Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11018 İlhan Uçar "Baş, Kafa, Ser" Kelimelerinin Eş Anlamlılığı ve "Baş" Kelimesine Divanü Lugati't-Türk

Merkezli Bir Yaklaşım
16.01.2012 Oku
11036 Muhammad Khalafallah "Belâğat'ın Sırları"nda Abdülkahir'in Teorisi: Psikolojik Bir Yaklaşım 17.01.2012 Oku
2985 Bekir Şişman "Defter-i Cingiznâme" ve Türk Destanlarındaki Kahraman Tipolojisi Açısından "Cengiz Han" 20.02.2008 Oku
11047 Adem Balkaya "Salur Kazan'ın Evinin Yağmalandığı Boy"da Şahıs İsimleriyle Birlikte Kullanılan

Sıfatların İşlevleri
17.01.2012 Oku
10986 Özlem Demirel Dönmez /k-/ Sesiyle Başlayan KVK Yapısındaki Türkçe Fiillerde Ses Anlam Uyumu 16.01.2012 Oku
11093 Şeref Boyraz 12 Hayvanlı Türk Takvimi ve Kehanet 18.01.2012 Oku
8318 Ahmet Alver 12 Mart Romanı Bir Düğün Gecesi'nde Ayşen Karakterinin Yabancılaşması 18.01.2011 Oku
5590 İbrahim Ethem Çakır 1642 Tarihli Avarız Defterine Göre İspir Sancağı 20.06.2009 Oku
7611 Yunus Kaplan 17. Yüzyıl Divan Şairi Zârî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Şiirleri 20.07.2010 Oku
3755 Yunus Kaplan 17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzi, Hayatı ve Divanı 04.08.2008 Oku
4835 Hacı Murat Arabacı 1783 Yılından Sonra Kırım Türklerinin Osmanlı Devleti İle Kültürel İlişkileri

(13.03.2009)
13.03.2009 Oku
11082 Ayhan Tergip 18. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Hâkim'in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk

Söyleyişleri
18.01.2012 Oku
11081 Yakup Poyraz 18. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Hâkim'in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk

Söyleyişleri
18.01.2012 Oku
10987 Bilal Elbir 18. Yüzyıl Türk Edebiyatında İki Mevlevî Şairde Mevlevîliği Yansımaları 16.01.2012 Oku
7771 Hasan Benlioğlu 18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu (tanıtma) 11.10.2010 Oku
11021 Mehmet Ak 19. Yüzyılda Antalya'da Kolera Salgını 16.01.2012 Oku
19064 Sagıp Atlı 19. Yüzyılda Yaşamış Bektâşî Bir Âşık: Kastamonulu Âşık Kemâlî ve Yayınlanmamış Şiirleri 10.11.2014 Oku
14227 Mustafa Yakar 21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türkiye Nüfusunda Ne Değişti? 30.04.2012 Oku
7709 Özlem Fedai 61. Ölüm Yıldönümünde Sabahattin Ali'yi Anmak: Yazgısını Seven Adam ve Şiirinde "Ölüm"ü

Çağırmak Temi
27.09.2010 Oku
10976 Nurgül Bozkurt 7704 Numaralı Temettüat Defterine Göre Evciler'in Sosyal ve Ekonomik Yapısı 16.01.2012 Oku
10977 Salih Kesgin A Critical Analysis of the Schacht's Argument and Contemporary Debates on Legal Reasoning

throughout the History of Islamic Jurisprudence
16.01.2012 Oku
11062 Chiedozie Okoro A Critique of the Dialectics of Globalization 17.01.2012 Oku
17050 Adeyemi Daramola A Semiotics of Aspects of English and Yoruba Proverbs 12.02.2013 Oku
10975 Cihat Aydoğmuşoğlu Abbas Mirza (1789-1833) ve Dönemi 16.01.2012 Oku
3766 Seyran Gayıbov Abbaskulu Ağa Bakıhanov'un "Gülüstan-ı İrem" Eserinde Kırım Tatarları ve Giraylar 06.08.2008 Oku
20305 Seyit Gezer Ağıt Metinlerinin Sözlü Tarih Belgesi Niteliği -Sel Ağıdı- 01.03.2016 Oku
7701 Zehra Arslan Ağustos 1909 Tarihli Cemiyetler Kanunu Üzerinde Meclis-i Mebusan'da Yapılan Müzakereler ve

Cemiyetlerin Yapılanmasında İttihat ve Terakki Örneği
27.09.2010 Oku
11096 Banu Mustan Dönmez Alevi Cem Ritüelinde Canlandırılan Kırklar Söylencesinin 'Şiir-Müzik-Dans' ile

İlişkisi
18.01.2012 Oku
7703 Ergin Ayan Alman Subaylarının Hatıralarına Göre Çanakkale'de Mustafa Kemal 27.09.2010 Oku
7735 Nihan Demirkay Almanca'yı Üçüncü Dil Olarak Edinen Türklerin Okuma-Anlama Üzerindeki Dil Bilgisi ve

Önbilgi Değişkenlerinin Etkisi
01.10.2010 Oku
10951 Faik Ömür Almancada ve Türkçede Hayvan Adlarıyla Yapılmış Deyimlerin Anlam Bakımından Eşdeğerliliği 16.01.2012 Oku
10983 Harun Yıldız Amasya Yöresi Alevî Ocakları 16.01.2012 Oku
8328 Harun Yıldız Amasya Yöresi Örneğinde Alevî/Bektaşî Kültüründe İnanç Merkezleri 19.01.2011 Oku
7616 Adem Çalışkan Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Şiirine Teorik Bir Yaklaşım (1923-1960) 26.07.2010 Oku
10997 Yaşar Özüçetin Anadolu Gazetelerinden Biri Olan "İzmir'e Doğru" ve Pierre Loti'nin Gazetedeki

Yazıları
16.01.2012 Oku
10979 Koray Özcan Anadolu'da Erken Dönem Türk Kent Morfolojisi "Selçuklu Başkenti Konya" 16.01.2012 Oku
8325 Öznur Özdarıcı Anlatı Tekniği Açısından "Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Destanı"nı Bir Çözümleme Denemesi 19.01.2011 Oku
19033 Derya Adalar Subaşı Arap ve Türk Belâgatında Me‘ânî İlmine Genel Bir Bakış 03.11.2014 Oku
10953 Elza Semedli Asli Uzunlukların Azerbaycan Türkçesindeki Fonetik ve Semantik İzleri 16.01.2012 Oku
11038 Erol Aksoy Âşık Monografileri İçin Yeni Bir Çığır: "Furkanî'nin Şiir Evreni Bağlamında Bir Monografi

Denemesi" (tanıtma)
17.01.2012 Oku
11014 Cafer Özdemir Âşıkların Dilinden Âşıklık Geleneği 16.01.2012 Oku
7713 Senem Nadar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Üniversiteler Düzeyinde Okutulmaya Başlanması ve

Gelinen Süreç
30.09.2010 Oku
7712 Yaşar Özüçetin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Üniversiteler Düzeyinde Okutulmaya Başlanması ve

Gelinen Süreç
30.09.2010 Oku
4686 Murat Abacı Atatürk'ün Laiklik İlkesi Bibliyografyası 27.02.2009 Oku
2528 Hacı Murat Arabacı Atatürk'ün Laiklik İlkesi Bibliyografyası 27.12.2007 Oku
4039 Muhsine Börekçi Atatürk'ün Nutuk'unda Söz Dizimi ve Üslûp Özellikleri 18.11.2008 Oku
4666 Kadir Canatan Avrupa Toplumlarında Çokkültürcülük: Sosyolojik Bir Yaklaşım 25.02.2009 Oku
4843 Necati Demir Avrupa'da Yaşayan 0-6 Yaş Grubu Türk Çocuklarına Türkçe ve Türk Kültürünün Öğretilmesinde

Kullanılabilecek Bir Materyal: "Türk Ninnileri"
13.03.2009 Oku
8324 Nihal Ötken Avşa Adası Yiğitler Köyü Geleneklerinde Geçmişten Günümüze Değişimler 19.01.2011 Oku
7720 Funda Örge Yaşar Ayvacık, Bayramiç, Çan, Ezine ve Yenice (Çanakkale İli) İlçelerinde Köy Adlarının

Kaynakları
30.09.2010 Oku
7719 Okan Yaşar Ayvacık, Bayramiç, Çan, Ezine ve Yenice (Çanakkale İli) İlçelerinde Köy Adlarının Kaynakları 30.09.2010 Oku
5450 Adem Koç Azerbaycan Sahasında Derlenen "Deli Çoban" Destanı 04.06.2009 Oku
3521 Galibe Hacıyeva Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinin Ortak Diyalektizmleri 20.05.2008 Oku
3522 Kara İbrahimoğlu Azerbaycan'da ve Türkiye'de Eş Toponimler ve Onların Önemli Özellikleri 20.05.2008 Oku
4668 Esra S. Değerli Balkan Pact and Turkey 25.02.2009 Oku
11097 İ. Pelin Dündar Barış Gazeteciliği: "Türk Yazılı Basınında 2003 Irak Savaşı Haberlerinin

Değerlendirilmesi"
18.01.2012 Oku
11098 Şadiye Deniz Barış Gazeteciliği: "Türk Yazılı Basınında 2003 Irak Savaşı Haberlerinin Değerlendirilmesi

"
18.01.2012 Oku
2992 Yılmaz Irmak Başlangıcından Günümüze Türk Destanları (Tanıtma) 20.02.2008 Oku
3303 Cem Şentürk Batı Trakya Türklerinin Avrupa´ya Göçleri, Bulundukları Ülkelerdeki Yaşam Koşulları ve Kimlik

Algılamaları
03.04.2008 Oku
7610 Serhan Alkan İspirli Bayburtlu Celâlî'nin Tortum Destanı ve Erzincan'a Ağıt Manzumeleri 20.07.2010 Oku
3745 Melih Erzen Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Şiirinde Yalnızlık, Kaçış ve Yabancılaşma 01.08.2008 Oku
7699 Zeliha Akçaoğlu Bir Kadın Sanatçı Şükriye Dikmen 27.09.2010 Oku
19041 Bekir Güzel Bir Natüralistin Sosyalist Ütopyası: Emek (Travail) 04.11.2014 Oku
2978 Nuh Doğan Bir Toplumsal Katman Olarak Samsun Pazarcılarının Dil Edimi Üzerine Toplumdilbilimsel İnceleme 20.02.2008 Oku
10991 Ömer Zülfe Biyografik Bilgiler Açısından İki Nazire Mecmuası 16.01.2012 Oku
10972 Nurgül Sucu Bostanzâde Yahyâ Efendi'nin Mir'âtü'l-Ahlâk'ında "İbadet"in Mânâ ve Muhtevası 16.01.2012 Oku
11016 Ayhan Tergip British Library'deki Muhtelif Türkçe Yazmalar 16.01.2012 Oku
4839 Kader Özlem Bulgaristan Türklerinin Tarihsel Süreç İçerisinde Dönüşümü, AB Üyelik Süreci ve Türk Azınlığa

Etkileri
13.03.2009 Oku
11022 Ergin Ayan Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Dağılma Sürecinde Batı İran'daki Yıva Boyu 16.01.2012 Oku
10992 Ergin Ayan Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Dağılma Sürecinde Huzistan Avşarları 16.01.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 ]