Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18241 Mehmet Temel Kuvâyı Milliye Döneminde Milas-Bodrum’da Eşkıyalık ve Çetecilik 22.01.2014 Oku
18295 Ali Aslan Topçuoğlu Mecelle Şârihi Ali Haydar Efendi’nin Hayatı ve Hukukçuluğu 05.02.2014 Oku
18244 Emine Erdoğan Özünlü Mühimme Defterlerine Göre XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Kırım Hanlığı İlişkileri 22.01.2014 Oku
18290 H. Mustafa Eravcı Osmanlı-Safevî Münasebetleri İle İlgili Türkçe Kaynaklar 30.01.2014 Oku
18297 Döndü Düşünmez Tanzimat Devrinde Kapı Kethüdalığı Müessesesi Hakkında Temel Bilgiler 05.02.2014 Oku
18291 İrfan Görkaş Tarih Yazıcılığından Tarih Felsefesine: Mehmet Ârif’in “Muhâkemeli Tarih” Anlayışı 30.01.2014 Oku
18238 Seyran Gayıbov Türk Saz Şiiri Bibliyografyasına Ek 22.01.2014 Oku
18243 Mehmet Ali Hacıgökmen Türkiye Selçuklu Devlet Adamlarından Esededdin Ayaz 22.01.2014 Oku
18274 Ahmet Benzer -sA Ekinin İşlevleri ve Dilek-Şart Ayrımı 28.01.2014 Oku
2559 Murat Uluoğlu ?Kalaç? Kelimesinin Türkçede ve Rusçada Leksik-Semantik Özellikleri ve Kullanım Alanları 28.12.2007 Oku
3386 Salim Koca "Diyâr-ı Rûm"un (Roma Ülkesi=Anadolu) "Türkiye" Hâline Gelmesinde Türk Kültürünün Rolü 16.04.2008 Oku
10105 Mustafa Toker "Haydi, Hadi, Hayda" Kelimeleri Üzerine 17.11.2011 Oku
18306 Turgut Baydar +DIr Bildirme Eki Üzerine 07.02.2014 Oku
8885 Türkan Gözütok 13. Günü Olmayanların Romanı: Tatar 16.05.2011 Oku
5483 Şener Demirel 16. Yüzyıl Dîvan Şâirlerinden Behiştî ve Heft-Peyker Mesnevîsinin Tematik Açıdan

İncelenmesi
11.06.2009 Oku
2708 H. Gamze Demirel 16. Yüzyıl Şairlerinden Fazlî'nin "Gül ü Bülbül Mesnevisi"ndeki Şahıs Kadrosunun

Tasavvufî Açıdan Değerlendirilmesi
11.01.2008 Oku
2574 Yavuz Bayram 16.Yüzyıl Divan Şiirinde ?Şiir, Söz ve Şair?le İlgili Anlam Alanları (Kelimeler ve

Terkipler)
31.12.2007 Oku
2737 Hüseyin Muşmal 1640-1650 Yılları Arasında Konya'da Sosyal ve Ekonomik Hayata Dair Bazı Tespitler 17.01.2008 Oku
2570 Orhan Yavuz 17. Yüzyıl Saz Şâiri Âşık Ömer Üzerine Bazı Mülâhazalar 31.12.2007 Oku
2569 Yakup Karasoy 17. Yüzyıl Saz Şâiri Âşık Ömer Üzerine Bazı Mülâhazalar 31.12.2007 Oku
2564 Yaşar Semiz 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşı: Sebepleri, Gelişimi ve Sonuçları 28.12.2007 Oku
8881 Yunus Kaplan 18. Yüzyıl Şairlerinden Nihâlî ve Dîvânçesi 16.05.2011 Oku
2738 Galip Eken 19. Yüzyıl Mardin Vakıfları Üzerine 17.01.2008 Oku
3394 Galip Eken 19. Yüzyılda Kangal Kazası'nın Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair 17.04.2008 Oku
4508 Çağatay Benhür 1920'li Yıllarda Türk-Sovyet İlişkileri: Kronolojik Bir Çalışma 12.02.2009 Oku
18242 Yaşar Semiz 1923–1950 Döneminde Türkiye’de Nüfusu Arttırma Gayretleri ve Mecburi Evlendirme Kanunu (Bekârlık Vergisi) 22.01.2014 Oku
14521 İbrahim Solak 27 Numaralı Şer'iye Siciline Göre Antep Vakıfları (1664-1666) 14.05.2012 Oku
4509 Mehmet Nadir Özdemir Abbasi Halifeleri ile Büyük Selçuklu Sultanları Arasındaki Münasebetler 12.02.2009 Oku
2733 Aziz Merhan Abdulla Qodiriy ve Özbek Romanının Doğuşu 17.01.2008 Oku
14512 Nevin Gümüş Abdurrahman Sâmî Paşa'ya Ait Mensur Bir Letâif-Nâme 14.05.2012 Oku
10110 Zehra Yazbahar Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz'ın Romanlarında "Aşk" 17.11.2011 Oku
18270 Rıdvan Öztürk Afganistan Türkmencesinde Standart Türkmence Dışı Şekiller 28.01.2014 Oku
2560 Yakup Karasoy Ahi Kelimesi ve Türk Kültüründe Ahilik 28.12.2007 Oku
5352 Bouboura Aknoldoeva Ahmed Yesevî Devrindeki Ortaçağ Orta Asyası'nın Etnografyası 21.05.2009 Oku
5351 Gönül Ayan Ahmed Yesevi Etkisiyle Yazılan İki Yusuf u Züleyha 21.05.2009 Oku
5349 Naile Hacızade Ahmed Yesevî'nin Dîvân-ı Hikmet'i ve Nasıreddin Rabguzî'nin Kısasü'l-Enbiyâ İsimli

Eserinin Karşılaştırmalı Dil Özellikleri
21.05.2009 Oku
3414 Abdurrahman Özkan Ahmed-İ Dâî'nin Tefsîr Tercümesi'nin Manzum Mukaddimesi ve Dil Özellikleri 22.04.2008 Oku
5354 Emine Yeniterzi Ahmed-i Yesevî'den Öğütler 21.05.2009 Oku
18237 Derya Kılıçkaya Ahmet İhsan’ın Romanları Üzerine Bir Değerlendirme 22.01.2014 Oku
5353 Kaşif Yılmaz Ahmet Yesevî'nin Şöhreti ve Tesiri 21.05.2009 Oku
8889 Ayşe Atıcı Arayancan Akkoyunlu ve Karakoyunlu'da Kadının Devlet Yönetimi ve Diplomasideki Önemine İki

Örnek: Hatun Can Begüm ve Sara Hatun
17.05.2011 Oku
5371 Mustafa Özcan Ali Canib'in Edebiyat Eğitim ve Öğretimiyle İlgili Görüşleri 22.05.2009 Oku
175 Figen Güner Dilek Altay Türkçesinde Sözeylemler 28.05.2007 Oku
18253 Cemal Güven Amerika’daki Ermeni Propagandasına Bir Örnek: Merzifon Amerikan Koleji Başkanı George E. White (1916–1919) 24.01.2014 Oku
2540 Mehmet Ali Hacıgökmen Anadolu Selçukluları Zamanında Sadrü'd-din Konevî'nin Türkmen İsyanlarına Bakışı 27.12.2007 Oku
18327 M. Ali Hacıgökmen Anadolu'da Ahiliğin Esnaf Teşkilatı Hâline Dönüşmesi ve Tımar Sistemine Yansımaları (Ankara Örneği) 17.02.2014 Oku
14519 Abdurrazak Peler Anadolu'da Azer-Nefes Bir Can: Yavuz Bülent Bâkiler 14.05.2012 Oku
14518 Gökçe Yükselen Anadolu'da Azer-Nefes Bir Can: Yavuz Bülent Bâkiler 14.05.2012 Oku
4507 Nuran Özlük Anadolu'da Selçuk Sanatı 12.02.2009 Oku
2575 Abdurrahman Daş Ankara Savaşı Öncesi Timur İle Yıldırım Bayezid'in Mektuplaşmaları 31.12.2007 Oku
10116 Beşir Mustafayev Anton Salamanov'un Özel Arşivine Göre Ermenilerin Kuzey Azerbaycan'da Yaptıkları

Katliamlar (1918-1919)
17.11.2011 Oku
3418 Semra Tunç Ârif ve II. Murâd Döneminde Yazılmış Bir Hamse 22.04.2008 Oku
2563 Aziz Ayva Âşık Ataroğlu ve Şiirleri 28.12.2007 Oku
2481 Kemal Yavuz Âşık Paşa 24.12.2007 Oku
8882 Melike Gökcan Türkdoğan Aşk Mesnevileri ve Gazellerdeki Sevgili İmajına Dair Bir Karşılaştırma 16.05.2011 Oku
2709 Mehmet Temel Atatürk Devrimlerinin Çin Aydınlarınca Algılanışı ve XX. Yüzyılın İlk Yarısındaki Türkiye-Çin

İlişkilerine Yansıması
11.01.2008 Oku
5374 Yaşar Semiz Atatürk ve Kâzım Karabekir Paşa 22.05.2009 Oku
18240 Melek Çolak Atatürk, Macarlar ve Türk Tarih Tezi 22.01.2014 Oku
5401 Osman Akandere Atatürk'ün Konya'yı İkinci Defa Teşrifleri (1-4 Nisan 1922) 26.05.2009 Oku
2714 Rehman Seferov Azerbaycan Nüfusunun Yerleşim Özelliklerine İlişkin Bir İnceleme 11.01.2008 Oku
2484 Naile Hacızade Azerbaycan Türkçesinde ?Göz? Kelimesi İle Kurulmuş Deyimlerin Anlam Özellikleri 24.12.2007 Oku
5481 Ahmet Sevgi Azmî'nin Hadîs-i Erbaîn Tercümesi 11.06.2009 Oku
2539 Mehmet Yılmaz Balkan Savaşı'ndan Sonra Türkiye'den Yunanistan'a Rum Göçleri 27.12.2007 Oku
5421 Ali Berat Alptekin Bamsı Beyrek Hikâyesinin Elazığ Varyantı Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma 29.05.2009 Oku
10104 Habibe Yazıcı Ersoy Başkurt Türkçesinde Kalıp Sözler 17.11.2011 Oku
14525 Hasan Ali Polat Batı Anadolu'daki Kongrelerde Alınan Mali Kararlar Hakkında Bir Değerlendirme 14.05.2012 Oku
5361 Mehmet Vanlıoğlu Beng u Bâde ve Muhtevası 21.05.2009 Oku
2542 Rıdvan Öztürk Beşparmak Olgusu ve Kıbrıs 27.12.2007 Oku
18329 Şerif Demir Beyânü'l-Hak Mecmuası ve Hamdi Efendi 17.02.2014 Oku
3385 Erhan Aydın Bilge Kağan Yazıtındaki Karagan Kısıl Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler 16.04.2008 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 ]