Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
13123 Dovdoyn Bayar Moğolistan’da Eski Türklere Ait Yeni Arkeolojik Buluntular 19.03.2012 Oku
13124 Nurdin Useev Moğolistan’da Eski Türklere Ait Yeni Arkeolojik Buluntular 19.03.2012 Oku
13125 Rinçinkhorol Munkhtulga Baga Khairkhan’daki Eski Türk Yazıtları 19.03.2012 Oku
13126 Nurdin Useev Y 81 Yazıtı Üzerinde Okuma ve Anlamlandırma Önerisi ya da Eski Türklerde Armağan Etme,

Hediyeleşmenin Bir Türü
19.03.2012 Oku
13127 Hu Hong “Turfan ve Komşu Bölgelerdeki Runik Yazıtlarla İlgili Epigrafik ve Fotogrametrik Araştırmalar” Adlı

Proje Kapsamında 2010 Yılında Yapılan Çalışmalar
19.03.2012 Oku
13128 Janilmirza Bapaeva Eski Yazı Dilleri: Türk Yazılı Abidelerinin Dilleri 19.03.2012 Oku
13129 Zikri Turan Eski Türkçe Döneminde Bir Morfofonetik Karşıtlık Sorunu 19.03.2012 Oku
13130 İsmail Çoban Görsel Sanatlar Uzmanı Levent Alyap ile Söyleşi 19.03.2012 Oku
13131 Hanife Gezer Mecâlisün Nefâyis’in İki Nüshasının Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması Üzerine 19.03.2012 Oku
13132 Bilgehan Atsız Gökdağ Irak Türkmen Türkçesinin Şekil Bilgisine Dair Notlar 19.03.2012 Oku
13133 Ümit Eker Tarihî Metin Aktarımlarında Deyimler 19.03.2012 Oku
13134 Murat Özbay İleri Okur ve Üstbiliş Eğitimi 19.03.2012 Oku
13135 Mehmet Ali Bahar İleri Okur ve Üstbiliş Eğitimi 19.03.2012 Oku
13136 Sedat Maden Türkçe Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri 19.03.2012 Oku
13137 Ayşe Eda Gündoğdu İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Sözcük Öğretimi Etkinliklerinin Çeşitli

Değişkenler Açısından İncelenmesi
20.03.2012 Oku
13138 Mehmet Soğukömeroğulları Yahya Kemal'in Şiirlerinde Dinî, Mistik ve Metafizik Ögeler 20.03.2012 Oku
13139 Fatih İyiyol Sevdalinkalarda Türk-Boşnak Halk Kültürünün Ortak Unsurları 20.03.2012 Oku
13140 Alena Çatoviç Sevdalinkalarda Türk-Boşnak Halk Kültürünün Ortak Unsurları 20.03.2012 Oku
13141 Zülfikar Bayraktar Nasreddin Hoca Ve Timur Konulu Fıkraların Gülmede Üstünlük Kuramı Açısından

Değerlendirilmesi
20.03.2012 Oku
13142 Fahri Valehoğlu Birinci Rus Devrimi ve Güney Kafkasya'da XX. Yüzyılın İlk Ermeni - Türk Münakaşası 20.03.2012 Oku
13143 Oruc Aliyev Azerbaycan Folkloru Antologiyasi (Borçalı-Qarapapaq Cildi) (tanıtma) 20.03.2012 Oku
13144 Kürşad Çağrı Bozkırlı Yaşayan ve Tarihî Türkiye Türkçesi Ağızları Adlı Eser Üzerine (tanıtma) 20.03.2012 Oku
13145 Murat Aka Türkiye’de Diller ve Etnik Gruplar (tanıtma) 20.03.2012 Oku
15304 Bülent Hünerli {-(G)X(n)CA} Zarf-Fiilinin Farklı Bir İşlevi Üzerine [Sistematik Olarak "Karşıtlık-

Kıyaslama" Bildirme]
20.06.2012 Oku
15305 Oktay Ahmed Makedonya Türk Ağızlarında İki Sesin Durumu Üzerine: “Ö” Ünlüsü ve “H” Ünsüzü 20.06.2012 Oku
15306 Oğuzhan Sevim Duygusal Semantik Farklılığa Göre Atatürk Üniversitesindeki Türkçe Öğretmeni Adaylarının

Öğretmenlik Mesleğine Yükledikleri Değerler
20.06.2012 Oku
15307 Behice Varışoğlu Duygusal Semantik Farklılığa Göre Atatürk Üniversitesindeki Türkçe Öğretmeni Adaylarının

Öğretmenlik Mesleğine Yükledikleri Değerler
20.06.2012 Oku
15308 Ersin Gülay Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir

Aksiyon Araştırması
20.06.2012 Oku
15309 Erhan Durukan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir

Aksiyon Araştırması
20.06.2012 Oku
15310 Onur Er Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında

Değerlendirilmesi
21.06.2012 Oku
15311 Ayten Merdan Hacılar General View on Education of Muslim Women in the Beginning of Xx. Century in Tiflis 21.06.2012 Oku
15312 Ramazan Avcı Abdurrahim Karakoç 21.06.2012 Oku
15313 Levent Alyap Türk Sanatının Kaynakları – (Kök) Türk Tipografisi, Hayvan Figürleri ve Alp Figürleri

Yorumlamaları
21.06.2012 Oku
15314 Cengiz Alyılmaz “Kafkas Halkları Folklor, Dil ve Kültür Sempozyumu”nun Ardından 21.06.2012 Oku
15315 Nurşat Biçer Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında

Değerlendirilmesi
21.06.2012 Oku
15316 Kürşad Çağrı Bozkırlı Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında

Değerlendirilmesi
21.06.2012 Oku
15317 Bahadır Güneş Ord. Prof. Dr. Valeh Hacılar’ın Ardından 21.06.2012 Oku
15318 Erdal Bay Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi 21.06.2012 Oku
15319 Kamil Ali Gıynaş Mevlid-nâme 21.06.2012 Oku
15320 Osman Mert Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi 21.06.2012 Oku
15321 Fatma Albayrak “Konya Şehrengizi” ve “Karaman Şehrengizi” Adlı Eserler Üzerine 21.06.2012 Oku
15322 Semra Alyılmaz Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi 21.06.2012 Oku
15323 Nurşat Biçer Eğitimci, Yazar Ramazan Avcı’nın Türk Şiirinin Beyaz Kartalı “Bahaettin Karakoç” ve Başarı İçin

Kılavuz Öyküler" Adlı Eserleri Üzerine
21.06.2012 Oku
15324 Fatma Albayrak Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi 21.06.2012 Oku
16038 Levent Alyap (Kök) Türk Tipografisinin Yazılı Eserlerde Font Olarak Kullanımında Görsel Sanatlar Destekli

Bilişim Teknolojisinden Yararlanma ve Karabalgasun I Yazıtı Üzerine Font (Alyılmaz.Ttf) Denemesi
26.09.2012 Oku
16039 Önder Çağıran Köktürk Türkçesindeki Bir Çift Ünsüz İşareti ‘∫’ Üzerine 26.09.2012 Oku
16040 Çiğdem Topçu Eski Türkçeden Günümüz Standart Türkiye Türkçesine -(A/I)G+Lıg> -(A/I)Glı(G) Eki 26.09.2012 Oku
16041 Muzaffer Gürsoy Doğu Kazakistan Tarbagatay Yamacındaki Şilikti Baygetöbe Kurganı 26.09.2012 Oku
16042 Muhammet Kemaloğlu Terekeme - Karapapak Türkleri Yerleşim Alanları 26.09.2012 Oku
16043 Sedat Balyemez Dede Korkut’taki Tartışmalı Kelimeler (Dresden Nüshası) Üzerine Bir Karşılaştırmalı Dizin

Denemesi
26.09.2012 Oku
16044 Cengiz Gökşen Âşık Şenlik’in İşgal Yıllarında Söylediği Koçaklama ve Destanların Halk Üzerindeki Etkisi 26.09.2012 Oku
16046 Süleyman Kaan Yalçın Elazığ Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme 28.09.2012 Oku
16047 Remzi Çalışır Elazığ Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme 28.09.2012 Oku
16048 Behice Varışoğlu İlköğretim 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Ödevleri Hakkında Görüşleri 28.09.2012 Oku
16049 İzzet Şeref İlköğretim 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Ödevleri Hakkında Görüşleri 28.09.2012 Oku
16050 Oğuzhan Sevim Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Başlıklarına ve Özetlerine Eleştirel Bir

Bakış
28.09.2012 Oku
16051 Nur Hümeyra Özdemir Erem Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Başlıklarına ve Özetlerine

Eleştirel Bir Bakış
28.09.2012 Oku
16052 Akif Arslan Yükseköğretimde Türk Dili Dersine Karşı Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 28.09.2012 Oku
16584 Osman Fikri Sertkaya Göktürkçedeki (ny) Runası Üzerine 19.12.2012 Oku
16585 Nurdin Useev Elegeşt I (E 10) Yazıtının 5. Satırındaki Devlet ve İktidar Simgeleri 19.12.2012 Oku
16586 Bahadır Güneş Karşılaştırmalı Ağız Araştırmalarının Önemi ve Türkiye’deki Karşılaştırmalı Ağız İncelemeleri Üzerine Bir Deneme 19.12.2012 Oku
16587 Savaş Şahin Mental Fiil Kavramı ve Türkmen Türkçesinde Mental Fiiller 19.12.2012 Oku
16588 Engin Çetin Cicianne Sözü Üzerine 19.12.2012 Oku
16589 İlknur Tatar Kırılmış Şair Bir Halk Kızı Yaşar Nezihe Bükülmez 19.12.2012 Oku
16590 Nilüfer İlhan Gülten Akın Şiirinde Kent, Göç ve Gecekondu Algısı 19.12.2012 Oku
16591 Nurşat Biçer Hunlardan Günümüze Yabancılara Türkçe Öğretimi 19.12.2012 Oku
16592 Erhan Durukan Öğretim Yazılımlarının Farklı Aşamalarda Kullanımının Başarıya Etkisi: Dil Bilgisi Öğretimi Örneği 19.12.2012 Oku
16593 Ahmet Akçay Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar ve Genel Ağ Terimlerinin Türkçe Karşılıklarını Bilme Yeterlikleri 19.12.2012 Oku
16594 Mehmet Fatih Özcan Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar ve Genel Ağ Terimlerinin Türkçe Karşılıklarını Bilme Yeterlikleri 19.12.2012 Oku
16595 Cem Erdem Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri 19.12.2012 Oku
[ 1 2 3 4 ]