Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
10654 A. Faruk Sinanoğlu Müslüman Arap Medeniyetinin İnşası Bağlamında Cahiliye Dönemi Toplumsal Yapıda Ortaya

Çıkan Değişmeler
27.12.2011 Oku
8553 A. Halim Ulaş Türkçe Öğretiminde Kelimeler Dünyası 25.03.2011 Oku
8407 Abdullah Aydın Hanyalı Nuri Divanı'ndan Hareketle Giritli Şairlere Ek 23.02.2011 Oku
8498 Abdullah Ecehan Abdulhak Hamid Hakkında 18.03.2011 Oku
10670 Abdullah Temizkan Lehistanlıların İstanbul'da Lobi Faaliyetleri ve Kafkasya'ya Lejyon Gönderme

Girişimleri
27.12.2011 Oku
8484 Abdullah Uçman Tanzimat'tan Sonra Türk Şiirinde Değişme ve Yenileşmeler Üzerine Bir Deneme 18.03.2011 Oku
10698 Abdurrahman Güzel Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Kurulması Gerekli Görülen Ana Bilim Dalları 28.12.2011 Oku
8545 Abdurrahman Güzel Eğitim Fakültelerinde Türkçe Öğretmenliği Bölümünün Kuruluşu ve Hedefleri 25.03.2011 Oku
8544 Abdurrahman Kolcu İvo Andriç ve Drina Köprüsü Romanı 25.03.2011 Oku
8494 Abdurrahman Kolcu Cenab Şahabeddin'in Bütün Şiirlerine Katkı 18.03.2011 Oku
8425 Abdurrahman Kolcu Balkan Türklerinin II. Dünya Savaşında Yaşadığı Trajedi Üzerine Bir Roman: Dri-na'da Son

Gün
08.03.2011 Oku
10723 Adem Özbek "Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Konuşmalar" 28.12.2011 Oku
10653 Adem Sezer Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Türk Dünyası Coğrafyasının Öğretimi 27.12.2011 Oku
8434 Adnan İnce Abdî'nin Gül ü Nevrûz Mesnevîsi 10.03.2011 Oku
8440 Adnan Karabeyoğlu Orhon Yazıtları'nda bol- ve er- Fiilleri Üzerine 14.03.2011 Oku
10725 Ahmet Akşit Niğde Şehriyle İlgili Tarihi Kaynaklar: Akmedrese Vakfiyesi 28.12.2011 Oku
8585 Ahmet Akşit Eflâki'nin Alaeddin Keykubad Hakkındaki Rivayetlerine Dair 30.03.2011 Oku
10688 Ahmet Balcı 1338 (1922) İlköğretim Türkçe Dersi Programı 27.12.2011 Oku
8566 Ahmet Balcı Bir Okuma Materyali Olarak Çocuk Dergileri ve "Çocuklara Rehber" 28.03.2011 Oku
10637 Ahmet Benzer Tanıtmalıkların Dili ve Yeniden Düzenlenmesi 27.12.2011 Oku
8538 Ahmet Bozdoğan Ahmet Midhat'a Atfedilen Bir Eser: "Hükm-i Dil" ve Manastırlı Mehmet Rıfat 24.03.2011 Oku
8416 Ahmet Büyükakkaş 16. Yüzyıl Şairi Râhî'nin Çağatayca Şiirleri 08.03.2011 Oku
10611 Ahmet Demir Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım ve Seçilecek Metinlerde

Bulunması Gereken Özellikler
26.12.2011 Oku
8526 Ahmet Demirtaş Kutadgu Bilig'deki Hükümdar Küntogdı Tipine Göstergebilimsel Açıdan Bir Yaklaşım Denemesi 23.03.2011 Oku
8511 Ahmet Doğan Dede Korkut'u Yeniden Okumak-2 23.03.2011 Oku
8581 Ahmet Kartal Hüsn ü Aşk'ın Yeni Yayımı 30.03.2011 Oku
10706 Ahmet Kırkkılıç İlköğretim ve Lisans Programlarındaki Değişiklikler Sonrasında Türkçe Öğretmenliği

Mesleğinin Ve Türkçe Eğitimi Bölümlerinin Durumu
28.12.2011 Oku
8552 Ahmet Kırkkılıç Türkçe Öğretiminde Kelimeler Dünyası 25.03.2011 Oku
8444 Ahmet Tanyıldız Uzun Firdevsî ve "Münâzara-i Seyf ü Ka­lem''i 14.03.2011 Oku
8375 Akartürk Salman Türkmen Türkçesinde Hal Eklerini Biribirinin Yerine Kullanılması 10.02.2011 Oku
10662 Aktan Müge Yılmaz Masal Dünyasındaki Çoban 27.12.2011 Oku
10608 Alaaddin Aköz Mazûl Bir Osmanlı Kadısının Duyguları ya da Bir Kadı Şiiri 26.12.2011 Oku
8537 Ali Akar -GAn Sıfat-Fiil Eki 24.03.2011 Oku
8381 Ali Akar Lehçe Oluşma Şartları ve Evreleri Bakımından Eski Türkiye Türkçesi 17.02.2011 Oku
10635 Ali Berat Alptekin Çukurovalı Âşıkların Dilinde 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı 26.12.2011 Oku
8370 Ali İhsan Kolcu Yahya Kemâl'in Kitaplarına Girmemiş İlk Şiirleri 10.02.2011 Oku
8516 Ali Selçuk Tahtacıların Doğum ile İlgili İnanç ve Uygulamalarına Fenomenolojik Bir Yaklaşım 23.03.2011 Oku
10633 Ali Yol "Türk Ninnileri" (tanıtma) 26.12.2011 Oku
10722 Alpaslan Okur İlköğretim Okullarındaki Okuma Etkinliklerinde Göz Ardı Edilen Bir Konu: Sözcük Öğretimi 28.12.2011 Oku
10669 Alptekin Yavaş Anadolu Selçuklu Banilerinin Politik Yaşamlarıyla Mimari Faaliyetleri Arasındaki

İlişkiler
27.12.2011 Oku
8556 Asiye Duman Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Metin Seçimi 25.03.2011 Oku
8397 Asiye Duman Türkçe Eğitiminde Metne Müdahale Sorunu 21.02.2011 Oku
8528 Aslıhan Dinçer Âşık Veysel'in Şiirlerinde Alışılmamış Bağdaştırmalar 23.03.2011 Oku
8458 Atabey Kılıç Yazarı Bilinmeyen Dînî-Tasavvufî Bir Eser: "Hakikat-i Muhammediyye" 15.03.2011 Oku
8575 Ayhan Vergili İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Mecmuası(İnceleme ve Dizin) 30.03.2011 Oku
8574 Aykut Kazancıgil İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Mecmuası(İnceleme ve Dizin) 30.03.2011 Oku
8431 Ayşe Melda Üner Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Romanlarında "Şık" Delikanlılar 10.03.2011 Oku
8497 Ayşe Yıldız Mehmet Behçet Yazar'ın "Câmi'u'n-Nezâ'ir Taraması" Çalışması ve Bu Çalışmadaki Türkçe

Kelime Kadrosu
18.03.2011 Oku
10651 Banu Öztürk Tanzimat Yazarlarına Göre Hatırat Türü 27.12.2011 Oku
10693 Başak Uysal Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve

Türk Kültürü Öğretim Programı
27.12.2011 Oku
10636 Bayram Baş Söz Varlığı İle İlgili Çalışmalarda Kullanılacak Ölçütler 26.12.2011 Oku
8392 Bayram Baş Söz Varlığının Oluşumu ve Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü 21.02.2011 Oku
10638 Bekir Çınar XVI. Yüzyıl Tezkirecilerinin Şiir Seçimlerindeki Orijinallik 27.12.2011 Oku
8578 Bekir Çınar Tıflî Ahmed Çelebi ve Sâkinâme'si 30.03.2011 Oku
8455 Bekir Çınar Bir Hiciv Örneği: Tarzi'nin Zille-Nâmesi 14.03.2011 Oku
8372 Bekir Çınar Dîvân Şiirinde Adâlet 10.02.2011 Oku
8473 Betül Aydoğdu Şan Kızı Destanı Hakkında Bir Değerlendirme 17.03.2011 Oku
10679 Beyhan Kanter Eylül Romanında Estetize Edilmiş Kimlikler 27.12.2011 Oku
10618 Beyhan Kanter Varlığın Yoksunluğundan Yoksulluğun Varlığına "Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı Ve

Şeyhliği"
26.12.2011 Oku
8424 Beyhan Kanter Tevfik Fikret'in "Şermin"den Önceki Şiirlerinde Çocuk Teminin İşlenişi 08.03.2011 Oku
10677 Bilal Kırımlı Elif Şafak'ın Romanlarında Milliyet ve Türklük Algısı 27.12.2011 Oku
8477 Bilal Kırımlı Bir Aşk Romanı: Huzur veya Ben Neyim ve Bu Hâl Neyin Nesi? 17.03.2011 Oku
8408 Bilge Ercilasun Sevinç Çokum ve Dört Romanı 23.02.2011 Oku
10709 Bilginer Onan Beynin Bilişsel İşlevleri Üzerine Yapılan Araştırmalar ve Ana Dili Eğitimine Yansımaları 28.12.2011 Oku
8570 Bilginer Onan Divanü Lügati't-Türk'ün Dil Öğretim Yöntemleri ve Dünya Filolojisine Katkıları Bakımından

Bir Değerlendirmesi
28.03.2011 Oku
8459 Bilginer Onan Ses Olgusunun Denetlenebilirliği Bağlamında Dil Becerilerinin Geliştirilmesinde Etkili Olduğu

Düşünülen Fonolojik Yönlendiriciler: Noktalama İşaretleri
15.03.2011 Oku
8467 Birol Emil Prof. Dr. Ömer Faruk Akün 16.03.2011 Oku
10627 Burhan Paçacıoğlu +sıra-/+sire- Ekinin Morfolojik Yapısı ve İşlevleri Üzerine 26.12.2011 Oku
8536 Burhan Paçacıoğlu Cumhuriyete Kadar Sivas Basını ve İrade-i Milliye'nin Yeri 24.03.2011 Oku
8531 Burhan Paçacıoğlu Sözlerin Soyağacı Üzerine Bazı Notlar 24.03.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 ]