Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
175 Figen Güner Dilek Altay Türkçesinde Sözeylemler 28.05.2007 Oku
214 Fatih Kirişçioğlu Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Yapılan Aktarmalarda Karşılaşılan Bazı

Problemler
27.04.2007 Oku
260 Mehmet Yastı Özkul Çobanoglu, Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlügü 07.05.2007 Oku
263 Zühal Yüksel Kırım Tatarcasında ?Dep? Yapısı ve İşlevleri 07.05.2007 Oku
264 Zühal Yüksel Kırım Türkçesinde ?{-Dı}? Ekinin Kalıplaşması 08.05.2007 Oku
580 Dilek Erenoğlu Gramer-Dil Bilgisi 27.04.2007 Oku
581 Feyzi Ersoy Mogolca ve Türkçede Fiil-Tamlayıcı İlişkileri 08.05.2007 Oku
666 Rıdvan Öztürk Kıbrıs Rumcasındaki Türkçe ve Türkçe Yolu ile Girmiş Alıntı Kelimeler 26.04.2007 Oku
947 Nurgül Sucu Eski Türk Edebiyatında Tercüme Geleneği 26.04.2007 Oku
1109 Gülsün Koçer Millî Mücadele Konulu Tiyatro Oyunlarında Kadın Karakterler Üzerine Bir İnceleme 26.04.2007 Oku
1247 Sinan Gönen Konya Mânilerinde Geçen Yerleşim Birimlerinin Adlarına Bir Bakış 08.05.2007 Oku
1623 Mustafa Talas Tarihî Süreçte Türk Beslenme Kültürü ve Mehmet Eröz'e Göre Türk Yemekleri 26.04.2007 Oku
1674 Yakup Karasoy Türkçede -ma (-me) Ekinin Yeri 20.04.2007 Oku
1730 Mehmet Yastı Türkçe Deyimlerde Geçen İkilemelerin Ses ve Şekil Özellikleri 28.05.2007 Oku
1762 Yavuz Bayram Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi ve Bir Uygulama 20.04.2007 Oku
1818 Mustafa Özcan Yaşar Nabi Nayır?ın Çeviriye Dair Görüşleri 20.04.2007 Oku
1819 Mustafa Özcan Tiyatro Eserlerinde Halide Edip Adıvar 26.04.2007 Oku
1840 H. Sena Yaman Salah Birsel?in Şiire Dair Görüşleri 26.04.2007 Oku
2051 Mikail Bayram Türkiye Selçukluları Tarihi Hakkında Yeni Bir Kaynak 27.09.2007 Oku
2052 Ramazan Tosun Cumhuriyetin İlanında Kamuoyu 27.09.2007 Oku
2231 Azmi Bilgin Şemseddin Sami?nin Edebiyatla İlgili Eserleri ve Görüşleri 21.11.2007 Oku
2232 Kazım Köktekin Ismarla- Fiili Üzerine 21.11.2007 Oku
2237 Feyzi Ersoy Moğol Yazısının Tarihî Gelişimi ve Moğolların Kullandıkları Alfabeler 21.11.2007 Oku
2445 Raziye Oban Çakıcıoğlu Levanten Kavramı ve Levantenler Üzerine Bir İnceleme 18.12.2007 Oku
2446 Saadet Karaköse XVII. Yüzyılda Nedimâne Bir Üslup; Mâhir Divanı 18.12.2007 Oku
2448 İbrahim Dilek Sibirya Türk Masallarında Hayvanla Evlenme 18.12.2007 Oku
2459 Muhammet Güçlü Selçuklulardan Cumhuriyet?e Kumluca (Antalya) Bölgesi 18.12.2007 Oku
2460 Hilmi Bayraktar Kırım ve Kafkasya?dan Adana Vilayeti?ne Yapılan Göç ve İskânlar (1869?1907) 18.12.2007 Oku
2461 İsmail Kıvrım XVII. Yüzyılda Gaziantep Şehrinde Ailenin Oluşumu (1650?1700) 18.12.2007 Oku
2462 Süleyman Aliyarlı Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya, Dede Korkut Kitabı, Dresden Nüshasının "Giriş" Bölümü

(Metnin Transkripsiyonu ve Açıklama Notları)
18.12.2007 Oku
2479 Osman Fikri Sertkaya Yıs (Yış ?)/Yis/Yis/Yiş Kelimesi ve Akrabaları Üzerine 24.12.2007 Oku
2480 Cengiz Alyılmaz Bugut Yazıtı ve Anıt Mezar Külliyesi Üzerine 24.12.2007 Oku
2481 Kemal Yavuz Âşık Paşa 24.12.2007 Oku
2482 Leyla Karahan Türkiye Türkçesi Ağızlarında ş>s Değişmesi ve Çalış Beldesi (-Haymana) Ağzı 24.12.2007 Oku
2483 Abdurrahman Güzel Türkçe?nin Eğitimi-Öğretimi Bölümlerinde Kurulması Gerekli Görülen Anabilim Dalları

Hakkında Yeni Projelerimiz
24.12.2007 Oku
2484 Naile Hacızade Azerbaycan Türkçesinde ?Göz? Kelimesi İle Kurulmuş Deyimlerin Anlam Özellikleri 24.12.2007 Oku
2485 Ahmet Mermer Bilinmeyen XV Yüzyıl Divan Şairi Karamanlı Aynî 24.12.2007 Oku
2486 Fatih Kirişçioğlu Olonkho Metinlerinin Toplanması ve Araştırılması 24.12.2007 Oku
2487 Ceyhun Vedat Uygur Karakalpak Edebiyatında Kadın 24.12.2007 Oku
2489 Naciye Yıldız Türk Destanlarında Bitiş Kalıpları 25.12.2007 Oku
2490 Ferhat Tamir Türkiye Türkçesi Açısından Kazak Türkçesine Bir Bakış 25.12.2007 Oku
2491 Seyitnazar Arnazarov Türkmen Türkçesinde Niyet Kipi ve Türkiye Türkçesinde Anlatımı 25.12.2007 Oku
2492 Yaşar Kalafat Edige Destanında Olağanüstü Tipler 25.12.2007 Oku
2493 Yavuz Kartallıoğlu Türkçe ve Moğolcada İsim Çekim Eklerinin Sırası 25.12.2007 Oku
2494 Feyzi Ersoy Çuvaş Bilmeceleri 25.12.2007 Oku
2495 İsmet Çetin Kazakistan Jırşılık Geleneği ve Bir Örnek: Ruslan Ahmetov 25.12.2007 Oku
2496 Ali Yakıcı İslamiyet Öncesi Türk Destanlarının Bilim ve Kültür Hayatına Etkisi Üzerine Bazı Düşünceler 25.12.2007 Oku
2498 İbrahim Solak XVI. Yüzyılda Maraş ve Çevresinde Dulkadirli Türkmenleri 25.12.2007 Oku
2499 Dilek Ceran Mürebbiyelik ve Türk Romanında Bazı Mürebbiye Tipleri 25.12.2007 Oku
2500 Osman Uyanık Kumuk Ağızlarının Yeni Bir Tasnifi 25.12.2007 Oku
2501 Aziz Ayva Türk Dünyasında İnsan Asıllı Göl Efsaneleri 25.12.2007 Oku
2538 Mikail Bayram Türkiye Selçukluları Döneminde Bilimsel Ortam ve Ahiliğin Doğuşuna Etkisi 27.12.2007 Oku
2539 Mehmet Yılmaz Balkan Savaşı'ndan Sonra Türkiye'den Yunanistan'a Rum Göçleri 27.12.2007 Oku
2540 Mehmet Ali Hacıgökmen Anadolu Selçukluları Zamanında Sadrü'd-din Konevî'nin Türkmen İsyanlarına Bakışı 27.12.2007 Oku
2541 Naile Hacızade Kazan Tatarcısının Mordva-Karatay Ağzı ve Bu Ağzın Dil Özellikleri 27.12.2007 Oku
2542 Rıdvan Öztürk Beşparmak Olgusu ve Kıbrıs 27.12.2007 Oku
2543 Emine Yeniterzi Tanzimattan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Konyalı Şair ve Yazarlar 27.12.2007 Oku
2545 Ali Donbay Ziya Paşa'nın "Şiir ve İnşâ" Makalesi 27.12.2007 Oku
2546 Mustafa Toker Şecere-i Terâkime Yayını Üzerine 27.12.2007 Oku
2547 Adnan Gürbüz XVI-XVII. Yüzyıllarda Alâiye Kalesi 27.12.2007 Oku
2548 Osman Uyanık Kumuk Ağızlarında Uzun Kelimeler ve Ana Türkçedeki Bazı Uzun Ünlülerin Kumuk Ağızlarında

Farklı Ünlüye Geçişi
28.12.2007 Oku
2550 Fatih Erbay Türkçe Sözlük?ün İlk ve Son Baskısındaki Batı Kökenli Kelimelere Dair 28.12.2007 Oku
2551 Halim Serarslan Safiye Sultan 28.12.2007 Oku
2555 Ali Donbay Cenap Şahabettin'in Bir Oyunu : Körebe 28.12.2007 Oku
2556 Ertan Örgen Üç İstanbul Romanında Anlatıcı ve Bakış Açısı 28.12.2007 Oku
2557 Erol Çöm Nev?î Divanı?nda Günlük Hayat 28.12.2007 Oku
2558 Osman Akandere Millî Mücadelenin Başlarında Mustafa Kemal Paşada Sine-İ Millet Düşüncesi İle Askerlikten

İstifası Öncesi ve Sonrası Kendisine Gösterilen Bağlılıklar
28.12.2007 Oku
2559 Murat Uluoğlu ?Kalaç? Kelimesinin Türkçede ve Rusçada Leksik-Semantik Özellikleri ve Kullanım Alanları 28.12.2007 Oku
2560 Yakup Karasoy Ahi Kelimesi ve Türk Kültüründe Ahilik 28.12.2007 Oku
2561 Mustafa Toker W. Radloff?un ?Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy? Adlı Eserinde Geçen Tatar Türkçesine Ait

Kelimeler Üzerinde Genel Bir Değerlendirme
28.12.2007 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 ]