Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
14224 A. Sait Sönmez Iran’s Iraq Policy after the Second Gulf War 30.04.2012 Oku
7736 Abdulkadir Gül Osmanlı Devlet''nde Kuraklık ve Kıtlık (Erzurum Vilayeti Örneği: 1892?1893 ve 1906?1908

Yılları)
01.10.2010 Oku
14208 Abdullah Acehan Yeni Türk Edebiyatında Mersiyeyi Yaşayanlar 30.04.2012 Oku
7725 Abdullah Eren Fuzûlî, Bâkî, Hayâlî ve Yahyâ Bey Divanı'ndan Hareketle Sevgili Eşiği 01.10.2010 Oku
6599 Abdullah Eren Hüsn ü Aşk'ın Tasvirlerinde Gül 29.03.2010 Oku
5760 Abdullah Eren Divanü Lugati't-Türk'ün Manzum Parçalarında İnsan ve Toplum ile İlgili Benzetmeler 12.10.2009 Oku
2981 Abdullah Kaya Selçuklular Dönemi Sivas'ta İlmi Hayat ve İlim Adamları 20.02.2008 Oku
7691 Abdullah Mesut Ağır Memlûklarda Bir Kadın Sultan: Şecer Ed-durr İsmet Ed-din Ümm-i Halîl 24.09.2010 Oku
11053 Abdullah Özmen Mardin Süryanilerine Ait Süryani Harfleriyle Yazılmış Birkaç Türkçe Metin Üzerine 17.01.2012 Oku
8326 Abdullah Şengül Türk Tiyatrosunda Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş Veli 19.01.2011 Oku
11047 Adem Balkaya "Salur Kazan'ın Evinin Yağmalandığı Boy"da Şahıs İsimleriyle Birlikte Kullanılan

Sıfatların İşlevleri
17.01.2012 Oku
3746 Adem Balkaya Kerem ile Aslı Hikâyesinde Kerem'in Sevgili Tasvirleri Üzerine Bir İnceleme 01.08.2008 Oku
19035 Adem Çalışkan Üslûp ve Üslûpbilim Üzerine-1: İlk Belirlemeler 03.11.2014 Oku
14209 Adem Çalışkan Edebiyat Teorisi Üzerine-3: Edebiyat Teorilerinin Sınıflandırılması 30.04.2012 Oku
10969 Adem Çalışkan İbrahim Şinâsî Efendi'nin Mustafa Reşid Paşa Üzerine Bir Kasidesi ve Tahlili 16.01.2012 Oku
8321 Adem Çalışkan Edebiyat Teorisi Üzerine-2: Yöntemleri, Kaynakları ve Tarihçesi 19.01.2011 Oku
7616 Adem Çalışkan Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Şiirine Teorik Bir Yaklaşım (1923-1960) 26.07.2010 Oku
7601 Adem Çalışkan Edebiyat Teorisi Üzerine-1: İlk Belirlemeler 08.07.2010 Oku
10966 Adem İşcan Üniversite Öğrencilerinin İstiklâl Marşı Algısı 16.01.2012 Oku
7739 Adem Koç Kütahya Merkezinde Giyim-Kuşam Kültüründeki Değişmelerin Çözümlenmesi 01.10.2010 Oku
5450 Adem Koç Azerbaycan Sahasında Derlenen "Deli Çoban" Destanı 04.06.2009 Oku
17050 Adeyemi Daramola A Semiotics of Aspects of English and Yoruba Proverbs 12.02.2013 Oku
11006 Ahmet Alver The Ideology of Westernisation and the Failure of the Turkish Intellectual the March Twelfth

Novels
16.01.2012 Oku
8318 Ahmet Alver 12 Mart Romanı Bir Düğün Gecesi'nde Ayşen Karakterinin Yabancılaşması 18.01.2011 Oku
10946 Ahmet Dağlı Göstergebilimsel Yöntemle Bir Efsane Çözümlemesi: Ferhat ile Şirin 16.01.2012 Oku
2993 Ahmet Dağlı Maaday-Kara Destanı (Tanıtma) 20.02.2008 Oku
11048 Ahmet Gökhan Biçer Depiction of Violence Onstage: Physical, Sexual and Verbal Dimensions of Violence in

Sarah Kane's Experiential Theatre
17.01.2012 Oku
11009 Ahmet Gökhan Biçer Sarah Kane's Postdramatic Strategies in Blasted Cleansed and Crave 16.01.2012 Oku
3753 Ahmet Günşen Söz Varlığı Işığında Dîvânü Lûgati't-Türk'te Çağının Türk İktisadi Hayatına Ait İzler 04.08.2008 Oku
19044 Ahmet Keskin Geleneksel Abdal Müziğinin Temsili ve Neşet Ertaş 04.11.2014 Oku
10949 Ahmet Koç Themes about Education in "Diwan Lughat at-Turk" 16.01.2012 Oku
11033 Ahmet Serkan Ece Türkiye'de Lisansüstü Düzeyde Yapılan Disiplinler Arası Müzik Araştırmaları ve

Sonuçları
17.01.2012 Oku
14220 Ahmet Tanyıldız Şiir Mecmûalarının Neşri Hakkında 30.04.2012 Oku
11020 Aktan Müge Yılmaz Reşat Ekrem Koçu'nun "İstanbul Ansiklopedisi" Adlı Eserine Yansıyan Üsküdar

Manzaraları
16.01.2012 Oku
7607 Ali Göçer Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi 20.07.2010 Oku
7726 Âlim Gür Dergâh Mecmuası ve Ahmet Haşim 01.10.2010 Oku
14210 Alpaslan Demir Zile Kazasında Şahıs Adları 30.04.2012 Oku
14218 Arzu Kunt Le Théâtre de Eugène Ionesco, Quelques Réflexions sur la Signification de la Prolifération 30.04.2012 Oku
11058 Arzu Kunt Le Texte Didascalique aux Frontieres Du Representable 17.01.2012 Oku
7722 Aslı Aslan Çoklu Ortam Aktiviteleriyle Metin Öğretiminde Bir Model (Fabl Örneği) 30.09.2010 Oku
7708 Aslıhan Eruzun Özel Kemençe ile Eser İcralarından Hareketle Tanburi Cemil Bey'in Tavır Özellikleri 27.09.2010 Oku
17060 Aydın Yetkin Osmanlı Devleti’nde Hukuk Devletinin Gelişim Süreci 13.02.2013 Oku
11084 Ayhan Tergip Siyer Yazıcılığı ve Türklerin Siyer İlmine Katkıları 18.01.2012 Oku
11082 Ayhan Tergip 18. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Hâkim'in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk

Söyleyişleri
18.01.2012 Oku
11016 Ayhan Tergip British Library'deki Muhtelif Türkçe Yazmalar 16.01.2012 Oku
11015 Aysun Sungurhan Nâbî ve Sâbit Divanı'nda Kalem 16.01.2012 Oku
7702 Ayşe Atıcı Arayancan Karakoyunlu Sultanı Cihânşah'ın Şeyh Cüneyd'e Karşı Aldığı Önlemler 27.09.2010 Oku
11074 Ayşe Farsakoğlu Eroğlu Hâce Muhammed Lutfî Efendi'nin Şiirlerinde İnsan-ı Kâmil 18.01.2012 Oku
11068 Ayşe Pul Kafkasya Muhacirlerinin Durumlarına Dair Eczacı Es-Seyyid Hüseyin Efendi'nin Bir Mektubu 17.01.2012 Oku
10959 Ayşe Pul Kuyucu Murad Paşa'nın Anadolu'da Celâlilerle Mücadelesine Dair Bir Osmanlı Kaynağı 16.01.2012 Oku
14219 Aziz Merhan Kutadgu Bilig’de Betimleyici Eylemler 30.04.2012 Oku
11096 Banu Mustan Dönmez Alevi Cem Ritüelinde Canlandırılan Kırklar Söylencesinin 'Şiir-Müzik-Dans' ile

İlişkisi
18.01.2012 Oku
7707 Barış Ertem Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet İlişkileri (1939-1947) 27.09.2010 Oku
10955 Beert C. Verstraete Reassessing Roman Pederasty in Relation to Roman Slavery: The Portrayal

of Pueri Delicati in the Love-Poetry of Catullus, Tibullus, and Horace
16.01.2012 Oku
5763 Behiye Köksel Divanü Lugati't-Türk'te Yer Alan Efsaneler 12.10.2009 Oku
19041 Bekir Güzel Bir Natüralistin Sosyalist Ütopyası: Emek (Travail) 04.11.2014 Oku
6603 Bekir Şişman Kültürel, Yapısal ve İşlevsel Açıdan Doğu Karadeniz'de Yaylacılık ve Yayla Şenlikleri

(Hıdırnebi ve Kadırga Yaylaları Örneği)
29.03.2010 Oku
5452 Bekir Şişman Karadeniz Yöresinde Mısır Kültürü: Folklorik Bir Yaklaşım 05.06.2009 Oku
4663 Bekir Şişman Türk Gölge Oyunu'nun Konularının ve Suretlerinin Güncelleştirilmesi 25.02.2009 Oku
2985 Bekir Şişman "Defter-i Cingiznâme" ve Türk Destanlarındaki Kahraman Tipolojisi Açısından "Cengiz Han" 20.02.2008 Oku
2535 Bekir Şişman Karadeniz Yöresinde Yaşayan Kemençeli Âşıklık Geleneği 27.12.2007 Oku
11090 Beyhan Asma Fate, Death, Fantasy and Mysetery in Turgenev's Philosophical Thought 18.01.2012 Oku
4842 Bilal Dedeyev Safevi Tarikatı ve Osmanlı Devleti İlişkileri 13.03.2009 Oku
4656 Bilal Dedeyev Çaldıran Savaşı'na Kadar Osmanlı-Savevi İlişkilerine Kısa Bir Bakış 25.02.2009 Oku
10987 Bilal Elbir 18. Yüzyıl Türk Edebiyatında İki Mevlevî Şairde Mevlevîliği Yansımaları 16.01.2012 Oku
7715 Bilgen Aydın Sevim Walter Benjamin'in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: "Aura", "Öykü Anlatıcısı" ve

"Flâneur"
30.09.2010 Oku
7690 Bilgen Aydın Sevim Fahri Celâlettin Göktulga'nın Öyküleri: Toplumsal Anomi ve Kadınla Erkek Arasındaki

İletişimsizlik
24.09.2010 Oku
19043 Birkan Kargı Gülten Dayıoğlu’nun ‘Tuna’dan Uçan Kuş’ ve Ali Arslan’ın ‘Ama Sevgi Kalmalı’ Yapıtlarında Öznenin Biçimlenme Problematiği ve Dilin Belirleyici Rolü 04.11.2014 Oku
11105 Bülent C. Tanrıtanır İki Gönüllü Vatansız Yazarın Amerikalı Kimlikleri: F.Scott Fitzgerald ve Earnest

Hemingway
18.01.2012 Oku
4840 Bülent Çiftpınar Toplumsal Kuralların Metni Olan Hukuk ve Hukuk Dili 13.03.2009 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 ]