Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12332 Gürer Gülsevin Türkiye Türkçesinde Birleşik Zarf-fiiller 17.02.2012 Oku
12333 Cemil Gülseren Darende’nin Gizli Dili “Hazeynce” 17.02.2012 Oku
12334 Musa Çifçi Dinleme Eğitimi ve Dinlemeyi Etkileyen Faktörler 17.02.2012 Oku
12335 H. İbrahim Haksever Veysî ve Nergisî’nin Karşılıklı Mektupları 17.02.2012 Oku
12336 Selcen Çifçi XV. Yüzyıl Şairi Hatiboğlu ve Bir Mesnevisi: Bahrü'l-Hakayık 17.02.2012 Oku
12337 Selma Gülsevin Öznesi Gösterilmeyen Bir Cümle Tipi Daha 17.02.2012 Oku
12338 Musa Şenol Okuma ve Yazma Öğretiminin Kaynakları (Makaleler - 1938/1998) 17.02.2012 Oku
12339 Vedat Yeşilçiçek Edebiyat Teorisi Temel Kitaplarında Teşbih Sanatı 17.02.2012 Oku
12328 Erdoğan Solak Uşak Şer'iyye Sicillerinin Şekil ve Muhteva Açısından Değerlendirilmesi 17.02.2012 Oku
12327 M. Murat Öntuğ Uşak Şer'iyye Sicillerinin Şekil ve Muhteva Açısından Değerlendirilmesi 17.02.2012 Oku
12340 Metin Ceylan Ahmed Sûzî ve Divânı 17.02.2012 Oku
12341 Özgür Ay “ +(y)la (< İle) ” Ekinin Cümle Öğeleri Oluşturmadaki Yeri 17.02.2012 Oku
12329 İsmail Çiftçioğlu Ahiler Döneminde Ankara'daki Bazı İlim ve Fikir Adamları 17.02.2012 Oku
12330 Biray Çakmak 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi Öncesinde Menteşe Sancağı'ndan İğneada ve Havalisi Muhafazasına

Gönderilen Süvari Askerler Hakkında
17.02.2012 Oku
12331 Deniz Doğru I. Dünya Harbi Sırasında Şerif Hüseyin'in Siyasi Faaliyetleri 17.02.2012 Oku
12342 Abdullah Şengül Ömer Seyfettin’de Milli Kimlik 17.02.2012 Oku
12350 Köksal Alver Anadoluculuk ve Hilmi Ziya Ülken 17.02.2012 Oku
12351 Murat Özkul Modern Birey ve Katılım 17.02.2012 Oku
12353 Mustafa Yalçın Bilimin Doğası ve Eğitimdeki Önemi 17.02.2012 Oku
12352 Lütfullah Türkmen Bilimin Doğası ve Eğitimdeki Önemi 17.02.2012 Oku
12355 Barış Baraz Web Sitelerinin Analizi Yoluyla İnternet’e Dayalı (Online) Eğitim Veren Üniversitelerin

Değerlendirilmesi
17.02.2012 Oku
12354 Cemil Ulukan Web Sitelerinin Analizi Yoluyla İnternet’e Dayalı (Online) Eğitim Veren Üniversitelerin

Değerlendirilmesi
17.02.2012 Oku
12343 H. Mustafa Eravcı Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-79 Trans-Kafkas Seferine Dair

Eleştirileri ve Bunların Tarihi Önemi
17.02.2012 Oku
12344 Süleyman Özbek Türkiye Selçuklularında Kültürel Hayat 17.02.2012 Oku
12345 Cihat Cihan Türk Devlet Felsefesi Açısından Kök Türk Devleti’nin Dış Politikası 17.02.2012 Oku
12346 Muharrem Dördüncü 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasından 1841 Londra Yaklaşım Sözleşmesine Kadar Boğazlar

Meselesi
17.02.2012 Oku
12347 Mehmet Güneş 1822-1830 Yılları Arasında Afyon’da İlmiye Sınıfına Mensup Yöneticiler 17.02.2012 Oku
12348 Gürsoy Şahin XIX. Yüzyılın Ortalarında Afyonkarahisar Kazâsı’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı 17.02.2012 Oku
12349 Mehmet Karakaş Tarihsel Gelişim Sürecinde Kent Kısıtlı Tarihsellik Anlayışı Üzerine Eleştirel Bir

Yaklaşım
17.02.2012 Oku
12358 Abdullah Şengül Kendi Gök Kubbemiz’de Eski Şiirin Rüzgarları 17.02.2012 Oku
12359 Ahmet Akçataş Nesnenin Etki Alanı 17.02.2012 Oku
12363 Biray Çakmak Turkish Minority in Bulgaria (tanıtma) 17.02.2012 Oku
12357 Cemil Gülseren Halk Dilinde Uşak’ta Bitki Adları ve Sağlık Deyişleri 17.02.2012 Oku
12356 İsmail Çiftçioğlu Ürgüb’ün Taşkınpaşa (Damsa) Köyü’nde Karamanlı Devri Eserleri 17.02.2012 Oku
12360 Mehmet Özdemir Neccar Zade Rıza Divanı’nda Beşiktaş Semti 17.02.2012 Oku
12362 Adnan Şişman Başlangıçtan 2001’e Türk Eğitim Tarihi (tanıtma) 17.02.2012 Oku
12361 Vedat Yeşilçiçek Gurbetçi Şair Halil Gülel’in Şiirlerinin Tematik Yapısı Üzerine 17.02.2012 Oku
12369 Mustafa Güler Ahi Resul Zâviyesi ve Hisarcık'a Ait Belgeler 17.02.2012 Oku
12370 Hasan Duran Birleşmiş Milletler ve Barışın Korunması 17.02.2012 Oku
12371 Mehmet Zahir Yıldırım 1724-1727 İran Seferleri Sırasında Askeri Hazırlıklar ve Aksaklıklar 17.02.2012 Oku
12372 Köksal Alver Türk Sosyolojisinde 'Kırılma'ya da Yeni Yönelim: 1940'lı Yıllar Örneği 17.02.2012 Oku
12364 Saim Sakaoğlu Afyonkarahisar Efsaneleri Üzerine 17.02.2012 Oku
12365 Zeynep Kerman Evliya Çelebi'ye Göre Afyonkarahisar 17.02.2012 Oku
12366 Fikret Türkmen Halk Edebiyatında Ali Şir Nevayî İle İlgili Yaratmalar 17.02.2012 Oku
12367 Abdullah Şengül Tiyatro Edebiyatımıza Osmanlı Öncesi Türk Tarihinin Etkisi 17.02.2012 Oku
12368 Hilmi Uçan Adalet AĞAOĞLU'NUN "Yüksek Gerilim" ve"Bi Sevmekten... Bi Ölümden" Adlı Kısa Öykülerin

Göstergebilimsel Bir İncelemesi
17.02.2012 Oku
12373 Lütfi Özav Sivaslı ve Çevresinde Kır Konutları 17.02.2012 Oku
12374 M. Kemal Karaman Tanımlamalarının Yansıttığı Biçimiyle Eğitim Teknolojisi Alanı 17.02.2012 Oku
12375 İsmail Çiftçioğlu Karamanlı Dönemi Şehnâme Yazarları ve Eserleri Üzerine 17.02.2012 Oku
12454 İbrahim Mazman Max Weber And Emile Durkheim: A Comparative Analysis on The Theory of Social Order and the

Methodological Approach to Understanding Society
20.02.2012 Oku
12441 H. Mustafa Eravcı "Kitab-ı Cem Sultan" ve Güney Batı Avrupa (Frengistan) 19.02.2012 Oku
12445 Uğur Türkmen Türk Müziğinde Çokseslilik Tartışmaları 19.02.2012 Oku
12447 Güner Tuncer Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları 19.02.2012 Oku
12446 Özer özçelik Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları 19.02.2012 Oku
12442 Selahattin Doğuş Osman Gazi'den Gazi Mustafa Kemal'e Anadolu Gazileri 19.02.2012 Oku
12443 Hüseyin Kahraman Mutlu "TUR-" Yardımcı Fiilinin Kullanımı Hakkında 19.02.2012 Oku
12444 Bayram Çetinkaya Bağlam İçerisinde Yürek ve Kalp Sözcükleri 19.02.2012 Oku
12451 Ali Şükrü Çoruk Oryantalizm Üzerine 19.02.2012 Oku
12452 Cüneyt Akın Cümlede Tümleçler Üzerine 19.02.2012 Oku
12448 Kenan Çağan Türk Sosyolojisi ve Baykan Sezer 19.02.2012 Oku
12449 Mustafa Güler 1150/1737 Osmanlı-İsveç Ticaret Anlaşması 19.02.2012 Oku
12450 Süleyman Özbek Siyasetnâme Özellikleri Açısından Râhatü’s-Sudûr’un Değerlendirmesi 19.02.2012 Oku
12453 Deniz Şengel Shakespeare’den Türkçeye İlk Çeviri (1881):Mehmet Nadir ve Hamlet’ten Üç Pasaj 20.02.2012 Oku
12460 Mehmet Arslantepe Popüler Sinema Filmlerinde Hikâye Anlatımı 20.02.2012 Oku
12456 Ümit Arklan Medya ve Kültür: Kültürün Medya Aracılığıyla Küreselleşmesi 20.02.2012 Oku
12455 Hasan H. Taylan Medya ve Kültür: Kültürün Medya Aracılığıyla Küreselleşmesi 20.02.2012 Oku
12457 Celal Erdönmez Şer’iyye Sicillerine Göre Tanzimat Dönemi’nde Kıbrıs’ta Bir İrtidâd ve Tanassur Vakası 20.02.2012 Oku
12459 Murat Tuncer Sanal Ortamda Eğitim ve Öğretimin Geleceği ve Olası Sorunlar 20.02.2012 Oku
12458 Mehmet Taşpınar Sanal Ortamda Eğitim ve Öğretimin Geleceği ve Olası Sorunlar 20.02.2012 Oku
12377 Abdullah Şengül Tahkiyeli Eserlerde “Model Şahıs” Meselesi ve Ömer Seyfettin’in Hikâyelerindeki Model

Şahıslar Üzerine Bir İnceleme
17.02.2012 Oku
[ 1 2 3 ]