Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12341 Özgür Ay “ +(y)la (< İle) ” Ekinin Cümle Öğeleri Oluşturmadaki Yeri 17.02.2012 Oku
12441 H. Mustafa Eravcı "Kitab-ı Cem Sultan" ve Güney Batı Avrupa (Frengistan) 19.02.2012 Oku
12443 Hüseyin Kahraman Mutlu "TUR-" Yardımcı Fiilinin Kullanımı Hakkında 19.02.2012 Oku
12449 Mustafa Güler 1150/1737 Osmanlı-İsveç Ticaret Anlaşması 19.02.2012 Oku
12371 Mehmet Zahir Yıldırım 1724-1727 İran Seferleri Sırasında Askeri Hazırlıklar ve Aksaklıklar 17.02.2012 Oku
12346 Muharrem Dördüncü 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasından 1841 Londra Yaklaşım Sözleşmesine Kadar Boğazlar

Meselesi
17.02.2012 Oku
12347 Mehmet Güneş 1822-1830 Yılları Arasında Afyon’da İlmiye Sınıfına Mensup Yöneticiler 17.02.2012 Oku
12330 Biray Çakmak 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi Öncesinde Menteşe Sancağı'ndan İğneada ve Havalisi Muhafazasına

Gönderilen Süvari Askerler Hakkında
17.02.2012 Oku
12469 Uğur Türkmen 30 Ağustos-Kocatepe Konulu Marş ve Türkü Dağarcığı 20.02.2012 Oku
12461 Suna Kili 86.Yıldönümünde Kocatepe-Büyük Taarruz ve Atatürk: Bir Değerlendirme 20.02.2012 Oku
12476 Zennure Köseman A General Socio-Cultural Outlook of the European and the Turkish Migration to the United

States
20.02.2012 Oku
12420 Mehmet Kaygana Acımak Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi 17.02.2012 Oku
12427 Bayram Çetinkaya Ad Aktarması Yapısındaki Öfke Göstergeleri 17.02.2012 Oku
12378 Hilmi Uçan Adalet Ağaoğlu'nun "Yüksek Gerilim" ve "Bi Sevmekten... Bi Ölümden" Adlı Kısa Öykülerinin

Göstergebilimsel Bir İncelemesi
17.02.2012 Oku
12368 Hilmi Uçan Adalet AĞAOĞLU'NUN "Yüksek Gerilim" ve"Bi Sevmekten... Bi Ölümden" Adlı Kısa Öykülerin

Göstergebilimsel Bir İncelemesi
17.02.2012 Oku
12364 Saim Sakaoğlu Afyonkarahisar Efsaneleri Üzerine 17.02.2012 Oku
12388 Barış Metin Afyonkarahisar’da Millet Mekteplerinin Açılışı ve Afyonkarahisar Basınında Yansımaları 17.02.2012 Oku
12369 Mustafa Güler Ahi Resul Zâviyesi ve Hisarcık'a Ait Belgeler 17.02.2012 Oku
12329 İsmail Çiftçioğlu Ahiler Döneminde Ankara'daki Bazı İlim ve Fikir Adamları 17.02.2012 Oku
12423 M. Yaşar Ertaş Ahmed Eflâki’ye Göre Denizli’de İlk Mevleviler 17.02.2012 Oku
12340 Metin Ceylan Ahmed Sûzî ve Divânı 17.02.2012 Oku
12350 Köksal Alver Anadoluculuk ve Hilmi Ziya Ülken 17.02.2012 Oku
12413 Abdullah Şengül Anadolu’da Nevruz Kutlamaları ve Emirdağ-Karacalar Örneği 17.02.2012 Oku
12447 Güner Tuncer Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları 19.02.2012 Oku
12446 Özer özçelik Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları 19.02.2012 Oku
12466 Fehmi Akın Atatürk ve Fevzi Çakmak’ın Gözüyle Büyük Taarruz 20.02.2012 Oku
12462 Cezmi Eraslan Atatürk’ün Büyük Taarruz Değerlendirmeleri 20.02.2012 Oku
12440 Muhittin Gül Atatürk’ün Yurt Gezileri ve Bu Gezilerin Kamuoyuna Etkileri 19.02.2012 Oku
12438 Latif Daşdemir Atatürk’ün Yurtiçi Gezilerinin Önemi ve Bilinmeyen Bir Gezi Çeşme-Ilıca Ziyareti 19.02.2012 Oku
12444 Bayram Çetinkaya Bağlam İçerisinde Yürek ve Kalp Sözcükleri 19.02.2012 Oku
12362 Adnan Şişman Başlangıçtan 2001’e Türk Eğitim Tarihi (tanıtma) 17.02.2012 Oku
12403 Hüseyin Anılan Bazı Değişkenler Açısından Türkçe Dersinde Okuduğunu Anlama 17.02.2012 Oku
12432 Himmet Hülür Bilimde Yöntemciliğin Reddi ve Çoğulculuk: Feyerabend’in Epistemolojik Dadaizmi 17.02.2012 Oku
12353 Mustafa Yalçın Bilimin Doğası ve Eğitimdeki Önemi 17.02.2012 Oku
12352 Lütfullah Türkmen Bilimin Doğası ve Eğitimdeki Önemi 17.02.2012 Oku
12414 Ömer Özkan Bir Tedavi Bitkisi Olarak Gül’ün Divan Şiirindeki Görünümleri 17.02.2012 Oku
12370 Hasan Duran Birleşmiş Milletler ve Barışın Korunması 17.02.2012 Oku
12393 Metin Ceylan Bursalı Lâmi Çelebi’nin Münşeatından Seçilmiş Farsça Beyit ve Rub âiler 17.02.2012 Oku
12471 Şaban Ortak Büyük Taarruz ve Sonrasında Yapılan Savaşlarda Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi 20.02.2012 Oku
12470 Ahmet Ali Gazel Büyük Taarruz ve Sonrasında Yapılan Savaşlarda Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi 20.02.2012 Oku
12467 Coşkun Topal Büyük Taarruz ve Uluslararası Kamuoyunda Yankıları 20.02.2012 Oku
12472 Selman Yaşar Büyük Taarruz’da Türk Süvarisi 20.02.2012 Oku
12473 Selman Yaşar Büyük Taarruz’da Türk Topçusu 20.02.2012 Oku
12465 Şaban Ortak Büyük Taarruz’un TBMM’deki Yansımaları 20.02.2012 Oku
12463 Sadık Sarısaman Büyük Taarruz’un Türk Basınındaki Yansımaları 20.02.2012 Oku
16062 Kenan Çağan Cemil Meriç’in Osmanlı ve Cumhuriyet Üzerine Düşünceleri 28.09.2012 Oku
12392 Salim Küçük Cinsiyet Ayrımlı Atasözlerinde Kadın ve Erkek Kimliği 17.02.2012 Oku
12452 Cüneyt Akın Cümlede Tümleçler Üzerine 19.02.2012 Oku
12333 Cemil Gülseren Darende’nin Gizli Dili “Hazeynce” 17.02.2012 Oku
12394 Talip Kabadayı Descartes ve Rüya Argümanı 17.02.2012 Oku
12391 Ramazan Gülendam Desired and Portrayed Characteristics of Women in Modern Turkish Literature: 1960-1980 17.02.2012 Oku
12334 Musa Çifçi Dinleme Eğitimi ve Dinlemeyi Etkileyen Faktörler 17.02.2012 Oku
12416 Ekrem Memiş Dinlerin Buluştuğu Nokta: Anadolu 17.02.2012 Oku
12339 Vedat Yeşilçiçek Edebiyat Teorisi Temel Kitaplarında Teşbih Sanatı 17.02.2012 Oku
12382 Kenan Çağan Entelektüel İmgesi Üzerine 17.02.2012 Oku
12365 Zeynep Kerman Evliya Çelebi'ye Göre Afyonkarahisar 17.02.2012 Oku
12343 H. Mustafa Eravcı Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-79 Trans-Kafkas Seferine Dair

Eleştirileri ve Bunların Tarihi Önemi
17.02.2012 Oku
12361 Vedat Yeşilçiçek Gurbetçi Şair Halil Gülel’in Şiirlerinin Tematik Yapısı Üzerine 17.02.2012 Oku
12357 Cemil Gülseren Halk Dilinde Uşak’ta Bitki Adları ve Sağlık Deyişleri 17.02.2012 Oku
12366 Fikret Türkmen Halk Edebiyatında Ali Şir Nevayî İle İlgili Yaratmalar 17.02.2012 Oku
16063 Hakan Yılmaz Henri Bergson’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Çağdaş Anlatı Sinemasına Etkisi 28.09.2012 Oku
12434 İbrahim Mazman How to Understand Modernity? A Debate Concerning the Constitution of Self and the Public

Sphere in Modern Era
17.02.2012 Oku
12331 Deniz Doğru I. Dünya Harbi Sırasında Şerif Hüseyin'in Siyasi Faaliyetleri 17.02.2012 Oku
12480 İsmet Türkmen I. TBMM Hükümeti Döneminde İsmail Fazıl Paşa’nın Nafıa Vekilliği Görevi (1920–1921) 20.02.2012 Oku
12404 Murat Başar İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinde Çeviri Metni Okuma Hızı ve Anlama İlişkisi 17.02.2012 Oku
12435 Yılmaz Yıldırım Jürgen Habermas’ın İletişimsel Eylem Kuramı 17.02.2012 Oku
12430 Mehmet Güneş Karahisâr-ı Sâhib A’yânı Molla-Zâde Hacı Ahmed Ağa’ya Ait Bir Tereke Defteri 17.02.2012 Oku
12375 İsmail Çiftçioğlu Karamanlı Dönemi Şehnâme Yazarları ve Eserleri Üzerine 17.02.2012 Oku
12358 Abdullah Şengül Kendi Gök Kubbemiz’de Eski Şiirin Rüzgarları 17.02.2012 Oku
12483 Mustafa Eravcı Klasik Osmanlı Dönemi Afyonkarahisar Üzerine Bir İnceleme 20.02.2012 Oku
[ 1 2 3 ]