Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
2575 Abdurrahman Daş Ankara Savaşı Öncesi Timur İle Yıldırım Bayezid'in Mektuplaşmaları 31.12.2007 Oku
2483 Abdurrahman Güzel Türkçe?nin Eğitimi-Öğretimi Bölümlerinde Kurulması Gerekli Görülen Anabilim Dalları

Hakkında Yeni Projelerimiz
24.12.2007 Oku
3414 Abdurrahman Özkan Ahmed-İ Dâî'nin Tefsîr Tercümesi'nin Manzum Mukaddimesi ve Dil Özellikleri 22.04.2008 Oku
14519 Abdurrazak Peler Anadolu'da Azer-Nefes Bir Can: Yavuz Bülent Bâkiler 14.05.2012 Oku
18289 Abdülhakim Tuğluk Mustafa Kutlu’nun “Mavi Kuş”unda Mekânın Poetiği 30.01.2014 Oku
2547 Adnan Gürbüz XVI-XVII. Yüzyıllarda Alâiye Kalesi 27.12.2007 Oku
3417 Ahmet Akşit Melike-i Adiliye Kümbetinde Selçuklu Devri Saltanat Mücadelesine Dair İzler 22.04.2008 Oku
2677 Ahmet Akşit Türkiye Selçukluları Devrinde Niğde Vilâyetinin Alt Birimleri ve Sınırları 07.01.2008 Oku
2587 Ahmet Ali Gazel Birinci Meşrutiyet Parlamentosunda Parlamenter Denetim: İstizah (Gensoru), Meclis

Araştırması, Meclis Soruşturması, Genel Görüşme
31.12.2007 Oku
5344 Ahmet Avanas Büyük Taarruz ve Konya 20.05.2009 Oku
18274 Ahmet Benzer -sA Ekinin İşlevleri ve Dilek-Şart Ayrımı 28.01.2014 Oku
18326 Ahmet Evis Hüseyin Nihal Atsız'ın 'Ruh Adam' Romanında Yer Alan Tip ve Karakterlerin İncelenmesi 17.02.2014 Oku
14530 Ahmet Gözlü Kibro-Minoan Yazısı ve Kıbrıs'ın Tarihî Çağşlara Girişi 14.05.2012 Oku
2485 Ahmet Mermer Bilinmeyen XV Yüzyıl Divan Şairi Karamanlı Aynî 24.12.2007 Oku
5489 Ahmet Sevgi Osmanlı'da Devlet Adamı 13.06.2009 Oku
5485 Ahmet Sevgi Gül-i Sad-berg'in Yeni Bir Nüshası Üzerine... 11.06.2009 Oku
5481 Ahmet Sevgi Azmî'nin Hadîs-i Erbaîn Tercümesi 11.06.2009 Oku
5358 Ahmet Sevgi Fuzûlî'nin Rind ü Zâhid'i Üzerine 21.05.2009 Oku
5340 Ahmet Sevgi Okçu-zâde'nin Manzum Kırk Ayet Tercümesi 20.05.2009 Oku
10117 Ahmet Üstüner Şeyhülislam Mûsâ Kâzım Efendi Tarafından Tercüme Edilen Tahkîk-i Vahdet-i Vücûd Risâlesine

Dair" Adlı Eser
17.11.2011 Oku
5473 Ahmet Yılmaz Safâ'nın İbrâhîm Edhem Destânı 10.06.2009 Oku
5426 Ahmet Yılmaz Zîver Ahmed Sadık Paşa; Hamsi Gazeli, Zeyli ve Tahmîsi 29.05.2009 Oku
18295 Ali Aslan Topçuoğlu Mecelle Şârihi Ali Haydar Efendi’nin Hayatı ve Hukukçuluğu 05.02.2014 Oku
5428 Ali Berat Alptekin Hayvan Masallarının Formel Yapısı 29.05.2009 Oku
5421 Ali Berat Alptekin Bamsı Beyrek Hikâyesinin Elazığ Varyantı Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma 29.05.2009 Oku
2555 Ali Donbay Cenap Şahabettin'in Bir Oyunu : Körebe 28.12.2007 Oku
2545 Ali Donbay Ziya Paşa'nın "Şiir ve İnşâ" Makalesi 27.12.2007 Oku
18296 Ali Rıza Gönüllü Osmanlı Devletinin Son Döneminde Meydana Gelen Sel Baskınları (1857-1913) 05.02.2014 Oku
18254 Ali Rıza Gönüllü Millî Mücadele Döneminde Burdur (1919-1922) 24.01.2014 Oku
10115 Ali Rıza Gönüllü Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Yol Vergisi (1866-1921) 17.11.2011 Oku
8892 Ali Rıza Gönüllü Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Isparta Hapishanesi (1867-1920) 17.05.2011 Oku
18294 Ali Üremiş Türkiye Selçuklularında Bazı Sünnî Tasavvuf Hareketleri 05.02.2014 Oku
2496 Ali Yakıcı İslamiyet Öncesi Türk Destanlarının Bilim ve Kültür Hayatına Etkisi Üzerine Bazı Düşünceler 25.12.2007 Oku
18234 Ali Yıldırım Şeyh Gâlib’in Bestelenmiş Şiirlerinde Usûl-Vezin İlişkisi 22.01.2014 Oku
5469 Alim Gür Mehmet Âkif'ten Nükteler 10.06.2009 Oku
5378 Alim Gür Hatıralar ve Nükteler Arasında Yahya Kemal 22.05.2009 Oku
5372 Alim Gür Doğu ve Batı Dünyası Karşısında Mehmet Âkif 22.05.2009 Oku
5342 Alim Gür Bir Hikâye: Çiçekler Kesmişti Selamı 20.05.2009 Oku
14537 Alper Akdeniz Zeki Arif Ataergin'in Dilkeşhaveran makamında Bestelemiş Olduğu 2 eserin Makam, Usûl ve

Ezgisel Yönden İncelenmesi
14.05.2012 Oku
18316 Arzu Sema Ertane Baydar Şakir Selim'in Şiirlerinde Vatan Sevgisi 17.02.2014 Oku
5423 Avni Erdemir Sinoplu Safâyî ve Bir Eseri: Terceme-i Vasâyâ-yı Şeyh Vefâ 29.05.2009 Oku
14539 Aycan Özçimen Türk Musikisinde Nazariyatçılara ve Bestekârlara Göre Çargâh Makamının Karşılaştırılması 14.05.2012 Oku
8889 Ayşe Atıcı Arayancan Akkoyunlu ve Karakoyunlu'da Kadının Devlet Yönetimi ve Diplomasideki Önemine İki

Örnek: Hatun Can Begüm ve Sara Hatun
17.05.2011 Oku
5996 Ayşe D. Kuşçu Eyyûbîlerde Mezâlim Mahkemeleri ve Dârü'l-Adl 17.02.2010 Oku
18263 Ayşe Dudu Kuşçu Büyük Selçuklu Devletinin Suriye, Filistin ve Mısır Politikasına Dair Bazı Tespitler 27.01.2014 Oku
18323 Ayşegül Mete Nakşibendiyye-Tâciyye'nin Kurucusu: Tâceddîn B. Zekeriyyâ-Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Yolu 17.02.2014 Oku
5484 Aziz Ayva Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU'nun Efsâne Araştırmaları 11.06.2009 Oku
2752 Aziz Ayva Havsa (Edirne)?da Mâni Söyleme Geleneği 21.01.2008 Oku
2563 Aziz Ayva Âşık Ataroğlu ve Şiirleri 28.12.2007 Oku
2501 Aziz Ayva Türk Dünyasında İnsan Asıllı Göl Efsaneleri 25.12.2007 Oku
3178 Aziz Merhan Filippo Argenti'nin "Regola Del Parlare Turcho" Adlı Eserindeki Bazı Sözcükler Hakkında 18.03.2008 Oku
2733 Aziz Merhan Abdulla Qodiriy ve Özbek Romanının Doğuşu 17.01.2008 Oku
2231 Azmi Bilgin Şemseddin Sami?nin Edebiyatla İlgili Eserleri ve Görüşleri 21.11.2007 Oku
14541 Bahadır Çokamay Türklerde Bakır Çalgı Olarak Boru'nun İlk Kullanımı ve Tarihçesi 14.05.2012 Oku
5486 Bahattin Kahraman Necâti'nin Kasım Paşa'ya Sunduğu Kaside 13.06.2009 Oku
5472 Bahattin Kahraman Helâkî Dîvânı'nda Göz ve Gözyaşı 10.06.2009 Oku
18328 Barış Sarıköse Konya Vilâyet Salnâmelerine Göre Saidili Nahiyesi'nin İdarî ve Sosyo-Ekonomik Yapısı 17.02.2014 Oku
2634 Bayram Kodaman Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Çağdaşlaşma Sorunları 03.01.2008 Oku
18317 Bedia Koçakoğlu Hilmi Yavuz'un Postmodern Anlatıları Üzerine 17.02.2014 Oku
8886 Bedia Koçakoğlu Postmodernin Geleneğe Bakan Yüzünde Bir Anlatı: Beyaz Kale 16.05.2011 Oku
18319 Bekir Direkci Güney Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler 17.02.2014 Oku
18273 Bekir Direkci Hızır Bin Yakub’un Cevâhirü’l-Me‘ânî Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme 28.01.2014 Oku
2739 Bekir Direkci Karay The Trakai Dialect, Timur Kocaoğlu-Mykolas Firkovi?ius (tanıtma) 17.01.2008 Oku
10116 Beşir Mustafayev Anton Salamanov'un Özel Arşivine Göre Ermenilerin Kuzey Azerbaycan'da Yaptıkları

Katliamlar (1918-1919)
17.11.2011 Oku
18321 Betül Erol Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Dil ve Anlatım Yönünden Değerlendirilmesi 17.02.2014 Oku
18269 Bilal Aktan Dîvânu Lügâti’t-Türk’ün Söz Varlığında Yer Alan İkilemeler 28.01.2014 Oku
2719 Bilal Aktan Kemal Ümmî Dîvânı'nın Makâlât Adlı Yazması ve Dil Özellikleri 11.01.2008 Oku
5493 Birgül Toker Şâkir Ahmed Paşa ve Tertîb-i Nefîs Mesnevîsi 13.06.2009 Oku
3387 Birol İpek Türk Dilinde Vasıta Hâli 16.04.2008 Oku
5352 Bouboura Aknoldoeva Ahmed Yesevî Devrindeki Ortaçağ Orta Asyası'nın Etnografyası 21.05.2009 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 ]