Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18431 Pelin Seçkin-Nazmi Arslan-Selma Ergenç Bağdaşıklık ve Tutarlılık Bakımından Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri 22.03.2014 Oku
17826 Veysel Dinler Risâle-i Mûze-Dûzluk Üzerine 27.09.2013 Oku
13140 Alena Çatoviç Sevdalinkalarda Türk-Boşnak Halk Kültürünün Ortak Unsurları 20.03.2012 Oku
13139 Fatih İyiyol Sevdalinkalarda Türk-Boşnak Halk Kültürünün Ortak Unsurları 20.03.2012 Oku
18128 Tuna Beşen Delice Türkmen Türkçesinde Yalancı Eşdeğerler 19.12.2013 Oku
17213 Tazegül Demir İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerileri İle Yazma Özyeterlik Algısı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma 26.03.2013 Oku
15304 Bülent Hünerli {-(G)X(n)CA} Zarf-Fiilinin Farklı Bir İşlevi Üzerine [Sistematik Olarak "Karşıtlık-

Kıyaslama" Bildirme]
20.06.2012 Oku
16041 Muzaffer Gürsoy Doğu Kazakistan Tarbagatay Yamacındaki Şilikti Baygetöbe Kurganı 26.09.2012 Oku
15319 Kamil Ali Gıynaş Mevlid-nâme 21.06.2012 Oku
19564 Muhittin Eliaçık Sultan Veled’in Oruç Kasidesine Bir Şerh: Ahmed Remzi Dede’nin Tuhfetü’s-Sâ’imîn’i 07.04.2015 Oku
18767 Ali İhsan Yapıcı Prof. Dr. Ali Akar’ın Muğla ve Yöresi Ağızları Adlı Eseri 11.07.2014 Oku
15311 Ayten Merdan Hacılar General View on Education of Muslim Women in the Beginning of Xx. Century in Tiflis 21.06.2012 Oku
15316 Kürşad Çağrı Bozkırlı Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında

Değerlendirilmesi
21.06.2012 Oku
15315 Nurşat Biçer Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında

Değerlendirilmesi
21.06.2012 Oku
15310 Onur Er Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında

Değerlendirilmesi
21.06.2012 Oku
17703 Onur Er Türkçe Dersi Öğretim Programı Dinleme / İzleme Alanı Amaç ve Kazanımlar Boyutunun Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi 19.06.2013 Oku
17702 Faruk Yıldırım Türkçe Dersi Öğretim Programı Dinleme / İzleme Alanı Amaç ve Kazanımlar Boyutunun Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi 19.06.2013 Oku
17827 Nurullah Şahin Türkiye’de Fuarcılığın İlk Adımlarından 1909 Bursa Sergisi 27.09.2013 Oku
16597 Enkhbat Avirmed Juan-Juanların Çöküşü ve Dağılışı 19.12.2012 Oku
17816 Cengiz Alyılmaz Yorçı Yazıtı 27.09.2013 Oku
13124 Nurdin Useev Moğolistan’da Eski Türklere Ait Yeni Arkeolojik Buluntular 19.03.2012 Oku
13123 Dovdoyn Bayar Moğolistan’da Eski Türklere Ait Yeni Arkeolojik Buluntular 19.03.2012 Oku
19495 Nergiz İsmayilova XIX - XX. Yüzyıllarda Nahçıvan Edebiyatında Doğu Etkileri 26.03.2015 Oku
17223 İsmail Çoban Dr. Yong-Sŏng Lı ve Orhon Türkçesi Grameri Adlı Eserin Koreceye Tercümesi Üzerine 27.03.2013 Oku
18141 Metin Orbay Orhun Yazıtlarına Dokunmak 20.12.2013 Oku
19515 Onur Er El-Kavânînü'l-Külliyye li-Zabti'l-Lügati't-Türkiyye’de Yer Alan Kültürel Ögelerin Değerlendirilmesi 30.03.2015 Oku
19488 Kaliya Kulaliyeva Manas Eposu Menen Cusup Balasagındın Kutadgu Bılıg Dastanında Adam Ukugu Cana Adam Adebi Maselelerinin Çagıldırılışı 25.03.2015 Oku
13136 Sedat Maden Türkçe Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri 19.03.2012 Oku
13142 Fahri Valehoğlu Birinci Rus Devrimi ve Güney Kafkasya'da XX. Yüzyılın İlk Ermeni - Türk Münakaşası 20.03.2012 Oku
19473 Aydar Mirkamal Kültegin ve Bilge Kağan Yazıtlarındaki İdi O(O)Qs(U)Z Sözü Üzerine 24.03.2015 Oku
17221 Funda Bulut İsmail Hikmet Ertaylan’ın Edebiyat Tarihçiliği 27.03.2013 Oku
18422 Sibel Üst Lugaz ve Nedîm’den Bir Örnek 19.03.2014 Oku
16596 Vefa Guliyeva Azərbaycan Memarlığının Şah Əsərlərinin Durumu 19.12.2012 Oku
13144 Kürşad Çağrı Bozkırlı Yaşayan ve Tarihî Türkiye Türkçesi Ağızları Adlı Eser Üzerine (tanıtma) 20.03.2012 Oku
18762 Zekeriyya Kantaş Mizancı Murad ve “Turfanda mı Turfa mı?” Romanında Eğitim 11.07.2014 Oku
18761 Mehmet Özdemir Mizancı Murad ve “Turfanda mı Turfa mı?” Romanında Eğitim 11.07.2014 Oku
19486 Erdal Bay-Servet Demir-Osman Mert Kültürler Arası Eğitim Bağlamında Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi Projesi 25.03.2015 Oku
18752 A. D. Çolakova Ukraynacada Türkizmlerin Kullanımı 04.07.2014 Oku
16600 Kürşad Çağrı Bozkırlı Eğitimci, Yazar Muhammet Ekrem Beyazal ve Mevsimlere Şiir Damladı Adlı Eseri Üzerine 19.12.2012 Oku
17219 Mehmet Emin Bars Ziya Gökalp’ın “Arslan Basat” Şiirine Metinlerarası Bir Bakış 27.03.2013 Oku
19491 Mayramgül Dıykanbayeva Hatıralar Işığında Cengiz Aytmatov ve Eserleri 26.03.2015 Oku
18424 Mithat Durmuş Şiirsel Tavrın Öncülüğünde İnsanı Yeniden Düşünmek: Namık Kemal ve Hürriyet Kasidesi 19.03.2014 Oku
13125 Rinçinkhorol Munkhtulga Baga Khairkhan’daki Eski Türk Yazıtları 19.03.2012 Oku
13127 Hu Hong “Turfan ve Komşu Bölgelerdeki Runik Yazıtlarla İlgili Epigrafik ve Fotogrametrik Araştırmalar” Adlı

Proje Kapsamında 2010 Yılında Yapılan Çalışmalar
19.03.2012 Oku
16585 Nurdin Useev Elegeşt I (E 10) Yazıtının 5. Satırındaki Devlet ve İktidar Simgeleri 19.12.2012 Oku
16044 Cengiz Gökşen Âşık Şenlik’in İşgal Yıllarında Söylediği Koçaklama ve Destanların Halk Üzerindeki Etkisi 26.09.2012 Oku
18412 Tuba Yalınkılıç Çinli Tarihçi Wu Yugui’nin Çince Kaynaklarda Geçen Eski Türk Tarihi ile İlgili Çalışmaları 18.03.2014 Oku
18768 Serkan Çakmak Muharrem Daşdemir ve Oklama Yöntemiyle Türkçenin Yapısal İşlevsel Söz Dizimi Adlı Eseri 11.07.2014 Oku
18426 Hüseyin Ayaz Çevreci Eleştiri Üzerine Genel Bir Değerlendirme 20.03.2014 Oku
18749 Galip Güner Dîvânü Lugâti’t-Türk’te Oğuzca Olarak Geçen Mandār ve Mandārlan- Kelimelerinin Kökeni Üzerine Düşünceler 02.07.2014 Oku
18122 Nurdin Useev Talas Yazıtlarında Geçen Bazı Kelimelerle İlgili Okuma ve Anlamlandırma Önerileri 17.12.2013 Oku
19472 Osman Mert-Kürşad Çağrı Bozkırlı Orhun Yazıtları’nda Boyları Bir Araya Getirme Çabaları 24.03.2015 Oku
17698 Soner Sağlam Mahtumkulu’nun Tenkidî Şiirleri Üzerine 18.06.2013 Oku
19475 Galip Güner Dîvânu lugâti’t-türk’te geçen ajlaŋ kelimesinin dahhâk ile ne ilgisi var? 24.03.2015 Oku
18413 Mehmet Tezcan İpek Yolu’nun İran Güzergâhı ve İpek Yolu Ticaretine İran Engellemesi 18.03.2014 Oku
15309 Erhan Durukan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir

Aksiyon Araştırması
20.06.2012 Oku
15308 Ersin Gülay Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir

Aksiyon Araştırması
20.06.2012 Oku
16590 Nilüfer İlhan Gülten Akın Şiirinde Kent, Göç ve Gecekondu Algısı 19.12.2012 Oku
16598 Tuba Yalınkılıç Prof. Dr. Luo Xin’in “Orta Çağda Çin’in Kuzeyindeki Milletlerde Unvan” Adlı Kitabı Üzerine 19.12.2012 Oku
16042 Muhammet Kemaloğlu Terekeme - Karapapak Türkleri Yerleşim Alanları 26.09.2012 Oku
17217 Ahmet Gökçimen Sosyalist Dönem Türkmen Romanında Başkahramanın Bağımsızlıkla Sonuçlanan Yolculuğu 27.03.2013 Oku
18134 Caner Solak Düşle Gerçeğin Arasında Radyoda Felsefe Yapmak: Behçet Necatigil’in Hayal Hanım’ı 19.12.2013 Oku
18760 Servet Tiken Tevfik Fikret ve Hüseyin Cavid’in Şiirlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım 09.07.2014 Oku
18434 Bora Bayram Postmodernizm ve Eğitim 22.03.2014 Oku
18433 Latife Kırbaşoğlu Kılıç Postmodernizm ve Eğitim 22.03.2014 Oku
18121 Tuba Yalınkılıç Bir Dönemin İki Farklı Anlatımı - Kül Tigin Yazıtının Çince ve Türkçe Metinlerinin Karşılaştırması 17.12.2013 Oku
17214 Berdi Sarıyev Türkmen Sözlükleri ve Sözlükçülüğü Üzerine Yapılan Araştırmalar Hakkında 26.03.2013 Oku
15313 Levent Alyap Türk Sanatının Kaynakları – (Kök) Türk Tipografisi, Hayvan Figürleri ve Alp Figürleri

Yorumlamaları
21.06.2012 Oku
18765 Erol Sakallı Türkçe Popüler Kültür 11.07.2014 Oku
19518 Hakan İskender-Fadime Yiğit-Rukiye Bektaş Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 30.03.2015 Oku
[ 1 2 3 4 ]