Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
57 M. Murat Hatiboğlu Cumhuriyet'in 75. Yılında Kemalizm ve Türkiye Üzerine Düşünceler 13.04.2007 Oku
78 Cemal Kurnaz Ahmet Talat Onay'ın Kurtuluş Savaşı ve Atatürk ile İlgili Şiirleri 11.01.2007 Oku
85 Ergun Özbudun Atatürkçü Düşünce Sisteminin Demokrasiye Yönelik Niteliği 11.01.2007 Oku
87 Yekta Güngör Özden Cumhuriyeti Korumalı ve Her Yönden Gerçek Kılmalıyız 11.01.2007 Oku
124 Bilge Yavuz Fransız Gözüyle Atatürk Devrimi Uzerine Genel Değerlendirmeler 11.01.2007 Oku
150 Ayşegül Aydıngün Kırım Tatarlarının Ana Vatana Dönüşü ve Kültürel Canlanma Sürecinde Dil ve Eğitimi 25.01.2007 Oku
163 Abdulhaluk Çay Azerbaycan'da Milli Edebiyatın Doğuşu ve Gelişmesi 13.04.2007 Oku
164 Ülkü Çelik Türkmencede Sayılar 08.01.2007 Oku
176 Süer Eker Ekstra Küçük Bir Dil Olarak Romanya ?Tatar Türkçesi? 08.05.2007 Oku
178 Aysu Erden Azeri Türkçesinin Geçmişine ve Sözdizimi Özelliklerine Kısa Bir Bakış 05.01.2007 Oku
261 Dursun Yıldırım Azerbaycan Âşık Şairleri ve Şiirlerinden Örnekler I 18.01.2007 Oku
513 R. Levent Aysever Dil Felsefesinin Geleceğine Bir Bakış 12.01.2007 Oku
515 R. Levent Aysever Kratylos: Adların Doğruluğu ve Bilgi 10.04.2007 Oku
531 İsmail Boztaş Çeviri, Çevirmen, Dilbilim İlişkisi, Çeviride Eşdeğerlik ve Kayıplar 23.01.2007 Oku
536 Nalan Büyükkantarcıoğlu Türkçe Sözcük Biçimlenmesinde Düzlemler ve Türetmeler 05.01.2007 Oku
537 Nalan Büyükkantarcıoğlu An Analysis of Turkish Interjections in the Context of Reactive Idea Framing 04.04.2007 Oku
546 Meltem Çeliktaş Dili Dillendiren İnsan 27.02.2007 Oku
569 Abide Doğan Yabancıların Türkçeyi Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler ve Yaptıkları Bazı Hatalar 18.01.2007 Oku
579 Aysu Erden Anlatı Metinlerinde Bilgisel Yapıdan Sözdizimsel-Biçimbirimsel Yapıya, Konudan Özneye Geçiş

Olgusu ve Adların Kavram Alanı Üzerine
24.05.2007 Oku
603 Işıl İnce Reklam Diline Dilbilimsel Bir Bakış 05.01.2007 Oku
612 Semiramis Kantel Dilde Yerdeşlik Sorunsalı Üzerine 10.04.2007 Oku
614 Firdevs Karahan Biçembilim ve Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bağlamında Dedikodu Sütunlarına Yönelik Bir

İnceleme
09.04.2007 Oku
623 Zeynel Kıran Dilbilim ve Temel İlkeleri 05.01.2007 Oku
624 Zeynel Kıran Dizgeden (Sistem) Yapıya 07.01.2007 Oku
625 Ayşe Eziler Kıran Semiyoloji ve Semiyotik 05.01.2007 Oku
638 Güray König Toplum Dilbilimin Tarihsel Dilbilime Katkıları 08.01.2007 Oku
641 Oya Külebi Kadın Hakları Konusuna Toplumdilbilim Açısından Bir Yaklaşım 27.02.2007 Oku
667 Ünsal Özünlü Functional Notions of Turkish Verbal Adjectives in Adjective Constructions 07.01.2007 Oku
668 Işıl Özyıldırım Hukuk Diline Bir Örnek: Sözleşmeler 22.01.2007 Oku
676 Onur Bilge Kula Göstergebilimsel Yaklaşım Yazınsal Alanda Ne Denli İşlevselleşebilir? 09.04.2007 Oku
677 Cemal Sakallı Göstergebilimsel Yaklaşım Yazınsal Alanda Ne Denli İşlevselleşebilir? 09.04.2007 Oku
728 Faruk Yücel Türkiye?nin Aydınlanma Sürecinde Çevirinin Rolü 08.05.2007 Oku
921 Abdurrahman Güzel Minbername ve Salatname 09.04.2007 Oku
922 Osman Horata Mevlana ve Divan Şairleri 08.01.2007 Oku
923 Osman Horata XV. Yüzyıl Şairlerinden Cemali'nin Hayatı ve Eserleri 09.04.2007 Oku
924 Osman Horata Nedim-i Kadim Hayatı, Sanatı ve Eseri 09.04.2007 Oku
940 Tulga Ocak Nef'i İçin Söylenmiş Bir Hiciv Beyti Üzerine 18.01.2007 Oku
941 Tulga Ocak Ölümünün 350. Yılında Nef'i 18.01.2007 Oku
980 Fatma Acun Muhteva Analizi Metodu ve Cumhuriyet Tarihi Araştırmalarında Kullanımı 13.04.2007 Oku
987 Mustafa S. Akpolat Tanzimat Sonrası Osmanlı Mimarlığından Bir Kesit: Adana - Mersin Demiryolu İstasyon

Binaları
16.04.2007 Oku
989 Serpil Altuntek İlk Türk Matbaasının Kuruluşu ve İbrahim Müteferrika 12.01.2007 Oku
990 Serpil Altuntek Osmanlı İmparatorluğu ve Japonya'daki Yenileşme Hareketleri Üzerine Bir Karşılaştırma 12.01.2007 Oku
991 Serpil Altuntek Kültür ve Zihin: Goodenough, Levi-Strauss ve Geertz 08.05.2007 Oku
1021 R. Levent Aysever Bu Çağın Metinleri 12.01.2007 Oku
1031 Tuncer Baykara 93 Harbi'nden Önce ve Sonra Anadolu 16.04.2007 Oku
1035 Cahit Bilim İlk Türk Bilim Akademisi: Encümen-i Daniş 18.01.2007 Oku
1045 M. Abdulhaluk Çay Anadolu Selçukluları'nda Medreseler: Medreseler Hakkında Genel Bilgiler 13.04.2007 Oku
1052 Abide Doğan Türk Tiyatrosunda Hurrem Sultan 15.01.2007 Oku
1053 Nermin Şaman Doğan Bezemeye Bakış: Anadolu'da İlhanlı İzleri 01.03.2007 Oku
1054 Nermin Şaman Doğan Kültürel Etkileşim Üzerine: Karamanoğulları - Memluklu Sanatı 01.03.2007 Oku
1056 Yücel Dursun Gadamer'in Hakikat Anlayışının İki Kaynağı ve Hermeneutik'in Görevi 13.04.2007 Oku
1063 Temuçin F. Ertan Osmanlı Devleti'nde Anayasalı Rejime Geçiş (1876 Kanun-i Esasi'si) 13.04.2007 Oku
1066 Orhan Gökçe İçerik Çözümlemesinin Sosyal Bilimlerdeki Yeri ve Önemi 25.01.2007 Oku
1067 Orhan Gökçe Kitle Haberleşme Araçlarının Etkileri ve Teori Sorunu 25.01.2007 Oku
1080 Mustafa Günay Cumhuriyetin Felsefi Söylemi: Gökberk ve Mengüşoğlu 12.01.2007 Oku
1082 Cemal Güzel Aristoteles?te Bilgi, Bilim, Bilgide Kesinlik 12.01.2007 Oku
1083 Cemal Güzel Platon'un Bilgi Görüşü 13.04.2007 Oku
1089 Sevgi İyi Yüzyılımızda İki Antropoloji Anlayışı Heidegger ve Mengüşoğlu 10.04.2007 Oku
1090 Sevgi İyi Aydın Bir Düşünür/Aydınlatan Bir Söylem: Betül Çotuksöken 13.04.2007 Oku
1091 Özkan İzgi Çin ile Batı Arasındaki İpek Yolları (8. Yüzyıla Kadar) 13.04.2007 Oku
1105 Gümeç Karamuk Modern Demokrasinin Batı'daki Düşünce Temellerine Genel Bir Bakış 13.04.2007 Oku
1108 Yunus Koç Erken Dönem Osmanlı Hukuku: Yaklaşımlar, Temel Sorunlar 13.04.2007 Oku
1118 Serap Kurbanoğlu WWW Bilgi Kaynaklarının Değerlendirilmesi 25.01.2007 Oku
1121 Özgür Külcü Üniversitelerde Kalite Uygulamaları ve Belge Yönetimi: Hacettepe Üniversitesi Örneği 25.01.2007 Oku
1123 Hüseyin Memişoğlu Bulgaristan Türklerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı 13.04.2007 Oku
1136 Rıfat Önsoy Tanzimat Dönemi Sanayileşme Politikası 1839-1876 18.01.2007 Oku
1138 Metin Özbek Cumhuriyetle Başlayan Antropoloji 12.01.2007 Oku
1163 Ayten Sezer Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Misyonerlerin Türkiye'deki Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri 13.04.2007 Oku
1174 Pelin Şahin Tekinalp Tuvallerde Yıldız Sarayı 16.04.2007 Oku
1175 Harun Tepe Türkiye'de Etik Çalışmaları 12.01.2007 Oku
[ 1 2 ]