Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
19566 Mehmet Emin Bars Battal Gazi Destanı’nda Göndergeler ve Anıştırmalar Üzerine Bir Değerlendirme 07.04.2015 Oku
19565 Hatice Çelik Bendi Mustafa Baba Divanı’nda Edebî Tür ve Tarzlar 07.04.2015 Oku
19564 Muhittin Eliaçık Sultan Veled’in Oruç Kasidesine Bir Şerh: Ahmed Remzi Dede’nin Tuhfetü’s-Sâ’imîn’i 07.04.2015 Oku
19563 Emrah Boylu-Önder Çangal Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bosna-Hersekli Öğrencilerin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 07.04.2015 Oku
19528 Nurbübü Asipova Madaniyattar Kesilişinde Bilim Berüü Maseleleri Cana Alardın Çeçilişi 01.04.2015 Oku
19527 Semra Alyılmaz-Nurşat Biçer-İsmail Çoban Atatürk Üniversitesinde Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerin Türkçe ve Türkiye’ye Yönelik Görüşleri 01.04.2015 Oku
19518 Hakan İskender-Fadime Yiğit-Rukiye Bektaş Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 30.03.2015 Oku
19515 Onur Er El-Kavânînü'l-Külliyye li-Zabti'l-Lügati't-Türkiyye’de Yer Alan Kültürel Ögelerin Değerlendirilmesi 30.03.2015 Oku
19514 Adile Yılmaz-Mazhar Bal Dil Becerilerinin Öğretiminde Yansıtıcı Rol 30.03.2015 Oku
19513 Bedri Sarıca Akçik / Ahçik Sözcüğü Üzerine 30.03.2015 Oku
19497 Sinan Dinç Türkçe ile Rusçada Benzer Biçim ve İşlevdeki Bir Ek 27.03.2015 Oku
19496 Lale Hasanova Müasir Ədəbiyyatşünaslıqda Şərq-Qərb Kontekstinin Tədqiqi 27.03.2015 Oku
19495 Nergiz İsmayilova XIX - XX. Yüzyıllarda Nahçıvan Edebiyatında Doğu Etkileri 26.03.2015 Oku
19494 Yusuf Azmun Atoglanmy ya-da Çapyksuwar Türkmen At Medenıyetı Bılen Baglanyşykly Söz 26.03.2015 Oku
19493 Emine Atmaca-Ö. Faruk Kral Kazak Türkçesindeki İkilemelerin Sınıflandırılması 26.03.2015 Oku
19492 Gülnar Bozımbaykızı Saigy Ahmet Baytursınoğlu ve Kazak Ceditçiliği 26.03.2015 Oku
19491 Mayramgül Dıykanbayeva Hatıralar Işığında Cengiz Aytmatov ve Eserleri 26.03.2015 Oku
19490 Mehmet Özeren Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Söz Varlığı Benzerliği Üzerine Bir Değerlendirme 26.03.2015 Oku
19489 Tilek Şarşenbek Uulu Manas Destanı'ndaki Bazı Sayı Yapıları ve Sayı İsimleri Üzerine 25.03.2015 Oku
19488 Kaliya Kulaliyeva Manas Eposu Menen Cusup Balasagındın Kutadgu Bılıg Dastanında Adam Ukugu Cana Adam Adebi Maselelerinin Çagıldırılışı 25.03.2015 Oku
19487 Zeynel Özlü Kırgız Adı ve İnançları İle İlgili Bazı Bulguların Türk Dünyası Vatandaşlığı Bağlamında Önemi 25.03.2015 Oku
19486 Erdal Bay-Servet Demir-Osman Mert Kültürler Arası Eğitim Bağlamında Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi Projesi 25.03.2015 Oku
19485 Semra Alyılmaz Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesi 25.03.2015 Oku
19484 Cengiz Alyılmaz “Türk Dünyası Vatandaşlığı”na Doğru 25.03.2015 Oku
19476 İbrahim Şahin Türk Dilinde Renk Adı +mAn Sistemi ve {mAn} Ekinin Kökenine Dair 24.03.2015 Oku
19475 Galip Güner Dîvânu lugâti’t-türk’te geçen ajlaŋ kelimesinin dahhâk ile ne ilgisi var? 24.03.2015 Oku
19474 Nurdin Useev Yenisey Yazıtlarındaki Erkek Kişi Adlarında Geçen Kelimelere Göre Eski Türk Erkeği 24.03.2015 Oku
19473 Aydar Mirkamal Kültegin ve Bilge Kağan Yazıtlarındaki İdi O(O)Qs(U)Z Sözü Üzerine 24.03.2015 Oku
19472 Osman Mert-Kürşad Çağrı Bozkırlı Orhun Yazıtları’nda Boyları Bir Araya Getirme Çabaları 24.03.2015 Oku
18769 Ulaş Bingöl Berat Açıl’ın Klasik Türk Edebiyatında Alegori Adlı Eseri Üzerine 11.07.2014 Oku
18768 Serkan Çakmak Muharrem Daşdemir ve Oklama Yöntemiyle Türkçenin Yapısal İşlevsel Söz Dizimi Adlı Eseri 11.07.2014 Oku
18767 Ali İhsan Yapıcı Prof. Dr. Ali Akar’ın Muğla ve Yöresi Ağızları Adlı Eseri 11.07.2014 Oku
18766 Melike Uçar A. Melek Özyetgin’in “İslam Öncesi Uygurlarda Toprak Hukuku” Adlı Eserine Dair 11.07.2014 Oku
18765 Erol Sakallı Türkçe Popüler Kültür 11.07.2014 Oku
18764 Dinmukhamed Kelesbayev Türk Dünyasının Eğitim Sistemindeki Ortak Mesele: Kalite 11.07.2014 Oku
18763 Ersoy Topuzkanamış Yazma Stratejileri Öğretiminin Türkçe Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazma Başarısına Etkisi 11.07.2014 Oku
18762 Zekeriyya Kantaş Mizancı Murad ve “Turfanda mı Turfa mı?” Romanında Eğitim 11.07.2014 Oku
18761 Mehmet Özdemir Mizancı Murad ve “Turfanda mı Turfa mı?” Romanında Eğitim 11.07.2014 Oku
18760 Servet Tiken Tevfik Fikret ve Hüseyin Cavid’in Şiirlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım 09.07.2014 Oku
18759 Adem Gürbüz Yahya Kemal Beyatlı’nın “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” Şiirinin Roman Unsurları Gözüyle Çözümlenmesi 09.07.2014 Oku
18758 Elmas Şahin Turanlı’nın Defteri'nde Yeni Lisan Hareketi ve Türklük Mefkûresi 09.07.2014 Oku
18757 Mutlu Melis Özgeriş XVIII. Yüzyıl Divan Şiirinde Hat Malzemeleri 09.07.2014 Oku
18756 Halil Sercan Koşik Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevîsinin Dîbâcesi Hakkında Bazı Mülâhazalar 09.07.2014 Oku
18755 Mücahit Kaçar Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevîsinin Dîbâcesi Hakkında Bazı Mülâhazalar 09.07.2014 Oku
18754 Soner Sağlam Mahtumkulu’nun Edebî Şahsiyetinin Oluşumunda Babası Dövletmemmet Azadı’nın Etkisi 09.07.2014 Oku
18753 Mehmet Özeren Salar Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğer Sözcükler 04.07.2014 Oku
18752 A. D. Çolakova Ukraynacada Türkizmlerin Kullanımı 04.07.2014 Oku
18751 Ferit Yusupov Tatar Türkçesi Ağızları: Şimdiki Zaman Ortaçları-I 04.07.2014 Oku
18750 Sadettin Özçelik Süheyl ü Nev-Bahâr Üzerine Düzeltmeler 04.07.2014 Oku
18749 Galip Güner Dîvânü Lugâti’t-Türk’te Oğuzca Olarak Geçen Mandār ve Mandārlan- Kelimelerinin Kökeni Üzerine Düşünceler 02.07.2014 Oku
18748 Fatma Sibel Bayraktar Kutadgu Bilig’de Üçlemeler, Dörtlemeler ve Beşlemeler 02.07.2014 Oku
18747 Akartürk Karahan Karahanlı Türkçesi Yazı Dili Hangi Lehçeye Dayanıyordu? 02.07.2014 Oku
18733 Napil Bazilhan Kazakistan’da Bulunan Göktürk Yazıtları Hakkında 23.06.2014 Oku
18438 Sıddık Bakır Bir Eğitim Kurumu Olarak Ahilik ve Hülya Taş’ın “Günümüz Bursa Esnafında Ahilik Kültüründen İzler”Adlı Eseri 22.03.2014 Oku
18437 Ahmet Gökhan Yazıcı Toplumsal Dinamizm ve Spor 22.03.2014 Oku
18436 Çiğdem Budak Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne İlkokul Programları (1870-1936) 22.03.2014 Oku
18435 Lütfi Budak Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne İlkokul Programları (1870-1936) 22.03.2014 Oku
18434 Bora Bayram Postmodernizm ve Eğitim 22.03.2014 Oku
18433 Latife Kırbaşoğlu Kılıç Postmodernizm ve Eğitim 22.03.2014 Oku
18432 Fatma Susar Kırmızı-Aslıhan Fenli-Demet Kasap Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Okuma Alışkanlıklarına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki 22.03.2014 Oku
18431 Pelin Seçkin-Nazmi Arslan-Selma Ergenç Bağdaşıklık ve Tutarlılık Bakımından Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri 22.03.2014 Oku
18429 Kübra Şengül Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Alfabe Sorunu 20.03.2014 Oku
18428 Mehmet Emin Bars A. Olrik’in Epik Yasaları Işığında Ferhat ile Şirin Hikâyesi 20.03.2014 Oku
18427 Özkan Daşdemir Tarih’ten Mesnevi’ye Bir Koşuklaştırma Örneği: Âşık Molla Rahim’in Manzum Hazret-i Yusuf Kıssası 20.03.2014 Oku
18426 Hüseyin Ayaz Çevreci Eleştiri Üzerine Genel Bir Değerlendirme 20.03.2014 Oku
18425 Zehra Yazbahar Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz’ın Romanlarında Dinî ve Tasavvufi Unsurlar 19.03.2014 Oku
18424 Mithat Durmuş Şiirsel Tavrın Öncülüğünde İnsanı Yeniden Düşünmek: Namık Kemal ve Hürriyet Kasidesi 19.03.2014 Oku
18423 Mustafa Aydemir Asaf Halet Çelebi’nin Şiirinde Geleneğin İzleri 19.03.2014 Oku
18422 Sibel Üst Lugaz ve Nedîm’den Bir Örnek 19.03.2014 Oku
18421 İsmail Avcı Giritli Hasan İlmî ve Me'âlimü'l-garâm Adlı Divançesi 19.03.2014 Oku
[ 1 2 3 4 ]