Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
163 Abdulhaluk Çay Azerbaycan'da Milli Edebiyatın Doğuşu ve Gelişmesi 13.04.2007 Oku
921 Abdurrahman Güzel Minbername ve Salatname 09.04.2007 Oku
1776 Abide Doğan Ümit Yaşar Oğuzcan?ın Şiir Dünyası 06.01.2007 Oku
1052 Abide Doğan Türk Tiyatrosunda Hurrem Sultan 15.01.2007 Oku
569 Abide Doğan Yabancıların Türkçeyi Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler ve Yaptıkları Bazı Hatalar 18.01.2007 Oku
19468 Asuman Gökhan Sadık Hidayet'in "Goceste Dej" Öyküsü Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme 23.03.2015 Oku
2702 Aysu Erden Öyküde Bütüncül Düzeni (Schema) Oluşturan Olgulara ve Düşünsel Akımlara Dilbilgisel Yaklaşım:

Yöntem ve Uygulama
10.01.2008 Oku
2699 Aysu Erden Televizyon Reklamlarında Türkçe: Önceden Belirlenmiş Bir Toplumsal Amaca Uygulanan Dile Örnek 10.01.2008 Oku
1781 Aysu Erden Çözümleyici Yazın Eleştirisi Işığında Bir Yaşar Kemal Hikayesi: Süpürge 07.01.2007 Oku
579 Aysu Erden Anlatı Metinlerinde Bilgisel Yapıdan Sözdizimsel-Biçimbirimsel Yapıya, Konudan Özneye Geçiş

Olgusu ve Adların Kavram Alanı Üzerine
24.05.2007 Oku
178 Aysu Erden Azeri Türkçesinin Geçmişine ve Sözdizimi Özelliklerine Kısa Bir Bakış 05.01.2007 Oku
625 Ayşe Eziler Kıran Semiyoloji ve Semiyotik 05.01.2007 Oku
150 Ayşegül Aydıngün Kırım Tatarlarının Ana Vatana Dönüşü ve Kültürel Canlanma Sürecinde Dil ve Eğitimi 25.01.2007 Oku
1163 Ayten Sezer Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Misyonerlerin Türkiye'deki Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri 13.04.2007 Oku
1831 Bahattin Şeker Yeşil Gece ve Gerçek 04.04.2007 Oku
1780 Bilge Ercilasun Mehmet Akif'in Şiirlerinde Kadın ve Aile Temi 09.04.2007 Oku
1779 Bilge Ercilasun Kuruluş Devrini Konu Alan Romanlar Üzerine 06.01.2007 Oku
124 Bilge Yavuz Fransız Gözüyle Atatürk Devrimi Uzerine Genel Değerlendirmeler 11.01.2007 Oku
1201 Bülent Yılmaz Toplumsal İletişim ve Kütüphane 25.01.2007 Oku
1200 Bülent Yılmaz Bilgi-Toplum İlişkisi ve Türkiye 10.01.2007 Oku
1035 Cahit Bilim İlk Türk Bilim Akademisi: Encümen-i Daniş 18.01.2007 Oku
1083 Cemal Güzel Platon'un Bilgi Görüşü 13.04.2007 Oku
1082 Cemal Güzel Aristoteles?te Bilgi, Bilim, Bilgide Kesinlik 12.01.2007 Oku
78 Cemal Kurnaz Ahmet Talat Onay'ın Kurtuluş Savaşı ve Atatürk ile İlgili Şiirleri 11.01.2007 Oku
1829 Cemal Sakallı Yazınlararası Biçem Alımlamaları (Vladimir Nabokov ve Oğuz Atay Örneğinde) 08.01.2007 Oku
677 Cemal Sakallı Göstergebilimsel Yaklaşım Yazınsal Alanda Ne Denli İşlevselleşebilir? 09.04.2007 Oku
3787 Ceyda Durutürk Törensel Tüketim, Sınıf ve Gelenek: Türkiye'deki Evlilik Törenlerine Sosyolojik Bir Bakış 08.08.2008 Oku
10100 Çetin Türkyılmaz Hegel'de Gerçekleşme Kavramı 17.11.2011 Oku
1769 Danuta Chmielowska Tanzimat Yazarlarından Nabi-zade Nazım'ın Zehra Adlı Eserinde Geleneksel ve Sosyal

Değişiklikler
09.04.2007 Oku
1183 Demet Ulusoy Sanat Sosyolojisinde Temel Yaklaşımlar 11.01.2007 Oku
261 Dursun Yıldırım Azerbaycan Âşık Şairleri ve Şiirlerinden Örnekler I 18.01.2007 Oku
19466 Emine Yarar Koşul Tümcelerinde Ne Soru Sözcükleri 23.03.2015 Oku
85 Ergun Özbudun Atatürkçü Düşünce Sisteminin Demokrasiye Yönelik Niteliği 11.01.2007 Oku
19467 Erkan Zengin Mekan Kuramı Çerçevesinde Yade Kara'nın Eseri Selam Berlin 23.03.2015 Oku
13166 Esin Sultan Oğuz Toplum Bilimlerinde Kültür Kavramı 20.03.2012 Oku
10102 Esra Lüle Mert Türkçenin Sözvarlığı Açısından Eflatun Cem Güney'in Derleyip Yazdığı Masallar 17.11.2011 Oku
2166 Evren Alpaslan Konuşma Dilinden Yazı Diline: Abecesel Çeviri - Yazı Tasarımı 08.11.2007 Oku
1184 Fahri Unan İstanbul'un Fethi, Fatih Külliyesi ve İmparatorluk 13.04.2007 Oku
2946 Fahriye Gündoğdu II. Abdülhamit Dönemi Türk Basım Teknolojisi ve Modern Türk Basımcılığına Giriş 15.02.2008 Oku
728 Faruk Yücel Türkiye?nin Aydınlanma Sürecinde Çevirinin Rolü 08.05.2007 Oku
980 Fatma Acun Muhteva Analizi Metodu ve Cumhuriyet Tarihi Araştırmalarında Kullanımı 13.04.2007 Oku
614 Firdevs Karahan Biçembilim ve Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bağlamında Dedikodu Sütunlarına Yönelik Bir

İnceleme
09.04.2007 Oku
1796 G. Gonca Gökalp Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser 08.01.2007 Oku
1795 G. Gonca Gökalp Masaldan Romana Uzanan Çizgi: Masal ile Roman Arasındaki Ortaklıklar Üzerine Kuramsal Bir

Deneme
08.01.2007 Oku
1794 G. Gonca Gökalp Cumhuriyet dönemi Türk şiiri ve Behçet Necatigil 06.01.2007 Oku
19470 Gonca Gökalp Alpaslan Cengiz Aytmatov’un Dişi Kurdun Rüyaları Romanında Doğal Denge ve Hayvan Zihni 23.03.2015 Oku
19465 Gonca Gökalp Alpaslan Şiirle Tarihin Kesişim Noktasında Gülten Akın’ın Celâliler Destanı 23.03.2015 Oku
1800 Gülhinal Gülmez Nezihe Meriç?in ?Suskun Ezgisi? Öyküsünde İç-Söylem Biçimleri 08.01.2007 Oku
1105 Gümeç Karamuk Modern Demokrasinin Batı'daki Düşünce Temellerine Genel Bir Bakış 13.04.2007 Oku
2700 Güray König The Passive in Turkish 10.01.2008 Oku
1685 Güray König Türkçede Çatı 07.01.2007 Oku
638 Güray König Toplum Dilbilimin Tarihsel Dilbilime Katkıları 08.01.2007 Oku
9896 Gürcan Şevket Avcıoğlu Küresel Bilgi Teknolojilerinin Değerler Üzerindeki Etkisi 08.11.2011 Oku
10099 Hacer Topaktaş Avrupa'nın Ortak Derdi Polonya Tahtı: Stanislaw August Poniatowski'nin Seçimi (1763-

1764)
17.11.2011 Oku
1175 Harun Tepe Türkiye'de Etik Çalışmaları 12.01.2007 Oku
1123 Hüseyin Memişoğlu Bulgaristan Türklerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı 13.04.2007 Oku
603 Işıl İnce Reklam Diline Dilbilimsel Bir Bakış 05.01.2007 Oku
2701 Işıl Özyıldırım Yasa Metinlerinde Ad Öbekleri ve İşlevleri Üzerine 10.01.2008 Oku
2692 Işıl Özyıldırım Tür Çözümlemesi: Yönelimler, Yöntem ve Sınırlamalar 09.01.2008 Oku
2523 Işıl Özyıldırım Türkçe?de Köşe Yazılarının Bilişsel Yapıları 26.12.2007 Oku
668 Işıl Özyıldırım Hukuk Diline Bir Örnek: Sözleşmeler 22.01.2007 Oku
531 İsmail Boztaş Çeviri, Çevirmen, Dilbilim İlişkisi, Çeviride Eşdeğerlik ve Kayıplar 23.01.2007 Oku
1045 M. Abdulhaluk Çay Anadolu Selçukluları'nda Medreseler: Medreseler Hakkında Genel Bilgiler 13.04.2007 Oku
10095 M. Barış Gümüşbaş Gerçekten "O Çekmecede Hiçbir Şey Yok" mu?: Oyun Olarak Yazınsal Metin 17.11.2011 Oku
57 M. Murat Hatiboğlu Cumhuriyet'in 75. Yılında Kemalizm ve Türkiye Üzerine Düşünceler 13.04.2007 Oku
546 Meltem Çeliktaş Dili Dillendiren İnsan 27.02.2007 Oku
1138 Metin Özbek Cumhuriyetle Başlayan Antropoloji 12.01.2007 Oku
2697 Mine Mutlu İşgüven Şiir Dilinde İmge 10.01.2008 Oku
13165 Murat Kocaaslan Osmanlı Sarayı'nın Mahremi: Topkapı Sarayı Haremi'nin Sınır ve Yasakları 20.03.2012 Oku
1080 Mustafa Günay Cumhuriyetin Felsefi Söylemi: Gökberk ve Mengüşoğlu 12.01.2007 Oku
[ 1 2 ]