Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
1054 Nermin Şaman Doğan Kültürel Etkileşim Üzerine: Karamanoğulları - Memluklu Sanatı 01.03.2007 Oku
1053 Nermin Şaman Doğan Bezemeye Bakış: Anadolu'da İlhanlı İzleri 01.03.2007 Oku
1831 Bahattin Şeker Yeşil Gece ve Gerçek 04.04.2007 Oku
537 Nalan Büyükkantarcıoğlu An Analysis of Turkish Interjections in the Context of Reactive Idea Framing 04.04.2007 Oku
625 Ayşe Eziler Kıran Semiyoloji ve Semiyotik 05.01.2007 Oku
623 Zeynel Kıran Dilbilim ve Temel İlkeleri 05.01.2007 Oku
603 Işıl İnce Reklam Diline Dilbilimsel Bir Bakış 05.01.2007 Oku
536 Nalan Büyükkantarcıoğlu Türkçe Sözcük Biçimlenmesinde Düzlemler ve Türetmeler 05.01.2007 Oku
178 Aysu Erden Azeri Türkçesinin Geçmişine ve Sözdizimi Özelliklerine Kısa Bir Bakış 05.01.2007 Oku
1794 G. Gonca Gökalp Cumhuriyet dönemi Türk şiiri ve Behçet Necatigil 06.01.2007 Oku
1779 Bilge Ercilasun Kuruluş Devrini Konu Alan Romanlar Üzerine 06.01.2007 Oku
1776 Abide Doğan Ümit Yaşar Oğuzcan?ın Şiir Dünyası 06.01.2007 Oku
1781 Aysu Erden Çözümleyici Yazın Eleştirisi Işığında Bir Yaşar Kemal Hikayesi: Süpürge 07.01.2007 Oku
1685 Güray König Türkçede Çatı 07.01.2007 Oku
667 Ünsal Özünlü Functional Notions of Turkish Verbal Adjectives in Adjective Constructions 07.01.2007 Oku
624 Zeynel Kıran Dizgeden (Sistem) Yapıya 07.01.2007 Oku
1829 Cemal Sakallı Yazınlararası Biçem Alımlamaları (Vladimir Nabokov ve Oğuz Atay Örneğinde) 08.01.2007 Oku
1800 Gülhinal Gülmez Nezihe Meriç?in ?Suskun Ezgisi? Öyküsünde İç-Söylem Biçimleri 08.01.2007 Oku
1796 G. Gonca Gökalp Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser 08.01.2007 Oku
1795 G. Gonca Gökalp Masaldan Romana Uzanan Çizgi: Masal ile Roman Arasındaki Ortaklıklar Üzerine Kuramsal Bir

Deneme
08.01.2007 Oku
1449 Umay Günay Türk Halk Kültürü Motif İndeksi'ne Doğru: Kitap Tanıtımı 08.01.2007 Oku
1403 Özkul Çobanoğlu Sözlü Kültürden Yazılı Kültür Ortamına Geçiş Bağlamında Erken Dönem Osmanlı Tarihlerinden

Aşıkpaşazade'nin Epik Karakteri Üzerine Tespitler
08.01.2007 Oku
1249 Umay Günay Aşık Veysel ve Aşık Tarzı Şiir Geleneği 08.01.2007 Oku
922 Osman Horata Mevlana ve Divan Şairleri 08.01.2007 Oku
638 Güray König Toplum Dilbilimin Tarihsel Dilbilime Katkıları 08.01.2007 Oku
164 Ülkü Çelik Türkmencede Sayılar 08.01.2007 Oku
1198 Süleyman Yıldız Kültürün Küreselleşmesi ve Toplumsal Boyutta Medya Etkinliğine Yansımaları 08.05.2007 Oku
991 Serpil Altuntek Kültür ve Zihin: Goodenough, Levi-Strauss ve Geertz 08.05.2007 Oku
728 Faruk Yücel Türkiye?nin Aydınlanma Sürecinde Çevirinin Rolü 08.05.2007 Oku
176 Süer Eker Ekstra Küçük Bir Dil Olarak Romanya ?Tatar Türkçesi? 08.05.2007 Oku
3787 Ceyda Durutürk Törensel Tüketim, Sınıf ve Gelenek: Türkiye'deki Evlilik Törenlerine Sosyolojik Bir Bakış 08.08.2008 Oku
3786 Tunca Poyraz Tacoğlu Bağımsızlık Öncesi Süreçte Kosova'daki Türk Topluluğunun İncelenmesi 08.08.2008 Oku
3785 Onur Bilge Kula Oya Baydar Romanında "Ölüm Tapıncı" Eleştirisi ve Erkek Öldürümü Sorunsalı 08.08.2008 Oku
3784 Özge Öztekin Modern Türk Şiirinde Geleneği Yeniden Üreten Bir Şair: Nazım Hikmet ve Metinlerarasılık 08.08.2008 Oku
2167 Seyit Batta Uğurlu Nazlı Eray Öyküsünde Yazı, Serüven ve Yazar Beni 08.11.2007 Oku
2166 Evren Alpaslan Konuşma Dilinden Yazı Diline: Abecesel Çeviri - Yazı Tasarımı 08.11.2007 Oku
9896 Gürcan Şevket Avcıoğlu Küresel Bilgi Teknolojilerinin Değerler Üzerindeki Etkisi 08.11.2011 Oku
2696 Umay Günay Develi'li Seyrani'nin Rüya Motifinin Tahlili 09.01.2008 Oku
2693 Nevin Önberk Mehmet Akif'in Topluma Bakışı 09.01.2008 Oku
2692 Işıl Özyıldırım Tür Çözümlemesi: Yönelimler, Yöntem ve Sınırlamalar 09.01.2008 Oku
2691 Nuray Alagözlü Bir Söylem Türü Olarak Kahve Falına Yönelik Bir İnceleme: Kahve Falı ve İdeoloji 09.01.2008 Oku
1785 Robert P. Finn The Poet Dissillusioned: Halit Ziya Uşaklıgil's Mai ve Siyah 09.04.2007 Oku
1780 Bilge Ercilasun Mehmet Akif'in Şiirlerinde Kadın ve Aile Temi 09.04.2007 Oku
1769 Danuta Chmielowska Tanzimat Yazarlarından Nabi-zade Nazım'ın Zehra Adlı Eserinde Geleneksel ve Sosyal

Değişiklikler
09.04.2007 Oku
1594 Umay Günay Application of Proop's Morphological Analysis to Turkish Folktales 09.04.2007 Oku
924 Osman Horata Nedim-i Kadim Hayatı, Sanatı ve Eseri 09.04.2007 Oku
923 Osman Horata XV. Yüzyıl Şairlerinden Cemali'nin Hayatı ve Eserleri 09.04.2007 Oku
921 Abdurrahman Güzel Minbername ve Salatname 09.04.2007 Oku
677 Cemal Sakallı Göstergebilimsel Yaklaşım Yazınsal Alanda Ne Denli İşlevselleşebilir? 09.04.2007 Oku
676 Onur Bilge Kula Göstergebilimsel Yaklaşım Yazınsal Alanda Ne Denli İşlevselleşebilir? 09.04.2007 Oku
614 Firdevs Karahan Biçembilim ve Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bağlamında Dedikodu Sütunlarına Yönelik Bir

İnceleme
09.04.2007 Oku
1200 Bülent Yılmaz Bilgi-Toplum İlişkisi ve Türkiye 10.01.2007 Oku
2702 Aysu Erden Öyküde Bütüncül Düzeni (Schema) Oluşturan Olgulara ve Düşünsel Akımlara Dilbilgisel Yaklaşım:

Yöntem ve Uygulama
10.01.2008 Oku
2701 Işıl Özyıldırım Yasa Metinlerinde Ad Öbekleri ve İşlevleri Üzerine 10.01.2008 Oku
2700 Güray König The Passive in Turkish 10.01.2008 Oku
2699 Aysu Erden Televizyon Reklamlarında Türkçe: Önceden Belirlenmiş Bir Toplumsal Amaca Uygulanan Dile Örnek 10.01.2008 Oku
2698 Oya Külebi Türkçe'de Eksilti Tümceleri 10.01.2008 Oku
2697 Mine Mutlu İşgüven Şiir Dilinde İmge 10.01.2008 Oku
1089 Sevgi İyi Yüzyılımızda İki Antropoloji Anlayışı Heidegger ve Mengüşoğlu 10.04.2007 Oku
612 Semiramis Kantel Dilde Yerdeşlik Sorunsalı Üzerine 10.04.2007 Oku
515 R. Levent Aysever Kratylos: Adların Doğruluğu ve Bilgi 10.04.2007 Oku
1183 Demet Ulusoy Sanat Sosyolojisinde Temel Yaklaşımlar 11.01.2007 Oku
124 Bilge Yavuz Fransız Gözüyle Atatürk Devrimi Uzerine Genel Değerlendirmeler 11.01.2007 Oku
87 Yekta Güngör Özden Cumhuriyeti Korumalı ve Her Yönden Gerçek Kılmalıyız 11.01.2007 Oku
85 Ergun Özbudun Atatürkçü Düşünce Sisteminin Demokrasiye Yönelik Niteliği 11.01.2007 Oku
78 Cemal Kurnaz Ahmet Talat Onay'ın Kurtuluş Savaşı ve Atatürk ile İlgili Şiirleri 11.01.2007 Oku
1175 Harun Tepe Türkiye'de Etik Çalışmaları 12.01.2007 Oku
1138 Metin Özbek Cumhuriyetle Başlayan Antropoloji 12.01.2007 Oku
1082 Cemal Güzel Aristoteles?te Bilgi, Bilim, Bilgide Kesinlik 12.01.2007 Oku
1080 Mustafa Günay Cumhuriyetin Felsefi Söylemi: Gökberk ve Mengüşoğlu 12.01.2007 Oku
[ 1 2 ]