Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
16064 Hilmi Uçan Yazınsal Ürünlerde Biçim-İçerik Tartışmaları: Hakikat ve Paradoks Arasında Sanat 28.09.2012 Oku
16063 Hakan Yılmaz Henri Bergson’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Çağdaş Anlatı Sinemasına Etkisi 28.09.2012 Oku
16062 Kenan Çağan Cemil Meriç’in Osmanlı ve Cumhuriyet Üzerine Düşünceleri 28.09.2012 Oku
12483 Mustafa Eravcı Klasik Osmanlı Dönemi Afyonkarahisar Üzerine Bir İnceleme 20.02.2012 Oku
12482 Ahmet Kemal Bayram Modernlik ve Sosyal Bilimler: Bilgi, İktidar, Etik ve Toplum 20.02.2012 Oku
12481 Hilmi Uçan “Sis” “Siste Söyleniş” ve “Sonuç” Şiirleri Çerçevesinde Üç Şair: Tevfik Fikret, Yahya Kemal ve

Baudelaire
20.02.2012 Oku
12480 İsmet Türkmen I. TBMM Hükümeti Döneminde İsmail Fazıl Paşa’nın Nafıa Vekilliği Görevi (1920–1921) 20.02.2012 Oku
12479 Mehmet Kurt Que Ülkesi ve Yeni Asur Devleti’nin Anadolu Politikası Bakımından Önemi 20.02.2012 Oku
12478 Abdurrahman Ateş XVIII. Yy’ın İkinci Yarısında Osmanlı-İran İlişkileri (1774-1779) 20.02.2012 Oku
12477 Mehmet Güneş XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Menzil Teşkilatı ve Karahisar-ı Sahib Menzilleri 20.02.2012 Oku
12476 Zennure Köseman A General Socio-Cultural Outlook of the European and the Turkish Migration to the United

States
20.02.2012 Oku
12475 Hakan Yılmaz Kocatepe’den Yükselen Güneş 20.02.2012 Oku
12474 Gürsoy Şahin Son Yıllarda Canlılık Kazanan Kocatepe Zafer Yürüyüşü ve Önemi 20.02.2012 Oku
12473 Selman Yaşar Büyük Taarruz’da Türk Topçusu 20.02.2012 Oku
12472 Selman Yaşar Büyük Taarruz’da Türk Süvarisi 20.02.2012 Oku
12471 Şaban Ortak Büyük Taarruz ve Sonrasında Yapılan Savaşlarda Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi 20.02.2012 Oku
12470 Ahmet Ali Gazel Büyük Taarruz ve Sonrasında Yapılan Savaşlarda Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi 20.02.2012 Oku
12469 Uğur Türkmen 30 Ağustos-Kocatepe Konulu Marş ve Türkü Dağarcığı 20.02.2012 Oku
12468 Mehmet Kaygana Türk Tiyatrosunda Büyük Taarruz 20.02.2012 Oku
12467 Coşkun Topal Büyük Taarruz ve Uluslararası Kamuoyunda Yankıları 20.02.2012 Oku
12466 Fehmi Akın Atatürk ve Fevzi Çakmak’ın Gözüyle Büyük Taarruz 20.02.2012 Oku
12465 Şaban Ortak Büyük Taarruz’un TBMM’deki Yansımaları 20.02.2012 Oku
12464 Rahmi Doğanay Milli Mücadele’de Türk Havacılığı ve Başkomutanlık Savaşı’nda Havacılığın Rolü 20.02.2012 Oku
12463 Sadık Sarısaman Büyük Taarruz’un Türk Basınındaki Yansımaları 20.02.2012 Oku
12462 Cezmi Eraslan Atatürk’ün Büyük Taarruz Değerlendirmeleri 20.02.2012 Oku
12461 Suna Kili 86.Yıldönümünde Kocatepe-Büyük Taarruz ve Atatürk: Bir Değerlendirme 20.02.2012 Oku
12460 Mehmet Arslantepe Popüler Sinema Filmlerinde Hikâye Anlatımı 20.02.2012 Oku
12459 Murat Tuncer Sanal Ortamda Eğitim ve Öğretimin Geleceği ve Olası Sorunlar 20.02.2012 Oku
12458 Mehmet Taşpınar Sanal Ortamda Eğitim ve Öğretimin Geleceği ve Olası Sorunlar 20.02.2012 Oku
12457 Celal Erdönmez Şer’iyye Sicillerine Göre Tanzimat Dönemi’nde Kıbrıs’ta Bir İrtidâd ve Tanassur Vakası 20.02.2012 Oku
12456 Ümit Arklan Medya ve Kültür: Kültürün Medya Aracılığıyla Küreselleşmesi 20.02.2012 Oku
12455 Hasan H. Taylan Medya ve Kültür: Kültürün Medya Aracılığıyla Küreselleşmesi 20.02.2012 Oku
12454 İbrahim Mazman Max Weber And Emile Durkheim: A Comparative Analysis on The Theory of Social Order and the

Methodological Approach to Understanding Society
20.02.2012 Oku
12453 Deniz Şengel Shakespeare’den Türkçeye İlk Çeviri (1881):Mehmet Nadir ve Hamlet’ten Üç Pasaj 20.02.2012 Oku
12452 Cüneyt Akın Cümlede Tümleçler Üzerine 19.02.2012 Oku
12451 Ali Şükrü Çoruk Oryantalizm Üzerine 19.02.2012 Oku
12450 Süleyman Özbek Siyasetnâme Özellikleri Açısından Râhatü’s-Sudûr’un Değerlendirmesi 19.02.2012 Oku
12449 Mustafa Güler 1150/1737 Osmanlı-İsveç Ticaret Anlaşması 19.02.2012 Oku
12448 Kenan Çağan Türk Sosyolojisi ve Baykan Sezer 19.02.2012 Oku
12447 Güner Tuncer Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları 19.02.2012 Oku
12446 Özer özçelik Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları 19.02.2012 Oku
12445 Uğur Türkmen Türk Müziğinde Çokseslilik Tartışmaları 19.02.2012 Oku
12444 Bayram Çetinkaya Bağlam İçerisinde Yürek ve Kalp Sözcükleri 19.02.2012 Oku
12443 Hüseyin Kahraman Mutlu "TUR-" Yardımcı Fiilinin Kullanımı Hakkında 19.02.2012 Oku
12442 Selahattin Doğuş Osman Gazi'den Gazi Mustafa Kemal'e Anadolu Gazileri 19.02.2012 Oku
12441 H. Mustafa Eravcı "Kitab-ı Cem Sultan" ve Güney Batı Avrupa (Frengistan) 19.02.2012 Oku
12440 Muhittin Gül Atatürk’ün Yurt Gezileri ve Bu Gezilerin Kamuoyuna Etkileri 19.02.2012 Oku
12439 Mesut Erşan Mustafa Kemal Atatürk’ün Batılılaşma Hakkındaki Düşünceleri 19.02.2012 Oku
12438 Latif Daşdemir Atatürk’ün Yurtiçi Gezilerinin Önemi ve Bilinmeyen Bir Gezi Çeşme-Ilıca Ziyareti 19.02.2012 Oku
12437 Suphi Özsüer Vygotsky’nin Yeniden Değerlendirilmesi 17.02.2012 Oku
12436 Mustafa Ergün Vygotsky’nin Yeniden Değerlendirilmesi 17.02.2012 Oku
12435 Yılmaz Yıldırım Jürgen Habermas’ın İletişimsel Eylem Kuramı 17.02.2012 Oku
12434 İbrahim Mazman How to Understand Modernity? A Debate Concerning the Constitution of Self and the Public

Sphere in Modern Era
17.02.2012 Oku
12433 Şefik Deniz Öznelcilik ve Eleştirisi 17.02.2012 Oku
12432 Himmet Hülür Bilimde Yöntemciliğin Reddi ve Çoğulculuk: Feyerabend’in Epistemolojik Dadaizmi 17.02.2012 Oku
12431 Ahmet Yaramış Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılmasının Çorum ve Çevresindeki Yansıması 17.02.2012 Oku
12430 Mehmet Güneş Karahisâr-ı Sâhib A’yânı Molla-Zâde Hacı Ahmed Ağa’ya Ait Bir Tereke Defteri 17.02.2012 Oku
12429 Abdurrahman Ateş Nadir Şah Afşar’ın Ölümünden Sonra İran’da Hâkimiyet Mücadeleleri ve Osmanlı Devleti’nin

İran Politikası
17.02.2012 Oku
12428 Mehmet Kaygana Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat’ta Kadın ve Problemleri 17.02.2012 Oku
12427 Bayram Çetinkaya Ad Aktarması Yapısındaki Öfke Göstergeleri 17.02.2012 Oku
12426 Jale Gülgen Reşad Ekrem Koçu’nun Tarihî Romancılığı 17.02.2012 Oku
12425 Abdullah Şengül Reşad Ekrem Koçu’nun Tarihî Romancılığı 17.02.2012 Oku
12424 İlhan Ekinci Osmanlı Devleti’nde Marmara’da Kabotaj Tartışmaları 17.02.2012 Oku
12423 M. Yaşar Ertaş Ahmed Eflâki’ye Göre Denizli’de İlk Mevleviler 17.02.2012 Oku
12422 Naci Şahin XIX. Yüzyıl Sonrasında Anadolu’ya Yapılan Göç Hareketleri ve Anadolu Coğrafyasındaki Sosyo-

Kültürel Etkileri
17.02.2012 Oku
12421 Ahmet Yaramış Osmanlı Ordusunda Çocuk Askerler Meselesi (Talimhane-i Sıbyan) 17.02.2012 Oku
12420 Mehmet Kaygana Acımak Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi 17.02.2012 Oku
12419 Yusuf Tepeli Ölçünlü Türkiye Türkçesinde Eş Biçimli Biçim Birimlerinden/ Yapılardan “Ar” (Ar/Er) 17.02.2012 Oku
12418 Abdullah Şengül Safahat’ta Yer Alan Güzel Sanatlar Üzerine Bir İnceleme 17.02.2012 Oku
12417 Jale Gülgen Reşat Ekrem Koçu’nun İki Eseri: Osmanlı Padişahları ve Aşık Şair ve Padişahlar (tanıtma) 17.02.2012 Oku
[ 1 2 3 ]