Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
20305 Seyit Gezer Ağıt Metinlerinin Sözlü Tarih Belgesi Niteliği -Sel Ağıdı- 01.03.2016 Oku
19064 Sagıp Atlı 19. Yüzyılda Yaşamış Bektâşî Bir Âşık: Kastamonulu Âşık Kemâlî ve Yayınlanmamış Şiirleri 10.11.2014 Oku
19052 Kaplan Üstüner Silahşor İbrahim Yâver’in Tarih Manzumeleri 05.11.2014 Oku
19051 Melike Gökcan Türkdoğan İlm-i Kıyâfet ve Firâset Bağlamında Mustafa Bin Evrenos’un “Hâzâ Kitab-ı Firâsetnâme ve Kıyâfetnâme” si 05.11.2014 Oku
19050 Gökhan Tunç Kopuk Yapıt Örneği Olarak Muhsin Macit’in Filmin Ağlanacak Yeri Adlı Kitabı 05.11.2014 Oku
19049 Selim Somuncu İsmet Özel’in “Dişlerimiz Arasındaki Ceset” Şiiri Üzerine Bir Çözümleme Denemesi 05.11.2014 Oku
19048 İrfan Polat Post-Dramatik Yaşamların Ötesinde: Sarah Kane ve Kanat Güner 05.11.2014 Oku
19047 Hanife Özer Otorite Kavramı ve Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Otoritenin Yansımalar 05.11.2014 Oku
19046 Derya Oğuz Tıp Metinleri Çeviri Sorunları 04.11.2014 Oku
19045 Şengül kocaman Les Enjeux Du Theatre Scolaıre En France 04.11.2014 Oku
19044 Ahmet Keskin Geleneksel Abdal Müziğinin Temsili ve Neşet Ertaş 04.11.2014 Oku
19043 Birkan Kargı Gülten Dayıoğlu’nun ‘Tuna’dan Uçan Kuş’ ve Ali Arslan’ın ‘Ama Sevgi Kalmalı’ Yapıtlarında Öznenin Biçimlenme Problematiği ve Dilin Belirleyici Rolü 04.11.2014 Oku
19042 Gülsemin Hazer Peride Celâl’in Kurtlar Romanında Bilincin Sunumu 04.11.2014 Oku
19041 Bekir Güzel Bir Natüralistin Sosyalist Ütopyası: Emek (Travail) 04.11.2014 Oku
19040 Ömer Gündüz-İsmail Fırat Dil Devriminin Gerçekleşmesinde Türk Dil Kurumunun Rolü 04.11.2014 Oku
19036 H. Gamze Demirel Klasik Türk Şiirinde “Mekân”ın Sembolik Yorumu 03.11.2014 Oku
19035 Adem Çalışkan Üslûp ve Üslûpbilim Üzerine-1: İlk Belirlemeler 03.11.2014 Oku
19034 Savaşkan Cem Bahadır Nedîm’in Hikemî Yönü 03.11.2014 Oku
19033 Derya Adalar Subaşı Arap ve Türk Belâgatında Me‘ânî İlmine Genel Bir Bakış 03.11.2014 Oku
17061 Ferda Zambak Orhan Pamuk’un ‘Tekinsiz’ Bavul’u -Babamın Bavulu’nu ‘Tekinsiz’ Kavramı ile Okumak- 13.02.2013 Oku
17060 Aydın Yetkin Osmanlı Devleti’nde Hukuk Devletinin Gelişim Süreci 13.02.2013 Oku
17059 Selvi Demir Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Tekke ve Zaviyeler 13.02.2013 Oku
17058 Seyit Battal Uğurlu Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Tekke ve Zaviyeler 13.02.2013 Oku
17057 Ersin Teres İli Salır Türkçesi’nde Yapım Ekleri 13.02.2013 Oku
17056 Hanife Özer Safahat’ta İstanbul ve Semtlerinin Tematik Tasvirleri 13.02.2013 Oku
17055 Şenay Kırgız Karak Ernst Theodor Amedeus Hoffmann’ın Eserlerinde İncelenen Fantastik Bir Motif: Eş Ruh 13.02.2013 Oku
17054 İsmail Katgı Osmanlı Devleti’nde Siyaseten Katl (Hukuki Maiyeti, Sebepleri, Usulü, İnfazı ve Sonuçları) 13.02.2013 Oku
17053 Nurefşan Kapal Zâtî Divanı’nda Kozmik Unsurlar 13.02.2013 Oku
17052 Mehmet Gümüşkılıç Cumhur-nâme ‘de Hz. Ali’nin Özellikleri 13.02.2013 Oku
17051 Hatice Fırat Gülen Ada(m) Üzerine 12.02.2013 Oku
17050 Adeyemi Daramola A Semiotics of Aspects of English and Yoruba Proverbs 12.02.2013 Oku
17049 Mehmet Turgut Berbercan Kutadgu Bilig’de Fiillerin Çok Anlamlı Yapısına Genel Bir Bakış 12.02.2013 Oku
17048 Mehmet Emin Bars Kerem ile Aslı Hikâyesinde Metinlerarası İlişkiler 12.02.2013 Oku
17047 Sefa Bardakcı İbn Arabî’ye Göre El-Esmâü’l-Hüsnâ’nın Sonsuzluğu Meselesinin Yorumu 12.02.2013 Oku
17046 Eyüp Bacanlı Güney Sibirya Türk Dillerinde Birleşik Fiillerle İlgili Teorik Sorunlar 12.02.2013 Oku
17045 Pyeaam Abbasi Rilke and the Modernist Tradition: A Brief Look at “Archaic Torso of Apollo 12.02.2013 Oku
14228 Neval Karakuş Sakin Kayseri Râşid Efendi Kütüphanesi’ndeki Ebrû Örnekleri 30.04.2012 Oku
14227 Mustafa Yakar 21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türkiye Nüfusunda Ne Değişti? 30.04.2012 Oku
14226 Pınar Ülgen Geç Ortaçağ Avrupasında Pazar ve Panayır İlişkisinin Ticaret Hayatındaki Rolü ve Türk-İslam

Dünyasındakilerle Karlılaştırılması
30.04.2012 Oku
14225 Fatih M. Şeker Vehhâbîliğin Osmanlı Mütefekkirleri Üzerindeki Akisleri 30.04.2012 Oku
14224 A. Sait Sönmez Iran’s Iraq Policy after the Second Gulf War 30.04.2012 Oku
14223 Hüseyin Dikme Osmanlı’da Halkla İlişkiler: Sultan Abdülaziz Dönemi Örneği 30.04.2012 Oku
14222 Fulya Akyıldız Govarnance as an Interdisciplinary Common Study Area and a Separation Point: Transformation

of Political Power in Turkey
30.04.2012 Oku
14221 Sümeyye Yıldız Osman Nevres’in Güzelliğe, Şiire ve Şaire Bakışı 30.04.2012 Oku
14220 Ahmet Tanyıldız Şiir Mecmûalarının Neşri Hakkında 30.04.2012 Oku
14219 Aziz Merhan Kutadgu Bilig’de Betimleyici Eylemler 30.04.2012 Oku
14218 Arzu Kunt Le Théâtre de Eugène Ionesco, Quelques Réflexions sur la Signification de la Prolifération 30.04.2012 Oku
14217 Yılmaz Karadeniz İran’da Tercüme Faaliyetleri ve Tercüme Edilen İlk Kitaplar ( 1830-1904) 30.04.2012 Oku
14216 Esra Kaya “Korkuyu Beklerken” ile “Yuva” Hikâyelerinde Mekânla İlişkisi Açısından Korku ve Paranoya 30.04.2012 Oku
14215 Mürsel Gürses Meşrutiyet Dönemi Gezginlerinin Gözlemleriyle Avrupa’da Türk İmgesi 30.04.2012 Oku
14214 Elif Sanem Güleç Kerem Operasında Tasavvuf Etkisi 30.04.2012 Oku
14213 Ertan Erol Safahat’ta Emek ve Gayret Kavramları Üzerine 30.04.2012 Oku
14212 Mehtap Erdoğan Rüya Tabirine Dair Bir Manzume: Diyarbakırlı Azmî’nin Miftâhu’l-Ma’ânî’si 30.04.2012 Oku
14211 Enfel Doğan On Translations of Qabus-nama During The Old Anatolian Turkısh Period 30.04.2012 Oku
14210 Alpaslan Demir Zile Kazasında Şahıs Adları 30.04.2012 Oku
14209 Adem Çalışkan Edebiyat Teorisi Üzerine-3: Edebiyat Teorilerinin Sınıflandırılması 30.04.2012 Oku
14208 Abdullah Acehan Yeni Türk Edebiyatında Mersiyeyi Yaşayanlar 30.04.2012 Oku
11945 Erhan Durukan Çoklu Ortam Aktiviteleriyle Metin Öğretiminde Bir Model (Fabl Örneği) 30.09.2010 Oku
11944 Sedat Maden Çoklu Ortam Aktiviteleriyle Metin Öğretiminde Bir Model (Fabl Örneği) 30.09.2010 Oku
11106 Uğur Tuztaşı İdeal Osmanlı "Türk" Evinin Anadolu Evlerinden Ayrıştırımda Biçimsel ve Bilimsel

Açıklamalar
18.01.2012 Oku
11105 Bülent C. Tanrıtanır İki Gönüllü Vatansız Yazarın Amerikalı Kimlikleri: F.Scott Fitzgerald ve Earnest

Hemingway
18.01.2012 Oku
11104 Suzan Kavanoz Mother Tongue Education of Turkish Minority in Bulgaria 18.01.2012 Oku
11103 Emel Mutlu Mother Tongue Education of Turkish Minority in Bulgaria 18.01.2012 Oku
11102 Kaya Yılmaz Yapılandırmacı Öğrenme Sürecinde Kavramlar ve Önemi: Kavramların Pedagojik Açıdan

İncelenmesi
18.01.2012 Oku
11101 Emine Malatyalı Yapılandırmacı Öğrenme Sürecinde Kavramlar ve Önemi: Kavramların Pedagojik Açıdan

İncelenmesi
18.01.2012 Oku
11100 Esra Lüle Mert Eflatun Cem Güney'in Masallarında Deyimlerle Kurulu Anlatım Çeşitliliği 18.01.2012 Oku
11099 Mustafa Güllübağ The Poetry by Turkish and English Women of World War I on the Way to Liberation and Right

to Vote
18.01.2012 Oku
11098 Şadiye Deniz Barış Gazeteciliği: "Türk Yazılı Basınında 2003 Irak Savaşı Haberlerinin Değerlendirilmesi

"
18.01.2012 Oku
11097 İ. Pelin Dündar Barış Gazeteciliği: "Türk Yazılı Basınında 2003 Irak Savaşı Haberlerinin

Değerlendirilmesi"
18.01.2012 Oku
11096 Banu Mustan Dönmez Alevi Cem Ritüelinde Canlandırılan Kırklar Söylencesinin 'Şiir-Müzik-Dans' ile

İlişkisi
18.01.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 ]