Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
16742 İ. Ahmet Aydemir Türkiye Türkçesinde Zarf-Fiil Cümlelerinde Sözcük Sıralaması Üzerine 28.12.2012 Oku
16741 E. J. Fazılov Ortadoğulu Filologların Eserlerindeki Türk Dilleri (11.Yy.–18.Yy) 28.12.2012 Oku
16740 A. B. Salkınbay Eski Kazak Dili Tarihinin Kaynakları 28.12.2012 Oku
16739 Sabahattin Gültekin 1928’de Yayımlanan Bir Taşra Dergisi: “Irmak” Üzerine 28.12.2012 Oku
16738 Sadulla Kuranov Şiirin Geometrik Şekli 28.12.2012 Oku
16737 Necati Tonga Asaf Hâlet Çelebi’nin Kunâla Adlı Şiirinin Anlam ve Âhenk Unsurları Ekseninde Tahlili 28.12.2012 Oku
16736 Mustafa Ekincikli Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinde Batı Anadolu Kongreleri 28.12.2012 Oku
16735 Fehim Kuruloğlu Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadelede Bir Subay: Ali Yaver Toros (1885–1967) 28.12.2012 Oku
16734 Abdulselam Arvas Bir Geleneğin Farklı Coğrafyalardan Yankısı: “Zamana” / “Zamane” 28.12.2012 Oku
16733 Neslihan Ertural Şamandan Oyuncuya Giden Yolda Türk Halk Oyunlarının Yapısı ve İşlevleri 28.12.2012 Oku
16732 Muhammet Koçak Türkler Hakkında Irkçı Alman Fıkraları 28.12.2012 Oku
16731 Özer Şenödeyici Oedipus Kompleksi Bağlamında Divan Şiirinde Âşık-Maşûk-Rakîb İlişkisine Bakış 28.12.2012 Oku
16730 Masharif Kalandarov Manzum Eseri Düz Yazıya Aktarmada “Haft Peyker” Örneği 28.12.2012 Oku
16729 Musa Salan Kitabü’l-İdrak li Lisâni’l-Etrâk’te Alıntı Kelimeler 28.12.2012 Oku
16728 Erdem Uçar Eski Türkçe –gInçA Zarf Fiil Ekinin Kökeni Üzerine 28.12.2012 Oku
16727 Eyüp Bacanlı Sibirya’daki Türkoloji Araştırmaları 28.12.2012 Oku
16726 Salim Koca Dinî İnançların ve Düşüncelerin Politik Amaçlarda Kullanılmasına Dair Selçuklu Devrinden İbret Verici Bir Örnek: Babaîler Ayaklanması 28.12.2012 Oku
16725 Osman Fikri Sertkaya Türkiye ve Mongolistik 28.12.2012 Oku
13524 İsa Sarı Sazın ve Sözün Sultanları: Yaşayan Halk Şairleri-1 (tanıtma) 07.04.2012 Oku
13523 Çetin Pekacar Dört Kumuk Masalı Üzerine Gramer İncelemesi (tanıtma) 07.04.2012 Oku
13522 E. V. Sevortyan Kırım Tatarcası 07.04.2012 Oku
13521 Eyüp Sallabaş İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Yazılı Anlatımlarında Metin Ögelerine Yer

Verme Düzeyleri
07.04.2012 Oku
13520 Kaplan Üstüner Ahmet Talât Onay'a Göre Nedim'in Şiirlerinde Tasavvuf 07.04.2012 Oku
13519 Zübeyde Şenderin Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Hikâyelerinde Karakter Yaratımında Çocukluk Yıllarının Rolü 07.04.2012 Oku
13518 Suat Ünlü Kur'an'da Geçen Bazı Arapça Deyimler ve Tabirler'in İlk Türkçe Kur'an Tercümelerinden Tiem

73'teki Türkçe Karşılıkları Üzerine
07.04.2012 Oku
13517 Ayten Atay Argolaşmış Eski Türkçe Bir Kelime: Gacı 07.04.2012 Oku
13516 Fatma Ahsen Turan Anadolu'daki Hıdırellez Kutlamalarına Dair İnanmalar, Ritüeller, Yasaklar ve

Yaptırımlar
07.04.2012 Oku
13515 Altan Çetin Bir Mevlevî Eseri Menâkıbu'l-Ârifîn'de İktisat Tarihimize (Ticaret) Dair Bilgiler 07.04.2012 Oku
13514 Yakup Karasoy Aydaş, Aydaşlık ve Aydaş Olmak Üzerine 07.04.2012 Oku
13513 Uwe Bläsing Mr. Kumpir Dünyaya Açıldı! Türkçede Patates İçin Kullanılan Bir İsim 06.04.2012 Oku
13512 İlhami Durmuş Eski Türk Devletlerinin Oluşumunun Temel Unsurları 06.04.2012 Oku
13511 Salim Koca "Diyâr-ı Bekr" Bölgesinde Kurulmuş Türk Devletleri ve Beylikleriyle İlgili Tarihî Şahıs ve

Yer Adlarının Türk Kültürü Bakımından Anlam ve Değeri
06.04.2012 Oku
13510 Feyzi Ersoy Moğol Lehçeleri ve Bu Alanla İlgili Yeni Bir Eser Üzerine 05.04.2012 Oku
13509 Hakan Akca Kumuk Türkçesi Atasözleri Hakkında Yapılmış Yeni Bir Çalışma Üzerine 05.04.2012 Oku
13508 Altan Çetin Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevârih'inde Selçuklularla Alâkalı Bilgiler (tanıtma) 05.04.2012 Oku
13507 Neslihan Koç Keskin Dîvân Şiirinde "Senli Benli Gazeller" Üzerine Bir İnceleme 05.04.2012 Oku
13506 Halil Çeltik Halep'te Kınalızâde Hasan Çelebi'nin Şairler Meclisi 05.04.2012 Oku
13505 Yaşar Aydemir Ravzî'nin Edincik Şehrengizi 05.04.2012 Oku
13504 İlhami Durmuş Arkeolojik Kalıntı, Buluntu ve Yazılı Belgelere Göre Köl Tigin-Bilge Kağan Anıtlıkları ve Bu

Anıtlıklardaki Türk Kültür Unsurları
05.04.2012 Oku
13503 Salim Koca Selçuklu İktidarının Belirlenmesinde Rol Oynayan Güçler ve Melikşâh'ın Büyük Selçuklu Tahtına

Çıkışı
05.04.2012 Oku
13502 Ahmet Bican Ercilasun Türk Dünyasının Entegrasyonunda Dilin Rolü 05.04.2012 Oku
13002 Nezir Temür Kırgız Folklorunda Ritüelistik Türler 13.03.2012 Oku
13001 İhsan Kalenderoğlu A. N. Samoyloviç'in Türkmen Edebiyatı ve Folkloru Araştırmalarına Katkıları 13.03.2012 Oku
13000 Kaplan Üstüner Enderunlu Hasan Yâver'in Gül-i Sad-Berg'i 13.03.2012 Oku
12999 Nezahat Özcan Fuzûlî'nin Leylâ ile Mecnun Mesnevîsinde Aşk - Gelenek Çatışması 13.03.2012 Oku
12998 Gonca Yayan Adana İli Tufanbeyli İlçesi Çakırlar Köyü Avşar Kilimleri 13.03.2012 Oku
12997 Ayşen Kılıç Adana İli Tufanbeyli İlçesi Çakırlar Köyü Avşar Kilimleri 13.03.2012 Oku
12996 Aysel Günindi Ersöz Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyet Rolleri 13.03.2012 Oku
12995 Hamiye Duran Yol Türküleri Üzerine Bir Değerlendirme 13.03.2012 Oku
12994 Salim Koca İslâm Medeniyeti Çevresinde Türk İmajı 13.03.2012 Oku
12993 Mehman Musaoğlu Bahtiyar Vahabzâde Şiirinde Türkiye 13.03.2012 Oku
12992 Şuayip Karakaş Vatan Şairi Bahtiyar Vahapzade 13.03.2012 Oku
12991 Mail Demirli Baxtiyar Vahabzadenin Dramaturgiyasında Tarixlik ve Müasirlik 13.03.2012 Oku
12990 Şerif Aktaş Bahtiyar Vahapzâde'nin Şiiri Üzerine 13.03.2012 Oku
12989 Şaira Daniyarova Asâd Dilmurâd'ın Romanlarında Tarihî Kahraman ve Millî Ruh 13.03.2012 Oku
12988 Muratgeldi Söyegov Türkmen Ceditçi Yazarlar 13.03.2012 Oku
12987 Holida İmamova Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Nezaketin Yansıması 10.03.2012 Oku
12986 Mehmet Çevik Karikatürlerde Folklorik Ögeler 10.03.2012 Oku
12985 Leyla Raupova Dil Biliminde Eşit Terkipli [WPm, WPm] Birleşik Cümlelerin Tanımıyla İlgili Sorunlar 10.03.2012 Oku
12984 Cafer Şen Kitle İletişim Araçlarının Ortaya Çıkardığı Sözel Kültür Ortamında Türkçenin Zenginleşmesine

Yönelik Olarak Sınırlarının Zorlanması
10.03.2012 Oku
12983 Salim Küçük Türk Lehçeleri Sözlüklerinde Somutlaştırma Yoluyla Yapılmış Renk Adları 10.03.2012 Oku
12982 Hüseyin Baydemir Bâbürnâme'de Folklorik ve Etnografik Unsurlar 10.03.2012 Oku
12981 Salim Koca Sultan I. Alâeddîn Keykubâd'dan Sonra Türkiye Selçuklu Devleti İdaresinde Ortaya Çıkan Otorite

Zâfiyeti ve Emîr Sadeddîn Köpek'in Selçuklu Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü
10.03.2012 Oku
12980 Şuayip Karakaş Maksud Şeyhzâde ve Mirza Uluğbek Piyesi 10.03.2012 Oku