Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
1031 Tuncer Baykara 93 Harbi'nden Önce ve Sonra Anadolu 16.04.2007 Oku
78 Cemal Kurnaz Ahmet Talat Onay'ın Kurtuluş Savaşı ve Atatürk ile İlgili Şiirleri 11.01.2007 Oku
19469 Sedat Şahin Almanya'da Ünlü ve Yalnız Bir Şair: Hasan Özdemir 23.03.2015 Oku
537 Nalan Büyükkantarcıoğlu An Analysis of Turkish Interjections in the Context of Reactive Idea Framing 04.04.2007 Oku
1045 M. Abdulhaluk Çay Anadolu Selçukluları'nda Medreseler: Medreseler Hakkında Genel Bilgiler 13.04.2007 Oku
579 Aysu Erden Anlatı Metinlerinde Bilgisel Yapıdan Sözdizimsel-Biçimbirimsel Yapıya, Konudan Özneye Geçiş

Olgusu ve Adların Kavram Alanı Üzerine
24.05.2007 Oku
1594 Umay Günay Application of Proop's Morphological Analysis to Turkish Folktales 09.04.2007 Oku
1082 Cemal Güzel Aristoteles?te Bilgi, Bilim, Bilgide Kesinlik 12.01.2007 Oku
1249 Umay Günay Aşık Veysel ve Aşık Tarzı Şiir Geleneği 08.01.2007 Oku
85 Ergun Özbudun Atatürkçü Düşünce Sisteminin Demokrasiye Yönelik Niteliği 11.01.2007 Oku
10099 Hacer Topaktaş Avrupa'nın Ortak Derdi Polonya Tahtı: Stanislaw August Poniatowski'nin Seçimi (1763-

1764)
17.11.2011 Oku
1090 Sevgi İyi Aydın Bir Düşünür/Aydınlatan Bir Söylem: Betül Çotuksöken 13.04.2007 Oku
261 Dursun Yıldırım Azerbaycan Âşık Şairleri ve Şiirlerinden Örnekler I 18.01.2007 Oku
163 Abdulhaluk Çay Azerbaycan'da Milli Edebiyatın Doğuşu ve Gelişmesi 13.04.2007 Oku
178 Aysu Erden Azeri Türkçesinin Geçmişine ve Sözdizimi Özelliklerine Kısa Bir Bakış 05.01.2007 Oku
3786 Tunca Poyraz Tacoğlu Bağımsızlık Öncesi Süreçte Kosova'daki Türk Topluluğunun İncelenmesi 08.08.2008 Oku
1053 Nermin Şaman Doğan Bezemeye Bakış: Anadolu'da İlhanlı İzleri 01.03.2007 Oku
614 Firdevs Karahan Biçembilim ve Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bağlamında Dedikodu Sütunlarına Yönelik Bir

İnceleme
09.04.2007 Oku
1200 Bülent Yılmaz Bilgi-Toplum İlişkisi ve Türkiye 10.01.2007 Oku
2691 Nuray Alagözlü Bir Söylem Türü Olarak Kahve Falına Yönelik Bir İnceleme: Kahve Falı ve İdeoloji 09.01.2008 Oku
1021 R. Levent Aysever Bu Çağın Metinleri 12.01.2007 Oku
1123 Hüseyin Memişoğlu Bulgaristan Türklerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı 13.04.2007 Oku
19470 Gonca Gökalp Alpaslan Cengiz Aytmatov’un Dişi Kurdun Rüyaları Romanında Doğal Denge ve Hayvan Zihni 23.03.2015 Oku
1794 G. Gonca Gökalp Cumhuriyet dönemi Türk şiiri ve Behçet Necatigil 06.01.2007 Oku
57 M. Murat Hatiboğlu Cumhuriyet'in 75. Yılında Kemalizm ve Türkiye Üzerine Düşünceler 13.04.2007 Oku
87 Yekta Güngör Özden Cumhuriyeti Korumalı ve Her Yönden Gerçek Kılmalıyız 11.01.2007 Oku
1814 Oya Menteşe Cumhuriyetin 75. Yılında Kadın Yazınından Ornekler: Erendiz Atasü, Mina Urgan, Şadan

Karadeniz
15.01.2007 Oku
1080 Mustafa Günay Cumhuriyetin Felsefi Söylemi: Gökberk ve Mengüşoğlu 12.01.2007 Oku
1138 Metin Özbek Cumhuriyetle Başlayan Antropoloji 12.01.2007 Oku
531 İsmail Boztaş Çeviri, Çevirmen, Dilbilim İlişkisi, Çeviride Eşdeğerlik ve Kayıplar 23.01.2007 Oku
1091 Özkan İzgi Çin ile Batı Arasındaki İpek Yolları (8. Yüzyıla Kadar) 13.04.2007 Oku
10101 Neslihan Kansu Yetkiner Çocuk Yazınındaki Dilsel ve Dil Ötesi Normlar Bağlamında Felaket Henry Serisinin

Türkçeye Çevirileri
17.11.2011 Oku
1781 Aysu Erden Çözümleyici Yazın Eleştirisi Işığında Bir Yaşar Kemal Hikayesi: Süpürge 07.01.2007 Oku
2696 Umay Günay Develi'li Seyrani'nin Rüya Motifinin Tahlili 09.01.2008 Oku
513 R. Levent Aysever Dil Felsefesinin Geleceğine Bir Bakış 12.01.2007 Oku
623 Zeynel Kıran Dilbilim ve Temel İlkeleri 05.01.2007 Oku
612 Semiramis Kantel Dilde Yerdeşlik Sorunsalı Üzerine 10.04.2007 Oku
546 Meltem Çeliktaş Dili Dillendiren İnsan 27.02.2007 Oku
624 Zeynel Kıran Dizgeden (Sistem) Yapıya 07.01.2007 Oku
10097 Nahide Konak Ekonomik Küreselleşme ve Ulus-devlet: Kuramsal Yaklaşımlar 17.11.2011 Oku
176 Süer Eker Ekstra Küçük Bir Dil Olarak Romanya ?Tatar Türkçesi? 08.05.2007 Oku
1108 Yunus Koç Erken Dönem Osmanlı Hukuku: Yaklaşımlar, Temel Sorunlar 13.04.2007 Oku
124 Bilge Yavuz Fransız Gözüyle Atatürk Devrimi Uzerine Genel Değerlendirmeler 11.01.2007 Oku
667 Ünsal Özünlü Functional Notions of Turkish Verbal Adjectives in Adjective Constructions 07.01.2007 Oku
1056 Yücel Dursun Gadamer'in Hakikat Anlayışının İki Kaynağı ve Hermeneutik'in Görevi 13.04.2007 Oku
10095 M. Barış Gümüşbaş Gerçekten "O Çekmecede Hiçbir Şey Yok" mu?: Oyun Olarak Yazınsal Metin 17.11.2011 Oku
10094 Nurten Birlik Godot'yu Beklerken: Epistemolojik Kategorilerin Sorunsallaştırılması 17.11.2011 Oku
677 Cemal Sakallı Göstergebilimsel Yaklaşım Yazınsal Alanda Ne Denli İşlevselleşebilir? 09.04.2007 Oku
676 Onur Bilge Kula Göstergebilimsel Yaklaşım Yazınsal Alanda Ne Denli İşlevselleşebilir? 09.04.2007 Oku
10100 Çetin Türkyılmaz Hegel'de Gerçekleşme Kavramı 17.11.2011 Oku
668 Işıl Özyıldırım Hukuk Diline Bir Örnek: Sözleşmeler 22.01.2007 Oku
2946 Fahriye Gündoğdu II. Abdülhamit Dönemi Türk Basım Teknolojisi ve Modern Türk Basımcılığına Giriş 15.02.2008 Oku
1066 Orhan Gökçe İçerik Çözümlemesinin Sosyal Bilimlerdeki Yeri ve Önemi 25.01.2007 Oku
1035 Cahit Bilim İlk Türk Bilim Akademisi: Encümen-i Daniş 18.01.2007 Oku
989 Serpil Altuntek İlk Türk Matbaasının Kuruluşu ve İbrahim Müteferrika 12.01.2007 Oku
19400 Ünal Araç İslam Resminde Leylâ ve Mecnûn ve Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnûn Öyküsünün Resimli Örnekleri 23.02.2015 Oku
1184 Fahri Unan İstanbul'un Fethi, Fatih Külliyesi ve İmparatorluk 13.04.2007 Oku
641 Oya Külebi Kadın Hakları Konusuna Toplumdilbilim Açısından Bir Yaklaşım 27.02.2007 Oku
150 Ayşegül Aydıngün Kırım Tatarlarının Ana Vatana Dönüşü ve Kültürel Canlanma Sürecinde Dil ve Eğitimi 25.01.2007 Oku
1067 Orhan Gökçe Kitle Haberleşme Araçlarının Etkileri ve Teori Sorunu 25.01.2007 Oku
2166 Evren Alpaslan Konuşma Dilinden Yazı Diline: Abecesel Çeviri - Yazı Tasarımı 08.11.2007 Oku
2252 Yalçın İzbul Konuşma Dilinin Evrenceleriyle İlgili Üç Ek Öneri 22.11.2007 Oku
19466 Emine Yarar Koşul Tümcelerinde Ne Soru Sözcükleri 23.03.2015 Oku
515 R. Levent Aysever Kratylos: Adların Doğruluğu ve Bilgi 10.04.2007 Oku
1779 Bilge Ercilasun Kuruluş Devrini Konu Alan Romanlar Üzerine 06.01.2007 Oku
991 Serpil Altuntek Kültür ve Zihin: Goodenough, Levi-Strauss ve Geertz 08.05.2007 Oku
1054 Nermin Şaman Doğan Kültürel Etkileşim Üzerine: Karamanoğulları - Memluklu Sanatı 01.03.2007 Oku
1198 Süleyman Yıldız Kültürün Küreselleşmesi ve Toplumsal Boyutta Medya Etkinliğine Yansımaları 08.05.2007 Oku
9896 Gürcan Şevket Avcıoğlu Küresel Bilgi Teknolojilerinin Değerler Üzerindeki Etkisi 08.11.2011 Oku
1795 G. Gonca Gökalp Masaldan Romana Uzanan Çizgi: Masal ile Roman Arasındaki Ortaklıklar Üzerine Kuramsal Bir

Deneme
08.01.2007 Oku
[ 1 2 ]