Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
10700 Mehmet Kara Oyunlarla Yabancılara Türkçe Öğretimi 28.12.2011 Oku
10708 Sedat Maden Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Gerekliliği 28.12.2011 Oku
10715 M. Sait Tüzel Görsel Okuryazarlık 28.12.2011 Oku
10725 Ahmet Akşit Niğde Şehriyle İlgili Tarihi Kaynaklar: Akmedrese Vakfiyesi 28.12.2011 Oku
10711 Namık Kemal Şahbaz II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Ordusunda Okuma Yazma Öğretimi 28.12.2011 Oku
10695 Yusuf Doğan Dinleme Becerisini Geliştirmede Etkinliklerden Yararlanma 28.12.2011 Oku
10697 Mustafa Başaran Mezun Oldukları Bölümlerin Öğretmenlerin Dilbilgisi Öğretimine İlişkin Görüşleri

Üzerindeki Etkisi
28.12.2011 Oku
10696 İlhan Erdem Mezun Oldukları Bölümlerin Öğretmenlerin Dilbilgisi Öğretimine İlişkin Görüşleri Üzerindeki

Etkisi
28.12.2011 Oku
10698 Abdurrahman Güzel Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Kurulması Gerekli Görülen Ana Bilim Dalları 28.12.2011 Oku
10699 Kamil İşeri Türk Üniversite Öğrencilerinin Deyimleri Tahmin Etme Durumları 28.12.2011 Oku
10702 Mehmet Kurudayıoğlu 2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders

Kitaplarının Kelime Hazinesi
28.12.2011 Oku
10701 Özay Karadağ 2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının

Kelime Hazinesi
28.12.2011 Oku
10704 Mehmet Kurudayıoğlu Türkçedeki Kelime Türetme Özelliğinin İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarına

Yansıması
28.12.2011 Oku
10703 Özay Karadağ Türkçedeki Kelime Türetme Özelliğinin İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarına

Yansıması
28.12.2011 Oku
10705 Halit Karatay İlköğretim Öğrencilerinin Okuduğunu Kavrama İle İlgili Bilişsel Farkındalıkları 28.12.2011 Oku
10706 Ahmet Kırkkılıç İlköğretim ve Lisans Programlarındaki Değişiklikler Sonrasında Türkçe Öğretmenliği

Mesleğinin Ve Türkçe Eğitimi Bölümlerinin Durumu
28.12.2011 Oku
10707 Sedat Maden İlköğretim ve Lisans Programlarındaki Değişiklikler Sonrasında Türkçe Öğretmenliği Mesleğinin

Ve Türkçe Eğitimi Bölümlerinin Durumu
28.12.2011 Oku
10709 Bilginer Onan Beynin Bilişsel İşlevleri Üzerine Yapılan Araştırmalar ve Ana Dili Eğitimine Yansımaları 28.12.2011 Oku
10710 Sabri Sidekli Eylem Araştırması: İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Anlama Güçlüklerinin

Giderilmesi
28.12.2011 Oku
10712 Fahri Temizyürek Türkiye'de Okuma Seferberliği Çerçevesinde Seçilen Kitapların Kelime-Cümle Uzunlukları

ve Okunabilirlik Açısından İncelenmesi
28.12.2011 Oku
10713 Ersoy Topuzkanamış Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama ve Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri 28.12.2011 Oku
10714 Mesiha Tosunoğlu Farklı Yazı Stillerinin Okuduğunu Anlama Sürecine Etkisi 28.12.2011 Oku
10716 Duygu Uçgun "Özel Öğretim Yöntemleri" Dersinin Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine Katkısı 28.12.2011 Oku
10719 Leyla Albayrak Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf Ders Kitaplarının Görseller (İllüstrasyonlar) Açısından

Değerlendirilmesi
28.12.2011 Oku
10718 Elif Aktaş Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf Ders Kitaplarının Görseller (İllüstrasyonlar) Açısından

Değerlendirilmesi
28.12.2011 Oku
10717 Serap Uzuner Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf Ders Kitaplarının Görseller (İllüstrasyonlar) Açısından

Değerlendirilmesi
28.12.2011 Oku
10720 Havva Yaman İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir

Değerlendirme
28.12.2011 Oku
10722 Alpaslan Okur İlköğretim Okullarındaki Okuma Etkinliklerinde Göz Ardı Edilen Bir Konu: Sözcük Öğretimi 28.12.2011 Oku
10721 Cemal Yıldız İlköğretim Okullarındaki Okuma Etkinliklerinde Göz Ardı Edilen Bir Konu: Sözcük Öğretimi 28.12.2011 Oku
10723 Adem Özbek "Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Konuşmalar" 28.12.2011 Oku
10724 Ersoy Topuzkanamış "Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi", "Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi" 28.12.2011 Oku
10609 Rysbek Alimov Kırgızcanın İçkilik Ağızlar Grubu Üzerine 26.12.2011 Oku
10637 Ahmet Benzer Tanıtmalıkların Dili ve Yeniden Düzenlenmesi 27.12.2011 Oku
10617 Togrul Halilov Nahçıvan'da Boyalı Kaplar Kültürü 26.12.2011 Oku
10610 Sinan Çitçi Peyami Safa'nın Romanlarında Rus İmajı 26.12.2011 Oku
10644 Esma Dumanlı Kadızade Hüseyin Cöntürk ve Yeni Eleştiri 27.12.2011 Oku
10621 Mediha Mangır Osman Cemal Kaygılı'nın Söz Varlığında Argo 26.12.2011 Oku
8587 Nazım H. Polat "Dilek" Mecmuası 30.03.2011 Oku
8364 Doğan Kaya Yaralı Mahmut İle Mahbup Hanım 10.02.2011 Oku
8365 Erdoğan Önder Folklor Sosyolojisi Açısından Sivas Halayları 10.02.2011 Oku
8368 Nazım H. Polat Sığırcızade Hayri'nin Beş Şiiri 10.02.2011 Oku
8372 Bekir Çınar Dîvân Şiirinde Adâlet 10.02.2011 Oku
8374 Hikmet Koraş -MACA/-MECE Eki Üzerine Bir Deneme 10.02.2011 Oku
8576 Hayri Öztürk Servet-i Fünun Mecmuasında Çanakkale Zaferi 30.03.2011 Oku
8577 Osman Yıldız Ali Rıza Seyfi Seyfioğlu 30.03.2011 Oku
8578 Bekir Çınar Tıflî Ahmed Çelebi ve Sâkinâme'si 30.03.2011 Oku
8580 Hikmet Koraş Derleme Sözlüğü'ne İlâveler 30.03.2011 Oku
8581 Ahmet Kartal Hüsn ü Aşk'ın Yeni Yayımı 30.03.2011 Oku
8558 Turan Temur Okunabilirlik (Readability) Kavramı 28.03.2011 Oku
8560 Duygu Uçgun Türkçe Öğretimi Açısından Özel Öğrenme Güçlüğü 28.03.2011 Oku
8569 Celal Demir Türkçe Öğretiminde Zarf Tümleçleri 28.03.2011 Oku
8571 Nazım H. Polat Ahmet Cevdet Paşa ve Türkçenin Öğretimi 28.03.2011 Oku
8572 Hasan Bağcı "Türkçe Öğretimi Bibliyografyası" Yayımlandı 28.03.2011 Oku
8547 Sedat Sever Türkçe Öğretiminde Yeni Yapılanma Çalışmaları 25.03.2011 Oku
8548 Hayati Akyol Metinlerden Anlam Kurma 25.03.2011 Oku
8550 Musa Çifci Dil ve Edebiyat Öğretiminde Zaman Haritası 25.03.2011 Oku
8551 Özay Karadağ Türkçe Eğitiminde Anlatım Tarzları 25.03.2011 Oku
8553 A. Halim Ulaş Türkçe Öğretiminde Kelimeler Dünyası 25.03.2011 Oku
8552 Ahmet Kırkkılıç Türkçe Öğretiminde Kelimeler Dünyası 25.03.2011 Oku
8544 Abdurrahman Kolcu İvo Andriç ve Drina Köprüsü Romanı 25.03.2011 Oku
8534 İ. Hakkı Aksoyak Trabzonlu Emin Hilmînin Müşterek Şiirleri 24.03.2011 Oku
8535 Mahmut Sarıkaya Muğla Ağzında Şimdiki Zaman Çekimi Üzerine 24.03.2011 Oku
8541 Yaşar Kalafat Ahi Türbeleri Etrafında Oluşan Halk İnançları 24.03.2011 Oku
8527 Hatice İçel Necatî Beg Divanı'ndaki Deyimler 23.03.2011 Oku
8531 Burhan Paçacıoğlu Sözlerin Soyağacı Üzerine Bazı Notlar 24.03.2011 Oku
8532 Nedim Bakırcı "Türk Gölge Oyunu / Karagöz" 24.03.2011 Oku
8520 Recep Toparlı Lehçe-i Osmânî'deki Atasözleri 23.03.2011 Oku
8521 Nazım H. Polat "Musavver Erganun" Dergisi 23.03.2011 Oku
8522 Nezahat Özcan Ahmet Cemil ile Mümtaz'ın Benzerlikleri 23.03.2011 Oku
8508 Metin Ekici Halk Bilim Araştırmalarında Üçüncü Boyut 23.03.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 ]