Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12327 M. Murat Öntuğ Uşak Şer'iyye Sicillerinin Şekil ve Muhteva Açısından Değerlendirilmesi 17.02.2012 Oku
12328 Erdoğan Solak Uşak Şer'iyye Sicillerinin Şekil ve Muhteva Açısından Değerlendirilmesi 17.02.2012 Oku
12329 İsmail Çiftçioğlu Ahiler Döneminde Ankara'daki Bazı İlim ve Fikir Adamları 17.02.2012 Oku
12330 Biray Çakmak 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi Öncesinde Menteşe Sancağı'ndan İğneada ve Havalisi Muhafazasına

Gönderilen Süvari Askerler Hakkında
17.02.2012 Oku
12331 Deniz Doğru I. Dünya Harbi Sırasında Şerif Hüseyin'in Siyasi Faaliyetleri 17.02.2012 Oku
12332 Gürer Gülsevin Türkiye Türkçesinde Birleşik Zarf-fiiller 17.02.2012 Oku
12333 Cemil Gülseren Darende’nin Gizli Dili “Hazeynce” 17.02.2012 Oku
12334 Musa Çifçi Dinleme Eğitimi ve Dinlemeyi Etkileyen Faktörler 17.02.2012 Oku
12335 H. İbrahim Haksever Veysî ve Nergisî’nin Karşılıklı Mektupları 17.02.2012 Oku
12336 Selcen Çifçi XV. Yüzyıl Şairi Hatiboğlu ve Bir Mesnevisi: Bahrü'l-Hakayık 17.02.2012 Oku
12337 Selma Gülsevin Öznesi Gösterilmeyen Bir Cümle Tipi Daha 17.02.2012 Oku
12338 Musa Şenol Okuma ve Yazma Öğretiminin Kaynakları (Makaleler - 1938/1998) 17.02.2012 Oku
12339 Vedat Yeşilçiçek Edebiyat Teorisi Temel Kitaplarında Teşbih Sanatı 17.02.2012 Oku
12340 Metin Ceylan Ahmed Sûzî ve Divânı 17.02.2012 Oku
12341 Özgür Ay “ +(y)la (< İle) ” Ekinin Cümle Öğeleri Oluşturmadaki Yeri 17.02.2012 Oku
12342 Abdullah Şengül Ömer Seyfettin’de Milli Kimlik 17.02.2012 Oku
12343 H. Mustafa Eravcı Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-79 Trans-Kafkas Seferine Dair

Eleştirileri ve Bunların Tarihi Önemi
17.02.2012 Oku
12344 Süleyman Özbek Türkiye Selçuklularında Kültürel Hayat 17.02.2012 Oku
12345 Cihat Cihan Türk Devlet Felsefesi Açısından Kök Türk Devleti’nin Dış Politikası 17.02.2012 Oku
12346 Muharrem Dördüncü 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasından 1841 Londra Yaklaşım Sözleşmesine Kadar Boğazlar

Meselesi
17.02.2012 Oku
12347 Mehmet Güneş 1822-1830 Yılları Arasında Afyon’da İlmiye Sınıfına Mensup Yöneticiler 17.02.2012 Oku
12348 Gürsoy Şahin XIX. Yüzyılın Ortalarında Afyonkarahisar Kazâsı’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı 17.02.2012 Oku
12349 Mehmet Karakaş Tarihsel Gelişim Sürecinde Kent Kısıtlı Tarihsellik Anlayışı Üzerine Eleştirel Bir

Yaklaşım
17.02.2012 Oku
12350 Köksal Alver Anadoluculuk ve Hilmi Ziya Ülken 17.02.2012 Oku
12351 Murat Özkul Modern Birey ve Katılım 17.02.2012 Oku
12352 Lütfullah Türkmen Bilimin Doğası ve Eğitimdeki Önemi 17.02.2012 Oku
12353 Mustafa Yalçın Bilimin Doğası ve Eğitimdeki Önemi 17.02.2012 Oku
12354 Cemil Ulukan Web Sitelerinin Analizi Yoluyla İnternet’e Dayalı (Online) Eğitim Veren Üniversitelerin

Değerlendirilmesi
17.02.2012 Oku
12355 Barış Baraz Web Sitelerinin Analizi Yoluyla İnternet’e Dayalı (Online) Eğitim Veren Üniversitelerin

Değerlendirilmesi
17.02.2012 Oku
12356 İsmail Çiftçioğlu Ürgüb’ün Taşkınpaşa (Damsa) Köyü’nde Karamanlı Devri Eserleri 17.02.2012 Oku
12357 Cemil Gülseren Halk Dilinde Uşak’ta Bitki Adları ve Sağlık Deyişleri 17.02.2012 Oku
12358 Abdullah Şengül Kendi Gök Kubbemiz’de Eski Şiirin Rüzgarları 17.02.2012 Oku
12359 Ahmet Akçataş Nesnenin Etki Alanı 17.02.2012 Oku
12360 Mehmet Özdemir Neccar Zade Rıza Divanı’nda Beşiktaş Semti 17.02.2012 Oku
12361 Vedat Yeşilçiçek Gurbetçi Şair Halil Gülel’in Şiirlerinin Tematik Yapısı Üzerine 17.02.2012 Oku
12362 Adnan Şişman Başlangıçtan 2001’e Türk Eğitim Tarihi (tanıtma) 17.02.2012 Oku
12363 Biray Çakmak Turkish Minority in Bulgaria (tanıtma) 17.02.2012 Oku
12364 Saim Sakaoğlu Afyonkarahisar Efsaneleri Üzerine 17.02.2012 Oku
12365 Zeynep Kerman Evliya Çelebi'ye Göre Afyonkarahisar 17.02.2012 Oku
12366 Fikret Türkmen Halk Edebiyatında Ali Şir Nevayî İle İlgili Yaratmalar 17.02.2012 Oku
12367 Abdullah Şengül Tiyatro Edebiyatımıza Osmanlı Öncesi Türk Tarihinin Etkisi 17.02.2012 Oku
12368 Hilmi Uçan Adalet AĞAOĞLU'NUN "Yüksek Gerilim" ve"Bi Sevmekten... Bi Ölümden" Adlı Kısa Öykülerin

Göstergebilimsel Bir İncelemesi
17.02.2012 Oku
12369 Mustafa Güler Ahi Resul Zâviyesi ve Hisarcık'a Ait Belgeler 17.02.2012 Oku
12370 Hasan Duran Birleşmiş Milletler ve Barışın Korunması 17.02.2012 Oku
12371 Mehmet Zahir Yıldırım 1724-1727 İran Seferleri Sırasında Askeri Hazırlıklar ve Aksaklıklar 17.02.2012 Oku
12372 Köksal Alver Türk Sosyolojisinde 'Kırılma'ya da Yeni Yönelim: 1940'lı Yıllar Örneği 17.02.2012 Oku
12373 Lütfi Özav Sivaslı ve Çevresinde Kır Konutları 17.02.2012 Oku
12374 M. Kemal Karaman Tanımlamalarının Yansıttığı Biçimiyle Eğitim Teknolojisi Alanı 17.02.2012 Oku
12375 İsmail Çiftçioğlu Karamanlı Dönemi Şehnâme Yazarları ve Eserleri Üzerine 17.02.2012 Oku
12376 Erdoğan Boz Makedonya ve Kosova Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Ünlü Olayları 17.02.2012 Oku
12377 Abdullah Şengül Tahkiyeli Eserlerde “Model Şahıs” Meselesi ve Ömer Seyfettin’in Hikâyelerindeki Model

Şahıslar Üzerine Bir İnceleme
17.02.2012 Oku
12378 Hilmi Uçan Adalet Ağaoğlu'nun "Yüksek Gerilim" ve "Bi Sevmekten... Bi Ölümden" Adlı Kısa Öykülerinin

Göstergebilimsel Bir İncelemesi
17.02.2012 Oku
12379 Mustafa Sever Masallarda Dış Can (Canın Beden Dışında Saklanması) 17.02.2012 Oku
12380 Zafer Cirhinlioğlu Post-Modern Çözülüş ve Sağlık 17.02.2012 Oku
12381 Celalettin Vatandaş Toplumsal Bir Değer Olarak “Yardımlaşma” ve Dilenciler 17.02.2012 Oku
12382 Kenan Çağan Entelektüel İmgesi Üzerine 17.02.2012 Oku
12383 Mustafa Şanal Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinin Pedagojik Formasyon Anlayışı 17.02.2012 Oku
12384 İsmail Aydoğan Öğretim Ortamında Düşüncenin Gücü 17.02.2012 Oku
12385 Mehmet Yapıcı Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 17.02.2012 Oku
12386 Süleyman Karataş Osmanlı Eğitim Sisteminde Batılılaşma 17.02.2012 Oku
12387 Sadiye Tutsak Milli Mücadele Yıllarında Ankara Hükümeti’nin İlmiye Medreselerini Canlandırma Çabası 17.02.2012 Oku
12388 Barış Metin Afyonkarahisar’da Millet Mekteplerinin Açılışı ve Afyonkarahisar Basınında Yansımaları 17.02.2012 Oku
12389 İsmail Acun The Internet in Education 17.02.2012 Oku
12390 Mehmet Sarı Mehmet Âkif Ersoy’un Bir Şiirinde Karamsarlık ve Ümit 17.02.2012 Oku
12391 Ramazan Gülendam Desired and Portrayed Characteristics of Women in Modern Turkish Literature: 1960-1980 17.02.2012 Oku
12392 Salim Küçük Cinsiyet Ayrımlı Atasözlerinde Kadın ve Erkek Kimliği 17.02.2012 Oku
12393 Metin Ceylan Bursalı Lâmi Çelebi’nin Münşeatından Seçilmiş Farsça Beyit ve Rub âiler 17.02.2012 Oku
12394 Talip Kabadayı Descartes ve Rüya Argümanı 17.02.2012 Oku
12395 Erdoğan Boz Türkiye Türkçesinde Kişi Adı Olarak Meyve Adları 17.02.2012 Oku
12396 Abdullah Şengül Osman Attilâ’nın Şiirlerinde Tema I ‘Ben’ e Yönelik Temalar 17.02.2012 Oku
[ 1 2 3 ]