Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12412 A. İrfan Aypay Klasik Türk Şiirinde Nevruzun İşlenişi 17.02.2012 Oku
12425 Abdullah Şengül Reşad Ekrem Koçu’nun Tarihî Romancılığı 17.02.2012 Oku
12418 Abdullah Şengül Safahat’ta Yer Alan Güzel Sanatlar Üzerine Bir İnceleme 17.02.2012 Oku
12413 Abdullah Şengül Anadolu’da Nevruz Kutlamaları ve Emirdağ-Karacalar Örneği 17.02.2012 Oku
12407 Abdullah Şengül Osman Attilâ’nın Şiirlerinde Tema-II Toplumsal Temalar 17.02.2012 Oku
12396 Abdullah Şengül Osman Attilâ’nın Şiirlerinde Tema I ‘Ben’ e Yönelik Temalar 17.02.2012 Oku
12377 Abdullah Şengül Tahkiyeli Eserlerde “Model Şahıs” Meselesi ve Ömer Seyfettin’in Hikâyelerindeki Model

Şahıslar Üzerine Bir İnceleme
17.02.2012 Oku
12367 Abdullah Şengül Tiyatro Edebiyatımıza Osmanlı Öncesi Türk Tarihinin Etkisi 17.02.2012 Oku
12358 Abdullah Şengül Kendi Gök Kubbemiz’de Eski Şiirin Rüzgarları 17.02.2012 Oku
12342 Abdullah Şengül Ömer Seyfettin’de Milli Kimlik 17.02.2012 Oku
12478 Abdurrahman Ateş XVIII. Yy’ın İkinci Yarısında Osmanlı-İran İlişkileri (1774-1779) 20.02.2012 Oku
12429 Abdurrahman Ateş Nadir Şah Afşar’ın Ölümünden Sonra İran’da Hâkimiyet Mücadeleleri ve Osmanlı Devleti’nin

İran Politikası
17.02.2012 Oku
12362 Adnan Şişman Başlangıçtan 2001’e Türk Eğitim Tarihi (tanıtma) 17.02.2012 Oku
12359 Ahmet Akçataş Nesnenin Etki Alanı 17.02.2012 Oku
12470 Ahmet Ali Gazel Büyük Taarruz ve Sonrasında Yapılan Savaşlarda Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi 20.02.2012 Oku
12482 Ahmet Kemal Bayram Modernlik ve Sosyal Bilimler: Bilgi, İktidar, Etik ve Toplum 20.02.2012 Oku
12431 Ahmet Yaramış Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılmasının Çorum ve Çevresindeki Yansıması 17.02.2012 Oku
12421 Ahmet Yaramış Osmanlı Ordusunda Çocuk Askerler Meselesi (Talimhane-i Sıbyan) 17.02.2012 Oku
12451 Ali Şükrü Çoruk Oryantalizm Üzerine 19.02.2012 Oku
12355 Barış Baraz Web Sitelerinin Analizi Yoluyla İnternet’e Dayalı (Online) Eğitim Veren Üniversitelerin

Değerlendirilmesi
17.02.2012 Oku
12388 Barış Metin Afyonkarahisar’da Millet Mekteplerinin Açılışı ve Afyonkarahisar Basınında Yansımaları 17.02.2012 Oku
12444 Bayram Çetinkaya Bağlam İçerisinde Yürek ve Kalp Sözcükleri 19.02.2012 Oku
12427 Bayram Çetinkaya Ad Aktarması Yapısındaki Öfke Göstergeleri 17.02.2012 Oku
12363 Biray Çakmak Turkish Minority in Bulgaria (tanıtma) 17.02.2012 Oku
12330 Biray Çakmak 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi Öncesinde Menteşe Sancağı'ndan İğneada ve Havalisi Muhafazasına

Gönderilen Süvari Askerler Hakkında
17.02.2012 Oku
12415 C. Yılmaz Madran The Nature of the Quest Tarih (Arayışın Doğası) 17.02.2012 Oku
12457 Celal Erdönmez Şer’iyye Sicillerine Göre Tanzimat Dönemi’nde Kıbrıs’ta Bir İrtidâd ve Tanassur Vakası 20.02.2012 Oku
12381 Celalettin Vatandaş Toplumsal Bir Değer Olarak “Yardımlaşma” ve Dilenciler 17.02.2012 Oku
12357 Cemil Gülseren Halk Dilinde Uşak’ta Bitki Adları ve Sağlık Deyişleri 17.02.2012 Oku
12333 Cemil Gülseren Darende’nin Gizli Dili “Hazeynce” 17.02.2012 Oku
12354 Cemil Ulukan Web Sitelerinin Analizi Yoluyla İnternet’e Dayalı (Online) Eğitim Veren Üniversitelerin

Değerlendirilmesi
17.02.2012 Oku
12398 Cemil Yücel Sekizinci Sınıf Türkçe Programındaki Dilbilgisi Hedeflerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 17.02.2012 Oku
12462 Cezmi Eraslan Atatürk’ün Büyük Taarruz Değerlendirmeleri 20.02.2012 Oku
12345 Cihat Cihan Türk Devlet Felsefesi Açısından Kök Türk Devleti’nin Dış Politikası 17.02.2012 Oku
12467 Coşkun Topal Büyük Taarruz ve Uluslararası Kamuoyunda Yankıları 20.02.2012 Oku
12400 Cüneyt Akar Sekizinci Sınıf Türkçe Programındaki Dilbilgisi Hedeflerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 17.02.2012 Oku
12452 Cüneyt Akın Cümlede Tümleçler Üzerine 19.02.2012 Oku
12331 Deniz Doğru I. Dünya Harbi Sırasında Şerif Hüseyin'in Siyasi Faaliyetleri 17.02.2012 Oku
12453 Deniz Şengel Shakespeare’den Türkçeye İlk Çeviri (1881):Mehmet Nadir ve Hamlet’ten Üç Pasaj 20.02.2012 Oku
12416 Ekrem Memiş Dinlerin Buluştuğu Nokta: Anadolu 17.02.2012 Oku
12395 Erdoğan Boz Türkiye Türkçesinde Kişi Adı Olarak Meyve Adları 17.02.2012 Oku
12376 Erdoğan Boz Makedonya ve Kosova Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Ünlü Olayları 17.02.2012 Oku
12328 Erdoğan Solak Uşak Şer'iyye Sicillerinin Şekil ve Muhteva Açısından Değerlendirilmesi 17.02.2012 Oku
12409 Fatma Sahan The Passive Morpheme in Kazakh 17.02.2012 Oku
12466 Fehmi Akın Atatürk ve Fevzi Çakmak’ın Gözüyle Büyük Taarruz 20.02.2012 Oku
12366 Fikret Türkmen Halk Edebiyatında Ali Şir Nevayî İle İlgili Yaratmalar 17.02.2012 Oku
12447 Güner Tuncer Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları 19.02.2012 Oku
12332 Gürer Gülsevin Türkiye Türkçesinde Birleşik Zarf-fiiller 17.02.2012 Oku
12474 Gürsoy Şahin Son Yıllarda Canlılık Kazanan Kocatepe Zafer Yürüyüşü ve Önemi 20.02.2012 Oku
12348 Gürsoy Şahin XIX. Yüzyılın Ortalarında Afyonkarahisar Kazâsı’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı 17.02.2012 Oku
12335 H. İbrahim Haksever Veysî ve Nergisî’nin Karşılıklı Mektupları 17.02.2012 Oku
12441 H. Mustafa Eravcı "Kitab-ı Cem Sultan" ve Güney Batı Avrupa (Frengistan) 19.02.2012 Oku
12397 H. Mustafa Eravcı Saruhanoğullarının Demirci Kolunun Siyasi ve Kültürel Faaliyetleri Hakkında Bir Tetkik 17.02.2012 Oku
12343 H. Mustafa Eravcı Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-79 Trans-Kafkas Seferine Dair

Eleştirileri ve Bunların Tarihi Önemi
17.02.2012 Oku
16063 Hakan Yılmaz Henri Bergson’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Çağdaş Anlatı Sinemasına Etkisi 28.09.2012 Oku
12475 Hakan Yılmaz Kocatepe’den Yükselen Güneş 20.02.2012 Oku
12370 Hasan Duran Birleşmiş Milletler ve Barışın Korunması 17.02.2012 Oku
12455 Hasan H. Taylan Medya ve Kültür: Kültürün Medya Aracılığıyla Küreselleşmesi 20.02.2012 Oku
16064 Hilmi Uçan Yazınsal Ürünlerde Biçim-İçerik Tartışmaları: Hakikat ve Paradoks Arasında Sanat 28.09.2012 Oku
12481 Hilmi Uçan “Sis” “Siste Söyleniş” ve “Sonuç” Şiirleri Çerçevesinde Üç Şair: Tevfik Fikret, Yahya Kemal ve

Baudelaire
20.02.2012 Oku
12378 Hilmi Uçan Adalet Ağaoğlu'nun "Yüksek Gerilim" ve "Bi Sevmekten... Bi Ölümden" Adlı Kısa Öykülerinin

Göstergebilimsel Bir İncelemesi
17.02.2012 Oku
12368 Hilmi Uçan Adalet AĞAOĞLU'NUN "Yüksek Gerilim" ve"Bi Sevmekten... Bi Ölümden" Adlı Kısa Öykülerin

Göstergebilimsel Bir İncelemesi
17.02.2012 Oku
12432 Himmet Hülür Bilimde Yöntemciliğin Reddi ve Çoğulculuk: Feyerabend’in Epistemolojik Dadaizmi 17.02.2012 Oku
12403 Hüseyin Anılan Bazı Değişkenler Açısından Türkçe Dersinde Okuduğunu Anlama 17.02.2012 Oku
12443 Hüseyin Kahraman Mutlu "TUR-" Yardımcı Fiilinin Kullanımı Hakkında 19.02.2012 Oku
12454 İbrahim Mazman Max Weber And Emile Durkheim: A Comparative Analysis on The Theory of Social Order and the

Methodological Approach to Understanding Society
20.02.2012 Oku
12434 İbrahim Mazman How to Understand Modernity? A Debate Concerning the Constitution of Self and the Public

Sphere in Modern Era
17.02.2012 Oku
12424 İlhan Ekinci Osmanlı Devleti’nde Marmara’da Kabotaj Tartışmaları 17.02.2012 Oku
12389 İsmail Acun The Internet in Education 17.02.2012 Oku
12384 İsmail Aydoğan Öğretim Ortamında Düşüncenin Gücü 17.02.2012 Oku
[ 1 2 3 ]