazdığı Hikâye Edici Metinlerin Değerlendirilmesi 27.12.2011 Oku
10683 Yakup Çelik İmparatorluk Döneminde Denizciliğimiz: Ova'dan Okyanusa Turgut Reis 27.12.2011 Oku
10682 Genç Osman Geçer İşgal Sonrası Bosna-Hersek'te Göç Olgusunun Vatan Gazetesine Yansımaları 27.12.2011 Oku
10681 Esma Dumanlı Kadızade Bir Eleştirmen Olarak Fethi Naci 27.12.2011 Oku
10680 Yaşar Kalafat Göklen Türkmenleri (=Türkmenistan) Halk İnançlarındaki Ölüm Temasına Dair Bazı

Karşılaştırmalar
27.12.2011 Oku
10679 Beyhan Kanter Eylül Romanında Estetize Edilmiş Kimlikler 27.12.2011 Oku
10678 Remzi Kılıç Kerkük ve Musul'un Tarihî Coğrafyası 27.12.2011 Oku
10677 Bilal Kırımlı Elif Şafak'ın Romanlarında Milliyet ve Türklük Algısı 27.12.2011 Oku
10676 M. Sait Tüzel 21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı ve Türkçe Eğitimi 27.12.2011 Oku
10675 Mehmet Kurudayıoğlu 21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı ve Türkçe Eğitimi 27.12.2011 Oku
10674 Erhan Durukan İstasyon Tekniğinin Yaratıcı Yazma Becerisi Kazandırmaya ve Derse Karşı Tutuma Etkisi 27.12.2011 Oku
10673 Sedat Maden İstasyon Tekniğinin Yaratıcı Yazma Becerisi Kazandırmaya ve Derse Karşı Tutuma Etkisi 27.12.2011 Oku
10672 Oğuz Öcal Varoluşsal Sorunlar, Birey ve Yeni Hayat 27.12.2011 Oku
10671 Seval Şahin "Yeni Kitab" Dergisi Üzerine 27.12.2011 Oku
10670 Abdullah Temizkan Lehistanlıların İstanbul'da Lobi Faaliyetleri ve Kafkasya'ya Lejyon Gönderme

Girişimleri
27.12.2011 Oku
10669 Alptekin Yavaş Anadolu Selçuklu Banilerinin Politik Yaşamlarıyla Mimari Faaliyetleri Arasındaki

İlişkiler
27.12.2011 Oku
10668 Huriye Altuner Cumhuriyet Devri Ortaöğretimindeki Sanat Tarihi Müfredatının Değerlendirilmesi 27.12.2011 Oku
10667 Halis Adnan Arslantaş Ulus, Ulusçuluk ve Ulus-Devlet 27.12.2011 Oku
10666 Numan Durak Aksoy Ulus, Ulusçuluk ve Ulus-Devlet 27.12.2011 Oku
10665 Hacı Çoban "Sikkelerin Işığında Eski Çağ Tarihi" (tanıtım) 27.12.2011 Oku
10664 M. Zyromski Bucak'taki Gagauzların Hayatında Din 27.12.2011 Oku
10663 J. Hatlas Bucak'taki Gagauzların Hayatında Din 27.12.2011 Oku
10662 Aktan Müge Yılmaz Masal Dünyasındaki Çoban 27.12.2011 Oku
10661 Veli Savaş Yelok Özbek Şiirinde Müstebit Devrin Eleştirisi (Erkin Vâhidov'un Şiirleri Esasında) 27.12.2011 Oku
10660 Orhan Yazıcı Hazaraların Menşei ile İlgili Yeni Bir Görüş 27.12.2011 Oku
10659 Osman Ünlü Modern Araştırmacının Klâsik Hikâyeye Bakışı Üzerine Değerlendirmeler 27.12.2011 Oku
10658 Muammer Ulutürk Meram'da Tarihî Su Değirmenleri 27.12.2011 Oku
10657 Filiz Meltem Uçar Çağatay Türkçesinde Sınırlama Hâli 27.12.2011 Oku
10656 İbrahim Tüzer İkinci Yeni Şiiri'nde Bir Yaşam Alanı Olarak Kent Algısı 27.12.2011 Oku
10655 Mustafa Talas Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye Persfektifi 27.12.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 ]