Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
4686 Murat Abacı Atatürk'ün Laiklik İlkesi Bibliyografyası 27.02.2009 Oku
2528 Hacı Murat Arabacı Atatürk'ün Laiklik İlkesi Bibliyografyası 27.12.2007 Oku
2529 Necati Demir Türk Destanlarında Çorum 27.12.2007 Oku
2530 Mehmet Yavuz Erler Tarihi Perspektiften Edebiyata Bir Bakış 27.12.2007 Oku
2531 Sadettin Gömeç Türkiye-Türk Cumhuriyeti İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme 27.12.2007 Oku
2532 Umay Türkeş Günay Sosyal Bilimlerde Alt Yapı Konusunda Düşünceler ve Öneriler 27.12.2007 Oku
2533 Mustafa Kırcı Fantastik, Postmodern Bir Hâbnâme Yahut Nazlı Eray?ın ?Yoldan Geçen Öykü?sü 27.12.2007 Oku
2544 Osman Kubilay Gül Hacıemiroğulları Beyliği 27.12.2007 Oku
2534 Muhammet Kuzubaş Muhammed Fevzî'nin Miftâhu'n-Necât Adlı Eseri 27.12.2007 Oku
2537 Cafer Özdemir Yağmur Duası Kitabı (tanıtma) 27.12.2007 Oku
2535 Bekir Şişman Karadeniz Yöresinde Yaşayan Kemençeli Âşıklık Geleneği 27.12.2007 Oku
7773 Kadir Yalçınkılıç Türkçe Öğretmen Adaylarının Okumaya İlişkin Tutum ve Görüşleri 11.10.2010 Oku
2536 Kadir Yalınkılıç Türkçe Öğretmen Adaylarının Okumaya İlişkin Tutum ve Görüşleri 27.12.2007 Oku
4834 Hacı Murat Arabacı Türkiye'de Kurulan İlk Kırım Türk Teşkilatları 13.03.2009 Oku
4835 Hacı Murat Arabacı 1783 Yılından Sonra Kırım Türklerinin Osmanlı Devleti İle Kültürel İlişkileri

(13.03.2009)
13.03.2009 Oku
2976 Çulpan Zaripova Çetin Kazan Tatarlarından Giyim-Kuşam Kültürü 20.02.2008 Oku
4836 Feryal Çubukçu How To Enhance Reading ComprehensIon Through Metacognitive Strategies 13.03.2009 Oku
2977 Salih Demirbilek Tegi Edatı ve Türevleri 20.02.2008 Oku
2978 Nuh Doğan Bir Toplumsal Katman Olarak Samsun Pazarcılarının Dil Edimi Üzerine Toplumdilbilimsel İnceleme 20.02.2008 Oku
4837 Mehmet Yavuz Erler Meşrutiyet İdaresi Altında Erzurum Sel Baskını, 1910 13.03.2009 Oku
4838 Mehmet Yavuz Erler Osmanlı'da "Asil Kan" Aristokrasinin XIX. Yüzyıldaki Yansımalarına Dair Birkaç Örnek:

Cengiz Han ve Ramazanoğlu Soyu
13.03.2009 Oku
2979 Meheddin İspir Gülşen-i Ebrâr ve Ma'den-i Esrâr Adlı Eserin şairin Münîrî Üzerine 20.02.2008 Oku
2980 M. Muhsin Kalkışım Neşâtî'nin İmam Hüseyin Mersiyesi 20.02.2008 Oku
2981 Abdullah Kaya Selçuklular Dönemi Sivas'ta İlmi Hayat ve İlim Adamları 20.02.2008 Oku
2982 Mustafa Kırcı Necip Fazıl Kısakürek'in "Abdülhamid Han" Adlı Tiyatro Eseri Üzerine Bir İnceleme 20.02.2008 Oku
2983 Mustafa Kırcı Hamit Macit Selekler ve "İyilik"inde Aşk, Tarih Sevgisi ve Kahramanlık Duygusu 20.02.2008 Oku
2984 Muhammet Kuzubaş Manzum Bir Destan Kitabı (Destân-ı Veysel Karânî, Vefât-ı Hz. Fâtıma, Vefât-ı Hz. İbrâhîm,

Hikâyet-i Gügercin, Hikâyet-i Geyik)
20.02.2008 Oku
4839 Kader Özlem Bulgaristan Türklerinin Tarihsel Süreç İçerisinde Dönüşümü, AB Üyelik Süreci ve Türk Azınlığa

Etkileri
13.03.2009 Oku
3303 Cem Şentürk Batı Trakya Türklerinin Avrupa´ya Göçleri, Bulundukları Ülkelerdeki Yaşam Koşulları ve Kimlik

Algılamaları
03.04.2008 Oku
2985 Bekir Şişman "Defter-i Cingiznâme" ve Türk Destanlarındaki Kahraman Tipolojisi Açısından "Cengiz Han" 20.02.2008 Oku
2993 Ahmet Dağlı Maaday-Kara Destanı (Tanıtma) 20.02.2008 Oku
2992 Yılmaz Irmak Başlangıcından Günümüze Türk Destanları (Tanıtma) 20.02.2008 Oku
2988 Necati Tonga Yazar-Hayat-Eser Bağlamında Mustafa Kutlu'nun "Uzun Hikâye" Adlı Eserinin Tahlili 20.02.2008 Oku
2989 Sadık Yazar Cismî ve Mevlidi 20.02.2008 Oku
2991 Selim Yılmaz La Morphosyntaxe Enonciative en Turc Oral Contemporain 20.02.2008 Oku
2990 Sefa Yüce Sevgi Soysal'ın Hikâyeciliği 20.02.2008 Oku
3519 Erdoğan Altınkaynak Ukrayna'daki Kıpçak Balballarında Eşya ve Motifler 20.05.2008 Oku
3520 Seyran Gayıbov Kitab-ı Dede Korkut'taki "Tutsaklık" Durumu Karşısında Oğuz'un Tutumu 20.05.2008 Oku
3625 Mustafa Gökçe Sovyet Sonrası Dönemde Hazar Çevresinde Yaşanan Rekabet 23.06.2008 Oku
3521 Galibe Hacıyeva Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinin Ortak Diyalektizmleri 20.05.2008 Oku
3530 Cihan Işıkhan İnsandaki Boyutsal Ses Bilincinin Müziğe ve Müzik Teknolojisine Yansımaları 20.05.2008 Oku
3522 Kara İbrahimoğlu Azerbaycan'da ve Türkiye'de Eş Toponimler ve Onların Önemli Özellikleri 20.05.2008 Oku
3523 Ünal Taşkın Klâsik Dönem Osmanlı Eğitim Kurumları 20.05.2008 Oku
3528 Veli Ünsal M.Ö. III. Binde Kuzeydoğu Anadolu 20.05.2008 Oku
3524 Fatih Usluer Şeyh Galib'in Baruthane Şiirleri 20.05.2008 Oku
3525 Gülsine Uzun Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Falcılık, Kehanet ve Rüya Motifi 20.05.2008 Oku
3529 Veli Savaş Yelok Erkin Vâhidov'un Kelime Dünyasına Bir Bakış 20.05.2008 Oku
3526 M. Emin Yolalıcı Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakış 20.05.2008 Oku
3527 Sefa Yüce Yürümek Romanı Üzerine 20.05.2008 Oku
3744 Soner Akpınar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Romanlarında Alafrangalık Teması 01.08.2008 Oku
3746 Adem Balkaya Kerem ile Aslı Hikâyesinde Kerem'in Sevgili Tasvirleri Üzerine Bir İnceleme 01.08.2008 Oku
3747 Tazegül Demir Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Bunların Çeşitli Değişkenlerle

İlişkisi
01.08.2008 Oku
3748 Erhan Durukan İlköğretim İkinci Kademe (2005) Türkçe Öğretim Programında Genel Amaçlar-Hedef/Kazanımlar

İlişkisi
01.08.2008 Oku
3751 Melih Erzen İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi 04.08.2008 Oku
3750 Cevdet Epçapan İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi 04.08.2008 Oku
3745 Melih Erzen Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Şiirinde Yalnızlık, Kaçış ve Yabancılaşma 01.08.2008 Oku
3766 Seyran Gayıbov Abbaskulu Ağa Bakıhanov'un "Gülüstan-ı İrem" Eserinde Kırım Tatarları ve Giraylar 06.08.2008 Oku
3752 Mustafa Gökçe Seyyahlara Göre 19. Yüzyıl Türkmenistan'ında Kadın 04.08.2008 Oku
3753 Ahmet Günşen Söz Varlığı Işığında Dîvânü Lûgati't-Türk'te Çağının Türk İktisadi Hayatına Ait İzler 04.08.2008 Oku
3821 Hayrullah Kahya Karamanlı Ortodoks Türkler (Tanıtma) 03.09.2008 Oku
3754 Hayrullah Kahya Cumhuriyet Dönemi Gazete Haber Dili Üzerinde İstatistiksel Bir AraŞtırma (Cumhuriyet

Gazetesi Örneği)
04.08.2008 Oku
3755 Yunus Kaplan 17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzi, Hayatı ve Divanı 04.08.2008 Oku
3767 Hüseyin Köksal Çocukluk, Değişen Dünya ve Tarih Öğretiminden Beklentiler 06.08.2008 Oku
3756 Nebi Özdemir Türk Hediyeleşme Geleneği ve Medya 04.08.2008 Oku
3749 Meryem Şen Modern Zamanların Reklam Dilselliğinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eleştirel Dilbilimsel Bir

Bakış
01.08.2008 Oku
3823 Özer Şenödeyici Osmanlının Görsel Şiirleri II 03.09.2008 Oku
3757 Özer Şenödeyici Osmanlının Görsel Şiirleri 04.08.2008 Oku
3758 Osman Ünlü Klasik Hikâye Geleneği İçinde Bedâyiü'l-âsâr'ın Yeri 04.08.2008 Oku
4039 Muhsine Börekçi Atatürk'ün Nutuk'unda Söz Dizimi ve Üslûp Özellikleri 18.11.2008 Oku
4840 Bülent Çiftpınar Toplumsal Kuralların Metni Olan Hukuk ve Hukuk Dili 13.03.2009 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 ]