Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
19470 Gonca Gökalp Alpaslan Cengiz Aytmatov’un Dişi Kurdun Rüyaları Romanında Doğal Denge ve Hayvan Zihni 23.03.2015 Oku
19469 Sedat Şahin Almanya'da Ünlü ve Yalnız Bir Şair: Hasan Özdemir 23.03.2015 Oku
19468 Asuman Gökhan Sadık Hidayet'in "Goceste Dej" Öyküsü Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme 23.03.2015 Oku
19467 Erkan Zengin Mekan Kuramı Çerçevesinde Yade Kara'nın Eseri Selam Berlin 23.03.2015 Oku
19466 Emine Yarar Koşul Tümcelerinde Ne Soru Sözcükleri 23.03.2015 Oku
19465 Gonca Gökalp Alpaslan Şiirle Tarihin Kesişim Noktasında Gülten Akın’ın Celâliler Destanı 23.03.2015 Oku
19400 Ünal Araç İslam Resminde Leylâ ve Mecnûn ve Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnûn Öyküsünün Resimli Örnekleri 23.02.2015 Oku
19399 Şükrü Halûk Akalın Türkçede Eksiltili Yapıdan Sözlükselleşme 20.02.2015 Oku
13166 Esin Sultan Oğuz Toplum Bilimlerinde Kültür Kavramı 20.03.2012 Oku
13165 Murat Kocaaslan Osmanlı Sarayı'nın Mahremi: Topkapı Sarayı Haremi'nin Sınır ve Yasakları 20.03.2012 Oku
10103 S. Dilek Yalçın Çelik Şinasi'nin Düzyazılarında Devrin Eğitim ve Kültür Anlayışına Bir Bakış 17.11.2011 Oku
10102 Esra Lüle Mert Türkçenin Sözvarlığı Açısından Eflatun Cem Güney'in Derleyip Yazdığı Masallar 17.11.2011 Oku
10101 Neslihan Kansu Yetkiner Çocuk Yazınındaki Dilsel ve Dil Ötesi Normlar Bağlamında Felaket Henry Serisinin

Türkçeye Çevirileri
17.11.2011 Oku
10100 Çetin Türkyılmaz Hegel'de Gerçekleşme Kavramı 17.11.2011 Oku
10099 Hacer Topaktaş Avrupa'nın Ortak Derdi Polonya Tahtı: Stanislaw August Poniatowski'nin Seçimi (1763-

1764)
17.11.2011 Oku
10098 Nurdan Küçükhasköylü Osmanlı Sarayında Ermeni Ressamlar: Manas Ailesi 17.11.2011 Oku
10097 Nahide Konak Ekonomik Küreselleşme ve Ulus-devlet: Kuramsal Yaklaşımlar 17.11.2011 Oku
10096 Selda Güner Onsekizinci Yüzyıl Şam'ına Dair Bazı Gözlemler 17.11.2011 Oku
10095 M. Barış Gümüşbaş Gerçekten "O Çekmecede Hiçbir Şey Yok" mu?: Oyun Olarak Yazınsal Metin 17.11.2011 Oku
10094 Nurten Birlik Godot'yu Beklerken: Epistemolojik Kategorilerin Sorunsallaştırılması 17.11.2011 Oku
9896 Gürcan Şevket Avcıoğlu Küresel Bilgi Teknolojilerinin Değerler Üzerindeki Etkisi 08.11.2011 Oku
3787 Ceyda Durutürk Törensel Tüketim, Sınıf ve Gelenek: Türkiye'deki Evlilik Törenlerine Sosyolojik Bir Bakış 08.08.2008 Oku
3786 Tunca Poyraz Tacoğlu Bağımsızlık Öncesi Süreçte Kosova'daki Türk Topluluğunun İncelenmesi 08.08.2008 Oku
3785 Onur Bilge Kula Oya Baydar Romanında "Ölüm Tapıncı" Eleştirisi ve Erkek Öldürümü Sorunsalı 08.08.2008 Oku
3784 Özge Öztekin Modern Türk Şiirinde Geleneği Yeniden Üreten Bir Şair: Nazım Hikmet ve Metinlerarasılık 08.08.2008 Oku
2946 Fahriye Gündoğdu II. Abdülhamit Dönemi Türk Basım Teknolojisi ve Modern Türk Basımcılığına Giriş 15.02.2008 Oku
2755 Turgay Yazar Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Devşirme Malzeme Kullanımı 21.01.2008 Oku
2754 Nermin Şaman Doğan Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Devşirme Malzeme Kullanımı 21.01.2008 Oku
2702 Aysu Erden Öyküde Bütüncül Düzeni (Schema) Oluşturan Olgulara ve Düşünsel Akımlara Dilbilgisel Yaklaşım:

Yöntem ve Uygulama
10.01.2008 Oku
2701 Işıl Özyıldırım Yasa Metinlerinde Ad Öbekleri ve İşlevleri Üzerine 10.01.2008 Oku
2700 Güray König The Passive in Turkish 10.01.2008 Oku
2699 Aysu Erden Televizyon Reklamlarında Türkçe: Önceden Belirlenmiş Bir Toplumsal Amaca Uygulanan Dile Örnek 10.01.2008 Oku
2698 Oya Külebi Türkçe'de Eksilti Tümceleri 10.01.2008 Oku
2697 Mine Mutlu İşgüven Şiir Dilinde İmge 10.01.2008 Oku
2696 Umay Günay Develi'li Seyrani'nin Rüya Motifinin Tahlili 09.01.2008 Oku
2693 Nevin Önberk Mehmet Akif'in Topluma Bakışı 09.01.2008 Oku
2692 Işıl Özyıldırım Tür Çözümlemesi: Yönelimler, Yöntem ve Sınırlamalar 09.01.2008 Oku
2691 Nuray Alagözlü Bir Söylem Türü Olarak Kahve Falına Yönelik Bir İnceleme: Kahve Falı ve İdeoloji 09.01.2008 Oku
2523 Işıl Özyıldırım Türkçe?de Köşe Yazılarının Bilişsel Yapıları 26.12.2007 Oku
2252 Yalçın İzbul Konuşma Dilinin Evrenceleriyle İlgili Üç Ek Öneri 22.11.2007 Oku
2167 Seyit Batta Uğurlu Nazlı Eray Öyküsünde Yazı, Serüven ve Yazar Beni 08.11.2007 Oku
2166 Evren Alpaslan Konuşma Dilinden Yazı Diline: Abecesel Çeviri - Yazı Tasarımı 08.11.2007 Oku
1831 Bahattin Şeker Yeşil Gece ve Gerçek 04.04.2007 Oku
1829 Cemal Sakallı Yazınlararası Biçem Alımlamaları (Vladimir Nabokov ve Oğuz Atay Örneğinde) 08.01.2007 Oku
1814 Oya Menteşe Cumhuriyetin 75. Yılında Kadın Yazınından Ornekler: Erendiz Atasü, Mina Urgan, Şadan

Karadeniz
15.01.2007 Oku
1800 Gülhinal Gülmez Nezihe Meriç?in ?Suskun Ezgisi? Öyküsünde İç-Söylem Biçimleri 08.01.2007 Oku
1796 G. Gonca Gökalp Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser 08.01.2007 Oku
1795 G. Gonca Gökalp Masaldan Romana Uzanan Çizgi: Masal ile Roman Arasındaki Ortaklıklar Üzerine Kuramsal Bir

Deneme
08.01.2007 Oku
1794 G. Gonca Gökalp Cumhuriyet dönemi Türk şiiri ve Behçet Necatigil 06.01.2007 Oku
1785 Robert P. Finn The Poet Dissillusioned: Halit Ziya Uşaklıgil's Mai ve Siyah 09.04.2007 Oku
1781 Aysu Erden Çözümleyici Yazın Eleştirisi Işığında Bir Yaşar Kemal Hikayesi: Süpürge 07.01.2007 Oku
1780 Bilge Ercilasun Mehmet Akif'in Şiirlerinde Kadın ve Aile Temi 09.04.2007 Oku
1779 Bilge Ercilasun Kuruluş Devrini Konu Alan Romanlar Üzerine 06.01.2007 Oku
1776 Abide Doğan Ümit Yaşar Oğuzcan?ın Şiir Dünyası 06.01.2007 Oku
1769 Danuta Chmielowska Tanzimat Yazarlarından Nabi-zade Nazım'ın Zehra Adlı Eserinde Geleneksel ve Sosyal

Değişiklikler
09.04.2007 Oku
1685 Güray König Türkçede Çatı 07.01.2007 Oku
1594 Umay Günay Application of Proop's Morphological Analysis to Turkish Folktales 09.04.2007 Oku
1449 Umay Günay Türk Halk Kültürü Motif İndeksi'ne Doğru: Kitap Tanıtımı 08.01.2007 Oku
1403 Özkul Çobanoğlu Sözlü Kültürden Yazılı Kültür Ortamına Geçiş Bağlamında Erken Dönem Osmanlı Tarihlerinden

Aşıkpaşazade'nin Epik Karakteri Üzerine Tespitler
08.01.2007 Oku
1249 Umay Günay Aşık Veysel ve Aşık Tarzı Şiir Geleneği 08.01.2007 Oku
1201 Bülent Yılmaz Toplumsal İletişim ve Kütüphane 25.01.2007 Oku
1200 Bülent Yılmaz Bilgi-Toplum İlişkisi ve Türkiye 10.01.2007 Oku
1198 Süleyman Yıldız Kültürün Küreselleşmesi ve Toplumsal Boyutta Medya Etkinliğine Yansımaları 08.05.2007 Oku
1184 Fahri Unan İstanbul'un Fethi, Fatih Külliyesi ve İmparatorluk 13.04.2007 Oku
1183 Demet Ulusoy Sanat Sosyolojisinde Temel Yaklaşımlar 11.01.2007 Oku
1182 Nazan Uçak Sosyal ve İnsanbilimleri Alanlarında Bilgi Gereksinimi ve Kullanımı 25.01.2007 Oku
1175 Harun Tepe Türkiye'de Etik Çalışmaları 12.01.2007 Oku
1174 Pelin Şahin Tekinalp Tuvallerde Yıldız Sarayı 16.04.2007 Oku
1163 Ayten Sezer Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Misyonerlerin Türkiye'deki Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri 13.04.2007 Oku
1138 Metin Özbek Cumhuriyetle Başlayan Antropoloji 12.01.2007 Oku
[ 1 2 ]