Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
19528 Nurbübü Asipova Madaniyattar Kesilişinde Bilim Berüü Maseleleri Cana Alardın Çeçilişi 01.04.2015 Oku
19527 Semra Alyılmaz-Nurşat Biçer-İsmail Çoban Atatürk Üniversitesinde Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerin Türkçe ve Türkiye’ye Yönelik Görüşleri 01.04.2015 Oku
18749 Galip Güner Dîvânü Lugâti’t-Türk’te Oğuzca Olarak Geçen Mandār ve Mandārlan- Kelimelerinin Kökeni Üzerine Düşünceler 02.07.2014 Oku
18748 Fatma Sibel Bayraktar Kutadgu Bilig’de Üçlemeler, Dörtlemeler ve Beşlemeler 02.07.2014 Oku
18747 Akartürk Karahan Karahanlı Türkçesi Yazı Dili Hangi Lehçeye Dayanıyordu? 02.07.2014 Oku
18753 Mehmet Özeren Salar Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğer Sözcükler 04.07.2014 Oku
18752 A. D. Çolakova Ukraynacada Türkizmlerin Kullanımı 04.07.2014 Oku
18751 Ferit Yusupov Tatar Türkçesi Ağızları: Şimdiki Zaman Ortaçları-I 04.07.2014 Oku
18750 Sadettin Özçelik Süheyl ü Nev-Bahâr Üzerine Düzeltmeler 04.07.2014 Oku
19566 Mehmet Emin Bars Battal Gazi Destanı’nda Göndergeler ve Anıştırmalar Üzerine Bir Değerlendirme 07.04.2015 Oku
19565 Hatice Çelik Bendi Mustafa Baba Divanı’nda Edebî Tür ve Tarzlar 07.04.2015 Oku
19564 Muhittin Eliaçık Sultan Veled’in Oruç Kasidesine Bir Şerh: Ahmed Remzi Dede’nin Tuhfetü’s-Sâ’imîn’i 07.04.2015 Oku
19563 Emrah Boylu-Önder Çangal Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bosna-Hersekli Öğrencilerin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 07.04.2015 Oku
18760 Servet Tiken Tevfik Fikret ve Hüseyin Cavid’in Şiirlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım 09.07.2014 Oku
18759 Adem Gürbüz Yahya Kemal Beyatlı’nın “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” Şiirinin Roman Unsurları Gözüyle Çözümlenmesi 09.07.2014 Oku
18758 Elmas Şahin Turanlı’nın Defteri'nde Yeni Lisan Hareketi ve Türklük Mefkûresi 09.07.2014 Oku
18757 Mutlu Melis Özgeriş XVIII. Yüzyıl Divan Şiirinde Hat Malzemeleri 09.07.2014 Oku
18756 Halil Sercan Koşik Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevîsinin Dîbâcesi Hakkında Bazı Mülâhazalar 09.07.2014 Oku
18755 Mücahit Kaçar Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevîsinin Dîbâcesi Hakkında Bazı Mülâhazalar 09.07.2014 Oku
18754 Soner Sağlam Mahtumkulu’nun Edebî Şahsiyetinin Oluşumunda Babası Dövletmemmet Azadı’nın Etkisi 09.07.2014 Oku
18769 Ulaş Bingöl Berat Açıl’ın Klasik Türk Edebiyatında Alegori Adlı Eseri Üzerine 11.07.2014 Oku
18768 Serkan Çakmak Muharrem Daşdemir ve Oklama Yöntemiyle Türkçenin Yapısal İşlevsel Söz Dizimi Adlı Eseri 11.07.2014 Oku
18767 Ali İhsan Yapıcı Prof. Dr. Ali Akar’ın Muğla ve Yöresi Ağızları Adlı Eseri 11.07.2014 Oku
18766 Melike Uçar A. Melek Özyetgin’in “İslam Öncesi Uygurlarda Toprak Hukuku” Adlı Eserine Dair 11.07.2014 Oku
18765 Erol Sakallı Türkçe Popüler Kültür 11.07.2014 Oku
18764 Dinmukhamed Kelesbayev Türk Dünyasının Eğitim Sistemindeki Ortak Mesele: Kalite 11.07.2014 Oku
18763 Ersoy Topuzkanamış Yazma Stratejileri Öğretiminin Türkçe Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazma Başarısına Etkisi 11.07.2014 Oku
18762 Zekeriyya Kantaş Mizancı Murad ve “Turfanda mı Turfa mı?” Romanında Eğitim 11.07.2014 Oku
18761 Mehmet Özdemir Mizancı Murad ve “Turfanda mı Turfa mı?” Romanında Eğitim 11.07.2014 Oku
17693 Fatma Albayrak Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarının Metinlerinde Ünlülerin Yazımıyla İlgili Karşılaşılan Farklılıklar 17.06.2013 Oku
17692 Osman Mert Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarının Metinlerinde Ünlülerin Yazımıyla İlgili Karşılaşılan Farklılıklar 17.06.2013 Oku
17691 Tuba Yalınkılıç Kül Tigin Yazıtının Çince Metni ve Tercümesi 17.06.2013 Oku
17690 Luo Xin Karı Çor Tigin Yazıtının Çincesi ve Karı Çor Tigin’in Şeceresi 17.06.2013 Oku
17689 Cengiz Alyılmaz Karı Çor Tigin Yazıtı 17.06.2013 Oku
18122 Nurdin Useev Talas Yazıtlarında Geçen Bazı Kelimelerle İlgili Okuma ve Anlamlandırma Önerileri 17.12.2013 Oku
18121 Tuba Yalınkılıç Bir Dönemin İki Farklı Anlatımı - Kül Tigin Yazıtının Çince ve Türkçe Metinlerinin Karşılaştırması 17.12.2013 Oku
18120 Cengiz Alyılmaz (Kök)Türk Harfli Eski Türk Yazıtlarının Kırgızlar Açısından Önemi 17.12.2013 Oku
18417 Feyza Tokat Çavdır Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar 18.03.2014 Oku
18416 Savaş Şahin Ersarı Ağzına Dayalı Afganistan Türkmen Türkçesinin Kısa Grameri 18.03.2014 Oku
18415 Sinan Dinç Türkmen Türkçesinde /-Ay/ Ekinin Tezlik İşlevi 18.03.2014 Oku
18414 Mustafa Levent Yener Çuvaşça “Varak” / Ortak Türkçe “Özek” Sözcüğü Üzerine 18.03.2014 Oku
18413 Mehmet Tezcan İpek Yolu’nun İran Güzergâhı ve İpek Yolu Ticaretine İran Engellemesi 18.03.2014 Oku
18412 Tuba Yalınkılıç Çinli Tarihçi Wu Yugui’nin Çince Kaynaklarda Geçen Eski Türk Tarihi ile İlgili Çalışmaları 18.03.2014 Oku
18411 Semra Alyılmaz Amirbek Turatoviç Muratov’dan Yenisey’e Sesleniş 18.03.2014 Oku
18410 Cengiz Alyılmaz Amirbek Turatoviç Muratov’dan Yenisey’e Sesleniş 18.03.2014 Oku
18409 Yaşar Şimşek Yenisey Yazıtlarında Ekler 18.03.2014 Oku
18408 Nurdin Useev Altay Yazıtlarından Bar-Burgazı II (A 21) Yazıtı 18.03.2014 Oku
18407 Levent Alyap Köl Tigin Anıtının Batı Yüzü Üzerine Görsel Bir Tasarım Denemesi 18.03.2014 Oku
17698 Soner Sağlam Mahtumkulu’nun Tenkidî Şiirleri Üzerine 18.06.2013 Oku
17697 İrfan Murat Yıldırım Azerbaycan’da Matbuat Hareketlerinin Başlangıcı 18.06.2013 Oku
17696 Gulmira Ospanova Örtmece Sözlerin Mantığı: Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde Karşılaştırmalı Model Analizi 18.06.2013 Oku
17695 Fatma Karabulut Örtmece Sözlerin Mantığı: Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde Karşılaştırmalı Model Analizi 18.06.2013 Oku
17694 Sadettin Özçelik Dede Korkut’un Biricik Teke’sinden Teke Dergisi ve Okuyucularına Bir Arz-ı Hâldir 18.06.2013 Oku
13136 Sedat Maden Türkçe Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri 19.03.2012 Oku
13135 Mehmet Ali Bahar İleri Okur ve Üstbiliş Eğitimi 19.03.2012 Oku
13134 Murat Özbay İleri Okur ve Üstbiliş Eğitimi 19.03.2012 Oku
13133 Ümit Eker Tarihî Metin Aktarımlarında Deyimler 19.03.2012 Oku
13132 Bilgehan Atsız Gökdağ Irak Türkmen Türkçesinin Şekil Bilgisine Dair Notlar 19.03.2012 Oku
13131 Hanife Gezer Mecâlisün Nefâyis’in İki Nüshasının Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması Üzerine 19.03.2012 Oku
13130 İsmail Çoban Görsel Sanatlar Uzmanı Levent Alyap ile Söyleşi 19.03.2012 Oku
13129 Zikri Turan Eski Türkçe Döneminde Bir Morfofonetik Karşıtlık Sorunu 19.03.2012 Oku
13128 Janilmirza Bapaeva Eski Yazı Dilleri: Türk Yazılı Abidelerinin Dilleri 19.03.2012 Oku
13127 Hu Hong “Turfan ve Komşu Bölgelerdeki Runik Yazıtlarla İlgili Epigrafik ve Fotogrametrik Araştırmalar” Adlı

Proje Kapsamında 2010 Yılında Yapılan Çalışmalar
19.03.2012 Oku
13126 Nurdin Useev Y 81 Yazıtı Üzerinde Okuma ve Anlamlandırma Önerisi ya da Eski Türklerde Armağan Etme,

Hediyeleşmenin Bir Türü
19.03.2012 Oku
13125 Rinçinkhorol Munkhtulga Baga Khairkhan’daki Eski Türk Yazıtları 19.03.2012 Oku
13124 Nurdin Useev Moğolistan’da Eski Türklere Ait Yeni Arkeolojik Buluntular 19.03.2012 Oku
13123 Dovdoyn Bayar Moğolistan’da Eski Türklere Ait Yeni Arkeolojik Buluntular 19.03.2012 Oku
18425 Zehra Yazbahar Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz’ın Romanlarında Dinî ve Tasavvufi Unsurlar 19.03.2014 Oku
18424 Mithat Durmuş Şiirsel Tavrın Öncülüğünde İnsanı Yeniden Düşünmek: Namık Kemal ve Hürriyet Kasidesi 19.03.2014 Oku
18423 Mustafa Aydemir Asaf Halet Çelebi’nin Şiirinde Geleneğin İzleri 19.03.2014 Oku
[ 1 2 3 4 ]