Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18717 H. Dilek Batislam Divan Edebiyatında Latife ve Hezl 04.06.2014 Oku
18716 Oğuz Ergene Tarihi Türk Yazı Dillerinde Hece Yinelenmesi ile Kurulan Pekiştirilmiş Sözcükler 04.06.2014 Oku
18715 Oğuz Ergene Türkiye Türkçesinin Ölçünlü Dilinde Kullanılan Batı Kökenli Ünlemler 04.06.2014 Oku
18714 Yunus Emre Çekici Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Milli Kültür Temalı Okuma Metinlerinde Öz ve Öteki İmgesi 04.06.2014 Oku
18713 Faik Kanatlı Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Milli Kültür Temalı Okuma Metinlerinde Öz ve Öteki İmgesi 04.06.2014 Oku
18686 Sıla Gen Yusuf Atılgan’ın Öykülerinde Kapsayıcı Metaforlar 22.05.2014 Oku
16280 Saim Yörük Adana Şehrinin Tarihi Gelişimi (xvi-xviii. Yüzyıllar) 06.11.2012 Oku
16279 Berna Kaya Okan Türk Heykel Sanatında Feminist Eğilimler 06.11.2012 Oku
16278 Hasbi Aslan Görsel Okuryazarlık Ve Eleştirel Pedagoji: Sanatın Toplumsal Ve Pedagojik Temellerine Gelecekçi Bir Bakış 06.11.2012 Oku
16277 Ata Yakup Kaptan Görsel Okuryazarlık Ve Eleştirel Pedagoji: Sanatın Toplumsal Ve Pedagojik Temellerine Gelecekçi Bir Bakış 06.11.2012 Oku
16276 B. Ayça Ülker Erkan Arthur Miller’in Death Of A Salesman Oyununda Modern Bir Trajik Kahraman 06.11.2012 Oku
16275 Belde Aka Hilmi Yavuz’un “doğunun Geçitleri” Şiirini Geleneğin Yeniden Üretilmesi Bağlamında Okuma Denemesi 06.11.2012 Oku
14290 Şahika Karaca Öncü Bir Kadın Yazar Emine Semiye’nin Kaleminden "İslamiyet’te Feminizm" 02.05.2012 Oku
14289 Yasemin Darancık ‘Yabancı Dili Geliştirme Yöntemi’ ile Yabancı Dil Derslerinde Okuma Becerisinin

Geliştirilmesi
02.05.2012 Oku
14288 Nigar Oturakçı Divânü Lügati’t-türk’te Gerçek Anlamlılık Düzleminde Betimleyici Duygu Göstergesi Olarak

Mutluluk
02.05.2012 Oku
14287 Sultan Birgül Arslan Michel Houellebecq’in Kuşatılmış Yaşamlar Adlı Romanındaki Toplumsal Eleştirinin

Postmodern Bir Yaklaşımla incelenmesi
02.05.2012 Oku
14286 Mediha Özateş Michel Houellebecq’in Kuşatılmış Yaşamlar Adlı Romanındaki Toplumsal Eleştirinin Postmodern

Bir Yaklaşımla incelenmesi
02.05.2012 Oku
14285 Melda Öncü Yıldız Kitabın Bir Sanat Formu Olarak Yeniden Keşfedilişi: Yirminci Yüzyıl Sanatçı Kitapları 02.05.2012 Oku
14284 Sedat Şahin Göstergebilim Açısından Yılan İmgesi’nin Almancada ve Türkçede Değerliliği 02.05.2012 Oku
14283 Faruk Yücel Çeviride Cinsiyetin İzdüşümü: Bachmann’ın ‘Undine Geht’ Çevirileri 02.05.2012 Oku
14282 Sevdiye Köksal Çeviride Cinsiyetin İzdüşümü: Bachmann’ın ‘Undine Geht’ Çevirileri 02.05.2012 Oku
14281 Mustafa Yüksel 1980’lerden Sonra Türk Heykel Sanatının Diğer Sanat Hareketleri içindeki Yeri 02.05.2012 Oku
14280 Başak Karakoç Öztürk İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler

Açısından incelenmesi
02.05.2012 Oku
14279 Hüseyin Yaşar Ahmet Ümit’in Beyoğlu Rapsodisi’nde Mekân Olarak “Beyoğlu” 02.05.2012 Oku
14278 Aynur Kesen Yabancı Dil Öğrenme Ortamında Disiplinin Önemi 02.05.2012 Oku
14277 Yonca Özkan Yabancı Dil Öğrenme Ortamında Disiplinin Önemi 02.05.2012 Oku
14276 Refiye Okuşluk Şenesen Çukurova Bölgesi Girit Göçmenlerinin Girit'e Dair Anlatılarının Sosyal Tarihe

Kaynaklık Etmesi
02.05.2012 Oku
14275 M. Vedat Gürbüz Ottoman Vakifs: Their Impact On Ottoman Society And Ottoman Land Regime 02.05.2012 Oku
14274 Rezan Karakaş Dede Korkut Hikâyelerindeki Bey Oğullarının Nitelikleri ve İşlevleri 02.05.2012 Oku
14273 Türkay Bulut Çeviride Eşdeğerlik: Eğretilemeler 02.05.2012 Oku
10091 Semra Tetik Küreselleşen Dünyada Yeni Yönetim Paradigmaları: Değişim ve iletişim 17.11.2011 Oku
10090 Ferlal Örs Küreselleşen Dünyada Yeni Yönetim Paradigmaları: Değişim ve iletişim 17.11.2011 Oku
10089 Orhan Veli Alıcı Küreselleşmenin Ulus-devletlerin Düzenleme Gücü Üzerindeki Etkileri 17.11.2011 Oku
10086 Serkan Demirel Albert Camus'nün Veba Adlı Romanında işlenen Esaret Duygusunun Algısal Açıdan Analizi 17.11.2011 Oku
10085 Muzaffer Kaya Albert Camus'nün Veba Adlı Romanında işlenen Esaret Duygusunun Algısal Açıdan Analizi 17.11.2011 Oku
8770 Refiye Şenesen Osmaniye/Düziçi'nde Dünden Bugüne Yaylacılık ve Varsak Türkmenlerinin Yayla Göçü 28.04.2011 Oku
7128 Songül Ercan Türkçede Yönelme Durumu Kaydırımı ve Çift-geçişli Yapılarda Dolaysız Nesne 07.05.2010 Oku
7127 Özge Can Bakırlı Türkçede Yönelme Durumu Kaydırımı ve Çift-geçişli Yapılarda Dolaysız Nesne 07.05.2010 Oku
7126 Muzaffer Sümbül An Etnocoreological Analysis Of Regional Folk Dance Of Şirvani 07.05.2010 Oku
7125 A. Eda Gündoğdu Cemal Süreya'nın Şiirinde Sapmalar 07.05.2010 Oku
6908 Murat Çağlar 'Kesin Tasarılar Yapmamalısın' Andorralı 26.04.2010 Oku
6907 Nihal Kuyumcu Eğitimde Tiyatro ve Gençler 26.04.2010 Oku
6798 Fethi Demir Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi Romanında Baba-oğul İlişkisi 13.04.2010 Oku
6442 Turgut Bağır F.G. Lorca?nın Töre Konulu Üçlemesinde Trajik Olanın İrdelenmesi 17.03.2010 Oku
6441 Nurhan Tekerek Halk Tiyatrosu Geleneğimizde "soyutlama-abstraction" Ve Yapısal Yansımaları 17.03.2010 Oku
5520 Emra Büyükinsan Reiß ve Vermeer'in 'Genel Bir Çeviri Kuramının Temeli'- Çeviribilimde 'Yapısalcı'

Eğilime Karşı 'Bütünleyici' Bir Çözüm Mü?
15.06.2009 Oku
5519 Gözde Ramazanoğlu Adana'da Roma Dönemi Köprüsü: Taşköprü 15.06.2009 Oku
3610 Çulpan Zaripova Çetin Tatar Türklerinde Cenaze Merasimleri 19.06.2008 Oku
3609 Bedri Aydoğan Orhan Kemal'in Öykülerindeki Tekrarlar 19.06.2008 Oku
3305 Ersin Kaya Sandal Kahramanmaraş'ın Üç Mahallesinde Karşılaştırmalı Kültür Coğrafyası Açısından Bir

inceleme
03.04.2008 Oku
3022 Aziz Merhan Abdulla Qodiriy'nin Tarihsel Romanları 25.02.2008 Oku
3021 V. Doğan Günay Türk Şiirinde Bir Gizem: Asaf Hâlet Çelebi ve "he" Şiirine Bir Bakış 25.02.2008 Oku
3020 Z. Doğan Koreli Türk Şiirinde Bir Gizem: Asaf Hâlet Çelebi ve "he" Şiirine Bir Bakış 25.02.2008 Oku
3019 H. Dilek Batislam Şeyh Gâlib'in Mevlâna'ya Yazdığı Dört Medhiye 25.02.2008 Oku
3018 Yeter Torun Türkiye Türkçesinde Tekrarlı Bağlaçların Oluşturduğu Bağlama Gruplarının Söz Dizimindeki

Kullanımları Üzerine
25.02.2008 Oku
2777 Haluk Gökalp Bir Osmanlı Memurunun Hâl-i Pür-melâli: Sergüzeşt-i istolçevî 22.01.2008 Oku
2776 Nurhan Tekerek Halk Tiyatrosu Geleneğimizde "soyutlama-abstraction" ve Yapısal Yansımaları 22.01.2008 Oku
2775 Mustafa Apaydın Biyografik Romanlar ve Türk Edebiyatında Biyografik Romanın Gelişimi Üzerine Bazı

Gözlemler
22.01.2008 Oku
2774 Mustafa Apaydın Ziya Paşa?nın Emil Çevirisinin Önsözü 22.01.2008 Oku
2773 Aydın Kırman Necati Bey Divanı?nın ilk Yüz Gazelindeki Benzetme Sanatlarının Dil Yönünden incelenmesi 22.01.2008 Oku
2772 H. Dilek Batislam Kani'nin Mensur Letaifnamesi ve Hezliyyatı 22.01.2008 Oku
2771 Fuat Özdemir Karacaoğlan?ın Dünya Görüşü ve Eğitim Anlayışı 22.01.2008 Oku
2770 Fuat Özdemir Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikayesinin Yapısı 22.01.2008 Oku
2745 Mine Mengi Üniversitelerimizde Anadili Öğretimine ilişkin Sorunlar 17.01.2008 Oku
2744 Mustafa Apaydın Celal Sahir'in Şiiri 17.01.2008 Oku
2743 İ. Çetin Derdiyok Adana Manilerinde Hazır Söz Kalıpları 17.01.2008 Oku
2742 Mustafa Ever Eski Türk Şiiri Üzerine 17.01.2008 Oku
2648 Hakkı Fahri Özdemir Demir Çağı: Başlangıcı ve Başlatanları, Anadolu?ya Etkileri Üzerine 04.01.2008 Oku
1977 Ahmet Kartal Türk Edebiyatında Belâgat Çalışmaları ve "tezâd" ve "telmîh" Sanatlarına Eleştirel Bir

Bakış
18.09.2007 Oku
1976 Hayriye Akıl Eski Halep Yolu Üzerinde Az Bilinen İki Yapı: Ceyhan Kurtkulağı Kervansarayı ve Camisi 18.09.2007 Oku
[ 1 2 ]