Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
163 Abdulhaluk Çay Azerbaycan'da Milli Edebiyatın Doğuşu ve Gelişmesi 13.04.2007 Oku
940 Tulga Ocak Nef'i İçin Söylenmiş Bir Hiciv Beyti Üzerine 18.01.2007 Oku
1031 Tuncer Baykara 93 Harbi'nden Önce ve Sonra Anadolu 16.04.2007 Oku
2946 Fahriye Gündoğdu II. Abdülhamit Dönemi Türk Basım Teknolojisi ve Modern Türk Basımcılığına Giriş 15.02.2008 Oku
1685 Güray König Türkçede Çatı 07.01.2007 Oku
2252 Yalçın İzbul Konuşma Dilinin Evrenceleriyle İlgili Üç Ek Öneri 22.11.2007 Oku
624 Zeynel Kıran Dizgeden (Sistem) Yapıya 07.01.2007 Oku
1045 M. Abdulhaluk Çay Anadolu Selçukluları'nda Medreseler: Medreseler Hakkında Genel Bilgiler 13.04.2007 Oku
1091 Özkan İzgi Çin ile Batı Arasındaki İpek Yolları (8. Yüzyıla Kadar) 13.04.2007 Oku
1785 Robert P. Finn The Poet Dissillusioned: Halit Ziya Uşaklıgil's Mai ve Siyah 09.04.2007 Oku
921 Abdurrahman Güzel Minbername ve Salatname 09.04.2007 Oku
261 Dursun Yıldırım Azerbaycan Âşık Şairleri ve Şiirlerinden Örnekler I 18.01.2007 Oku
1136 Rıfat Önsoy Tanzimat Dönemi Sanayileşme Politikası 1839-1876 18.01.2007 Oku
1449 Umay Günay Türk Halk Kültürü Motif İndeksi'ne Doğru: Kitap Tanıtımı 08.01.2007 Oku
667 Ünsal Özünlü Functional Notions of Turkish Verbal Adjectives in Adjective Constructions 07.01.2007 Oku
623 Zeynel Kıran Dilbilim ve Temel İlkeleri 05.01.2007 Oku
78 Cemal Kurnaz Ahmet Talat Onay'ın Kurtuluş Savaşı ve Atatürk ile İlgili Şiirleri 11.01.2007 Oku
2700 Güray König The Passive in Turkish 10.01.2008 Oku
2696 Umay Günay Develi'li Seyrani'nin Rüya Motifinin Tahlili 09.01.2008 Oku
178 Aysu Erden Azeri Türkçesinin Geçmişine ve Sözdizimi Özelliklerine Kısa Bir Bakış 05.01.2007 Oku
1035 Cahit Bilim İlk Türk Bilim Akademisi: Encümen-i Daniş 18.01.2007 Oku
638 Güray König Toplum Dilbilimin Tarihsel Dilbilime Katkıları 08.01.2007 Oku
941 Tulga Ocak Ölümünün 350. Yılında Nef'i 18.01.2007 Oku
85 Ergun Özbudun Atatürkçü Düşünce Sisteminin Demokrasiye Yönelik Niteliği 11.01.2007 Oku
1105 Gümeç Karamuk Modern Demokrasinin Batı'daki Düşünce Temellerine Genel Bir Bakış 13.04.2007 Oku
625 Ayşe Eziler Kıran Semiyoloji ve Semiyotik 05.01.2007 Oku
612 Semiramis Kantel Dilde Yerdeşlik Sorunsalı Üzerine 10.04.2007 Oku
1780 Bilge Ercilasun Mehmet Akif'in Şiirlerinde Kadın ve Aile Temi 09.04.2007 Oku
2693 Nevin Önberk Mehmet Akif'in Topluma Bakışı 09.01.2008 Oku
924 Osman Horata Nedim-i Kadim Hayatı, Sanatı ve Eseri 09.04.2007 Oku
1769 Danuta Chmielowska Tanzimat Yazarlarından Nabi-zade Nazım'ın Zehra Adlı Eserinde Geleneksel ve Sosyal

Değişiklikler
09.04.2007 Oku
569 Abide Doğan Yabancıların Türkçeyi Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler ve Yaptıkları Bazı Hatalar 18.01.2007 Oku
2699 Aysu Erden Televizyon Reklamlarında Türkçe: Önceden Belirlenmiş Bir Toplumsal Amaca Uygulanan Dile Örnek 10.01.2008 Oku
1067 Orhan Gökçe Kitle Haberleşme Araçlarının Etkileri ve Teori Sorunu 25.01.2007 Oku
641 Oya Külebi Kadın Hakları Konusuna Toplumdilbilim Açısından Bir Yaklaşım 27.02.2007 Oku
1066 Orhan Gökçe İçerik Çözümlemesinin Sosyal Bilimlerdeki Yeri ve Önemi 25.01.2007 Oku
2698 Oya Külebi Türkçe'de Eksilti Tümceleri 10.01.2008 Oku
923 Osman Horata XV. Yüzyıl Şairlerinden Cemali'nin Hayatı ve Eserleri 09.04.2007 Oku
990 Serpil Altuntek Osmanlı İmparatorluğu ve Japonya'daki Yenileşme Hareketleri Üzerine Bir Karşılaştırma 12.01.2007 Oku
1781 Aysu Erden Çözümleyici Yazın Eleştirisi Işığında Bir Yaşar Kemal Hikayesi: Süpürge 07.01.2007 Oku
1183 Demet Ulusoy Sanat Sosyolojisinde Temel Yaklaşımlar 11.01.2007 Oku
1794 G. Gonca Gökalp Cumhuriyet dönemi Türk şiiri ve Behçet Necatigil 06.01.2007 Oku
1123 Hüseyin Memişoğlu Bulgaristan Türklerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı 13.04.2007 Oku
603 Işıl İnce Reklam Diline Dilbilimsel Bir Bakış 05.01.2007 Oku
989 Serpil Altuntek İlk Türk Matbaasının Kuruluşu ve İbrahim Müteferrika 12.01.2007 Oku
1249 Umay Günay Aşık Veysel ve Aşık Tarzı Şiir Geleneği 08.01.2007 Oku
531 İsmail Boztaş Çeviri, Çevirmen, Dilbilim İlişkisi, Çeviride Eşdeğerlik ve Kayıplar 23.01.2007 Oku
164 Ülkü Çelik Türkmencede Sayılar 08.01.2007 Oku
1594 Umay Günay Application of Proop's Morphological Analysis to Turkish Folktales 09.04.2007 Oku
2697 Mine Mutlu İşgüven Şiir Dilinde İmge 10.01.2008 Oku
1063 Temuçin F. Ertan Osmanlı Devleti'nde Anayasalı Rejime Geçiş (1876 Kanun-i Esasi'si) 13.04.2007 Oku
1795 G. Gonca Gökalp Masaldan Romana Uzanan Çizgi: Masal ile Roman Arasındaki Ortaklıklar Üzerine Kuramsal Bir

Deneme
08.01.2007 Oku
579 Aysu Erden Anlatı Metinlerinde Bilgisel Yapıdan Sözdizimsel-Biçimbirimsel Yapıya, Konudan Özneye Geçiş

Olgusu ve Adların Kavram Alanı Üzerine
24.05.2007 Oku
2702 Aysu Erden Öyküde Bütüncül Düzeni (Schema) Oluşturan Olgulara ve Düşünsel Akımlara Dilbilgisel Yaklaşım:

Yöntem ve Uygulama
10.01.2008 Oku
1175 Harun Tepe Türkiye'de Etik Çalışmaları 12.01.2007 Oku
1182 Nazan Uçak Sosyal ve İnsanbilimleri Alanlarında Bilgi Gereksinimi ve Kullanımı 25.01.2007 Oku
1090 Sevgi İyi Aydın Bir Düşünür/Aydınlatan Bir Söylem: Betül Çotuksöken 13.04.2007 Oku
668 Işıl Özyıldırım Hukuk Diline Bir Örnek: Sözleşmeler 22.01.2007 Oku
536 Nalan Büyükkantarcıoğlu Türkçe Sözcük Biçimlenmesinde Düzlemler ve Türetmeler 05.01.2007 Oku
546 Meltem Çeliktaş Dili Dillendiren İnsan 27.02.2007 Oku
1089 Sevgi İyi Yüzyılımızda İki Antropoloji Anlayışı Heidegger ve Mengüşoğlu 10.04.2007 Oku
2701 Işıl Özyıldırım Yasa Metinlerinde Ad Öbekleri ve İşlevleri Üzerine 10.01.2008 Oku
2692 Işıl Özyıldırım Tür Çözümlemesi: Yönelimler, Yöntem ve Sınırlamalar 09.01.2008 Oku
1118 Serap Kurbanoğlu WWW Bilgi Kaynaklarının Değerlendirilmesi 25.01.2007 Oku
1200 Bülent Yılmaz Bilgi-Toplum İlişkisi ve Türkiye 10.01.2007 Oku
515 R. Levent Aysever Kratylos: Adların Doğruluğu ve Bilgi 10.04.2007 Oku
1776 Abide Doğan Ümit Yaşar Oğuzcan?ın Şiir Dünyası 06.01.2007 Oku
1082 Cemal Güzel Aristoteles?te Bilgi, Bilim, Bilgide Kesinlik 12.01.2007 Oku
1053 Nermin Şaman Doğan Bezemeye Bakış: Anadolu'da İlhanlı İzleri 01.03.2007 Oku
1201 Bülent Yılmaz Toplumsal İletişim ve Kütüphane 25.01.2007 Oku
[ 1 2 ]