Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
20305 Seyit Gezer Ağıt Metinlerinin Sözlü Tarih Belgesi Niteliği -Sel Ağıdı- 01.03.2016 Oku
3749 Meryem Şen Modern Zamanların Reklam Dilselliğinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eleştirel Dilbilimsel Bir

Bakış
01.08.2008 Oku
3748 Erhan Durukan İlköğretim İkinci Kademe (2005) Türkçe Öğretim Programında Genel Amaçlar-Hedef/Kazanımlar

İlişkisi
01.08.2008 Oku
3747 Tazegül Demir Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Bunların Çeşitli Değişkenlerle

İlişkisi
01.08.2008 Oku
3746 Adem Balkaya Kerem ile Aslı Hikâyesinde Kerem'in Sevgili Tasvirleri Üzerine Bir İnceleme 01.08.2008 Oku
3745 Melih Erzen Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Şiirinde Yalnızlık, Kaçış ve Yabancılaşma 01.08.2008 Oku
3744 Soner Akpınar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Romanlarında Alafrangalık Teması 01.08.2008 Oku
7742 Talip Doğan Sözcükbilime Giriş (tanıtma) 01.10.2010 Oku
7741 Umut Balcı Türkçenin Tersine Sözlüğü (tanıtma) 01.10.2010 Oku
7740 Nedim Yalansız Karşılaştırmalı Tarih: Tarih Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım 01.10.2010 Oku
7739 Adem Koç Kütahya Merkezinde Giyim-Kuşam Kültüründeki Değişmelerin Çözümlenmesi 01.10.2010 Oku
7738 Fevzi Karademir Dilbilgisel Görünümleri Açısından Çocuk Kitap Adları 01.10.2010 Oku
7737 İsmail Gündoğdu Osmanlı Tarih Yazımında Sebep Sonuç İlişkisi "Târih-i Gılmânî Örneği" 01.10.2010 Oku
7736 Abdulkadir Gül Osmanlı Devlet''nde Kuraklık ve Kıtlık (Erzurum Vilayeti Örneği: 1892?1893 ve 1906?1908

Yılları)
01.10.2010 Oku
7735 Nihan Demirkay Almanca'yı Üçüncü Dil Olarak Edinen Türklerin Okuma-Anlama Üzerindeki Dil Bilgisi ve

Önbilgi Değişkenlerinin Etkisi
01.10.2010 Oku
7734 Haydar Çoruh Osmanlı İmparatorluğu'nda Sünger Avı (1840-1912) 01.10.2010 Oku
7733 Necmettin Alkan Tarihin Çağlara Ayrılmasında "Üç"lü Sistem ve "Avrupa Merkezci" Tarih Kurgusu 01.10.2010 Oku
7732 Hasan Aksakal Tanzimatın İki Yüzü: İcraatları ve Temsil Ettikleri Değerler Bağlamında Karşılaştırmalı Bir

Reformculuk Analizi (Midhat Paşa ile Sultan II. Abdülhamid)
01.10.2010 Oku
7731 Hüseyin Doğramacıoğlu Şemseddin Sami'nin Kaleminden Dil ve Edebiyat Meseleleri 01.10.2010 Oku
7730 Özen Yaylagül Elif Şafak'ın "Aşk"ı Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme 01.10.2010 Oku
7729 Selami Turan Mihrî Hatun Divanı'nda Şehir Methiyesine Bir Örnek: Lâdik 01.10.2010 Oku
7728 Salim Küçük Türkiye Türkçesinde Renk Adları ve Özellikleri 01.10.2010 Oku
7727 Muhammet Kuzubaş Muhibbî Divanı'nda Aşk Üzerine Teşbihler 01.10.2010 Oku
7726 Âlim Gür Dergâh Mecmuası ve Ahmet Haşim 01.10.2010 Oku
7725 Abdullah Eren Fuzûlî, Bâkî, Hayâlî ve Yahyâ Bey Divanı'ndan Hareketle Sevgili Eşiği 01.10.2010 Oku
3303 Cem Şentürk Batı Trakya Türklerinin Avrupa´ya Göçleri, Bulundukları Ülkelerdeki Yaşam Koşulları ve Kimlik

Algılamaları
03.04.2008 Oku
5447 Mehmet Yavuz Erler XIX. Yüzyıl Boyunca Osmanlı Karadenizinde Ekonomi 03.06.2009 Oku
5446 M. Sami Bayraktar Samsun'da Anadolu Selçuklu ve İlhanlı Döneminden Kalan Tarihi Yapılar 03.06.2009 Oku
3823 Özer Şenödeyici Osmanlının Görsel Şiirleri II 03.09.2008 Oku
3821 Hayrullah Kahya Karamanlı Ortodoks Türkler (Tanıtma) 03.09.2008 Oku
19036 H. Gamze Demirel Klasik Türk Şiirinde “Mekân”ın Sembolik Yorumu 03.11.2014 Oku
19035 Adem Çalışkan Üslûp ve Üslûpbilim Üzerine-1: İlk Belirlemeler 03.11.2014 Oku
19034 Savaşkan Cem Bahadır Nedîm’in Hikemî Yönü 03.11.2014 Oku
19033 Derya Adalar Subaşı Arap ve Türk Belâgatında Me‘ânî İlmine Genel Bir Bakış 03.11.2014 Oku
5451 Cafer Özdemir Havza İlçesinin Genel Folklorik Yapısı 04.06.2009 Oku
5450 Adem Koç Azerbaycan Sahasında Derlenen "Deli Çoban" Destanı 04.06.2009 Oku
5449 Ülkü Kara Düzgün Giresun Adak Yerlerinde Tespit Edilen Çeşitli Uygulama, İnanış ve Efsaneler 04.06.2009 Oku
5448 Galibe Hacıyeva Ömer Faik Nemazende'nin Ortak Türk Dilinin Gelişmesinde Çabaları 04.06.2009 Oku
3758 Osman Ünlü Klasik Hikâye Geleneği İçinde Bedâyiü'l-âsâr'ın Yeri 04.08.2008 Oku
3757 Özer Şenödeyici Osmanlının Görsel Şiirleri 04.08.2008 Oku
3756 Nebi Özdemir Türk Hediyeleşme Geleneği ve Medya 04.08.2008 Oku
3755 Yunus Kaplan 17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzi, Hayatı ve Divanı 04.08.2008 Oku
3754 Hayrullah Kahya Cumhuriyet Dönemi Gazete Haber Dili Üzerinde İstatistiksel Bir AraŞtırma (Cumhuriyet

Gazetesi Örneği)
04.08.2008 Oku
3753 Ahmet Günşen Söz Varlığı Işığında Dîvânü Lûgati't-Türk'te Çağının Türk İktisadi Hayatına Ait İzler 04.08.2008 Oku
3752 Mustafa Gökçe Seyyahlara Göre 19. Yüzyıl Türkmenistan'ında Kadın 04.08.2008 Oku
3751 Melih Erzen İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi 04.08.2008 Oku
3750 Cevdet Epçapan İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi 04.08.2008 Oku
19046 Derya Oğuz Tıp Metinleri Çeviri Sorunları 04.11.2014 Oku
19045 Şengül kocaman Les Enjeux Du Theatre Scolaıre En France 04.11.2014 Oku
19044 Ahmet Keskin Geleneksel Abdal Müziğinin Temsili ve Neşet Ertaş 04.11.2014 Oku
19043 Birkan Kargı Gülten Dayıoğlu’nun ‘Tuna’dan Uçan Kuş’ ve Ali Arslan’ın ‘Ama Sevgi Kalmalı’ Yapıtlarında Öznenin Biçimlenme Problematiği ve Dilin Belirleyici Rolü 04.11.2014 Oku
19042 Gülsemin Hazer Peride Celâl’in Kurtlar Romanında Bilincin Sunumu 04.11.2014 Oku
19041 Bekir Güzel Bir Natüralistin Sosyalist Ütopyası: Emek (Travail) 04.11.2014 Oku
19040 Ömer Gündüz-İsmail Fırat Dil Devriminin Gerçekleşmesinde Türk Dil Kurumunun Rolü 04.11.2014 Oku
5452 Bekir Şişman Karadeniz Yöresinde Mısır Kültürü: Folklorik Bir Yaklaşım 05.06.2009 Oku
19052 Kaplan Üstüner Silahşor İbrahim Yâver’in Tarih Manzumeleri 05.11.2014 Oku
19051 Melike Gökcan Türkdoğan İlm-i Kıyâfet ve Firâset Bağlamında Mustafa Bin Evrenos’un “Hâzâ Kitab-ı Firâsetnâme ve Kıyâfetnâme” si 05.11.2014 Oku
19050 Gökhan Tunç Kopuk Yapıt Örneği Olarak Muhsin Macit’in Filmin Ağlanacak Yeri Adlı Kitabı 05.11.2014 Oku
19049 Selim Somuncu İsmet Özel’in “Dişlerimiz Arasındaki Ceset” Şiiri Üzerine Bir Çözümleme Denemesi 05.11.2014 Oku
19048 İrfan Polat Post-Dramatik Yaşamların Ötesinde: Sarah Kane ve Kanat Güner 05.11.2014 Oku
19047 Hanife Özer Otorite Kavramı ve Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Otoritenin Yansımalar 05.11.2014 Oku
3767 Hüseyin Köksal Çocukluk, Değişen Dünya ve Tarih Öğretiminden Beklentiler 06.08.2008 Oku
3766 Seyran Gayıbov Abbaskulu Ağa Bakıhanov'un "Gülüstan-ı İrem" Eserinde Kırım Tatarları ve Giraylar 06.08.2008 Oku
5659 Mustafa Kılıçarslan Karamanlıcada i/e Meselesi 07.07.2009 Oku
5658 Hayrullah Kahya Karamanlıcada i/e Meselesi 07.07.2009 Oku
7757 Semra Alyılmaz Maslenitsa ve Nevruz Bayramları Arasındaki İlişki 07.10.2010 Oku
7756 Erdoğan Altınkaynak Kırımçakların Menşei ve Bu Konudaki Çalışmaların Değerlendirilmesi 07.10.2010 Oku
7602 Rene Wellek Karşılaştırmalı Edebiyatın Krizi (Çev. Adem Çalışkan) 08.07.2010 Oku
7601 Adem Çalışkan Edebiyat Teorisi Üzerine-1: İlk Belirlemeler 08.07.2010 Oku
7600 Şeref Boyraz Nasrettin Hoca Fıkralarına Göre Türk Kimliğini Oluşturan Temel Nitelikler 08.07.2010 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 ]