Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18329 Şerif Demir Beyânü'l-Hak Mecmuası ve Hamdi Efendi 17.02.2014 Oku
18328 Barış Sarıköse Konya Vilâyet Salnâmelerine Göre Saidili Nahiyesi'nin İdarî ve Sosyo-Ekonomik Yapısı 17.02.2014 Oku
18327 M. Ali Hacıgökmen Anadolu'da Ahiliğin Esnaf Teşkilatı Hâline Dönüşmesi ve Tımar Sistemine Yansımaları (Ankara Örneği) 17.02.2014 Oku
18326 Ahmet Evis Hüseyin Nihal Atsız'ın 'Ruh Adam' Romanında Yer Alan Tip ve Karakterlerin İncelenmesi 17.02.2014 Oku
18325 Hülya Sönmez Rıfat Ilgaz'ın 'Çocuklarım' Şiirinde Zaman-Mekân Unsurları ve Çocuk İlişkisi Üzerinde Bir İnceleme 17.02.2014 Oku
18324 Gülşen Sezen Hattat Bir Şair: Hasan Rıza (1849-1920) ve Divanı, İki Şiirinin İncelenmesi 17.02.2014 Oku
18323 Ayşegül Mete Nakşibendiyye-Tâciyye'nin Kurucusu: Tâceddîn B. Zekeriyyâ-Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Yolu 17.02.2014 Oku
18322 Kasım Kıroğlu Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Dil ve Anlatım Yönünden Değerlendirilmesi 17.02.2014 Oku
18321 Betül Erol Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Dil ve Anlatım Yönünden Değerlendirilmesi 17.02.2014 Oku
18320 Mevlüt Gülmez Güney Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler 17.02.2014 Oku
18319 Bekir Direkci Güney Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler 17.02.2014 Oku
18318 Hatice Fırat La Fontaine'in Fabllarında Güçlü-Zayıf İlişkisi 17.02.2014 Oku
18317 Bedia Koçakoğlu Hilmi Yavuz'un Postmodern Anlatıları Üzerine 17.02.2014 Oku
18316 Arzu Sema Ertane Baydar Şakir Selim'in Şiirlerinde Vatan Sevgisi 17.02.2014 Oku
18307 Hilal Oytun Altun Türkiye Türkçesindeki Arapça Alıntı Kelimelerde Ünlü Uyumsuzlukları 07.02.2014 Oku
18306 Turgut Baydar +DIr Bildirme Eki Üzerine 07.02.2014 Oku
18305 Süleyman Efendioğlu Erzurumlu Mustafa Darîr, Yüz Hadis Yüz Hikâye'si ve Yeni Nüshaları 07.02.2014 Oku
18304 Muhittin Eliaçık Tezkire Yazarı Rıza ve Nazmen Verilmiş Fetvâları 07.02.2014 Oku
18303 Züriye Çelik Osmanlının Zor Yıllarında Rumeli Göçmenlerinin Türk Basınındaki Sesi: ‘Muhacir’ Gazetesi (1909-1910) 07.02.2014 Oku
18297 Döndü Düşünmez Tanzimat Devrinde Kapı Kethüdalığı Müessesesi Hakkında Temel Bilgiler 05.02.2014 Oku
18296 Ali Rıza Gönüllü Osmanlı Devletinin Son Döneminde Meydana Gelen Sel Baskınları (1857-1913) 05.02.2014 Oku
18295 Ali Aslan Topçuoğlu Mecelle Şârihi Ali Haydar Efendi’nin Hayatı ve Hukukçuluğu 05.02.2014 Oku
18294 Ali Üremiş Türkiye Selçuklularında Bazı Sünnî Tasavvuf Hareketleri 05.02.2014 Oku
18291 İrfan Görkaş Tarih Yazıcılığından Tarih Felsefesine: Mehmet Ârif’in “Muhâkemeli Tarih” Anlayışı 30.01.2014 Oku
18290 H. Mustafa Eravcı Osmanlı-Safevî Münasebetleri İle İlgili Türkçe Kaynaklar 30.01.2014 Oku
18289 Abdülhakim Tuğluk Mustafa Kutlu’nun “Mavi Kuş”unda Mekânın Poetiği 30.01.2014 Oku
18288 Zübeyde Şenderin Ruhçu ve Maddeci Görüş Ekseninde Matmazel Noraliya’nın Koltuğu 30.01.2014 Oku
18277 Kaplan Üstüner “Güler” Redifli Gazellerin Karşılaştırılması 28.01.2014 Oku
18276 Orçun Ünal Kutadgu Bilig’de Geçen Yaŋsaguçı Kelimesi Üzerine 28.01.2014 Oku
18275 Suzan Uluoğlu Kulikovo Savaşı Üzerine Yazılan Eserlerde Türkçe Kökenli Kişi Adları (Antroponimler) 28.01.2014 Oku
18274 Ahmet Benzer -sA Ekinin İşlevleri ve Dilek-Şart Ayrımı 28.01.2014 Oku
18273 Bekir Direkci Hızır Bin Yakub’un Cevâhirü’l-Me‘ânî Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme 28.01.2014 Oku
18272 Mehmet Yastı Esrârü’l-‘Ârifîn ve İmla Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme 28.01.2014 Oku
18271 Fevzi Ersoy Çuvaş Türkçesinde İkili Biçimler 28.01.2014 Oku
18270 Rıdvan Öztürk Afganistan Türkmencesinde Standart Türkmence Dışı Şekiller 28.01.2014 Oku
18269 Bilal Aktan Dîvânu Lügâti’t-Türk’ün Söz Varlığında Yer Alan İkilemeler 28.01.2014 Oku
18268 Hamit Önal Türk Halk Müziğinde Bir Uzun Hava Türü Olarak Bozlak 28.01.2014 Oku
18267 Oğuz Karakaya Türk Halk Müziğinde Bir Uzun Hava Türü Olarak Bozlak 28.01.2014 Oku
18266 Hatice Bilki Harmankaya Konya İli Müzelerinde ve Özel Koleksiyonlarda Bulunan Erkek Entari Örnekleri 28.01.2014 Oku
18265 Saadet Bedük Konya İli Müzelerinde ve Özel Koleksiyonlarda Bulunan Erkek Entari Örnekleri 28.01.2014 Oku
18264 Seyit Taşer Konya Vilayeti Sancak Merkezlerinde Eğitim Veren Darülmualliminler 27.01.2014 Oku
18263 Ayşe Dudu Kuşçu Büyük Selçuklu Devletinin Suriye, Filistin ve Mısır Politikasına Dair Bazı Tespitler 27.01.2014 Oku
18254 Ali Rıza Gönüllü Millî Mücadele Döneminde Burdur (1919-1922) 24.01.2014 Oku
18253 Cemal Güven Amerika’daki Ermeni Propagandasına Bir Örnek: Merzifon Amerikan Koleji Başkanı George E. White (1916–1919) 24.01.2014 Oku
18249 Hakan Aydın Cemiyet-i Matbuat-ı Osmaniye: Kuruluşu ve Basında Tartışmalar 24.01.2014 Oku
18246 Süleyman Özbek Memluk Devletinin Siyasi ve Kültür Hayatında Rol Alan Moğol Asıllı Bir Aile (Şâhin eş-Şeyhî ve Ailesi) 22.01.2014 Oku
18245 Serdar Sarısır II. Dünya Savaşı Yıllarında Anadolu Sahillerine Sığınan Yunanlı Sivil Mülteciler 22.01.2014 Oku
18244 Emine Erdoğan Özünlü Mühimme Defterlerine Göre XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Kırım Hanlığı İlişkileri 22.01.2014 Oku
18243 Mehmet Ali Hacıgökmen Türkiye Selçuklu Devlet Adamlarından Esededdin Ayaz 22.01.2014 Oku
18242 Yaşar Semiz 1923–1950 Döneminde Türkiye’de Nüfusu Arttırma Gayretleri ve Mecburi Evlendirme Kanunu (Bekârlık Vergisi) 22.01.2014 Oku
18241 Mehmet Temel Kuvâyı Milliye Döneminde Milas-Bodrum’da Eşkıyalık ve Çetecilik 22.01.2014 Oku
18240 Melek Çolak Atatürk, Macarlar ve Türk Tarih Tezi 22.01.2014 Oku
18239 Salim Koca Türkiye Selçuklu Tarihine Damgasını Vuran Menfur Bir Cinayet: Sultan I. Alâeddîn Keykubâd’ın Zehirlenmesi 22.01.2014 Oku
18238 Seyran Gayıbov Türk Saz Şiiri Bibliyografyasına Ek 22.01.2014 Oku
18237 Derya Kılıçkaya Ahmet İhsan’ın Romanları Üzerine Bir Değerlendirme 22.01.2014 Oku
18236 Esra Egüz Priştineli Begzâde Nûrî Divanı ve Divan’daki Şifreli Yazılar 22.01.2014 Oku
18235 Gürkan Gümüşatam Kıbrıs Ağızlarında Organ Adlarıyla Kurulan Deyimler 22.01.2014 Oku
18234 Ali Yıldırım Şeyh Gâlib’in Bestelenmiş Şiirlerinde Usûl-Vezin İlişkisi 22.01.2014 Oku
18233 Serda Türkel Oter Şeyh Gâlib’in Bestelenmiş Şiirlerinde Usûl-Vezin İlişkisi 22.01.2014 Oku
18232 Erol Gündüz Subhî-Zâde Feyzî’nin Şairliği ve Hamsesi 22.01.2014 Oku
18231 Neslihan Koç Keskin I.Abdülhamit’in Şehzadelerinin Bed’-i Besmele Törenini Anlatan Enderûnlu Fâzıl’ın Sûrnâme-i Şehriyâr’ı Üzerine 22.01.2014 Oku
18229 Şahru Pilten Türkmen Türkçesinde Söylem ve Zaman Üzerine 21.01.2014 Oku
18228 Yavuz Kartallıoğlu The Vowels of Turkish Language in Transcription Texts 21.01.2014 Oku
18227 Osman Uyanık Urum Türkçesinin Türk Dili Sınıflandırmalarındaki Yeri 21.01.2014 Oku
18226 İdris Nebi Uysal Karaman İli Ağızlarının Özellikleri ve Sınıflandırılması 21.01.2014 Oku
18225 H. Ömer Karpuz Karaman İli Ağızlarının Özellikleri ve Sınıflandırılması 21.01.2014 Oku
14541 Bahadır Çokamay Türklerde Bakır Çalgı Olarak Boru'nun İlk Kullanımı ve Tarihçesi 14.05.2012 Oku
14540 Mine İrden Türk Musikisinde Nazariyatçılara ve Bestekârlara Göre Çargâh Makamının Karşılaştırılması 14.05.2012 Oku
14539 Aycan Özçimen Türk Musikisinde Nazariyatçılara ve Bestekârlara Göre Çargâh Makamının Karşılaştırılması 14.05.2012 Oku
14538 Yusuf Akbulut Zeki Arif Ataergin'in Dilkeşhaveran makamında Bestelemiş Olduğu 2 eserin Makam, Usûl ve

Ezgisel Yönden İncelenmesi
14.05.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 ]